blob: ce82ac362df559945df71c2750868976a2ac12f4 [file] [log] [blame]
# translation of libc.bg.po to Bulgarian
# Copyright (C) 2007, 2008, 2009 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the glibc package.
#
# Anton Zinoviev <zinoviev@debian.org>, 2007
# Roumen Petrov <transl@roumenpetrov.info>, 2008,2009,2011,2012
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: libc 2.18.90.20140105\n"
"POT-Creation-Date: 2014-01-05 17:40+1000\n"
"PO-Revision-Date: 2014-01-09 20:37+0200\n"
"Last-Translator: Roumen Petrov <transl@roumenpetrov.info>\n"
"Language-Team: Bulgarian <dict@ludost.net>\n"
"Language: bg\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: argp/argp-help.c:227
#, c-format
msgid "%.*s: ARGP_HELP_FMT parameter requires a value"
msgstr "%.*s: изисква се стойност за параметърът ARGP_HELP_FMT"
#: argp/argp-help.c:237
#, c-format
msgid "%.*s: Unknown ARGP_HELP_FMT parameter"
msgstr "%.*s: Неизвестен параметър на ARGP_HELP_FMT"
#: argp/argp-help.c:250
#, c-format
msgid "Garbage in ARGP_HELP_FMT: %s"
msgstr "Боклук при ARGP_HELP_FMT: %s"
#: argp/argp-help.c:1214
msgid "Mandatory or optional arguments to long options are also mandatory or optional for any corresponding short options."
msgstr "Задължителни или незадължителни аргументи за \"дълги\" опции са също задължителни или незадължителни за всички съответстващи \"къси\" опции."
#: argp/argp-help.c:1600
msgid "Usage:"
msgstr "Употреба:"
#: argp/argp-help.c:1604
msgid " or: "
msgstr " или: "
#: argp/argp-help.c:1616
msgid " [OPTION...]"
msgstr " [ОПЦИЯ...]"
#: argp/argp-help.c:1643
#, c-format
msgid "Try `%s --help' or `%s --usage' for more information.\n"
msgstr "За повече сведения, опитайте \"%s --help\" или \"%s --usage\".\n"
#: argp/argp-help.c:1671
#, c-format
msgid "Report bugs to %s.\n"
msgstr "Подавайте доклади за грешки на %s.\n"
#: argp/argp-parse.c:101
msgid "Give this help list"
msgstr "Извеждане на този помощен списък"
#: argp/argp-parse.c:102
msgid "Give a short usage message"
msgstr "Извеждане на лаконичен съвет за използване"
#: argp/argp-parse.c:103 catgets/gencat.c:109 catgets/gencat.c:113
#: iconv/iconv_prog.c:60 iconv/iconv_prog.c:61 nscd/nscd.c:115
#: nss/makedb.c:120
msgid "NAME"
msgstr "ИМЕ"
#: argp/argp-parse.c:104
msgid "Set the program name"
msgstr "Установяване на име на програмата"
#: argp/argp-parse.c:105
msgid "SECS"
msgstr "СЕК"
#: argp/argp-parse.c:106
msgid "Hang for SECS seconds (default 3600)"
msgstr "Задържане от СЕК секунди (по подразбиране 3600)"
#: argp/argp-parse.c:167
msgid "Print program version"
msgstr "Извеждане на версията на програмата"
#: argp/argp-parse.c:183
msgid "(PROGRAM ERROR) No version known!?"
msgstr "(ПРОГРАМНА ГРЕШКА) Не е известна версията!?"
#: argp/argp-parse.c:623
#, c-format
msgid "%s: Too many arguments\n"
msgstr "%s: Твърде много аргументи\n"
#: argp/argp-parse.c:766
msgid "(PROGRAM ERROR) Option should have been recognized!?"
msgstr "(ПРОГРАМНА ГРЕШКА) Опцията трябва да е разпознаваема!?"
#: assert/assert-perr.c:35
#, c-format
msgid "%s%s%s:%u: %s%sUnexpected error: %s.\n"
msgstr "%s%s%s:%u: %s%sНеочаквана грешка: %s.\n"
#: assert/assert.c:101
#, c-format
msgid ""
"%s%s%s:%u: %s%sAssertion `%s' failed.\n"
"%n"
msgstr ""
"%s%s%s:%u: %s%sПроверката за истина, %s, пропадна.\n"
"%n"
#: catgets/gencat.c:110
msgid "Create C header file NAME containing symbol definitions"
msgstr "Създава ИМЕ - заглавен файл на C, съдържащ определения на символи"
#: catgets/gencat.c:112
msgid "Do not use existing catalog, force new output file"
msgstr "Създаване на нов изходен файл, без да се използва съществуващ каталог"
#: catgets/gencat.c:113 nss/makedb.c:120
msgid "Write output to file NAME"
msgstr "Записване на изхода във файлът ИМЕ"
#: catgets/gencat.c:118
msgid ""
"Generate message catalog.\vIf INPUT-FILE is -, input is read from standard input. If OUTPUT-FILE\n"
"is -, output is written to standard output.\n"
msgstr ""
"Създава каталог със съобщения.\n"
"Ако ВХОДЕН-ФАЙЛ е -, данните се четат от стандартния вход.\n"
"Ако ИЗХОДЕН-ФАЙЛ е -, резултатът се записва в стандартния изход.\n"
#: catgets/gencat.c:123
msgid ""
"-o OUTPUT-FILE [INPUT-FILE]...\n"
"[OUTPUT-FILE [INPUT-FILE]...]"
msgstr ""
"-o ИЗХОДЕН-ФАЙЛ [ВХОДЕН_ФАЙЛ]...\n"
"[ИЗХОДЕН-ФАЙЛ [ВХОДЕН_ФАЙЛ]...]"
#: catgets/gencat.c:229 debug/pcprofiledump.c:209 elf/ldconfig.c:307
#: elf/pldd.c:219 elf/sln.c:85 elf/sprof.c:372 iconv/iconv_prog.c:408
#: iconv/iconvconfig.c:379 locale/programs/locale.c:277
#: locale/programs/localedef.c:376 login/programs/pt_chown.c:88
#: malloc/memusagestat.c:563 nss/getent.c:969 nss/makedb.c:369
#: posix/getconf.c:1121 sunrpc/rpcinfo.c:691
#: sysdeps/unix/sysv/linux/lddlibc4.c:61
#, c-format
msgid ""
"For bug reporting instructions, please see:\n"
"%s.\n"
msgstr ""
"За подаване на рапорт за грешка, моля, вижте:\n"
"%s.\n"
#: catgets/gencat.c:245 debug/pcprofiledump.c:225 debug/xtrace.sh:64
#: elf/ldconfig.c:323 elf/ldd.bash.in:38 elf/pldd.c:235 elf/sotruss.ksh:75
#: elf/sprof.c:389 iconv/iconv_prog.c:425 iconv/iconvconfig.c:396
#: locale/programs/locale.c:294 locale/programs/localedef.c:402
#: login/programs/pt_chown.c:62 malloc/memusage.sh:71
#: malloc/memusagestat.c:581 nscd/nscd.c:485 nss/getent.c:86 nss/makedb.c:385
#: posix/getconf.c:1103 sysdeps/unix/sysv/linux/lddlibc4.c:68
#, c-format
msgid ""
"Copyright (C) %s Free Software Foundation, Inc.\n"
"This is free software; see the source for copying conditions. There is NO\n"
"warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.\n"
msgstr ""
"Copyright (C) %s Free Software Foundation, Inc.\n"
"Това е свободен софтуер. Вижте изходния код за условията за копиране. НЯМА\n"
"ГАРАНЦИИ, включително без предполагаемите гаранции за полезност и пригодност.\n"
#: catgets/gencat.c:250 debug/pcprofiledump.c:230 debug/xtrace.sh:68
#: elf/ldconfig.c:328 elf/pldd.c:240 elf/sprof.c:395 iconv/iconv_prog.c:430
#: iconv/iconvconfig.c:401 locale/programs/locale.c:299
#: locale/programs/localedef.c:407 malloc/memusage.sh:75
#: malloc/memusagestat.c:586 nscd/nscd.c:490 nss/getent.c:91 nss/makedb.c:390
#: posix/getconf.c:1108
#, c-format
msgid "Written by %s.\n"
msgstr "Автори: %s.\n"
#: catgets/gencat.c:281
msgid "*standard input*"
msgstr "*стандартен изход*"
#: catgets/gencat.c:287 iconv/iconv_charmap.c:167 iconv/iconv_prog.c:293
#: nss/makedb.c:246
#, c-format
msgid "cannot open input file `%s'"
msgstr "не може да се отвори входния файл `%s'"
#: catgets/gencat.c:416 catgets/gencat.c:491
msgid "illegal set number"
msgstr "незаконен номер на множество"
#: catgets/gencat.c:443
msgid "duplicate set definition"
msgstr "повторно определение на множество"
#: catgets/gencat.c:445 catgets/gencat.c:617 catgets/gencat.c:669
msgid "this is the first definition"
msgstr "това е първото определение"
#: catgets/gencat.c:516
#, c-format
msgid "unknown set `%s'"
msgstr "неизвестно множество \"%s\""
#: catgets/gencat.c:557
msgid "invalid quote character"
msgstr "неправилен знак за кавичка"
#: catgets/gencat.c:570
#, c-format
msgid "unknown directive `%s': line ignored"
msgstr "неизвестна директива \"%s\": пренебрегване на реда"
#: catgets/gencat.c:615
msgid "duplicated message number"
msgstr "повторен номер на съобщение"
#: catgets/gencat.c:666
msgid "duplicated message identifier"
msgstr "идентификатор на повторено съобщение"
#: catgets/gencat.c:723
msgid "invalid character: message ignored"
msgstr "неправилен знак: пренебрегване на съобщението"
#: catgets/gencat.c:766
msgid "invalid line"
msgstr "неправилен ред"
#: catgets/gencat.c:820
msgid "malformed line ignored"
msgstr "пренебрегнат деформиран ред"
#: catgets/gencat.c:984 catgets/gencat.c:1025
#, c-format
msgid "cannot open output file `%s'"
msgstr "не може да се отвори файлът за изход \"%s\""
#: catgets/gencat.c:1187 locale/programs/linereader.c:560
msgid "invalid escape sequence"
msgstr "неправилна заместваща(escape) последователност"
#: catgets/gencat.c:1209
msgid "unterminated message"
msgstr "незавършено съобщение"
#: catgets/gencat.c:1233
#, c-format
msgid "while opening old catalog file"
msgstr "при отваряне на предишен файл за каталог"
#: catgets/gencat.c:1324
#, c-format
msgid "conversion modules not available"
msgstr "не е наличен модул за конвертиране"
#: catgets/gencat.c:1350
#, c-format
msgid "cannot determine escape character"
msgstr "не може да се определи знака за заместване(escape)"
#: debug/pcprofiledump.c:53
msgid "Don't buffer output"
msgstr "Без буфериране на изходът"
#: debug/pcprofiledump.c:58
msgid "Dump information generated by PC profiling."
msgstr "Разстоварване на сведения събрани при диагностика на компютъра."
#: debug/pcprofiledump.c:61
msgid "[FILE]"
msgstr "[ФАЙЛ]"
#: debug/pcprofiledump.c:108
#, c-format
msgid "cannot open input file"
msgstr "не може да се отвори входният файл"
#: debug/pcprofiledump.c:115
#, c-format
msgid "cannot read header"
msgstr "не може да се прочете заглавието"
#: debug/pcprofiledump.c:179
#, c-format
msgid "invalid pointer size"
msgstr "неправилен размер на указател"
#: debug/xtrace.sh:26 debug/xtrace.sh:44
msgid "Usage: xtrace [OPTION]... PROGRAM [PROGRAMOPTION]...\\n"
msgstr "Употреба: xtrace [ОПЦИЯ]... ПРОГРАМА [ОПЦИИ_НА_ПРОГРАМАТА]...\\n"
#: debug/xtrace.sh:32 elf/sotruss.ksh:56 elf/sotruss.ksh:67
#: elf/sotruss.ksh:135 malloc/memusage.sh:26
msgid "Try \\`%s --help' or \\`%s --usage' for more information.\\n"
msgstr "За повече сведения, опитайте \"%s --help\" или \"%s --usage\".\\n"
#: debug/xtrace.sh:38
msgid "%s: option '%s' requires an argument.\\n"
msgstr "%s: опцията '%s' изисква аргумент.\\n"
#: debug/xtrace.sh:45
msgid ""
"Trace execution of program by printing currently executed function.\n"
"\n"
" --data=FILE Don't run the program, just print the data from FILE.\n"
"\n"
" -?,--help Print this help and exit\n"
" --usage Give a short usage message\n"
" -V,--version Print version information and exit\n"
"\n"
"Mandatory arguments to long options are also mandatory for any corresponding\n"
"short options.\n"
"\n"
msgstr ""
"Проследява изпълнението на програма, като извежда текущо изпълнената функция.\n"
"\n"
" --data=ФАЙЛ Да не се изпълнява програмата, а само да се изведат\n"
" данните от ФАЙЛ.\n"
"\n"
" -?,--help Извеждане на тази помощ и изход\n"
" --usage Извеждане на лаконичен съвет за използване\n"
" -V,--version Извеждане на сведения за версията и изход\n"
"\n"
"Задължителни аргументи за \"дълги\" опции са също задължителни за всички съответстващи \"къси\" опции.\n"
"\n"
#: debug/xtrace.sh:57 elf/ldd.bash.in:55 elf/sotruss.ksh:49
#: malloc/memusage.sh:64
msgid "For bug reporting instructions, please see:\\\\n%s.\\\\n"
msgstr "За подаване на рапорт за грешка, моля, вижте:\\\\n%s.\\\\n"
#: debug/xtrace.sh:125
msgid "xtrace: unrecognized option \\`$1'\\n"
msgstr "xtrace: неразпозната опция \"$1\"\\n"
#: debug/xtrace.sh:138
msgid "No program name given\\n"
msgstr "Не е зададено име на програмата\\n"
#: debug/xtrace.sh:146
#, sh-format
msgid "executable \\`$program' not found\\n"
msgstr "изпълнимият файл \"$program\" не е намерен\\n"
#: debug/xtrace.sh:150
#, sh-format
msgid "\\`$program' is no executable\\n"
msgstr "\"$program\" не е изпълним файл\\n"
#: dlfcn/dlinfo.c:63
msgid "RTLD_SELF used in code not dynamically loaded"
msgstr "RTLD_SELF, използван в кода, не се зарежда динамично"
#: dlfcn/dlinfo.c:72
msgid "unsupported dlinfo request"
msgstr "неподдържана dlinfo заявка"
#: dlfcn/dlmopen.c:63
msgid "invalid namespace"
msgstr "неправилно пространство от имена"
#: dlfcn/dlmopen.c:68
msgid "invalid mode"
msgstr "неправилен начин"
#: dlfcn/dlopen.c:64
msgid "invalid mode parameter"
msgstr "неправилен параметър за начин"
#: elf/cache.c:69
msgid "unknown"
msgstr "неизвестен"
#: elf/cache.c:135
msgid "Unknown OS"
msgstr "Неизвестна ОС"
#: elf/cache.c:140
#, c-format
msgid ", OS ABI: %s %d.%d.%d"
msgstr ", ОС ДПИ(двоичен програмен интерфейс): %s %d.%d.%d"
#: elf/cache.c:157 elf/ldconfig.c:1318
#, c-format
msgid "Can't open cache file %s\n"
msgstr "Не може да се отвори файлът за кеш %s\n"
#: elf/cache.c:171
#, c-format
msgid "mmap of cache file failed.\n"
msgstr "пропадна изображението в паметта(mmap) на файлът за кеш.\n"
#: elf/cache.c:175 elf/cache.c:189
#, c-format
msgid "File is not a cache file.\n"
msgstr "Файлът не е файл за кеш.\n"
#: elf/cache.c:222 elf/cache.c:232
#, c-format
msgid "%d libs found in cache `%s'\n"
msgstr "%d библиотеки за налични в кешът \"%s\"\n"
#: elf/cache.c:426
#, c-format
msgid "Can't create temporary cache file %s"
msgstr "Не може да се създаде временен файл за кеш %s"
#: elf/cache.c:434 elf/cache.c:444 elf/cache.c:448 elf/cache.c:453
#, c-format
msgid "Writing of cache data failed"
msgstr "Пропадна записването на данните за кеш"
#: elf/cache.c:458
#, c-format
msgid "Changing access rights of %s to %#o failed"
msgstr "Пропадна смяната па правата за достъп от %s към %#o"
#: elf/cache.c:463
#, c-format
msgid "Renaming of %s to %s failed"
msgstr "Пропадна преименуването от %s към %s"
#: elf/dl-close.c:383 elf/dl-open.c:470
msgid "cannot create scope list"
msgstr "не може да се създаде списък на обхватът"
#: elf/dl-close.c:776
msgid "shared object not open"
msgstr "не е отворен споделеният обект"
#: elf/dl-deps.c:112
msgid "DST not allowed in SUID/SGID programs"
msgstr "не е разрешено DST(dynamic string token) за SUID/SGID програми"
#: elf/dl-deps.c:125
msgid "empty dynamic string token substitution"
msgstr "празен DST(dynamic string token) за заместване"
#: elf/dl-deps.c:131
#, c-format
msgid "cannot load auxiliary `%s' because of empty dynamic string token substitution\n"
msgstr "не може да се свърже \"%s\", като допълнение, поради празен DST(dynamic string token) за заместване\n"
#: elf/dl-deps.c:479
msgid "cannot allocate dependency list"
msgstr "не може да се задели памет за списък със зависимости"
#: elf/dl-deps.c:516 elf/dl-deps.c:576
msgid "cannot allocate symbol search list"
msgstr "не може да се задели памет за списък със символи за търсене"
#: elf/dl-deps.c:556
msgid "Filters not supported with LD_TRACE_PRELINKING"
msgstr "Не се поддържат филтри при LD_TRACE_PRELINKING"
#: elf/dl-error.c:77
msgid "DYNAMIC LINKER BUG!!!"
msgstr "ДЕФЕКТ В ПРОГРАМАТА ЗА ДИНАМИЧНО СВЪРЗВАНЕ!!!"
