blob: 1f0f000f9b4b4de84462bf6f2e9271ebcdf7bb2d [file] [log] [blame]
{
"deps": [
"fuchsia.io",
"fuchsia.ldsvc"
],
"name": "fuchsia.process",
"root": "fidl/fuchsia.process",
"sources": [
"fidl/fuchsia.process/launcher.fidl",
"fidl/fuchsia.process/resolver.fidl"
],
"type": "fidl_library"
}