blob: edcf7060b62ec4e277be182f2cd674867aa013bc [file] [log] [blame]
LIBRARY SHFOLDER.DLL
EXPORTS
SHGetFolderPathA@20
SHGetFolderPathW@20