#: elf/dl-error.c:127
msgid "error while loading shared libraries"
msgstr "грешка при свързване на споделени библиотеки"
#: elf/dl-fptr.c:87 ports/sysdeps/hppa/dl-fptr.c:93
msgid "cannot map pages for fdesc table"
msgstr "не може да се изобразят страници за таблицата fdesc(описание на функциите)"
#: elf/dl-fptr.c:191 ports/sysdeps/hppa/dl-fptr.c:206
msgid "cannot map pages for fptr table"
msgstr "не може да се изобразят страници за таблицата fptr"
#: elf/dl-fptr.c:220 ports/sysdeps/hppa/dl-fptr.c:235
msgid "internal error: symidx out of range of fptr table"
msgstr "вътрешна грешка: symidx е извън границите на таблицата fptr"
#: elf/dl-hwcaps.c:184 elf/dl-hwcaps.c:196
msgid "cannot create capability list"
msgstr "не може да се създаде списък за възможности"
#: elf/dl-load.c:465
msgid "cannot allocate name record"
msgstr "не може да се задели памет за записите с имена"
#: elf/dl-load.c:550 elf/dl-load.c:666 elf/dl-load.c:749 elf/dl-load.c:868
msgid "cannot create cache for search path"
msgstr "не може да се създаде кеш на директориите за търсене"
#: elf/dl-load.c:641
msgid "cannot create RUNPATH/RPATH copy"
msgstr "не може да се създаде копие на RUNPATH/RPATH"
#: elf/dl-load.c:735
msgid "cannot create search path array"
msgstr "не може да се създаде масив на директориите за търсене"
#: elf/dl-load.c:940
msgid "cannot stat shared object"
msgstr "не може да се определят атрибутите на споделен обект"
#: elf/dl-load.c:1018
msgid "cannot open zero fill device"
msgstr "не може да се отвори устройството за запълване с нули(/dev/zero)"
#: elf/dl-load.c:1065 elf/dl-load.c:2348
msgid "cannot create shared object descriptor"
msgstr "не може да се създаде описание за споделен обект"
#: elf/dl-load.c:1084 elf/dl-load.c:1761 elf/dl-load.c:1864
msgid "cannot read file data"
msgstr "не може да се прочетат данни от файлът"
#: elf/dl-load.c:1130
msgid "ELF load command alignment not page-aligned"
msgstr "подравняването, в командата за зареждане на ELF, не е подравнено на страници"
#: elf/dl-load.c:1137
msgid "ELF load command address/offset not properly aligned"
msgstr "адресът/отместването, в командата за зареждане на ELF, не е подравнен правилно"
#: elf/dl-load.c:1222
msgid "cannot allocate TLS data structures for initial thread"
msgstr "за първоначалната нишка, не може да се заделят структурите за TLS данни"
#: elf/dl-load.c:1245
msgid "cannot handle TLS data"
msgstr "не се поддържат TLS данни"
#: elf/dl-load.c:1264
msgid "object file has no loadable segments"
msgstr "обектният файл е без дялове за свързване"
#: elf/dl-load.c:1300
msgid "failed to map segment from shared object"
msgstr "пропадна изображението на дял от споделения обект"
#: elf/dl-load.c:1326
msgid "cannot dynamically load executable"
msgstr "изпълнимият файл не може да се свърже динамично"
#: elf/dl-load.c:1389 elf/dl-load.c:1498
msgid "cannot change memory protections"
msgstr "не може да се промени защитата на паметта"
#: elf/dl-load.c:1408
msgid "cannot map zero-fill pages"
msgstr "не може да се изобразят страници запълнени с нули"
#: elf/dl-load.c:1422
msgid "object file has no dynamic section"
msgstr "обектният файл е без секция за динамично свързване"
#: elf/dl-load.c:1445
msgid "shared object cannot be dlopen()ed"
msgstr "не е възможно dlopen() за споделеният обект"
#: elf/dl-load.c:1458
msgid "cannot allocate memory for program header"
msgstr "не може да се задели памет за заглавието на програмата"
#: elf/dl-load.c:1475 elf/dl-open.c:195
msgid "invalid caller"
msgstr "неправилен извикващ"
#: elf/dl-load.c:1518
msgid "cannot enable executable stack as shared object requires"
msgstr "стекът не може да се разреши за изпълнение, както е поискано от споделения обект"
#: elf/dl-load.c:1531
msgid "cannot close file descriptor"
msgstr "не може да се затвори описанието на файлът"
#: elf/dl-load.c:1761
msgid "file too short"
msgstr "файлът е твърде къс"
#: elf/dl-load.c:1797
msgid "invalid ELF header"
msgstr "неправилен ELF заглавен блок"
#: elf/dl-load.c:1809
msgid "ELF file data encoding not big-endian"
msgstr "данните от ELF файлът не са кодирани със старши байт първи(big-endian)"
#: elf/dl-load.c:1811
msgid "ELF file data encoding not little-endian"
msgstr "данните от ELF файлът не са кодирани с младши байт първи(little-endian)"
#: elf/dl-load.c:1815
msgid "ELF file version ident does not match current one"
msgstr "идентификаторът на версия от ELF файлът не съответства на текущата"
#: elf/dl-load.c:1819
msgid "ELF file OS ABI invalid"
msgstr "ELF файлът е с неправилен номер на ДПИ(ABI-двоичен програмен интерфейс) за ОС "
#: elf/dl-load.c:1822
msgid "ELF file ABI version invalid"
msgstr "ELF файлът е с неправилна версия за ДПИ(двоичен програмен интерфейс)"
#: elf/dl-load.c:1825
msgid "nonzero padding in e_ident"
msgstr "ненулево допълване при e_ident"
#: elf/dl-load.c:1828
msgid "internal error"
msgstr "вътрешна грешка"
#: elf/dl-load.c:1835
msgid "ELF file version does not match current one"
msgstr "версията, на ELF файлът, не съответства на текущата"
#: elf/dl-load.c:1843
msgid "only ET_DYN and ET_EXEC can be loaded"
msgstr "само ET_DYN и ET_EXEC могат да се свържат"
#: elf/dl-load.c:1849
msgid "ELF file's phentsize not the expected size"
msgstr "неочакван размер на елемент(phentsize) в заглавието на ELF файл"
#: elf/dl-load.c:2367
msgid "wrong ELF class: ELFCLASS64"
msgstr "неправилен ELF клас: ELFCLASS64"
#: elf/dl-load.c:2368
msgid "wrong ELF class: ELFCLASS32"
msgstr "неправилен ELF клас: ELFCLASS32"
#: elf/dl-load.c:2371
msgid "cannot open shared object file"
msgstr "не може да се отвори файлът със споделения обект"
#: elf/dl-lookup.c:753 ports/sysdeps/mips/dl-lookup.c:770
msgid "relocation error"
msgstr "грешка при преместване"
#: elf/dl-lookup.c:780 ports/sysdeps/mips/dl-lookup.c:797
msgid "symbol lookup error"
msgstr "грешка при търсене на символ"
#: elf/dl-open.c:102
msgid "cannot extend global scope"
msgstr "не може да се увеличи общата област"
#: elf/dl-open.c:520
msgid "TLS generation counter wrapped! Please report this."
msgstr "Превъртян брояч за пораждане на TLS! Моля рапортувайте го."
#: elf/dl-open.c:542
msgid "cannot load any more object with static TLS"
msgstr "не може да се заредят повече обектив статичен TSL блок"
#: elf/dl-open.c:602
msgid "invalid mode for dlopen()"
msgstr "неправилен режим за dlopen()"
#: elf/dl-open.c:619
msgid "no more namespaces available for dlmopen()"
msgstr "не са налични повече именувани пространства за dlmopen()"
#: elf/dl-open.c:637
msgid "invalid target namespace in dlmopen()"
msgstr "неправилно именувано целево пространство в dlmopen()"
#: elf/dl-reloc.c:158
msgid "cannot allocate memory in static TLS block"
msgstr "не може да се задели памет в статичен TSL блок"
#: elf/dl-reloc.c:250
msgid "cannot make segment writable for relocation"
msgstr "дялът не може да се маркира като записваем за \"преместваем код\""
#: elf/dl-reloc.c:313
#, c-format
msgid "%s: no PLTREL found in object %s\n"
msgstr "%s: не е намерен PLTREL за обекта %s\n"
#: elf/dl-reloc.c:324
#, c-format
msgid "%s: out of memory to store relocation results for %s\n"
msgstr "%s: недостиг на памет за съхраняване на резултата за \"преместваем код\" на %s\n"
#: elf/dl-reloc.c:340
msgid "cannot restore segment prot after reloc"
msgstr "не може да се възстанови защитата на дяла след преместване"
#: elf/dl-reloc.c:369
msgid "cannot apply additional memory protection after relocation"
msgstr "след преместването не може да се постави допълнителна защита на паметта"
#: elf/dl-sym.c:153
msgid "RTLD_NEXT used in code not dynamically loaded"
msgstr "RTLD_NEXT е използван в код, който не е за динамично свързване"
#: elf/dl-tls.c:923
msgid "cannot create TLS data structures"
msgstr "не може да се създадат структури за TLS данни"
#: elf/dl-version.c:166
msgid "version lookup error"
msgstr "грешка при търсене на версия"
#: elf/dl-version.c:296
msgid "cannot allocate version reference table"
msgstr "не може да се създаде таблица с препратки за версиите"
#: elf/ldconfig.c:141
msgid "Print cache"
msgstr "Извеждане на кешът"
#: elf/ldconfig.c:142
msgid "Generate verbose messages"
msgstr "Извеждане на допълнителни съобщения"
#: elf/ldconfig.c:143
msgid "Don't build cache"
msgstr "Да не се създава кеш"
#: elf/ldconfig.c:144
msgid "Don't generate links"
msgstr "Да не се създават връзки"
#: elf/ldconfig.c:145
msgid "Change to and use ROOT as root directory"
msgstr "Преместване в и използване на ГЛАВЕН като \"коренова\" директория"
#: elf/ldconfig.c:145
msgid "ROOT"
msgstr "ГЛАВЕН"
#: elf/ldconfig.c:146
msgid "CACHE"
msgstr "КЕШ"
#: elf/ldconfig.c:146
msgid "Use CACHE as cache file"
msgstr "Използване на КЕШ като файл за кеш"
#: elf/ldconfig.c:147
msgid "CONF"
msgstr "НАСТ"
#: elf/ldconfig.c:147
msgid "Use CONF as configuration file"
msgstr "Използване на НАСТ за настройващ файл"
#: elf/ldconfig.c:148
msgid "Only process directories specified on the command line. Don't build cache."
msgstr "Да се обработят само директориите зададени от командния ред. Да не се създава кеш."
#: elf/ldconfig.c:149
msgid "Manually link individual libraries."
msgstr "Ръчно ще се създадат връзки за отделните библиотеки."
#: elf/ldconfig.c:150
msgid "FORMAT"
msgstr "ФОРМАТ"
#: elf/ldconfig.c:150
msgid "Format to use: new, old or compat (default)"
msgstr "Използване на формат: new, old или compat(по подразбиране)"
#: elf/ldconfig.c:151
msgid "Ignore auxiliary cache file"
msgstr "Игнориране на помощният кеш файл"
#: elf/ldconfig.c:159
msgid "Configure Dynamic Linker Run Time Bindings."
msgstr "Настройване на свръзките при изпълнение на програмата за динамично свързване."
#: elf/ldconfig.c:346
#, c-format
msgid "Path `%s' given more than once"
msgstr "Пътят \"%s\" е зададен повече от един веднъж"
#: elf/ldconfig.c:386
#, c-format
msgid "%s is not a known library type"
msgstr "%s е библиотека от непознат тип"
#: elf/ldconfig.c:414
#, c-format
msgid "Can't stat %s"
msgstr "Не може да се определят атрибутите на %s"
#: elf/ldconfig.c:488
#, c-format
msgid "Can't stat %s\n"
msgstr "Не може да се определят атрибутите на %s\n"
#: elf/ldconfig.c:498
#, c-format
msgid "%s is not a symbolic link\n"
msgstr "%s не е символна връзка\n"
#: elf/ldconfig.c:517
#, c-format
msgid "Can't unlink %s"
msgstr "Не може да се развърже(изтрие) %s"
#: elf/ldconfig.c:523
#, c-format
msgid "Can't link %s to %s"
msgstr "Не може да се създаде символна връзка от %s към %s"
#: elf/ldconfig.c:529
msgid " (changed)\n"
msgstr " (променен)\n"
#: elf/ldconfig.c:531
msgid " (SKIPPED)\n"
msgstr " (ПРЕСКОЧЕН)\n"
#: elf/ldconfig.c:586
#, c-format
msgid "Can't find %s"
msgstr "%s не е открит"
#: elf/ldconfig.c:602 elf/ldconfig.c:775 elf/ldconfig.c:834 elf/ldconfig.c:868
#, c-format
msgid "Cannot lstat %s"
msgstr "Не може да се определят атрибутите(lstat) на %s"
#: elf/ldconfig.c:609
#, c-format
msgid "Ignored file %s since it is not a regular file."
msgstr "Пренебрегване на файл %s, защото не е обикновен."
#: elf/ldconfig.c:618
#, c-format
msgid "No link created since soname could not be found for %s"
msgstr "Не е създадена връзка, защото не е намерен soname за %s"
#: elf/ldconfig.c:701
#, c-format
msgid "Can't open directory %s"
msgstr "Не може да се отвори директория %s"
#: elf/ldconfig.c:793 elf/ldconfig.c:855 elf/readlib.c:90
#, c-format
msgid "Input file %s not found.\n"
msgstr "Входния файл %s не е намерен.\n"
#: elf/ldconfig.c:800
#, c-format
msgid "Cannot stat %s"
msgstr "Не може да се определят атрибутите на %s"
#: elf/ldconfig.c:929
#, c-format
msgid "libc5 library %s in wrong directory"
msgstr "libc5 библиотека %s в неправилна директория"
#: elf/ldconfig.c:932
#, c-format
msgid "libc6 library %s in wrong directory"
msgstr "libc6 библиотека %s в неправилна директория"
#: elf/ldconfig.c:935
#, c-format
msgid "libc4 library %s in wrong directory"
msgstr "libc4 библиотека %s в неправилна директория"
#: elf/ldconfig.c:963
#, c-format
msgid "libraries %s and %s in directory %s have same soname but different type."
msgstr "библиотеките %s и %s от директория %s са с еднакво SONAME, но с различен тип."
