blob: 265ddac1c054b9c844e543a356aadb6685b3cd2b [file] [log] [blame]
GW_VENTANA BOARD
M: Tim Harvey <tharvey@gateworks.com>
S: Maintained
F: board/gateworks/gw_ventana/
F: include/configs/gw_ventana.h
F: configs/gwventana_nand_defconfig
F: configs/gwventana_emmc_defconfig
F: configs/gwventana_gw5904_defconfig