blob: 655f49b10089d1427d758b101a36485441e54e8a [file] [log] [blame]
#include <intrin.h>
int main( int argc, char * argv[] )
{
return -1;
}