blob: 5ae651088cb7ba850f507e153277ec92e84ef9b4 [file] [log] [blame]
;
; Definition file of NETLOGON.dll
; Automatic generated by gendef
; written by Kai Tietz 2008-2014
;
LIBRARY "NETLOGON.dll"
EXPORTS
DsrGetDcNameEx2
I_NetLogonAddressToSiteName
I_NetLogonAppendChangeLog
I_NetLogonCloseChangeLog
I_NetLogonFree
I_NetLogonGetAuthDataEx
I_NetLogonGetSerialNumber
I_NetLogonLdapLookupEx
I_NetLogonMixedDomain
I_NetLogonNewChangeLog
I_NetLogonReadChangeLog
I_NetLogonSendToSamOnDc
I_NetLogonSetServiceBits
I_NetNotifyDelta
I_NetNotifyDsChange
I_NetNotifyMachineAccount
I_NetNotifyNetlogonDllHandle
I_NetNotifyNtdsDsaDeletion
I_NetNotifyRole
I_NetNotifyTrustedDomain
InitSecurityInterfaceW
NetIGetEncTypes
NetILogonSamLogon
NlNetlogonMain