blob: 8df871f2c5b236ce0d7bf96a25e3edb17ffb5421 [file] [log] [blame]
! " # $ % & ' ( ) * + , - . /
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ?
@ A B C D E F G H I J K L M N O
P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _
` a b c d e f g h i j k l m n o
p q r s t u v w x y z { | } ~ 
‚ ƒ „ … † ‡ ‰ ‹
‘ ’ “ ” • – — ™ ›
  ¢ £ ₪ ¥ ¦ § ¨ © × « ¬ ­ ® ¯
° ± ² ³ ´ µ ¶ · ¸ ¹ ÷ » ¼ ½ ¾ ¿
ְ ֱ ֲ ֳ ִ ֵ ֶ ַ ָ ֹ ֻ ּ ֽ ־ ֿ
׀ ׁ ׂ ׃ װ ױ ײ ׳ ״
א ב ג ד ה ו ז ח ט י ך כ ל ם מ ן
נ ס ע ף פ ץ צ ק ר ש ת ‎ ‏