blob: 3e20aa941bf18f96ec18a53a714569ca5fc20b1e [file] [log] [blame]
extern int bar (void);
extern int baz (void);
extern int xyzzy (void);
int
baz (void)
{
return -42;
}
int
xyzzy (void)
{
return 10 + bar ();
}