#: elf/ldconfig.c:1072
#, c-format
msgid "Warning: ignoring configuration file that cannot be opened: %s"
msgstr "Предупреждение: пренебрегване на файл с настройки, който не може да се отвори: %s"
#: elf/ldconfig.c:1138
#, c-format
msgid "%s:%u: bad syntax in hwcap line"
msgstr "%s:%u: неправилен синтаксис при hwcap ред"
#: elf/ldconfig.c:1144
#, c-format
msgid "%s:%u: hwcap index %lu above maximum %u"
msgstr "%s:%u: индексът %lu на hwcap е повече от максимума %u"
#: elf/ldconfig.c:1151 elf/ldconfig.c:1159
#, c-format
msgid "%s:%u: hwcap index %lu already defined as %s"
msgstr "%s:%u: индексът %lu на hwcap е вече определен като %s"
#: elf/ldconfig.c:1162
#, c-format
msgid "%s:%u: duplicate hwcap %lu %s"
msgstr "%s:%u: повторен hwcap %lu %s"
#: elf/ldconfig.c:1184
#, c-format
msgid "need absolute file name for configuration file when using -r"
msgstr "изисква се абсолютно име на настройващ файл когато се използва -r"
#: elf/ldconfig.c:1191 locale/programs/xmalloc.c:64 malloc/obstack.c:432
#: malloc/obstack.c:434 posix/getconf.c:1076 posix/getconf.c:1296
#, c-format
msgid "memory exhausted"
msgstr "паметта е изчерпана"
#: elf/ldconfig.c:1223
#, c-format
msgid "%s:%u: cannot read directory %s"
msgstr "%s:%u: не може да се чете директорията %s "
#: elf/ldconfig.c:1267
#, c-format
msgid "relative path `%s' used to build cache"
msgstr "използван е относителен път %s за създаване на кеш"
#: elf/ldconfig.c:1297
#, c-format
msgid "Can't chdir to /"
msgstr "Не може да се смени директорията на /"
#: elf/ldconfig.c:1338
#, c-format
msgid "Can't open cache file directory %s\n"
msgstr "Не може да се отвори директорията '%s' за кеш файлът\n"
#: elf/ldd.bash.in:42
msgid "Written by %s and %s.\n"
msgstr "Автори: %s и %s.\n"
#: elf/ldd.bash.in:47
msgid ""
"Usage: ldd [OPTION]... FILE...\n"
" --help print this help and exit\n"
" --version print version information and exit\n"
" -d, --data-relocs process data relocations\n"
" -r, --function-relocs process data and function relocations\n"
" -u, --unused print unused direct dependencies\n"
" -v, --verbose print all information\n"
msgstr ""
"Употреба: ldd [ОПЦИЯ]... ФАЙЛ...\n"
" --help Извеждане на тази помощ и изход\n"
" --version Извеждане на сведение за версията и изход\n"
" -d, --data-relocs Обработване на преместваеми данни\n"
" -r, --function-relocs Обработване на преместваеми данни и функции\n"
" -u, --unused Извеждане на неизползваните директни зависимости\n"
" -v, --verbose Извеждане на подробни сведения\n"
#: elf/ldd.bash.in:80
msgid "ldd: option \\`$1' is ambiguous"
msgstr "ldd: опцията \\$1 е двусмислена"
#: elf/ldd.bash.in:87
msgid "unrecognized option"
msgstr "неразпозната опция"
#: elf/ldd.bash.in:88 elf/ldd.bash.in:125
msgid "Try \\`ldd --help' for more information."
msgstr "За повече сведения, опитайте \"ldd --help\"."
#: elf/ldd.bash.in:124
msgid "missing file arguments"
msgstr "липсва аргумент за файл"
#. TRANS No such file or directory. This is a ``file doesn't exist'' error
#. TRANS for ordinary files that are referenced in contexts where they are
#. TRANS expected to already exist.
#: elf/ldd.bash.in:147 sysdeps/gnu/errlist.c:36
msgid "No such file or directory"
msgstr "Няма такъв файл или директория"
#: elf/ldd.bash.in:150 inet/rcmd.c:488
msgid "not regular file"
msgstr "не е обикновен файл"
#: elf/ldd.bash.in:153
msgid "warning: you do not have execution permission for"
msgstr "предупреждение: вие нямата права за изпълнение на "
#: elf/ldd.bash.in:182
msgid "\tnot a dynamic executable"
msgstr "\tизпълнимият файл не е с динамично свързване"
#: elf/ldd.bash.in:190
msgid "exited with unknown exit code"
msgstr "приключване с неизвестен код за завършване"
#: elf/ldd.bash.in:195
msgid "error: you do not have read permission for"
msgstr "грешка: вие нямате права за четене на"
#: elf/pldd-xx.c:105
#, c-format
msgid "cannot find program header of process"
msgstr "не се намери програмното заглавие на процеса"
#: elf/pldd-xx.c:110
#, c-format
msgid "cannot read program header"
msgstr "не може да се прочете програмното заглавие"
#: elf/pldd-xx.c:135
#, c-format
msgid "cannot read dynamic section"
msgstr "не може да се прочете дял за динамично свързване"
#: elf/pldd-xx.c:147
#, c-format
msgid "cannot read r_debug"
msgstr "не може да се прочете r_debug"
#: elf/pldd-xx.c:167
#, c-format
msgid "cannot read program interpreter"
msgstr "не може да се прочете програмното възпроизвеждане"
#: elf/pldd-xx.c:196
#, c-format
msgid "cannot read link map"
msgstr "не може да се прочете изобразяването на връзките"
#: elf/pldd-xx.c:207
#, c-format
msgid "cannot read object name"
msgstr "не може да се прочете името на обекта"
#: elf/pldd.c:62
msgid "List dynamic shared objects loaded into process."
msgstr "Изброяване на динамично свързаните обекти заредени от процеса."
#: elf/pldd.c:66
msgid "PID"
msgstr "Ном.проц."
#: elf/pldd.c:97
#, c-format
msgid "Exactly one parameter with process ID required.\n"
msgstr "Необходим е точно един параметър с номер на процес.\n"
#: elf/pldd.c:109
#, c-format
msgid "invalid process ID '%s'"
msgstr "неправилен разпознавател на процес '%s'"
#: elf/pldd.c:117
#, c-format
msgid "cannot open %s"
msgstr "не може да се отвори %s"
#: elf/pldd.c:142
#, c-format
msgid "cannot open %s/task"
msgstr "не може да се отвори задача %s"
#: elf/pldd.c:145
#, c-format
msgid "cannot prepare reading %s/task"
msgstr "не е готово четенето на задача %s"
#: elf/pldd.c:158
#, c-format
msgid "invalid thread ID '%s'"
msgstr "неправилен разпознавател за нишка '%s'"
#: elf/pldd.c:169
#, c-format
msgid "cannot attach to process %lu"
msgstr "не може да се закачи към процес %lu"
#: elf/pldd.c:261
#, c-format
msgid "cannot get information about process %lu"
msgstr "не може да се вземат сведения за процес %lu"
#: elf/pldd.c:274
#, c-format
msgid "process %lu is no ELF program"
msgstr "процеса %lu не е ELF-програма"
#: elf/readelflib.c:34
#, c-format
msgid "file %s is truncated\n"
msgstr "файла %s е отрязан\n"
#: elf/readelflib.c:66
#, c-format
msgid "%s is a 32 bit ELF file.\n"
msgstr "%s е 32-битов ELF файл.\n"
#: elf/readelflib.c:68
#, c-format
msgid "%s is a 64 bit ELF file.\n"
msgstr "%s е 64-битов ELF файл.\n"
#: elf/readelflib.c:70
#, c-format
msgid "Unknown ELFCLASS in file %s.\n"
msgstr "Неизвестен ELFCLASS в файла %s.\n"
#: elf/readelflib.c:77
#, c-format
msgid "%s is not a shared object file (Type: %d).\n"
msgstr "%s не е файл за споделен обект (Тип: %d).\n"
#: elf/readelflib.c:108
#, c-format
msgid "more than one dynamic segment\n"
msgstr "повече от един дял за динамично свързване\n"
#: elf/readlib.c:96
#, c-format
msgid "Cannot fstat file %s.\n"
msgstr "Не може да се определят атрибутите(fstat) на файлът %s.\n"
#: elf/readlib.c:107
#, c-format
msgid "File %s is empty, not checked."
msgstr "Файлът %s е празен и не е проверен."
#: elf/readlib.c:113
#, c-format
msgid "File %s is too small, not checked."
msgstr "Файлът %s е много къс и не е проверен."
#: elf/readlib.c:123
#, c-format
msgid "Cannot mmap file %s.\n"
msgstr "Файлът %s не може да се изобрази в паметта(mmap).\n"
#: elf/readlib.c:161
#, c-format
msgid "%s is not an ELF file - it has the wrong magic bytes at the start.\n"
msgstr "%s не е ELF файл - започва с неправилни магически байтове.\n"
#: elf/sln.c:84
#, c-format
msgid ""
"Usage: sln src dest|file\n"
"\n"
msgstr ""
"употреба: sln източник цел|файл\n"
"\n"
#: elf/sln.c:109
#, c-format
msgid "%s: file open error: %m\n"
msgstr "%s: грешка при отваряне: %m\n"
#: elf/sln.c:146
#, c-format
msgid "No target in line %d\n"
msgstr "Липсва цел на ред %d\n"
#: elf/sln.c:178
#, c-format
msgid "%s: destination must not be a directory\n"
msgstr "%s: директория не може да е цел\n"
#: elf/sln.c:184
#, c-format
msgid "%s: failed to remove the old destination\n"
msgstr "%s:не успя изтриването на съществуваща цел\n"
#: elf/sln.c:192
#, c-format
msgid "%s: invalid destination: %s\n"
msgstr "%s: неправилна цел: %s\n"
#: elf/sln.c:207 elf/sln.c:216
#, c-format
msgid "Invalid link from \"%s\" to \"%s\": %s\n"
msgstr "Неправилна връзка от \"%s\" към \"%s\": %s\n"
#: elf/sotruss.ksh:32
#, sh-format
msgid ""
"Usage: sotruss [OPTION...] [--] EXECUTABLE [EXECUTABLE-OPTION...]\n"
" -F, --from FROMLIST Trace calls from objects on FROMLIST\n"
" -T, --to TOLIST Trace calls to objects on TOLIST\n"
"\n"
" -e, --exit Also show exits from the function calls\n"
" -f, --follow Trace child processes\n"
" -o, --output FILENAME Write output to FILENAME (or FILENAME.$PID in case\n"
"\t\t\t -f is also used) instead of standard error\n"
"\n"
" -?, --help Give this help list\n"
" --usage Give a short usage message\n"
" --version Print program version"
msgstr ""
"Употеба: sotruss [ОПЦИЯ...] [--] ПРОГРАМА [ПРОГРАМНА-ОПЦИЯ...]\n"
" -F, --from ОТСПИСЪК проследява извикванията от обекти от ОТСПИСЪК\n"
" -T, --to КЪМСПИСЪК проследява извикванията към обекти от TOLIST\n"
"\n"
" -e, --exit поканване на излизането от извиканата функция\n"
" -f, --follow trace child processes\n"
" -o, --output ИМЕФАЙЛ записване на резултат в ИМЕФАЙЛ (или ИМЕФАЙЛ.$PID при\n"
"\t\t\t използване на -f) вместо на стандартния изход\n"
"\n"
" --help извеждане на тази помощ и изход\n"
" --usage iзвеждане на лаконичен съвет за използване\n"
" --version извеждане на сведение за версията и изход"
#: elf/sotruss.ksh:46
msgid "Mandatory arguments to long options are also mandatory for any corresponding\\nshort options.\\n"
msgstr "Задължителните аргументи за \"дълги\" опции, са също задължителни за всички съответстващи \"къси\" опции.\\n"
#: elf/sotruss.ksh:55
msgid "%s: option requires an argument -- '%s'\\n"
msgstr "%s: опцията изисква аргумент -- '%s'\\n"
#: elf/sotruss.ksh:61
msgid "%s: option is ambiguous; possibilities:"
msgstr "%s: опцията е двусмислена, възможности:"
#: elf/sotruss.ksh:79
msgid "Written by %s.\\n"
msgstr "Автори: %s.\\n"
#: elf/sotruss.ksh:86
msgid ""
"Usage: %s [-ef] [-F FROMLIST] [-o FILENAME] [-T TOLIST] [--exit]\n"
"\t [--follow] [--from FROMLIST] [--output FILENAME] [--to TOLIST]\n"
"\t [--help] [--usage] [--version] [--]\n"
"\t EXECUTABLE [EXECUTABLE-OPTION...]\\n"
msgstr ""
"Usage: %s [-ef] [-F ОТСПИСЪК] [-o ИМЕФАЙЛ] [-T КЪМСПИСЪК] [--exit]\n"
"\t [--follow] [--from ОТСПИСЪК] [--output ИМЕФАЙЛ] [--to КЪМСПИСЪК]\n"
"\t [--help] [--usage] [--version] [--]\n"
"\t ПРОГРАМА [АРГУМЕНТИ-НА-ПРОГРАМА...]\\n"
#: elf/sotruss.ksh:134
msgid "%s: unrecognized option '%c%s'\\n"
msgstr "%s: неразпозната опция '%c%s'\\n"
#: elf/sprof.c:77
msgid "Output selection:"
msgstr "Избор на типа за извеждане:"
#: elf/sprof.c:79
msgid "print list of count paths and their number of use"
msgstr "извеждане на списък с преброените пътища и броя на използването им"
#: elf/sprof.c:81
msgid "generate flat profile with counts and ticks"
msgstr "създаване на пълна диагностика с броячи и отметки"
#: elf/sprof.c:82
msgid "generate call graph"
msgstr "създаване на граф на извикванията"
#: elf/sprof.c:89
msgid "Read and display shared object profiling data."
msgstr "Прочита и показва диагностични данни за споделен обект."
#: elf/sprof.c:94
msgid "SHOBJ [PROFDATA]"
msgstr "СПОД_ОБЕКТ [ДИАГ_ДАННИ]"
#: elf/sprof.c:433
#, c-format
msgid "failed to load shared object `%s'"
msgstr "пропадна зареждането на споделения обект \"%s\""
#: elf/sprof.c:442
#, c-format
msgid "cannot create internal descriptors"
msgstr "не може да се създадат вътрешни описания"
#: elf/sprof.c:554
#, c-format
msgid "Reopening shared object `%s' failed"
msgstr "повторното отварянето на споделения обект \"%s\" не успя"
#: elf/sprof.c:561 elf/sprof.c:656
#, c-format
msgid "reading of section headers failed"
msgstr "прочитането на заглавията на секциите не успя"
#: elf/sprof.c:569 elf/sprof.c:664
#, c-format
msgid "reading of section header string table failed"
msgstr "не успя прочитането на таблицата с низове от заглавието на дяла"
#: elf/sprof.c:595
#, c-format
msgid "*** Cannot read debuginfo file name: %m\n"
msgstr "*** Не може да се прочете името на файла с сведения за изпитание: %m\n"
#: elf/sprof.c:616
#, c-format
msgid "cannot determine file name"
msgstr "не може да се определи името на файла"
#: elf/sprof.c:649
#, c-format
msgid "reading of ELF header failed"
msgstr "прочитането на ELF заглавието не успя"
#: elf/sprof.c:685
#, c-format
msgid "*** The file `%s' is stripped: no detailed analysis possible\n"
msgstr "*** Файлът \"%s\" е изчистен: невъзможен подробен анализ\n"
#: elf/sprof.c:715
#, c-format
msgid "failed to load symbol data"
msgstr "пропадна зареждането на данни за символите"
#: elf/sprof.c:780
#, c-format
msgid "cannot load profiling data"
msgstr "не може да се заредят диагностичните данни"
#: elf/sprof.c:789
#, c-format
msgid "while stat'ing profiling data file"
msgstr "при определяне атрибутите на файл с диагностични данни"
#: elf/sprof.c:797
#, c-format
msgid "profiling data file `%s' does not match shared object `%s'"
msgstr "файлът с диагностични данни \"%s\" не съответства на споделения обект \"%s\""
#: elf/sprof.c:808
#, c-format
msgid "failed to mmap the profiling data file"
msgstr "Неуспех при изобразяването в паметта на файл с диагностични данни"
#: elf/sprof.c:816
#, c-format
msgid "error while closing the profiling data file"
msgstr "грешка при затваряне на файл с диагностични данни"
#: elf/sprof.c:825 elf/sprof.c:923
#, c-format
msgid "cannot create internal descriptor"
msgstr "не може да се създаде вътрешно описание"
#: elf/sprof.c:899
#, c-format
msgid "`%s' is no correct profile data file for `%s'"
msgstr "\"%s\" не е подходящ файл с диагностични данни за \"%s\""
#: elf/sprof.c:1080 elf/sprof.c:1138
#, c-format
msgid "cannot allocate symbol data"
msgstr "не може да се памет за данни за символи"
#: iconv/iconv_charmap.c:141 iconv/iconv_prog.c:448
#, c-format
msgid "cannot open output file"
msgstr "не може да се отвори изходният файл"
#: iconv/iconv_charmap.c:187 iconv/iconv_prog.c:311
#, c-format
msgid "error while closing input `%s'"
msgstr "грешка при затваряне на входа \"%s\""
#: iconv/iconv_charmap.c:461
#, c-format
msgid "illegal input sequence at position %Zd"
msgstr "незаконна входна последователност на позиция %Zd"
#: iconv/iconv_charmap.c:480 iconv/iconv_prog.c:539
#, c-format
msgid "incomplete character or shift sequence at end of buffer"
msgstr "непълен знак или изместваща последователност в края на буфера"
#: iconv/iconv_charmap.c:525 iconv/iconv_charmap.c:561 iconv/iconv_prog.c:582
#: iconv/iconv_prog.c:618
#, c-format
msgid "error while reading the input"
msgstr "грешка при прочитането на входа"
#: iconv/iconv_charmap.c:543 iconv/iconv_prog.c:600
#, c-format
msgid "unable to allocate buffer for input"
msgstr "не може да се задели входен буфер"
#: iconv/iconv_prog.c:59
msgid "Input/Output format specification:"
msgstr "Уточняване на входно-изходния формат:"
#: iconv/iconv_prog.c:60
msgid "encoding of original text"
msgstr "кодиране на оригиналния текст"
#: iconv/iconv_prog.c:61
msgid "encoding for output"
msgstr "кодиране на изходните данни"
#: iconv/iconv_prog.c:62
msgid "Information:"
msgstr "Информация:"
#: iconv/iconv_prog.c:63
msgid "list all known coded character sets"
msgstr "изброяване на всички познати кодирани знакови множества"
#: iconv/iconv_prog.c:64 locale/programs/localedef.c:129
msgid "Output control:"
msgstr "Контролиране на изхода:"
#: iconv/iconv_prog.c:65
msgid "omit invalid characters from output"
msgstr "изпускане на неправилни знаци при извеждане"
#: iconv/iconv_prog.c:66 iconv/iconvconfig.c:128
#: locale/programs/localedef.c:122 locale/programs/localedef.c:124
#: locale/programs/localedef.c:126 locale/programs/localedef.c:147
#: malloc/memusagestat.c:56
msgid "FILE"
msgstr "ФАЙЛ"
#: iconv/iconv_prog.c:66
msgid "output file"
msgstr "изходен файл"
#: iconv/iconv_prog.c:67
msgid "suppress warnings"
msgstr "подтискане на предупрежденията"
#: iconv/iconv_prog.c:68
msgid "print progress information"
msgstr "извеждане на сведения за състоянието на изпълнението"
#: iconv/iconv_prog.c:73
msgid "Convert encoding of given files from one encoding to another."
msgstr "Преобразува кодирането на зададените файлове от едно в друго."
