blob: 8fe4fd444e6d61bce5c0299ab5161c577eaf9684 [file] [log] [blame]
{
"deps": [],
"name": "fuchsia.wlan.common",
"root": "fidl/fuchsia.wlan.common",
"sources": [
"fidl/fuchsia.wlan.common/wlan_common.fidl"
],
"type": "fidl_library"
}