blob: decb8720d7fb4893957baeba5c6683b46ed4b15a [file] [log] [blame]
config GXB_SKT_V1
bool "Support amlogic gxbaby skt v1 board"
default n
config GXB_P200_V1
bool "Support amlogic gxbaby p200(develop) v1 board"
default n
config GXB_P201_V1
bool "Support amlogic gxbaby p200(reference) v1 board"
default n
config GXTVBB_SKT_V1
bool "Support amlogic gxtv baby socket v1 board"
default n
config GXTVBB_P301_V1
bool "Support amlogic gxtv baby p301(reference) v1 board"
default n
config GXTVBB_P300_V1
bool "Support amlogic gxtv baby p300(develop) v1 board"
default n
config GXTVBB_P310_V1
bool "Support amlogic gxtv baby P310 socket v1 board"
default n
config GXTVBB_P311_V1
bool "Support amlogic gxtv baby P311 socket v1 board"
default n
config GXTVBB_9023_SKT_V1
bool "Support amlogic gxtv baby 9023 socket v1 board"
default n
config GXTVBB_T966_SKT_V1
bool "Support amlogic gxtv baby 9023 socket v1 board"
default n
config GXL_SKT_V1
bool "Support amlogic gxl socket v1 board"
default n
config GXL_P212_V1
bool "Support amlogic gxl p212 board"
default n
config GXL_ESTELLE_P0
bool "Support amlogic gxl estelle p0 board"
default n
config GXL_S905X_P0
bool "Support amlogic gxl s905x p0 board"
default n
config GXL_P281_V1
bool "Support amlogic gxl p281 board"
default n
config GXL_P271_V1
bool "Support amlogic gxl p271 board"
default n
config GXL_P241_V1
bool "Support amlogic gxl p241 board"
default n
config GXL_P230_V1
bool "Support amlogic gxm/gxl p230 board"
default n
config GXL_P231_V1
bool "Support amlogic gxm/gxl p231 board"
default n
config GXL_P400_V1
bool "Support amlogic gxl p400 board"
default n
config GXL_P401_V1
bool "Support amlogic gxl p401 board"
default n
config GXM_SKT_V1
bool "Support amlogic gxm/gxl skt board"
default n
config GXM_Q201_V1
bool "Support amlogic gxm/gxl q201 board"
default n
config GXM_Q200_V1
bool "Support amlogic gxm/gxl q200 board"
default n
config TXL_SKT_V1
bool "Support amlogic txl socket v1 board"
default n
config TXL_P320_V1
bool "Support amlogic txl p320 board"
default n
config TXL_P321_V1
bool "Support amlogic txl p321 board"
default n
config TXL_T950_SKT_V1
bool "Support amlogic txl t950 socket board"
default n
config TXL_P341_V1
bool "Support amlogic txl t950 p341 board"
default n
config TXL_P341_V2
bool "Support amlogic txl t950 p341 v2 board"
default n
config TXL_P346_V1
bool "Support amlogic txl t960 p346 v1 board"
default n
config TXLX_T962X_SKT_V1
bool "Support amlogic txlx t962x skt v1 board"
default n
config TXLX_T962E_SKT_V1
bool "Support amlogic txlx t962e skt v1 board"
default n
config TXLX_T962X_R311_V1
bool "Support amlogic txlx t962x r311 v1 board"
default n
config TXLX_T962E_R321_V1
bool "Support amlogic txlx t962e r321 v1 board"
default n
config AXG_SKT_V1
bool "Support amlogic axg skt v1 board"
default n
config AXG_S400_V1
bool "Support amlogic axg s400 v1 board"
default n
config AXG_S420_V1
bool "Support amlogic axg s420 v1 board"
default n
config TXHD_SKT_V1
bool "Support amlogic txhd socket v1 board"
default n
config TXHD_R341_V1
bool "Support amlogic txhd r341 v1 board"
default n
config G12A_SKT_V1
bool "Support amlogic g12a skt v1 board"
default n
config G12A_ESTELLE_P2
bool "Support google estelle p2 board"
default n
config G12A_ESTELLE_BX
bool "Support google estelle bx board"
default n
config G12A_NEWMAN_P0
bool "Support google newman p0 board"
default n
config G12A_U200_V1
bool "Support amlogic g12a u200 v1 board"
default n
config G12A_U211_V1
bool "Support amlogic g12a u211 v1 board"
default n
config G12A_U220_V1
bool "Support amlogic g12a u220 v1 board"