#: iconv/iconv_prog.c:77
msgid "[FILE...]"
msgstr "[ФАЙЛ...]"
#: iconv/iconv_prog.c:233
#, c-format
msgid "conversions from `%s' and to `%s' are not supported"
msgstr "не се поддържа преобразуване от \"%s\" и към \"%s\""
#: iconv/iconv_prog.c:238
#, c-format
msgid "conversion from `%s' is not supported"
msgstr "не се поддържа преобразуване от \"%s\""
#: iconv/iconv_prog.c:245
#, c-format
msgid "conversion to `%s' is not supported"
msgstr "не се поддържа преобразуване към \"%s\""
#: iconv/iconv_prog.c:249
#, c-format
msgid "conversion from `%s' to `%s' is not supported"
msgstr "не се поддържа преобразуване от \"%s\" към \"%s\""
#: iconv/iconv_prog.c:259
#, c-format
msgid "failed to start conversion processing"
msgstr "не можа да се стартира процеса за преобразуване"
#: iconv/iconv_prog.c:357
#, c-format
msgid "error while closing output file"
msgstr "грешка при затваряне на изходния файл"
#: iconv/iconv_prog.c:458
#, c-format
msgid "conversion stopped due to problem in writing the output"
msgstr "поради проблем при записването на изхода, преобразуването е спряно"
#: iconv/iconv_prog.c:535
#, c-format
msgid "illegal input sequence at position %ld"
msgstr "незаконна входна последователност на позиция %ld"
#: iconv/iconv_prog.c:543
#, c-format
msgid "internal error (illegal descriptor)"
msgstr "вътрешна грешка(незаконен дескриптор)"
#: iconv/iconv_prog.c:546
#, c-format
msgid "unknown iconv() error %d"
msgstr "неизвестна iconv() грешка %d"
#: iconv/iconv_prog.c:791
msgid ""
"The following list contains all the coded character sets known. This does\n"
"not necessarily mean that all combinations of these names can be used for\n"
"the FROM and TO command line parameters. One coded character set can be\n"
"listed with several different names (aliases).\n"
"\n"
" "
msgstr ""
"Следният лист съдържа всички знакови множества с познато кодиране. Това\n"
"не означава непременно, че всички комбинация от тези имена могат да се\n"
"използват за ОТ и КЪМ параметри на командния ред. Едно кодирано знаково\n"
"множество може да се изброи под няколко различни имена (псевдоними).\n"
"\n"
" "
#: iconv/iconvconfig.c:109
msgid "Create fastloading iconv module configuration file."
msgstr "Създава настройващ файл за бързо зареждане на iconv модул."
#: iconv/iconvconfig.c:113
msgid "[DIR...]"
msgstr "[ДИР...]"
#: iconv/iconvconfig.c:126 locale/programs/localedef.c:133
msgid "PATH"
msgstr "ПЪТ"
#: iconv/iconvconfig.c:127
msgid "Prefix used for all file accesses"
msgstr "Префикс използван при всички достъпи до файл"
#: iconv/iconvconfig.c:128
msgid "Put output in FILE instead of installed location (--prefix does not apply to FILE)"
msgstr "Поставяне на изхода в FILE вместо на инсталираното местоположението (--prefix не се прилага за FILE)"
#: iconv/iconvconfig.c:132
msgid "Do not search standard directories, only those on the command line"
msgstr "Да не се търси в стандартните директории, а само в тези от командния ред"
#: iconv/iconvconfig.c:299
#, c-format
msgid "Directory arguments required when using --nostdlib"
msgstr "Нужен е аргумент за директория, когато се използва --nostdlib"
#: iconv/iconvconfig.c:341 locale/programs/localedef.c:294
#, c-format
msgid "no output file produced because warnings were issued"
msgstr "не е създаден изходен файл, като следствие от предупрежденията"
#: iconv/iconvconfig.c:430
#, c-format
msgid "while inserting in search tree"
msgstr "при вмъкване е дървото за търсене"
#: iconv/iconvconfig.c:1239
#, c-format
msgid "cannot generate output file"
msgstr "не може да се генерира изходен файл"
#: inet/rcmd.c:163
msgid "rcmd: Cannot allocate memory\n"
msgstr "rcmd: Не може да се задели памет\n"
#: inet/rcmd.c:178
msgid "rcmd: socket: All ports in use\n"
msgstr "rcmd: socket: Всички портове се използват\n"
#: inet/rcmd.c:206
#, c-format
msgid "connect to address %s: "
msgstr "свързване към адрес %s: "
#: inet/rcmd.c:219
#, c-format
msgid "Trying %s...\n"
msgstr "Опитва се %s...\n"
#: inet/rcmd.c:255
#, c-format
msgid "rcmd: write (setting up stderr): %m\n"
msgstr "rcmd: write (инициализиране на стандартния изход): %m\n"
#: inet/rcmd.c:271
#, c-format
msgid "rcmd: poll (setting up stderr): %m\n"
msgstr "rcmd: poll (инициализиране на стандартния изход): %m\n"
#: inet/rcmd.c:274
msgid "poll: protocol failure in circuit setup\n"
msgstr "poll: неуспех на протокола, при инициализиране на веригата\n"
#: inet/rcmd.c:306
msgid "socket: protocol failure in circuit setup\n"
msgstr "socket: неуспех на протокола, при инициализиране на веригата\n"
#: inet/rcmd.c:330
#, c-format
msgid "rcmd: %s: short read"
msgstr "rcmd: %s: недостиг при четене"
#: inet/rcmd.c:486
msgid "lstat failed"
msgstr "lstat пропадна"
#: inet/rcmd.c:493
msgid "cannot open"
msgstr "не може да се отвори"
#: inet/rcmd.c:495
msgid "fstat failed"
msgstr "fstat пропадна"
#: inet/rcmd.c:497
msgid "bad owner"
msgstr "неправилен собственик"
#: inet/rcmd.c:499
msgid "writeable by other than owner"
msgstr "освен собственика, може да се записва и от други"
#: inet/rcmd.c:501
msgid "hard linked somewhere"
msgstr "твърдо свързан нанякъде"
#: inet/ruserpass.c:170 inet/ruserpass.c:193
msgid "out of memory"
msgstr "недостиг на памет"
#: inet/ruserpass.c:184
msgid "Error: .netrc file is readable by others."
msgstr "Грешка: файлът .netrc може да се прочете от други."
#: inet/ruserpass.c:185
msgid "Remove password or make file unreadable by others."
msgstr "Премахнете паролата или направете файлът не четим за другите."
#: inet/ruserpass.c:277
#, c-format
msgid "Unknown .netrc keyword %s"
msgstr "Неизвестен .netrc-ключ %s"
#: libidn/nfkc.c:463
msgid "Character out of range for UTF-8"
msgstr "Знакът е извън диапазона за UTF-8"
#: locale/programs/charmap-dir.c:57
#, c-format
msgid "cannot read character map directory `%s'"
msgstr "не може да се прочете директорията за изображението на знаците \"%s\""
#: locale/programs/charmap.c:138
#, c-format
msgid "character map file `%s' not found"
msgstr "не е намерен файлът за изображението на знаците \"%s\""
#: locale/programs/charmap.c:195
#, c-format
msgid "default character map file `%s' not found"
msgstr "не е намерен файлът по подразбиране за изображение на знаците \"%s\" "
#: locale/programs/charmap.c:258
#, c-format
msgid "character map `%s' is not ASCII compatible, locale not ISO C compliant\n"
msgstr "изображението на знаците \"%s\" не е съвместимо с ASCII, езиковата настройка не е съобразно ИСО Си\n"
#: locale/programs/charmap.c:337
#, c-format
msgid "%s: <mb_cur_max> must be greater than <mb_cur_min>\n"
msgstr "%s: <mb_cur_max> трябва да е по-голям от <mb_cur_min>\n"
#: locale/programs/charmap.c:357 locale/programs/charmap.c:374
#: locale/programs/repertoire.c:174
#, c-format
msgid "syntax error in prolog: %s"
msgstr "синтактична грешка в началото: %s"
#: locale/programs/charmap.c:358
msgid "invalid definition"
msgstr "неправилно определение"
#: locale/programs/charmap.c:375 locale/programs/locfile.c:131
#: locale/programs/locfile.c:158 locale/programs/repertoire.c:175
msgid "bad argument"
msgstr "неправилен аргумент"
#: locale/programs/charmap.c:403
#, c-format
msgid "duplicate definition of <%s>"
msgstr "повторно определение за <%s>"
#: locale/programs/charmap.c:410
#, c-format
msgid "value for <%s> must be 1 or greater"
msgstr "стойността за <%s> трябва да е 1 или по-голяма"
#: locale/programs/charmap.c:422
#, c-format
msgid "value of <%s> must be greater or equal than the value of <%s>"
msgstr "стойността <%s> трябва да е по-голяма или равна от стойността на <%s>"
#: locale/programs/charmap.c:445 locale/programs/repertoire.c:183
#, c-format
msgid "argument to <%s> must be a single character"
msgstr "аргументът на <%s> трябва да бъде един знак"
#: locale/programs/charmap.c:471
msgid "character sets with locking states are not supported"
msgstr "не се поддържат кодировки с блокиращи състояния"
#: locale/programs/charmap.c:498 locale/programs/charmap.c:552
#: locale/programs/charmap.c:584 locale/programs/charmap.c:678
#: locale/programs/charmap.c:733 locale/programs/charmap.c:774
#: locale/programs/charmap.c:815
#, c-format
msgid "syntax error in %s definition: %s"
msgstr "синтактична грешка в определението на %s: %s"
#: locale/programs/charmap.c:499 locale/programs/charmap.c:679
#: locale/programs/charmap.c:775 locale/programs/repertoire.c:230
msgid "no symbolic name given"
msgstr "не е зададено символично име"
#: locale/programs/charmap.c:553
msgid "invalid encoding given"
msgstr "зададено е неправилно кодиране"
#: locale/programs/charmap.c:562
msgid "too few bytes in character encoding"
msgstr "твърде малко байтове в кодирането на знак"
#: locale/programs/charmap.c:564
msgid "too many bytes in character encoding"
msgstr "твърде много байтове в кодирането на знак"
#: locale/programs/charmap.c:586 locale/programs/charmap.c:734
#: locale/programs/charmap.c:817 locale/programs/repertoire.c:296
msgid "no symbolic name given for end of range"
msgstr "не е зададено символично име за край на диапазон"
#: locale/programs/charmap.c:610 locale/programs/ld-address.c:528
#: locale/programs/ld-collate.c:2626 locale/programs/ld-collate.c:3784
#: locale/programs/ld-ctype.c:2159 locale/programs/ld-ctype.c:2910
#: locale/programs/ld-identification.c:368
#: locale/programs/ld-measurement.c:215 locale/programs/ld-messages.c:298
#: locale/programs/ld-monetary.c:740 locale/programs/ld-name.c:264
#: locale/programs/ld-numeric.c:326 locale/programs/ld-paper.c:214
#: locale/programs/ld-telephone.c:278 locale/programs/ld-time.c:943
#: locale/programs/repertoire.c:313
#, c-format
msgid "%1$s: definition does not end with `END %1$s'"
msgstr "%1$s: определението не завършва с \"END %1$s\""
#: locale/programs/charmap.c:643
msgid "only WIDTH definitions are allowed to follow the CHARMAP definition"
msgstr "само определение за WIDTH е разрешено да следва след определение за CHARMAP"
#: locale/programs/charmap.c:651 locale/programs/charmap.c:714
#, c-format
msgid "value for %s must be an integer"
msgstr "стойността за %s трябва да е цяло число"
#: locale/programs/charmap.c:842
#, c-format
msgid "%s: error in state machine"
msgstr "%s: грешка в състоянието на машината"
#: locale/programs/charmap.c:850 locale/programs/ld-address.c:544
#: locale/programs/ld-collate.c:2623 locale/programs/ld-collate.c:3977
#: locale/programs/ld-ctype.c:2156 locale/programs/ld-ctype.c:2927
#: locale/programs/ld-identification.c:384
#: locale/programs/ld-measurement.c:231 locale/programs/ld-messages.c:314
#: locale/programs/ld-monetary.c:756 locale/programs/ld-name.c:280
#: locale/programs/ld-numeric.c:342 locale/programs/ld-paper.c:230
#: locale/programs/ld-telephone.c:294 locale/programs/ld-time.c:959
#: locale/programs/locfile.c:1000 locale/programs/repertoire.c:324
#, c-format
msgid "%s: premature end of file"
msgstr "%s: преждевременен кай на файл"
#: locale/programs/charmap.c:869 locale/programs/charmap.c:880
#, c-format
msgid "unknown character `%s'"
msgstr "неизвестен знак \"%s\""
#: locale/programs/charmap.c:888
#, c-format
msgid "number of bytes for byte sequence of beginning and end of range not the same: %d vs %d"
msgstr "боя на байтовете, в последователност от байтове за начало и край на диапазон, не е същия: %d с/у %d"
#: locale/programs/charmap.c:993 locale/programs/ld-collate.c:2903
#: locale/programs/repertoire.c:419
msgid "invalid names for character range"
msgstr "неправилни имена за диапазон от знаци"
#: locale/programs/charmap.c:1005 locale/programs/repertoire.c:431
msgid "hexadecimal range format should use only capital characters"
msgstr "за диапазон в шестнадесетичен формат трябва да използват само главни букви"
#: locale/programs/charmap.c:1023 locale/programs/repertoire.c:449
#, c-format
msgid "<%s> and <%s> are invalid names for range"
msgstr "<%s> и <%s> са неправилни имена за диапазон"
#: locale/programs/charmap.c:1029 locale/programs/repertoire.c:456
msgid "upper limit in range is smaller than lower limit"
msgstr "горната граница за диапазон е по-малка то долната"
#: locale/programs/charmap.c:1087
msgid "resulting bytes for range not representable."
msgstr "резултата от байтове за диапазона не може да се представят."
