blob: 31c0c2ae80e143b4ef39a01e8015155b781f5a2d [file] [log] [blame]
! " # $ % & ' ( ) * + , - . /
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ?
@ A B C D E F G H I J K L M N O
P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _
` a b c d e f g h i j k l m n o
p q r s t u v w x y z { | } ~ 
‚ ƒ „ … † ‡ ‰ ‹
‘ ’ “ ” • – — ™ ›
  ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ­ ® ¯
° ± ² ³ ´ µ ¶ · ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿
À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ë Ì Í Î Ï
Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø
à á â ã ä å æ ç è é ê ë ì í î ï
ð ñ ò ó ô õ ö ÷ ø ù ú ý þ