blob: 963838210451e02c85e6e559cc5d6d2f8eaf10fb [file] [log] [blame]
#include <stdio.h>
int
main( int argc, char *argv[] )
{
printf( "main\n" );
}