#: locale/programs/ld-address.c:135 locale/programs/ld-collate.c:1565
#: locale/programs/ld-ctype.c:462 locale/programs/ld-identification.c:133
#: locale/programs/ld-measurement.c:94 locale/programs/ld-messages.c:97
#: locale/programs/ld-monetary.c:193 locale/programs/ld-name.c:94
#: locale/programs/ld-numeric.c:98 locale/programs/ld-paper.c:91
#: locale/programs/ld-telephone.c:94 locale/programs/ld-time.c:159
#, c-format
msgid "No definition for %s category found"
msgstr "Не е намерено определение за категория %s"
#: locale/programs/ld-address.c:146 locale/programs/ld-address.c:184
#: locale/programs/ld-address.c:202 locale/programs/ld-address.c:231
#: locale/programs/ld-address.c:303 locale/programs/ld-address.c:322
#: locale/programs/ld-address.c:335 locale/programs/ld-identification.c:146
#: locale/programs/ld-measurement.c:105 locale/programs/ld-monetary.c:205
#: locale/programs/ld-monetary.c:249 locale/programs/ld-monetary.c:265
#: locale/programs/ld-monetary.c:277 locale/programs/ld-name.c:105
#: locale/programs/ld-name.c:142 locale/programs/ld-numeric.c:112
#: locale/programs/ld-numeric.c:126 locale/programs/ld-paper.c:102
#: locale/programs/ld-paper.c:111 locale/programs/ld-telephone.c:105
#: locale/programs/ld-telephone.c:162 locale/programs/ld-time.c:175
#: locale/programs/ld-time.c:196
#, c-format
msgid "%s: field `%s' not defined"
msgstr "%s: полето \"%s\" е неопределено"
#: locale/programs/ld-address.c:158 locale/programs/ld-address.c:210
#: locale/programs/ld-address.c:240 locale/programs/ld-address.c:278
#: locale/programs/ld-name.c:117 locale/programs/ld-telephone.c:117
#, c-format
msgid "%s: field `%s' must not be empty"
msgstr "%s: полето \"%s\" не може да е празно"
#: locale/programs/ld-address.c:170
#, c-format
msgid "%s: invalid escape `%%%c' sequence in field `%s'"
msgstr "%s: неправилна заместваща(escape) последователност \"%%%c\" в полето\"%s\""
#: locale/programs/ld-address.c:221
#, c-format
msgid "%s: terminology language code `%s' not defined"
msgstr "%s: терминологичният код за език \"%s\" не е определен"
#: locale/programs/ld-address.c:246
#, c-format
msgid "%s: field `%s' must not be defined"
msgstr "%s: полето \"%s\" не трябва да е определено"
#: locale/programs/ld-address.c:260 locale/programs/ld-address.c:289
#, c-format
msgid "%s: language abbreviation `%s' not defined"
msgstr "%s: съкращението за име на език \"%s\" не е определено"
#: locale/programs/ld-address.c:267 locale/programs/ld-address.c:295
#: locale/programs/ld-address.c:329 locale/programs/ld-address.c:341
#, c-format
msgid "%s: `%s' value does not match `%s' value"
msgstr "%s: стойността \"%s\" не съответства на \"%s\""
#: locale/programs/ld-address.c:314
#, c-format
msgid "%s: numeric country code `%d' not valid"
msgstr "%s: неправилен цифров код на държава \"%d\""
#: locale/programs/ld-address.c:436 locale/programs/ld-address.c:473
#: locale/programs/ld-address.c:511 locale/programs/ld-ctype.c:2534
#: locale/programs/ld-identification.c:280
#: locale/programs/ld-measurement.c:198 locale/programs/ld-messages.c:267
#: locale/programs/ld-monetary.c:495 locale/programs/ld-monetary.c:530
#: locale/programs/ld-monetary.c:571 locale/programs/ld-name.c:237
#: locale/programs/ld-numeric.c:218 locale/programs/ld-paper.c:197
#: locale/programs/ld-telephone.c:253 locale/programs/ld-time.c:848
#: locale/programs/ld-time.c:890
#, c-format
msgid "%s: field `%s' declared more than once"
msgstr "%s: полето \"%s\" е обявено повече от веднъж"
#: locale/programs/ld-address.c:440 locale/programs/ld-address.c:478
#: locale/programs/ld-identification.c:284 locale/programs/ld-messages.c:277
#: locale/programs/ld-monetary.c:499 locale/programs/ld-monetary.c:534
#: locale/programs/ld-name.c:241 locale/programs/ld-numeric.c:222
#: locale/programs/ld-telephone.c:257 locale/programs/ld-time.c:742
#: locale/programs/ld-time.c:811 locale/programs/ld-time.c:853
#, c-format
msgid "%s: unknown character in field `%s'"
msgstr "%s: неизвестен знак в полето \"%s\""
#: locale/programs/ld-address.c:525 locale/programs/ld-collate.c:3782
#: locale/programs/ld-ctype.c:2907 locale/programs/ld-identification.c:365
#: locale/programs/ld-measurement.c:212 locale/programs/ld-messages.c:296
#: locale/programs/ld-monetary.c:738 locale/programs/ld-name.c:262
#: locale/programs/ld-numeric.c:324 locale/programs/ld-paper.c:212
#: locale/programs/ld-telephone.c:276 locale/programs/ld-time.c:941
#, c-format
msgid "%s: incomplete `END' line"
msgstr "%s: непълен ред \"END\""
#: locale/programs/ld-address.c:535 locale/programs/ld-collate.c:551
#: locale/programs/ld-collate.c:603 locale/programs/ld-collate.c:899
#: locale/programs/ld-collate.c:912 locale/programs/ld-collate.c:2592
#: locale/programs/ld-collate.c:2613 locale/programs/ld-collate.c:3967
#: locale/programs/ld-ctype.c:1888 locale/programs/ld-ctype.c:2146
#: locale/programs/ld-ctype.c:2732 locale/programs/ld-ctype.c:2918
#: locale/programs/ld-identification.c:375
#: locale/programs/ld-measurement.c:222 locale/programs/ld-messages.c:305
#: locale/programs/ld-monetary.c:747 locale/programs/ld-name.c:271
#: locale/programs/ld-numeric.c:333 locale/programs/ld-paper.c:221
#: locale/programs/ld-telephone.c:285 locale/programs/ld-time.c:950
#, c-format
msgid "%s: syntax error"
msgstr "%s: синтактична грешка"
#: locale/programs/ld-collate.c:426
#, c-format
msgid "`%.*s' already defined in charmap"
msgstr "\"%.*s\" е вече определен в изображението на знаците"
#: locale/programs/ld-collate.c:435
#, c-format
msgid "`%.*s' already defined in repertoire"
msgstr "\"%.*s\" е вече определен в набора от знаци"
#: locale/programs/ld-collate.c:442
#, c-format
msgid "`%.*s' already defined as collating symbol"
msgstr "\"%.*s\" е вече определен като символ за подреждане"
#: locale/programs/ld-collate.c:449
#, c-format
msgid "`%.*s' already defined as collating element"
msgstr "\"%.*s\" е вече определен като елемент за подреждане"
#: locale/programs/ld-collate.c:480 locale/programs/ld-collate.c:506
#, c-format
msgid "%s: `forward' and `backward' are mutually excluding each other"
msgstr "%s: \"forward\" и \"backward\" са взаимоизключващи се"
#: locale/programs/ld-collate.c:490 locale/programs/ld-collate.c:516
#: locale/programs/ld-collate.c:532
#, c-format
msgid "%s: `%s' mentioned more than once in definition of weight %d"
msgstr "%s: \"%s\" се среща повече от веднъж в определение за тегло %d"
#: locale/programs/ld-collate.c:588
#, c-format
msgid "%s: too many rules; first entry only had %d"
msgstr "%s: твърде много правила; за първият запис бяха %d"
#: locale/programs/ld-collate.c:624
#, c-format
msgid "%s: not enough sorting rules"
msgstr "%s: недостатъчно правила за сортиране"
#: locale/programs/ld-collate.c:789
#, c-format
msgid "%s: empty weight string not allowed"
msgstr "%s: не е разрешен празен низ за тегло"
#: locale/programs/ld-collate.c:884
#, c-format
msgid "%s: weights must use the same ellipsis symbol as the name"
msgstr "%s: теглата трябва да използват същото многоточие като името"
#: locale/programs/ld-collate.c:940
#, c-format
msgid "%s: too many values"
msgstr "%s: твърде много стойности"
#: locale/programs/ld-collate.c:1060 locale/programs/ld-collate.c:1235
#, c-format
msgid "order for `%.*s' already defined at %s:%Zu"
msgstr "редът за \"%.*s\" е вече определен при %s:%Zu"
#: locale/programs/ld-collate.c:1110
#, c-format
msgid "%s: the start and the end symbol of a range must stand for characters"
msgstr "%s: началният и крайният символ за диапазон трябва да обозначават знаци"
#: locale/programs/ld-collate.c:1137
#, c-format
msgid "%s: byte sequences of first and last character must have the same length"
msgstr "%s: последователността от байтове, за първия и последния знак, трябва да е с еднаква дължина"
#: locale/programs/ld-collate.c:1179
#, c-format
msgid "%s: byte sequence of first character of range is not lower than that of the last character"
msgstr "%s: последователността от байтове за първия знак на диапазона не е по-малка от тази за последния знак"
#: locale/programs/ld-collate.c:1304
#, c-format
msgid "%s: symbolic range ellipsis must not directly follow `order_start'"
msgstr "%s: многоточие за символичен диапазон не може веднага да следва \"order_start\""
#: locale/programs/ld-collate.c:1308
#, c-format
msgid "%s: symbolic range ellipsis must not be directly followed by `order_end'"
msgstr "%s: многоточие за символичен диапазон не може да бъде последвано веднага от \"order_end\""
#: locale/programs/ld-collate.c:1328 locale/programs/ld-ctype.c:1405
#, c-format
msgid "`%s' and `%.*s' are not valid names for symbolic range"
msgstr "\"%s\" и \"%.*s\" не са правилни имена за символичен диапазон"
#: locale/programs/ld-collate.c:1378 locale/programs/ld-collate.c:3718
#, c-format
msgid "%s: order for `%.*s' already defined at %s:%Zu"
msgstr "%s: редът за \"%.*s\" е вече определен при %s:%Zu"
#: locale/programs/ld-collate.c:1387
#, c-format
msgid "%s: `%s' must be a character"
msgstr "%s: \"%s\" трябва да е знак"
#: locale/programs/ld-collate.c:1582
#, c-format
msgid "%s: `position' must be used for a specific level in all sections or none"
msgstr "%s: \"position\" трябва да се използва на точно определено ниво във всички секция или в нито една"
#: locale/programs/ld-collate.c:1607
#, c-format
msgid "symbol `%s' not defined"
msgstr "символът \"%s\" е неопределен"
#: locale/programs/ld-collate.c:1683 locale/programs/ld-collate.c:1789
#, c-format
msgid "symbol `%s' has the same encoding as"
msgstr "символът \"%s\" е с същото кодиране като"
#: locale/programs/ld-collate.c:1687 locale/programs/ld-collate.c:1793
#, c-format
msgid "symbol `%s'"
msgstr "символа \"%s\""
#: locale/programs/ld-collate.c:1833
#, c-format
msgid "no definition of `UNDEFINED'"
msgstr "няма определение за \"UNDEFINED\""
#: locale/programs/ld-collate.c:1862
#, c-format
msgid "too many errors; giving up"
msgstr "твърде много грешки; отказване"
#: locale/programs/ld-collate.c:2518 locale/programs/ld-collate.c:3906
#, c-format
msgid "%s: nested conditionals not supported"
msgstr "%s: не се поддържа вграждане на условия"
#: locale/programs/ld-collate.c:2536
#, c-format
msgid "%s: more than one 'else'"
msgstr "%s: повече от един 'else'"
#: locale/programs/ld-collate.c:2711
#, c-format
msgid "%s: duplicate definition of `%s'"
msgstr "%s: повторно определяне на \"%s\""
#: locale/programs/ld-collate.c:2747
#, c-format
msgid "%s: duplicate declaration of section `%s'"
msgstr "%s: повторно обявяване на дял \"%s\""
#: locale/programs/ld-collate.c:2883
#, c-format
msgid "%s: unknown character in collating symbol name"
msgstr "%s: неизвестен знак за име на символ за подреждане"
#: locale/programs/ld-collate.c:3012
#, c-format
msgid "%s: unknown character in equivalent definition name"
msgstr "%s: неизвестен знак за име в определение за еквивалентност"
#: locale/programs/ld-collate.c:3023
#, c-format
msgid "%s: unknown character in equivalent definition value"
msgstr "%s: неизвестен знак за стойност в определение за еквивалентност"
#: locale/programs/ld-collate.c:3033
#, c-format
msgid "%s: unknown symbol `%s' in equivalent definition"
msgstr "%s: неизвестен символ \"%s\" в определение за еквивалентност"
#: locale/programs/ld-collate.c:3042
msgid "error while adding equivalent collating symbol"
msgstr "грешка при добавяне на равностоен символ за подреждане"
#: locale/programs/ld-collate.c:3080
#, c-format
msgid "duplicate definition of script `%s'"
msgstr "повторно определение за писменост \"%s\""
#: locale/programs/ld-collate.c:3128
#, c-format
msgid "%s: unknown section name `%.*s'"
msgstr "%s: неизвестно име на секция \"%.*s\""
#: locale/programs/ld-collate.c:3157
#, c-format
msgid "%s: multiple order definitions for section `%s'"
msgstr "%s: многократни определения за ред в секция \"%s\""
#: locale/programs/ld-collate.c:3185
#, c-format
msgid "%s: invalid number of sorting rules"
msgstr "%s: неправилен брой правила за сортиране"
#: locale/programs/ld-collate.c:3212
#, c-format
msgid "%s: multiple order definitions for unnamed section"
msgstr "%s: многократни определения за ред в безимена секция"
#: locale/programs/ld-collate.c:3267 locale/programs/ld-collate.c:3397
#: locale/programs/ld-collate.c:3760
#, c-format
msgid "%s: missing `order_end' keyword"
msgstr "%s: липсващ ключ \"order_end\""
#: locale/programs/ld-collate.c:3330
#, c-format
msgid "%s: order for collating symbol %.*s not yet defined"
msgstr "%s: все още не е определен редът на символа за подреждане %.*s"
#: locale/programs/ld-collate.c:3348
#, c-format
msgid "%s: order for collating element %.*s not yet defined"
msgstr "%s: все още не е определен редът на елемента за подреждане %.*s"
#: locale/programs/ld-collate.c:3359
#, c-format
msgid "%s: cannot reorder after %.*s: symbol not known"
msgstr "%s: не може да се пренареди след %.*s: символът е неизвестен"
#: locale/programs/ld-collate.c:3411 locale/programs/ld-collate.c:3772
#, c-format
msgid "%s: missing `reorder-end' keyword"
msgstr "%s: липсва ключ \"reorder-end\""
#: locale/programs/ld-collate.c:3445 locale/programs/ld-collate.c:3643
#, c-format
msgid "%s: section `%.*s' not known"
msgstr "%s: неизвестна секция \"%.*s\""
#: locale/programs/ld-collate.c:3510
#, c-format
msgid "%s: bad symbol <%.*s>"
msgstr "%s: неправилен символ <%.*s>"
#: locale/programs/ld-collate.c:3706
#, c-format
msgid "%s: cannot have `%s' as end of ellipsis range"
msgstr "%s: \"%s\" не може да бъде край на диапазон с многоточие"
#: locale/programs/ld-collate.c:3756
#, c-format
msgid "%s: empty category description not allowed"
msgstr "%s: не е разрешено празно описание на категория"
#: locale/programs/ld-collate.c:3775
#, c-format
msgid "%s: missing `reorder-sections-end' keyword"
msgstr "%s: липсва ключ \"reorder-sections-end\""
#: locale/programs/ld-collate.c:3939
#, c-format
msgid "%s: '%s' without matching 'ifdef' or 'ifndef'"
msgstr "%s: '%s' е без съответстващ 'ifdef' или 'ifndef'"
#: locale/programs/ld-collate.c:3957
#, c-format
msgid "%s: 'endif' without matching 'ifdef' or 'ifndef'"
msgstr "%s: 'endif' без съответстващ 'ifdef' или 'ifndef'"
#: locale/programs/ld-ctype.c:481
#, c-format
msgid "No character set name specified in charmap"
msgstr "Неопределено име на множеството от знаци в изображението на знаците"
#: locale/programs/ld-ctype.c:510
#, c-format
msgid "character L'\\u%0*x' in class `%s' must be in class `%s'"
msgstr "знакът L'\\u%0*x' от клас \"%s\" трябва да е в клас \"%s\""
#: locale/programs/ld-ctype.c:525
#, c-format
msgid "character L'\\u%0*x' in class `%s' must not be in class `%s'"
msgstr "знакът L'\\u%0*x' от клас \"%s\" не може да е в клас \"%s\""
#: locale/programs/ld-ctype.c:539 locale/programs/ld-ctype.c:597
#, c-format
msgid "internal error in %s, line %u"
msgstr "вътрешна грешка в %s, на ред %u"
#: locale/programs/ld-ctype.c:568
#, c-format
msgid "character '%s' in class `%s' must be in class `%s'"
msgstr "знакът \"%s\" от клас \"%s\" трябва да е в клас \"%s\""
#: locale/programs/ld-ctype.c:584
#, c-format
msgid "character '%s' in class `%s' must not be in class `%s'"
msgstr "знакът \"%s\" от клас \"%s\" не може да е в клас \"%s\""
#: locale/programs/ld-ctype.c:614 locale/programs/ld-ctype.c:652
#, c-format
msgid "<SP> character not in class `%s'"
msgstr "знакът <SP> не е в клас \"%s\""
#: locale/programs/ld-ctype.c:626 locale/programs/ld-ctype.c:663
#, c-format
msgid "<SP> character must not be in class `%s'"
msgstr "знакът <SP> не може да е в клас \"%s\""
#: locale/programs/ld-ctype.c:641
#, c-format
msgid "character <SP> not defined in character map"
msgstr "знакът <SP> не е определен в изображението на знаците"
#: locale/programs/ld-ctype.c:777
#, c-format
msgid "`digit' category has not entries in groups of ten"
msgstr "вписванията в категорията \"digit\" не се групират по десет"
#: locale/programs/ld-ctype.c:826
#, c-format
msgid "no input digits defined and none of the standard names in the charmap"
msgstr "в изображението на знаците не са определени входящите цифри и никое от стандартните имена"
#: locale/programs/ld-ctype.c:891
#, c-format
msgid "not all characters used in `outdigit' are available in the charmap"
msgstr "не всички знаци използвани в \"outdigit\" са достъпни в изображението на знаците"
#: locale/programs/ld-ctype.c:908
#, c-format
msgid "not all characters used in `outdigit' are available in the repertoire"
msgstr "не всички знаци използвани в \"outdigit\" са достъпни в знаковия набор"
#: locale/programs/ld-ctype.c:1173
#, c-format
msgid "character class `%s' already defined"
msgstr "вече е определен класът знаци \"%s\""
#: locale/programs/ld-ctype.c:1179
#, c-format
msgid "implementation limit: no more than %Zd character classes allowed"
msgstr "ограничение в реализацията: не за разрешени повече от %Zd класа за знаци"
#: locale/programs/ld-ctype.c:1205
#, c-format
msgid "character map `%s' already defined"
msgstr "изображението на знаците \"%s\" вече е определено"
#: locale/programs/ld-ctype.c:1211
#, c-format
msgid "implementation limit: no more than %d character maps allowed"
msgstr "ограничение в реализацията: не са разрешени повече от %d изображения за знаци"
#: locale/programs/ld-ctype.c:1476 locale/programs/ld-ctype.c:1601
#: locale/programs/ld-ctype.c:1707 locale/programs/ld-ctype.c:2397
#: locale/programs/ld-ctype.c:3393
#, c-format
msgid "%s: field `%s' does not contain exactly ten entries"
msgstr "%s: полето \"%s\" не съдържа точно десет записа"
#: locale/programs/ld-ctype.c:1504 locale/programs/ld-ctype.c:2078
#, c-format
msgid "to-value <U%0*X> of range is smaller than from-value <U%0*X>"
msgstr "горната граница <U%0*X> на диапазона е по-малка от долната <U%0*X>"
#: locale/programs/ld-ctype.c:1631
msgid "start and end character sequence of range must have the same length"
msgstr "началната и крайната знакова последователност на диапазона трябва да са с еднаква дължина"
#: locale/programs/ld-ctype.c:1638
msgid "to-value character sequence is smaller than from-value sequence"
msgstr "началната знакова последователност е по-малка от крайната"
#: locale/programs/ld-ctype.c:1998 locale/programs/ld-ctype.c:2049
msgid "premature end of `translit_ignore' definition"
msgstr "преждевременен край на определение \"translit_ignore\""
# TODO
#: locale/programs/ld-ctype.c:2004 locale/programs/ld-ctype.c:2055
#: locale/programs/ld-ctype.c:2097
msgid "syntax error"
msgstr "синтактична грешка"
#: locale/programs/ld-ctype.c:2230
#, c-format
msgid "%s: syntax error in definition of new character class"
msgstr "%s: синтактична грешка в определението за описание за клас знаци"
#: locale/programs/ld-ctype.c:2245
#, c-format
msgid "%s: syntax error in definition of new character map"
msgstr "%s: синтактична грешка в определението на ново изображение на знаци"
#: locale/programs/ld-ctype.c:2419
msgid "ellipsis range must be marked by two operands of same type"
msgstr "диапазон с многоточие трябва да бъде ограничен от два еднотипни операнда"
#: locale/programs/ld-ctype.c:2428
msgid "with symbolic name range values the absolute ellipsis `...' must not be used"
msgstr "при диапазон със символично име трябва да се използва самостоятелно многоточие \"...\""
#: locale/programs/ld-ctype.c:2443
msgid "with UCS range values one must use the hexadecimal symbolic ellipsis `..'"
