blob: 7a52797c9ded2b6164fcb00c45bd29a3c6125de5 [file] [log] [blame]
! " # $ % & ' ( ) * + , - . /
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ?
@ A B C D E F G H I J K L M N O
P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _
` a b c d e f g h i j k l m n o
p q r s t u v w x y z { | } ~ 
Ć ü é ā ä ģ å ć ł ē Ŗ ŗ ī Ź Ä Å
É æ Æ ō ö Ģ ¢ Ś ś Ö Ü ø £ Ø × ¤
Ā Ī ó Ż ż ź ” ¦ © ® ¬ ½ ¼ Ł « »
░ ▒ ▓ │ ┤ ╡ ╢ ╖ ╕ ╣ ║ ╗ ╝ ╜ ╛ ┐
└ ┴ ┬ ├ ─ ┼ ╞ ╟ ╚ ╔ ╩ ╦ ╠ ═ ╬ ╧
╨ ╤ ╥ ╙ ╘ ╒ ╓ ╫ ╪ ┘ ┌ █ Ą ą Č č
Ó ß Ō Ń õ Õ µ ń Ķ ķ Ļ ļ ņ Ē Ņ ’
Ę ę Ė ė Į į Š š Ų ų Ū ū Ž ž ■