blob: d8d01465d56386a3d1cf1677089045cceaf6627b [file] [log] [blame]
{
"deps": [
"fuchsia.intl",
"fuchsia.sys",
"fuchsia.ui.views"
],
"name": "fuchsia.ui.app",
"root": "fidl/fuchsia.ui.app",
"sources": [
"fidl/fuchsia.ui.app/view.fidl",
"fidl/fuchsia.ui.app/view_config.fidl",
"fidl/fuchsia.ui.app/view_provider.fidl"
],
"type": "fidl_library"
}