msgstr "при UCS диапазон трябва да се използва шестнадесетично символично многоточие \"..\""
#: locale/programs/ld-ctype.c:2457
msgid "with character code range values one must use the absolute ellipsis `...'"
msgstr "при диапазон от кодове на знаци трябва да се използва самостоятелно многоточие \"...\""
#: locale/programs/ld-ctype.c:2608
#, c-format
msgid "duplicated definition for mapping `%s'"
msgstr "повторно определяне на изображението \"%s\""
#: locale/programs/ld-ctype.c:2694 locale/programs/ld-ctype.c:2838
#, c-format
msgid "%s: `translit_start' section does not end with `translit_end'"
msgstr "%s: \"translit_start\" - секцията не завършва с \"translit_end\""
#: locale/programs/ld-ctype.c:2789
#, c-format
msgid "%s: duplicate `default_missing' definition"
msgstr "%s: повторно определени за \"default_missing\""
#: locale/programs/ld-ctype.c:2794
msgid "previous definition was here"
msgstr "предишното определение бе тук"
#: locale/programs/ld-ctype.c:2816
#, c-format
msgid "%s: no representable `default_missing' definition found"
msgstr "%s: не е намерено представимо определение за \"default_missing\""
#: locale/programs/ld-ctype.c:2969 locale/programs/ld-ctype.c:3053
#: locale/programs/ld-ctype.c:3073 locale/programs/ld-ctype.c:3094
#: locale/programs/ld-ctype.c:3115 locale/programs/ld-ctype.c:3136
#: locale/programs/ld-ctype.c:3157 locale/programs/ld-ctype.c:3197
#: locale/programs/ld-ctype.c:3218 locale/programs/ld-ctype.c:3285
#: locale/programs/ld-ctype.c:3327 locale/programs/ld-ctype.c:3352
#, c-format
msgid "%s: character `%s' not defined while needed as default value"
msgstr "%s: знакът \"%s\" е неопределен, въпреки че е необходим като стойност по подразбиране"
#: locale/programs/ld-ctype.c:2974 locale/programs/ld-ctype.c:3058
#: locale/programs/ld-ctype.c:3078 locale/programs/ld-ctype.c:3099
#: locale/programs/ld-ctype.c:3120 locale/programs/ld-ctype.c:3141
#: locale/programs/ld-ctype.c:3162 locale/programs/ld-ctype.c:3202
#: locale/programs/ld-ctype.c:3223 locale/programs/ld-ctype.c:3290
#, c-format
msgid "%s: character `%s' in charmap not representable with one byte"
msgstr "%s: знакът \"%s\", от изображението на знаците, не е представим с един байт"
#: locale/programs/ld-ctype.c:3334 locale/programs/ld-ctype.c:3359
#, c-format
msgid "%s: character `%s' needed as default value not representable with one byte"
msgstr "%s: знакът \"%s\", необходим като стойност по подразбиране, не може да се представи с един байт"
#: locale/programs/ld-ctype.c:3415
#, c-format
msgid "no output digits defined and none of the standard names in the charmap"
msgstr "в изображението на знаците не са определени изходящите цифри и никое от стандартните имена"
#: locale/programs/ld-ctype.c:3662
#, c-format
msgid "%s: transliteration data from locale `%s' not available"
msgstr "%s: не са налични данни за транслитерация от езикова настройка \"%s\""
#: locale/programs/ld-ctype.c:3762
#, c-format
msgid "%s: table for class \"%s\": %lu bytes\n"
msgstr "%s: таблица за клас \"%s\": %lu байта\n"
#: locale/programs/ld-ctype.c:3827
#, c-format
msgid "%s: table for map \"%s\": %lu bytes\n"
msgstr "%s: таблица за изображение \"%s\": %lu байта\n"
#: locale/programs/ld-ctype.c:3956
#, c-format
msgid "%s: table for width: %lu bytes\n"
msgstr "%s: таблица за ширина: %lu байта\n"
#: locale/programs/ld-identification.c:170
#, c-format
msgid "%s: no identification for category `%s'"
msgstr "%s: липсва идентификация за категорията \"%s\""
#: locale/programs/ld-identification.c:351
#, c-format
msgid "%s: duplicate category version definition"
msgstr "%s: повторно определение за версия на категорията"
#: locale/programs/ld-measurement.c:113
#, c-format
msgid "%s: invalid value for field `%s'"
msgstr "%s: неправилна стойност за поле \"%s\""
#: locale/programs/ld-messages.c:114 locale/programs/ld-messages.c:148
#, c-format
msgid "%s: field `%s' undefined"
msgstr "%s: полето \"%s\" е неопределено"
#: locale/programs/ld-messages.c:121 locale/programs/ld-messages.c:155
#: locale/programs/ld-monetary.c:255 locale/programs/ld-numeric.c:118
#, c-format
msgid "%s: value for field `%s' must not be an empty string"
msgstr "%s: стойността на полето \"%s\" не може да е празен низ"
#: locale/programs/ld-messages.c:137 locale/programs/ld-messages.c:171
#, c-format
msgid "%s: no correct regular expression for field `%s': %s"
msgstr "%s: неподходящ регулярен израз за поле \"%s\": %s"
#: locale/programs/ld-monetary.c:223
#, c-format
msgid "%s: value of field `int_curr_symbol' has wrong length"
msgstr "%s: стойността на полето \"int_curr_symbol\" е с неправилна дължина"
#: locale/programs/ld-monetary.c:236
#, c-format
msgid "%s: value of field `int_curr_symbol' does not correspond to a valid name in ISO 4217"
msgstr "%s: стойността на полето \"int_curr_symbol\" не съответства на действително име от ISO 4217"
#: locale/programs/ld-monetary.c:284 locale/programs/ld-monetary.c:314
#, c-format
msgid "%s: value for field `%s' must be in range %d...%d"
msgstr "%s: стойността за полето \"%s\" трябва да е в диапазона %d...%d"
#: locale/programs/ld-monetary.c:541 locale/programs/ld-numeric.c:229
#, c-format
msgid "%s: value for field `%s' must be a single character"
msgstr "%s: стойността за полето \"%s\" трябва да е единичен знак"
#: locale/programs/ld-monetary.c:638 locale/programs/ld-numeric.c:273
#, c-format
msgid "%s: `-1' must be last entry in `%s' field"
msgstr "%s: \"-1\" трябва да е последния запис за полето \"%s\""
#: locale/programs/ld-monetary.c:660 locale/programs/ld-numeric.c:290
#, c-format
msgid "%s: values for field `%s' must be smaller than 127"
msgstr "%s: стойността за полето \"%s\" трябва да е по-малка от 127"
#: locale/programs/ld-monetary.c:706
msgid "conversion rate value cannot be zero"
msgstr "обменният курс не може да е нула"
#: locale/programs/ld-name.c:129 locale/programs/ld-telephone.c:126
#: locale/programs/ld-telephone.c:149
#, c-format
msgid "%s: invalid escape sequence in field `%s'"
msgstr "%s: неправилна заместваща(escape) последователност в полето\"%s\""
#: locale/programs/ld-time.c:247
#, c-format
msgid "%s: direction flag in string %Zd in `era' field is not '+' nor '-'"
msgstr "%s: флагът за посока в низа %Zd, за полето \"era\", не е '+' или '-'"
#: locale/programs/ld-time.c:258
#, c-format
msgid "%s: direction flag in string %Zd in `era' field is not a single character"
msgstr "%s: флагът за посока в низа %Zd, за полето \"era\", не е единичен знак"
#: locale/programs/ld-time.c:271
#, c-format
msgid "%s: invalid number for offset in string %Zd in `era' field"
msgstr "%s: неправилно число за отместване в низа %Zd, за полето \"era\""
#: locale/programs/ld-time.c:279
#, c-format
msgid "%s: garbage at end of offset value in string %Zd in `era' field"
msgstr "%s: боклук в края на стойността за отместване в низа %Zd, за полето \"era\""
#: locale/programs/ld-time.c:330
#, c-format
msgid "%s: invalid starting date in string %Zd in `era' field"
msgstr "%s: неправилна начална дата в низа %Zd, за полето \"era\""
#: locale/programs/ld-time.c:339
#, c-format
msgid "%s: garbage at end of starting date in string %Zd in `era' field "
msgstr "%s: боклук в края на началната дата в низа %Zd, за полето \"era\""
#: locale/programs/ld-time.c:358
#, c-format
msgid "%s: starting date is invalid in string %Zd in `era' field"
msgstr "%s: началната дата е неправилна в низа %Zd, за полето \"era\""
#: locale/programs/ld-time.c:407 locale/programs/ld-time.c:435
#, c-format
msgid "%s: invalid stopping date in string %Zd in `era' field"
msgstr "%s: неправилна крайна дата в низа %Zd, за полето \"era\""
#: locale/programs/ld-time.c:416
#, c-format
msgid "%s: garbage at end of stopping date in string %Zd in `era' field"
msgstr "%s: боклук в края на крайната дата в низа %Zd, за полето \"era\""
#: locale/programs/ld-time.c:444
#, c-format
msgid "%s: missing era name in string %Zd in `era' field"
msgstr "%s: липсва името на епохата в низа %Zd, за полето \"era\""
#: locale/programs/ld-time.c:456
#, c-format
msgid "%s: missing era format in string %Zd in `era' field"
msgstr "%s: липсва формата на епохата в низа %Zd, за полето \"era\""
#: locale/programs/ld-time.c:497
#, c-format
msgid "%s: third operand for value of field `%s' must not be larger than %d"
msgstr "%s: третият операнд за стойността на полето \"%s\" не трябва да е по-голям от %d"
#: locale/programs/ld-time.c:505 locale/programs/ld-time.c:513
#: locale/programs/ld-time.c:521
#, c-format
msgid "%s: values for field `%s' must not be larger than %d"
msgstr "%s: стойността за полето \"%s\" не трябва да е по-голяма от %d"
#: locale/programs/ld-time.c:726
#, c-format
msgid "%s: too few values for field `%s'"
msgstr "%s: твърде малко стойности за полето \"%s\""
#: locale/programs/ld-time.c:771
msgid "extra trailing semicolon"
msgstr "излишна точка и запетая на края"
#: locale/programs/ld-time.c:774
#, c-format
msgid "%s: too many values for field `%s'"
msgstr "%s: твърде много стойности за полето \"%s\""
#: locale/programs/linereader.c:130
msgid "trailing garbage at end of line"
msgstr "боклук в края на реда"
#: locale/programs/linereader.c:298
msgid "garbage at end of number"
msgstr "боклук в края на числото"
#: locale/programs/linereader.c:410
msgid "garbage at end of character code specification"
msgstr "боклук в края, при уточняване на кода на знака"
#: locale/programs/linereader.c:496
msgid "unterminated symbolic name"
msgstr "незавършено символично име"
#: locale/programs/linereader.c:623
msgid "illegal escape sequence at end of string"
msgstr "незаконна заместваща(escape) последователност в края на низа"
#: locale/programs/linereader.c:627 locale/programs/linereader.c:855
msgid "unterminated string"
msgstr "незавършен низ"
#: locale/programs/linereader.c:669
msgid "non-symbolic character value should not be used"
msgstr "не символична знакова стойност не трябва да се използва"
#: locale/programs/linereader.c:816
#, c-format
msgid "symbol `%.*s' not in charmap"
msgstr "символът \"%.*s\" не е в изображението на знаците"
#: locale/programs/linereader.c:837
#, c-format
msgid "symbol `%.*s' not in repertoire map"
msgstr "символът \"%.*s\" не е в изображението на набора"
#: locale/programs/locale-spec.c:130
#, c-format
msgid "unknown name \"%s\""
msgstr "неизвестно име \"%s\""
#: locale/programs/locale.c:72
msgid "System information:"
msgstr "Сведение за системата:"
#: locale/programs/locale.c:74
msgid "Write names of available locales"
msgstr "Извеждане на имената на наличните езикови настройки"
#: locale/programs/locale.c:76
msgid "Write names of available charmaps"
msgstr "Извеждане имената на наличните изображения на знаци"
#: locale/programs/locale.c:77
msgid "Modify output format:"
msgstr "Промяна на изходния формат:"
#: locale/programs/locale.c:78
msgid "Write names of selected categories"
msgstr "Извеждане имената на избраните категории"
#: locale/programs/locale.c:79
msgid "Write names of selected keywords"
msgstr "Извеждане имената на избраните ключови думи"
#: locale/programs/locale.c:80
msgid "Print more information"
msgstr "Извеждане на подробни сведения"
#: locale/programs/locale.c:85
msgid "Get locale-specific information."
msgstr "Получаване на сведения отличителни за езикова настройка."
