blob: 1781b88d6b073df3664dba94e70a8d543eefab16 [file] [log] [blame]
{
"deps": [
"fuchsia.wlan.common"
],
"name": "fuchsia.wlan.policy",
"root": "fidl/fuchsia.wlan.policy",
"sources": [
"fidl/fuchsia.wlan.policy/access_point_provider.fidl",
"fidl/fuchsia.wlan.policy/client_provider.fidl",
"fidl/fuchsia.wlan.policy/types.fidl"
],
"type": "fidl_library"
}