blob: 987c16ff45f917220ff8ab1293583a930b769b85 [file] [log] [blame]
/*
* (C) Copyright 2010,2011
* NVIDIA Corporation <www.nvidia.com>
*
* SPDX-License-Identifier: GPL-2.0+
*/
#ifndef _SCU_H_
#define _SCU_H_
/* ARM Snoop Control Unit (SCU) registers */
struct scu_ctlr {
uint scu_ctrl; /* SCU Control Register, offset 00 */
uint scu_cfg; /* SCU Config Register, offset 04 */
uint scu_cpu_pwr_stat; /* SCU CPU Power Status Register, offset 08 */
uint scu_inv_all; /* SCU Invalidate All Register, offset 0C */
uint scu_reserved0[12]; /* reserved, offset 10-3C */
uint scu_filt_start; /* SCU Filtering Start Address Reg, offset 40 */
uint scu_filt_end; /* SCU Filtering End Address Reg, offset 44 */
uint scu_reserved1[2]; /* reserved, offset 48-4C */
uint scu_acc_ctl; /* SCU Access Control Register, offset 50 */
uint scu_ns_acc_ctl; /* SCU Non-secure Access Cntrl Reg, offset 54 */
};
#define SCU_CTRL_ENABLE (1 << 0)
#endif /* SCU_H */