default n
config G12A_U221_V1
bool "Support amlogic g12a u221 v1 board"
default n
config PXP_EMULATOR
bool "Support pxp environment"
default n
config SUPPORT_CUSOTMER_BOARD
bool "Customer board support"
config ODROID_C2
bool "Support Hardkernel ODROID-C2 board"
default n
if GXB_SKT_V1
source "board/amlogic/gxb_skt_v1/Kconfig"
endif
if GXB_P200_V1
source "board/amlogic/gxb_p200_v1/Kconfig"
endif
if GXB_P201_V1
source "board/amlogic/gxb_p201_v1/Kconfig"
endif
if GXTVBB_SKT_V1
source "board/amlogic/gxtvbb_skt_v1/Kconfig"
endif
if GXTVBB_P301_V1
source "board/amlogic/gxtvbb_p301_v1/Kconfig"
endif
if GXTVBB_P300_V1
source "board/amlogic/gxtvbb_p300_v1/Kconfig"
endif
if GXTVBB_P310_V1
source "board/amlogic/gxtvbb_p310_v1/Kconfig"
endif
if GXTVBB_P311_V1
source "board/amlogic/gxtvbb_p311_v1/Kconfig"
endif
if GXTVBB_9023_SKT_V1
source "board/amlogic/gxtvbb_9023_skt_v1/Kconfig"
endif
if GXTVBB_T966_SKT_V1
source "board/amlogic/gxtvbb_t966_skt_v1/Kconfig"
endif
if GXL_SKT_V1
source "board/amlogic/gxl_skt_v1/Kconfig"
endif
if GXL_P212_V1
source "board/amlogic/gxl_p212_v1/Kconfig"
endif
if GXL_ESTELLE_P0
source "board/amlogic/gxl_estelle_p0/Kconfig"
endif
if GXL_S905X_P0
source "board/amlogic/gxl_s905x_p0/Kconfig"
endif
if GXL_P281_V1
source "board/amlogic/gxl_p281_v1/Kconfig"
endif
if GXL_P271_V1
source "board/amlogic/gxl_p271_v1/Kconfig"
endif
if GXL_P241_V1
source "board/amlogic/gxl_p241_v1/Kconfig"
endif
if GXL_P230_V1
source "board/amlogic/gxl_p230_v1/Kconfig"
endif
if GXL_P231_V1
source "board/amlogic/gxl_p231_v1/Kconfig"
endif
if GXL_P400_V1
source "board/amlogic/gxl_p400_v1/Kconfig"
endif
if GXL_P401_V1
source "board/amlogic/gxl_p401_v1/Kconfig"
endif
if GXM_SKT_V1
source "board/amlogic/gxm_skt_v1/Kconfig"
endif
if GXM_Q201_V1
source "board/amlogic/gxm_q201_v1/Kconfig"
endif
if GXM_Q200_V1
source "board/amlogic/gxm_q200_v1/Kconfig"
endif
if TXL_SKT_V1
source "board/amlogic/txl_skt_v1/Kconfig"
endif
if TXL_P320_V1
source "board/amlogic/txl_p320_v1/Kconfig"
endif
if TXL_P321_V1
source "board/amlogic/txl_p321_v1/Kconfig"
endif
if TXL_T950_SKT_V1
source "board/amlogic/txl_t950_skt_v1/Kconfig"
endif
if TXL_P341_V1
source "board/amlogic/txl_p341_v1/Kconfig"
endif
if TXL_P341_V2
source "board/amlogic/txl_p341_v2/Kconfig"
endif
if TXL_P346_V1
source "board/amlogic/txl_p346_v1/Kconfig"
endif
if TXLX_T962X_SKT_V1
source "board/amlogic/txlx_t962x_skt_v1/Kconfig"
endif
if TXLX_T962E_SKT_V1
source "board/amlogic/txlx_t962e_skt_v1/Kconfig"
endif
if TXLX_T962X_R311_V1
source "board/amlogic/txlx_t962x_r311_v1/Kconfig"
endif
if TXLX_T962E_R321_V1
source "board/amlogic/txlx_t962e_r321_v1/Kconfig"
endif
if AXG_SKT_V1
source "board/amlogic/axg_skt_v1/Kconfig"
endif
if AXG_S400_V1
source "board/amlogic/axg_s400_v1/Kconfig"
endif
if AXG_S420_V1
source "board/amlogic/axg_s420_v1/Kconfig"
endif
if TXHD_SKT_V1
source "board/amlogic/txhd_skt_v1/Kconfig"
endif
if TXHD_R341_V1
source "board/amlogic/txhd_r341_v1/Kconfig"
endif
if G12A_SKT_V1
source "board/amlogic/g12a_skt_v1/Kconfig"
endif
if G12A_ESTELLE_P2
source "board/amlogic/g12a_estelle_p2/Kconfig"
endif
if G12A_ESTELLE_BX
source "board/amlogic/g12a_estelle_bx/Kconfig"
endif
if G12A_NEWMAN_P0
source "board/amlogic/g12a_newman_p0/Kconfig"
endif
if G12A_U200_V1
source "board/amlogic/g12a_u200_v1/Kconfig"
endif
if G12A_U211_V1
source "board/amlogic/g12a_u211_v1/Kconfig"
endif
if G12A_U220_V1
source "board/amlogic/g12a_u220_v1/Kconfig"
endif
if G12A_U221_V1
source "board/amlogic/g12a_u221_v1/Kconfig"
endif
if ODROID_C2
source "board/hardkernel/odroidc2/Kconfig"
endif