blob: 690798d8532e9c97b2e4dfe4998d101972a40b07 [file] [log] [blame]
! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A
B C D E F G H I J K L M N O P Q R
S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c
d e f g h i j k l m n o p q r s t
u v w x y z { | } ~  ก ข ฃ ค ฅ ฆ
ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท
ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ฤ ล ฦ ว ศ
ษ ส ห ฬ อ ฮ ฯ ะ ั า ำ ิ ี ึ ื ุ ู
ฺ € ฿ เ แ โ ใ ไ ๅ ๆ ็ ่ ้ ๊ ๋ ์ ํ
๎ ๏ ๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๚ ๛ ¢ ¬ ¦