#: locale/programs/locale.c:88
msgid ""
"NAME\n"
"[-a|-m]"
msgstr ""
"ИМЕ\n"
"[-a|-m]"
#: locale/programs/locale.c:192
#, c-format
msgid "Cannot set LC_CTYPE to default locale"
msgstr "За LC_CTYPE не може да се зададе езикова настройка по подразбиране"
#: locale/programs/locale.c:194
#, c-format
msgid "Cannot set LC_MESSAGES to default locale"
msgstr "За LC_MESSAGES не може да се зададе езикова настройка по подразбиране"
#: locale/programs/locale.c:207
#, c-format
msgid "Cannot set LC_COLLATE to default locale"
msgstr "За LC_COLLATE не може да се зададе езикова настройка по подразбиране"
#: locale/programs/locale.c:223
#, c-format
msgid "Cannot set LC_ALL to default locale"
msgstr "За LC_ALL не може да се зададе езикова настройка по подразбиране"
#: locale/programs/locale.c:519
#, c-format
msgid "while preparing output"
msgstr "при подготвяне на изхода"
#: locale/programs/localedef.c:121
msgid "Input Files:"
msgstr "Входни файлове:"
#: locale/programs/localedef.c:123
msgid "Symbolic character names defined in FILE"
msgstr "Символични имена за знаци определени в FILE"
#: locale/programs/localedef.c:125
msgid "Source definitions are found in FILE"
msgstr "Началните определения се намират във FILE"
#: locale/programs/localedef.c:127
msgid "FILE contains mapping from symbolic names to UCS4 values"
msgstr "FILE съдържащ изображение от символични имена към UCS4 стойности"
#: locale/programs/localedef.c:131
msgid "Create output even if warning messages were issued"
msgstr "Създаване на изход дори когато са издадени предупредителни съобщения"
#: locale/programs/localedef.c:132
msgid "Create old-style tables"
msgstr "Създаване на таблици в стар стил"
#: locale/programs/localedef.c:133
msgid "Optional output file prefix"
msgstr "Незадължителен префикс за изходен файл"
#: locale/programs/localedef.c:134
msgid "Strictly conform to POSIX"
msgstr "Отговаря точно на POSIX"
#: locale/programs/localedef.c:136
msgid "Suppress warnings and information messages"
msgstr "Подтискане на предупредителни и осведомителни съобщения"
#: locale/programs/localedef.c:137
msgid "Print more messages"
msgstr "Извеждане на повече съобщения"
#: locale/programs/localedef.c:138
msgid "Archive control:"
msgstr "Управление на архива:"
#: locale/programs/localedef.c:140
msgid "Don't add new data to archive"
msgstr "Да не се добавят нови данни към архива"
#: locale/programs/localedef.c:142
msgid "Add locales named by parameters to archive"
msgstr "Добавяне, към архива, на езиковите настройки указани от параметрите"
#: locale/programs/localedef.c:143
msgid "Replace existing archive content"
msgstr "Заместване на съществуващото съдържание на архива"
#: locale/programs/localedef.c:145
msgid "Remove locales named by parameters from archive"
msgstr "Премахване, от архива, на езиковите настройки указани от параметрите"
#: locale/programs/localedef.c:146
msgid "List content of archive"
msgstr "Изброяване на съдържанието на архива"
#: locale/programs/localedef.c:148
msgid "locale.alias file to consult when making archive"
msgstr "locale.alias файл, който да се вземе предвид, при правенето на архив"
#: locale/programs/localedef.c:150
msgid "Generate little-endian output"
msgstr "Извеждане с младши байт първи"
#: locale/programs/localedef.c:152
msgid "Generate big-endian output"
msgstr "Извеждане със старши байт първи"
#: locale/programs/localedef.c:157
msgid "Compile locale specification"
msgstr "Компилира указания за езикова настройка"
#: locale/programs/localedef.c:160
msgid ""
"NAME\n"
"[--add-to-archive|--delete-from-archive] FILE...\n"
"--list-archive [FILE]"
msgstr ""
"ИМЕ\n"
"[--add-to-archive|--delete-from-archive] ФАЙЛ...\n"
"--list-archive [ФАЙЛ]"
#: locale/programs/localedef.c:235
#, c-format
msgid "cannot create directory for output files"
msgstr "не може да се създаде директория за изходните файлове"
#: locale/programs/localedef.c:246
#, c-format
msgid "FATAL: system does not define `_POSIX2_LOCALEDEF'"
msgstr "ПАГУБНО: системата не определя \"_POSIX2_LOCALEDEF\"\t"
#: locale/programs/localedef.c:260 locale/programs/localedef.c:276
#: locale/programs/localedef.c:614 locale/programs/localedef.c:634
#, c-format
msgid "cannot open locale definition file `%s'"
msgstr "не е възможно да се отвори файл \"%s\" с определения за езикова настройка"
#: locale/programs/localedef.c:288
#, c-format
msgid "cannot write output files to `%s'"
msgstr "не може да се запишат изходните файлове в \"%s\""
#: locale/programs/localedef.c:380
#, c-format
msgid ""
"System's directory for character maps : %s\n"
"\t\t repertoire maps: %s\n"
"\t\t locale path : %s\n"
"%s"
msgstr ""
"Системна директория за изображения на знаци: %s\n"
" изображения на набор: %s\n"
" път за език. настр. : %s\n"
"%s"
#: locale/programs/localedef.c:582
#, c-format
msgid "circular dependencies between locale definitions"
msgstr "циклични зависимости между определения за езикова настройка"
#: locale/programs/localedef.c:588
#, c-format
msgid "cannot add already read locale `%s' a second time"
msgstr "не може да се добави, повторно, вече прочетена езикова настройка\"%s\""
#: locale/programs/locarchive.c:133 locale/programs/locarchive.c:380
#, c-format
msgid "cannot create temporary file: %s"
msgstr "не може да се създаде временен файл: %s"
#: locale/programs/locarchive.c:167 locale/programs/locarchive.c:430
#, c-format
msgid "cannot initialize archive file"
msgstr "не може създаде архивният файл"
#: locale/programs/locarchive.c:174 locale/programs/locarchive.c:437
#, c-format
msgid "cannot resize archive file"
msgstr "не може да се преоразмери архивния файл"
#: locale/programs/locarchive.c:189 locale/programs/locarchive.c:452
#: locale/programs/locarchive.c:674
#, c-format
msgid "cannot map archive header"
msgstr "не може да се изобрази(в паметта) заглавието на архива"
#: locale/programs/locarchive.c:211
#, c-format
msgid "failed to create new locale archive"
msgstr "пропадна създаването на нов архив за езикова настройка"
#: locale/programs/locarchive.c:223
#, c-format
msgid "cannot change mode of new locale archive"
msgstr "не може да се променят правата за достъп на новия архив"
#: locale/programs/locarchive.c:324
#, c-format
msgid "cannot read data from locale archive"
msgstr "не може да се прочетат данни от архива за езикови настройка"
#: locale/programs/locarchive.c:355
#, c-format
msgid "cannot map locale archive file"
msgstr "не може да се изобрази(в паметта) архивния файл за езикова настройка"
#: locale/programs/locarchive.c:460
#, c-format
msgid "cannot lock new archive"
msgstr "не е възможно да се заключи новия архив"
#: locale/programs/locarchive.c:529
#, c-format
msgid "cannot extend locale archive file"
msgstr "не е възможно да се разшири архивния файл за езикова настройка"
#: locale/programs/locarchive.c:538
#, c-format
msgid "cannot change mode of resized locale archive"
msgstr "не може да се променят правата за достъп на преоразмерения архивен файл за езикова настройка"
#: locale/programs/locarchive.c:546
#, c-format
msgid "cannot rename new archive"
msgstr "не може да се преименува новият архив"
#: locale/programs/locarchive.c:608
#, c-format
msgid "cannot open locale archive \"%s\""
msgstr "не може да се отвори архива за езикова настройка \"%s\""
#: locale/programs/locarchive.c:613
#, c-format
msgid "cannot stat locale archive \"%s\""
msgstr "не може да се определят атрибутите на архива за езикова настройка \"%s\""
#: locale/programs/locarchive.c:632
#, c-format
msgid "cannot lock locale archive \"%s\""
msgstr "не може да се заключи архива за езикова настройка \"%s\""
#: locale/programs/locarchive.c:655
#, c-format
msgid "cannot read archive header"
msgstr "не може да се прочете заглавието на архива"
#: locale/programs/locarchive.c:728
#, c-format
msgid "locale '%s' already exists"
msgstr "езиковата настройка \"%s\" вече съществува"
#: locale/programs/locarchive.c:1003 locale/programs/locarchive.c:1018
#: locale/programs/locarchive.c:1030 locale/programs/locarchive.c:1042
#: locale/programs/locfile.c:350
#, c-format
msgid "cannot add to locale archive"
msgstr "не може да се добави към архива за езикова настройка"
#: locale/programs/locarchive.c:1206
#, c-format
msgid "locale alias file `%s' not found"
msgstr "не е намерен файлът с псевдоними за езикови настройки \"%s\""
#: locale/programs/locarchive.c:1357
#, c-format
msgid "Adding %s\n"
msgstr "Добавяне на %s\n"
#: locale/programs/locarchive.c:1363
#, c-format
msgid "stat of \"%s\" failed: %s: ignored"
msgstr "определянето на атрибутите на \"%s\" не успя: %s - пренебрегнато"
#: locale/programs/locarchive.c:1369
#, c-format
msgid "\"%s\" is no directory; ignored"
msgstr "\"%s\" не е директория - пренебрегнато"
#: locale/programs/locarchive.c:1376
#, c-format
msgid "cannot open directory \"%s\": %s: ignored"
msgstr "не може да се отвори директорията \"%s\": %s - пренебрегнато"
#: locale/programs/locarchive.c:1448
#, c-format
msgid "incomplete set of locale files in \"%s\""
msgstr "непълно множество от файлове за езикови настройки в \"%s\""
#: locale/programs/locarchive.c:1512
#, c-format
msgid "cannot read all files in \"%s\": ignored"
msgstr "не може да се прочетат всички файлове в \"%s\" - пренебрегнато"
#: locale/programs/locarchive.c:1584
#, c-format
msgid "locale \"%s\" not in archive"
msgstr "езиковата настройка \"%s\" не е в архива"
#: locale/programs/locfile.c:137
#, c-format
msgid "argument to `%s' must be a single character"
msgstr "аргументът на \"%s\" трябва да бъде единичен знак"
#: locale/programs/locfile.c:257
msgid "syntax error: not inside a locale definition section"
msgstr "синтактична грешка: извън секция за определяне на езикова настройка"
#: locale/programs/locfile.c:800
#, c-format
msgid "cannot open output file `%s' for category `%s'"
msgstr "не може да се отвори изходният файл \"%s\" за категорията \"%s\""
#: locale/programs/locfile.c:824
#, c-format
msgid "failure while writing data for category `%s'"
msgstr "неуспех при записване на данни за категорията \"%s\""
#: locale/programs/locfile.c:920
#, c-format
msgid "cannot create output file `%s' for category `%s'"
msgstr "не може да се създаде изходният файл \"%s\" за категорията \"%s\""
#: locale/programs/locfile.c:956
msgid "expecting string argument for `copy'"
msgstr "очаква се аргумент от тип низ за 'copy'"
#: locale/programs/locfile.c:960
msgid "locale name should consist only of portable characters"
msgstr "името на езикова настройка трябва да съдържа само преносими знаци"
#: locale/programs/locfile.c:979
msgid "no other keyword shall be specified when `copy' is used"
msgstr "не може да се задават други ключови думи, когато се използва \"copy\""
#: locale/programs/locfile.c:993
#, c-format
msgid "`%1$s' definition does not end with `END %1$s'"
msgstr "\"%1$s\" определението не завършва с \"END %1$s\""
#: locale/programs/repertoire.c:229 locale/programs/repertoire.c:270
#: locale/programs/repertoire.c:295
#, c-format
msgid "syntax error in repertoire map definition: %s"
msgstr "синтактична грешка в определението за изображение на набор: %s"
#: locale/programs/repertoire.c:271
msgid "no <Uxxxx> or <Uxxxxxxxx> value given"
msgstr "не е зададена <Uxxxx> или <Uxxxxxxxx> стойност"
#: locale/programs/repertoire.c:331
#, c-format
msgid "cannot save new repertoire map"
msgstr "не можа да се съхрани изображението за набор"
#: locale/programs/repertoire.c:342
#, c-format
msgid "repertoire map file `%s' not found"
msgstr "не е намерен файлът с изображението за набор \"%s\""
#: login/programs/pt_chown.c:78
#, c-format
msgid "Set the owner, group and access permission of the slave pseudo terminal corresponding to the master pseudo terminal passed on file descriptor `%d'. This is the helper program for the `grantpt' function. It is not intended to be run directly from the command line.\n"
msgstr "Задаване на собственик, група и права за достъп до подчинен псевдо-терминал съответстващ на главния псевдо-терминал подаден като описател на файл \"%d\". Това е помощна програма за функцията \"grantpt\". Тя не е проектирана да се пуска директно от командния ред.\n"
#: login/programs/pt_chown.c:92
#, c-format
msgid ""
"The owner is set to the current user, the group is set to `%s', and the access permission is set to `%o'.\n"
"\n"
"%s"
msgstr ""
"Собственикът е установен на текущия потребител, групата е установена на `%s' и правата за достъп са установени на \"%o\".\n"
"\n"
"%s"
#: login/programs/pt_chown.c:198
#, c-format
msgid "too many arguments"
msgstr "твърде много аргументи"
#: login/programs/pt_chown.c:206
#, c-format
msgid "needs to be installed setuid `root'"
msgstr "нежно е да се инсталира setuid \"root\""
#: malloc/mcheck.c:346
msgid "memory is consistent, library is buggy\n"
msgstr "паметта е ненарушена - библиотеката е \"пълна с дървеници\"\n"
#: malloc/mcheck.c:349
msgid "memory clobbered before allocated block\n"
msgstr "паметта, преди заделения блок, е съсипана\n"
#: malloc/mcheck.c:352
msgid "memory clobbered past end of allocated block\n"
msgstr "паметта, след заделения блок, е съсипана\n"
#: malloc/mcheck.c:355
msgid "block freed twice\n"
msgstr "блокът е освободен два пъти\n"
#: malloc/mcheck.c:358
msgid "bogus mcheck_status, library is buggy\n"
msgstr "фалшив mcheck_status - библиотеката е \"пълна с дървеници\"\n"
#: malloc/memusage.sh:32
msgid "%s: option '%s' requires an argument\\n"
msgstr "%s: опцията '%s' изисква аргумент\\n"
#: malloc/memusage.sh:38
msgid ""
"Usage: memusage [OPTION]... PROGRAM [PROGRAMOPTION]...\n"
"Profile memory usage of PROGRAM.\n"
"\n"
" -n,--progname=NAME Name of the program file to profile\n"
" -p,--png=FILE Generate PNG graphic and store it in FILE\n"
" -d,--data=FILE Generate binary data file and store it in FILE\n"
" -u,--unbuffered Don't buffer output\n"
" -b,--buffer=SIZE Collect SIZE entries before writing them out\n"
" --no-timer Don't collect additional information through timer\n"
" -m,--mmap Also trace mmap & friends\n"
"\n"
" -?,--help Print this help and exit\n"
" --usage Give a short usage message\n"
" -V,--version Print version information and exit\n"
"\n"
" The following options only apply when generating graphical output:\n"
" -t,--time-based Make graph linear in time\n"
" -T,--total Also draw graph of total memory use\n"
" --title=STRING Use STRING as title of the graph\n"
" -x,--x-size=SIZE Make graphic SIZE pixels wide\n"
" -y,--y-size=SIZE Make graphic SIZE pixels high\n"
"\n"
"Mandatory arguments to long options are also mandatory for any corresponding\n"
"short options.\n"
"\n"
msgstr ""
"Употреба: memusage [ОПЦИЯ]... ПРОГРАМА [ПРОГ_ОПЦИЯ]...\n"
"Диагностира употребата на паметта от ПРОГРАМА-та.\n"
"\n"
" -n,--progname=ИМЕ Име на програмния файл за диагностика\n"
" -p,--png=ФАЙЛ Създаване на PNG-графика и записването и в ФАЙЛ\n"
" -d,--data=ФАЙЛ Създаване на двоичен файл с данни и записването му в ФАЙЛ\n"
" -u,--unbuffered Да не се буферира изхода\n"
" -b,--buffer=РАЗМЕР Събиране на РАЗМЕР записа преди извеждането им\n"
" --no-timer Да не се събира допълнителни сведения чрез хронометър\n"
" -m,--mmap Също проследи mmap и приятели\n"
"\n"
" -?,--help Извеждане на тази помощ и изход\n"
" --usage Извеждане на лаконичен съвет за използване\n"
" -V,--version Извеждане на сведение за версията и изход\n"
"\n"
" Следните опции се прилагат само при графичен изход:\n"
" -t,--time-based Да се направи линейна по време графика\n"
" -T,--total Също начертаване на графика на общото използване на паметта\n"
" --title=НИЗ Използване на НИЗ като заглавие на графиката\n"
" -x,--x-size=РАЗМЕР Създаване на графика широка РАЗМЕР пиксела\n"
" -y,--y-size=РАЗМЕР Създаване на графика висока РАЗМЕР пиксела\n"
"\n"
"Задължителни аргументи за \"дълги\" опции са също задължителни за всички\n"
"съответстващи \"къси\" опции.\n"
"\n"
#: malloc/memusage.sh:99
msgid ""
"Syntax: memusage [--data=FILE] [--progname=NAME] [--png=FILE] [--unbuffered]\n"
"\t [--buffer=SIZE] [--no-timer] [--time-based] [--total]\n"
"\t [--title=STRING] [--x-size=SIZE] [--y-size=SIZE]\n"
"\t PROGRAM [PROGRAMOPTION]..."
msgstr ""
"Синтаксис: memusage [--data=ФАЙЛ] [--progname=ИМЕ] [--png=ФАЙЛ] [--unbuffered]\n"
"\t [--buffer=РАЗМЕР] [--no-timer] [--time-based] [--total]\n"
"\t [--title=НИЗ] [--x-size=РАЗМЕР] [--y-size=РАЗМЕР]\n"
"\t ПРОГРАМА [ПРОГ_ОПЦИЯ]..."
