blob: 66f56fd2192e7782e74a5a8051d4d91064c58720 [file] [log] [blame]
#
# Copyright (C) 2011 Ilya Yanok, Emcraft Systems
#
# Based on ti/evm/Makefile
#
# SPDX-License-Identifier: GPL-2.0+
#
obj-y := mt_ventoux.o