blob: e7ec649b80e609df1a744a10c06837fedf8be0cc [file] [log] [blame]
/*
* From Coreboot file of the same name
*
* Copyright (C) 2012 Chromium OS Authors
*
* SPDX-License-Identifier: GPL-2.0
*/
/* mailbox 0: header */
__packed struct opregion_header {
u8 signature[16];
u32 size;
u32 version;
u8 sbios_version[32];
u8 vbios_version[16];
u8 driver_version[16];
u32 mailboxes;
u8 reserved[164];
};
#define IGD_OPREGION_SIGNATURE "IntelGraphicsMem"
#define IGD_OPREGION_VERSION 2
#define IGD_MBOX1 (1 << 0)
#define IGD_MBOX2 (1 << 1)
#define IGD_MBOX3 (1 << 2)
#define IGD_MBOX4 (1 << 3)
#define IGD_MBOX5 (1 << 4)
#define MAILBOXES_MOBILE (IGD_MBOX1 | IGD_MBOX2 | IGD_MBOX3 | \
IGD_MBOX4 | IGD_MBOX5)
#define MAILBOXES_DESKTOP (IGD_MBOX2 | IGD_MBOX4)
#define SBIOS_VERSION_SIZE 32
/* mailbox 1: public acpi methods */
__packed struct opregion_mailbox1 {
u32 drdy;
u32 csts;
u32 cevt;
u8 reserved1[20];
u32 didl[8];
u32 cpdl[8];
u32 cadl[8];
u32 nadl[8];
u32 aslp;
u32 tidx;
u32 chpd;
u32 clid;
u32 cdck;
u32 sxsw;
u32 evts;
u32 cnot;
u32 nrdy;
u8 reserved2[60];
};
/* mailbox 2: software sci interface */
__packed struct opregion_mailbox2 {
u32 scic;
u32 parm;
u32 dslp;
u8 reserved[244];
};
/* mailbox 3: power conservation */
__packed struct opregion_mailbox3 {
u32 ardy;
u32 aslc;
u32 tche;
u32 alsi;
u32 bclp;
u32 pfit;
u32 cblv;
u16 bclm[20];
u32 cpfm;
u32 epfm;
u8 plut[74];
u32 pfmb;
u32 ccdv;
u32 pcft;
u8 reserved[94];
};
#define IGD_BACKLIGHT_BRIGHTNESS 0xff
#define IGD_INITIAL_BRIGHTNESS 0x64
#define IGD_FIELD_VALID (1 << 31)
#define IGD_WORD_FIELD_VALID (1 << 15)
#define IGD_PFIT_STRETCH 6
/* mailbox 4: vbt */
__packed struct {
u8 gvd1[7168];
} opregion_vbt_t;
/* IGD OpRegion */
__packed struct igd_opregion {
opregion_header_t header;
opregion_mailbox1_t mailbox1;
opregion_mailbox2_t mailbox2;
opregion_mailbox3_t mailbox3;
opregion_vbt_t vbt;
};
/* Intel Video BIOS (Option ROM) */
__packed struct optionrom_header {
u16 signature;
u8 size;
u8 reserved[21];
u16 pcir_offset;
u16 vbt_offset;
};
#define OPROM_SIGNATURE 0xaa55
__packed struct optionrom_pcir {
u32 signature;
u16 vendor;
u16 device;
u16 reserved1;
u16 length;
u8 revision;
u8 classcode[3];
u16 imagelength;
u16 coderevision;
u8 codetype;
u8 indicator;
u16 reserved2;
};
__packed struct optionrom_vbt {
u8 hdr_signature[20];
u16 hdr_version;
u16 hdr_size;
u16 hdr_vbt_size;
u8 hdr_vbt_checksum;
u8 hdr_reserved;
u32 hdr_vbt_datablock;
u32 hdr_aim[4];
u8 datahdr_signature[16];
u16 datahdr_version;
u16 datahdr_size;
u16 datahdr_datablocksize;
u8 coreblock_id;
u16 coreblock_size;
u16 coreblock_biossize;
u8 coreblock_biostype;
u8 coreblock_releasestatus;
u8 coreblock_hwsupported;
u8 coreblock_integratedhw;
u8 coreblock_biosbuild[4];
u8 coreblock_biossignon[155];
};
#define VBT_SIGNATURE 0x54425624