blob: 080fe1d679c1129b3a9479c1e5b868d98f431e05 [file] [log] [blame]
! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A
B C D E F G H I J K L M N O P Q R
S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c
d e f g h i j k l m n o p q r s t
u v w x y z { | } ~  א ב ג ד ה ו
ז ח ט י ך כ ל ם מ ן נ ס ע ף פ ץ צ
ק ר ש ת £ × ® ¬ ½ ¼ « » ░ ▒ ▓ │ ┤
© ╣ ║ ╗ ╝ ¢ ¥ ┐ └ ┴ ┬ ├ ─ ┼ ╚ ╔ ╩
╦ ╠ ═ ╬ ¤ ┘ ┌ █ ▄ ¦ ▀ µ ‾ ´ ­ ± ‗
¾ ¶ § ÷ ¸ ° ¨ • ¹ ³ ² ■