blob: f0071562866226bae3f795c91d4073acad22d1d0 [file] [log] [blame]
# SPDX-License-Identifier: GPL-2.0+
#
# Copyright (C) 2011 Ilya Yanok, Emcraft Systems
#
# Based on ti/evm/Makefile
obj-y := mt_ventoux.o