#: malloc/memusage.sh:191
msgid "memusage: option \\`${1##*=}' is ambiguous"
msgstr "memusage: опцията \"${1##*=}\" е двусмислен"
#: malloc/memusage.sh:200
msgid "memusage: unrecognized option \\`$1'"
msgstr "memusage: неразпозната опция \"$1\""
#: malloc/memusage.sh:213
msgid "No program name given"
msgstr "Не е зададено име на програмата"
#: malloc/memusagestat.c:56
msgid "Name output file"
msgstr "Име на изходния файл"
#: malloc/memusagestat.c:57
msgid "STRING"
msgstr "НИЗ"
#: malloc/memusagestat.c:57
msgid "Title string used in output graphic"
msgstr "Низ използван като заглавие при графичен изход"
#: malloc/memusagestat.c:58
msgid "Generate output linear to time (default is linear to number of function calls)"
msgstr "Създаване на изход линеен по време (по подразбиране е линеен по броя на извикванията на функции)"
#: malloc/memusagestat.c:62
msgid "Also draw graph for total memory consumption"
msgstr "Също начертаване на графика на общото използване на паметта"
#: malloc/memusagestat.c:63
msgid "VALUE"
msgstr "СТОЙНОСТ"
#: malloc/memusagestat.c:64
msgid "Make output graphic VALUE pixels wide"
msgstr "Създаване на графика широка РАЗМЕР пиксела"
#: malloc/memusagestat.c:65
msgid "Make output graphic VALUE pixels high"
msgstr "Създаване на графика висока РАЗМЕР пиксела"
#: malloc/memusagestat.c:70
msgid "Generate graphic from memory profiling data"
msgstr "Създаване на графика по диагностичните данни за памет"
#: malloc/memusagestat.c:73
msgid "DATAFILE [OUTFILE]"
msgstr "ФАЙЛ_ДАННИ [ИЗХ_ФАЙЛ]"
#: misc/error.c:117
msgid "Unknown system error"
msgstr "Неизвестна системна грешка"
#: nis/nis_callback.c:188
msgid "unable to free arguments"
msgstr "не може да се освободят аргументите"
#: nis/nis_error.h:1 nis/ypclnt.c:831 nis/ypclnt.c:919 posix/regcomp.c:133
#: sysdeps/gnu/errlist.c:20
msgid "Success"
msgstr "Успешно"
#: nis/nis_error.h:2
msgid "Probable success"
msgstr "Вероятен успех"
#: nis/nis_error.h:3
msgid "Not found"
msgstr "Не е намерен"
#: nis/nis_error.h:4
msgid "Probably not found"
msgstr "Вероятно не е намерен"
#: nis/nis_error.h:5
msgid "Cache expired"
msgstr "Валидността на кешът е изтекла"
# TODO
#: nis/nis_error.h:6
msgid "NIS+ servers unreachable"
msgstr "Недостъпни NIS+ сървери"
#: nis/nis_error.h:7
msgid "Unknown object"
msgstr "Неизвестен обект"
#: nis/nis_error.h:8
msgid "Server busy, try again"
msgstr "Сървърът е зает - опитайте отново"
# TODO
#: nis/nis_error.h:9
msgid "Generic system error"
msgstr "Обща системна грешка"
#: nis/nis_error.h:10
msgid "First/next chain broken"
msgstr "Счупено първо/следващо звено"
#. TRANS Permission denied; the file permissions do not allow the attempted operation.
#: nis/nis_error.h:11 nis/ypclnt.c:876 sysdeps/gnu/errlist.c:157
msgid "Permission denied"
msgstr "Отказан достъп"
#: nis/nis_error.h:12
msgid "Not owner"
msgstr "Не е собственик"
#: nis/nis_error.h:13
msgid "Name not served by this server"
msgstr "Името не се обслужва от този сървър"
#: nis/nis_error.h:14
msgid "Server out of memory"
msgstr "Недостиг на памет на сървъра"
#: nis/nis_error.h:15
msgid "Object with same name exists"
msgstr "Съществува обект със същото име"
#: nis/nis_error.h:16
msgid "Not master server for this domain"
msgstr "Не е главен сървър за този домейн"
#: nis/nis_error.h:17
msgid "Invalid object for operation"
msgstr "Неправилен обект за операцията"
#: nis/nis_error.h:18
msgid "Malformed name, or illegal name"
msgstr "Деформирано или незаконно име"
#: nis/nis_error.h:19
msgid "Unable to create callback"
msgstr "Не може да се създаде обратна връзка"
#: nis/nis_error.h:20
msgid "Results sent to callback proc"
msgstr "Резултата е изпратен на процедурата за обратна връзка"
#: nis/nis_error.h:21
msgid "Not found, no such name"
msgstr "Не е намерено или няма такова име"
#: nis/nis_error.h:22
msgid "Name/entry isn't unique"
msgstr "Името/записа не е уникален"
#: nis/nis_error.h:23
msgid "Modification failed"
msgstr "Промяната не успя"
#: nis/nis_error.h:24
msgid "Database for table does not exist"
msgstr "Не съществува база данни за таблицата"
#: nis/nis_error.h:25
msgid "Entry/table type mismatch"
msgstr "Несъответствие на типа за запис/таблица"
#: nis/nis_error.h:26
msgid "Link points to illegal name"
msgstr "Връзката сочи към незаконно име"
#: nis/nis_error.h:27
msgid "Partial success"
msgstr "Частичен успех"
#: nis/nis_error.h:28
msgid "Too many attributes"
msgstr "Твърде много атрибути"
#: nis/nis_error.h:29
msgid "Error in RPC subsystem"
msgstr "Грешка в RPC подсистемата"
#: nis/nis_error.h:30
msgid "Missing or malformed attribute"
msgstr "Липсващ или деформиран атрибут"
# TODO
#: nis/nis_error.h:31
msgid "Named object is not searchable"
msgstr "Именувания обект не е достъпен за търсене"
#: nis/nis_error.h:32
msgid "Error while talking to callback proc"
msgstr "Грешка при бърборенето с процедурата за обратна връзка"
#: nis/nis_error.h:33
msgid "Non NIS+ namespace encountered"
msgstr "Сблъскване с именувано пространство несвързано с NIS+"
#: nis/nis_error.h:34
msgid "Illegal object type for operation"
msgstr "Незаконен тип на обект за операцията"
#: nis/nis_error.h:35
msgid "Passed object is not the same object on server"
msgstr "Подаденият обект не е същия като обекта на сървъра"
#: nis/nis_error.h:36
msgid "Modify operation failed"
msgstr "Пропадна операцията за промяна"
#: nis/nis_error.h:37
msgid "Query illegal for named table"
msgstr "Незаконно питане за именуван обект"
#: nis/nis_error.h:38
msgid "Attempt to remove a non-empty table"
msgstr "Опит за премахване на таблица, която не е празна"
#: nis/nis_error.h:39
msgid "Error in accessing NIS+ cold start file. Is NIS+ installed?"
msgstr "Грешка при достъп до файла за студено стартиране на NIS+. Инсталиран ли е NIS+?"
#: nis/nis_error.h:40
msgid "Full resync required for directory"
msgstr "За директория се изисква пълно повторно синхронизиране"
#: nis/nis_error.h:41
msgid "NIS+ operation failed"
msgstr "Пропадна NIS+ операцията"
#: nis/nis_error.h:42
msgid "NIS+ service is unavailable or not installed"
msgstr "NIS+ услугата е недостъпна или не е инсталирана"
#: nis/nis_error.h:43
msgid "Yes, 42 is the meaning of life"
msgstr "Да, 42 е смисълът на живота"
#: nis/nis_error.h:44
msgid "Unable to authenticate NIS+ server"
msgstr "Не може да се установи достоверността на NIS+ сървъра"
#: nis/nis_error.h:45
msgid "Unable to authenticate NIS+ client"
msgstr "Не може да се установи достоверността на NIS+ клиента"
#: nis/nis_error.h:46
msgid "No file space on server"
msgstr "Няма свободно място на сървъра"
#: nis/nis_error.h:47
msgid "Unable to create process on server"
msgstr "Не може да се създаде процес на сървъра"
#: nis/nis_error.h:48
msgid "Master server busy, full dump rescheduled."
msgstr "Главния сървър е зает, пълното разтоварване на паметта е планирано отново."
#: nis/nis_local_names.c:121
#, c-format
msgid "LOCAL entry for UID %d in directory %s not unique\n"
msgstr "Записа LOCAL за потребител с идентификатор %d в каталога %s не е уникален\n"
#: nis/nis_print.c:51
msgid "UNKNOWN"
msgstr "НЕИЗВЕСТЕН"
#: nis/nis_print.c:109
msgid "BOGUS OBJECT\n"
msgstr "ФАЛШИВ ОБЕКТ\n"
#: nis/nis_print.c:112
msgid "NO OBJECT\n"
msgstr "НЕ Е ОБЕКТ\n"
#: nis/nis_print.c:115
msgid "DIRECTORY\n"
msgstr "КАТАЛОГ\n"
#: nis/nis_print.c:118
msgid "GROUP\n"
msgstr "ГРУПА\n"
#: nis/nis_print.c:121
msgid "TABLE\n"
msgstr "ТАБЛИЦА\n"
#: nis/nis_print.c:124
msgid "ENTRY\n"
msgstr "ЗАПИС\n"
#: nis/nis_print.c:127
msgid "LINK\n"
msgstr "ВРЪЗКА\n"
#: nis/nis_print.c:130
msgid "PRIVATE\n"
msgstr "ЧАСТЕН\n"
#: nis/nis_print.c:133
msgid "(Unknown object)\n"
msgstr "(Неизвестен обект)\n"
#: nis/nis_print.c:167
#, c-format
msgid "Name : `%s'\n"
msgstr "Име : \"%s\"\n"
#: nis/nis_print.c:168
#, c-format
msgid "Type : %s\n"
msgstr "Тип : %s\n"
#: nis/nis_print.c:173
msgid "Master Server :\n"
msgstr "Главен сървър :\n"
#: nis/nis_print.c:175
msgid "Replicate :\n"
msgstr "Сървър копие :\n"
#: nis/nis_print.c:176
#, c-format
msgid "\tName : %s\n"
msgstr "\tИме : %s\n"
#: nis/nis_print.c:177
msgid "\tPublic Key : "
msgstr "\tПубличен ключ : "
#: nis/nis_print.c:181
msgid "None.\n"
msgstr "Без.\n"
#: nis/nis_print.c:184
#, c-format
msgid "Diffie-Hellmann (%d bits)\n"
msgstr "Дифи-Хелман (%d бита)\n"
#: nis/nis_print.c:189
#, c-format
msgid "RSA (%d bits)\n"
msgstr "RSA (%d бита)\n"
#: nis/nis_print.c:192
msgid "Kerberos.\n"
msgstr "Церберос.\n"
#: nis/nis_print.c:195
#, c-format
msgid "Unknown (type = %d, bits = %d)\n"
msgstr "Неизвестен (тип = %d, битове = %d)\n"
#: nis/nis_print.c:206
#, c-format
msgid "\tUniversal addresses (%u)\n"
msgstr "\tУниверсални адреси (%u)\n"
#: nis/nis_print.c:228
msgid "Time to live : "
msgstr "Време на живот : "
#: nis/nis_print.c:230
msgid "Default Access rights :\n"
msgstr "Права за достъп по подразбиране :\n"
#: nis/nis_print.c:239
#, c-format
msgid "\tType : %s\n"
msgstr "\tТип : %s\n"
#: nis/nis_print.c:240
msgid "\tAccess rights: "
msgstr "\tПрава за достъп: "
#: nis/nis_print.c:254
msgid "Group Flags :"
msgstr "Флагове за групата :"
#: nis/nis_print.c:257
msgid ""
"\n"
"Group Members :\n"
msgstr ""
"\n"
"Членове на групата :\n"
#: nis/nis_print.c:269
#, c-format
msgid "Table Type : %s\n"
msgstr "Тип на таблица : %s\n"
#: nis/nis_print.c:270
#, c-format
msgid "Number of Columns : %d\n"
msgstr "Брой на колони : %d\n"
#: nis/nis_print.c:271
#, c-format
msgid "Character Separator : %c\n"
msgstr "Разделител на знаци : %c\n"
#: nis/nis_print.c:272
#, c-format
msgid "Search Path : %s\n"
msgstr "Път за търсене : %s\n"
#: nis/nis_print.c:273
msgid "Columns :\n"
msgstr "Колони :\n"
#: nis/nis_print.c:276
#, c-format
msgid "\t[%d]\tName : %s\n"
msgstr "\t[%d]\tИме : %s\n"
#: nis/nis_print.c:278
msgid "\t\tAttributes : "
msgstr "\t\tАтрибути : "
#: nis/nis_print.c:280
msgid "\t\tAccess Rights : "
msgstr "\t\tПрава за достъп : "
#: nis/nis_print.c:290
msgid "Linked Object Type : "
msgstr "Тип на свързан обект : "
#: nis/nis_print.c:292
#, c-format
msgid "Linked to : %s\n"
msgstr "Свързан към : %s\n"
#: nis/nis_print.c:302
#, c-format
msgid "\tEntry data of type %s\n"
msgstr "\tДанни за запис от тип %s\n"
#: nis/nis_print.c:305
#, c-format
msgid "\t[%u] - [%u bytes] "
msgstr "\t[%u] - [%u байта] "
#: nis/nis_print.c:308
msgid "Encrypted data\n"
msgstr "Шифрирани данни\n"
#: nis/nis_print.c:310
msgid "Binary data\n"
msgstr "Двоични данни\n"
#: nis/nis_print.c:326
#, c-format
msgid "Object Name : %s\n"
msgstr "Име на обект : %s\n"
#: nis/nis_print.c:327
#, c-format
msgid "Directory : %s\n"
msgstr "Каталог : %s\n"
#: nis/nis_print.c:328
#, c-format
msgid "Owner : %s\n"
msgstr "Собственик : %s\n"
#: nis/nis_print.c:329
#, c-format
msgid "Group : %s\n"
msgstr "Група : %s\n"
#: nis/nis_print.c:330
msgid "Access Rights : "
msgstr "Права за достъп : "
#: nis/nis_print.c:332
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Time to Live : "
msgstr ""
"\n"
"Време на живот : "
#: nis/nis_print.c:335
#, c-format
msgid "Creation Time : %s"
msgstr "Време на създ. : %s"
#: nis/nis_print.c:337
#, c-format
msgid "Mod. Time : %s"
msgstr "Време на модиф.: %s"
#: nis/nis_print.c:338
msgid "Object Type : "
msgstr "Тип на обект : "
#: nis/nis_print.c:358
#, c-format
msgid " Data Length = %u\n"
msgstr "Дължина на данните = %u\n"
#: nis/nis_print.c:372
#, c-format
msgid "Status : %s\n"
msgstr "Състояние : %s\n"
#: nis/nis_print.c:373
#, c-format
msgid "Number of objects : %u\n"
msgstr "Брой на обектите : %u\n"
#: nis/nis_print.c:377
#, c-format
msgid "Object #%d:\n"
msgstr "Обект #%d:\n"
#: nis/nis_print_group_entry.c:116
#, c-format
msgid "Group entry for \"%s.%s\" group:\n"
msgstr "Групов запис за група \"%s.%s\":\n"
#: nis/nis_print_group_entry.c:124
msgid " Explicit members:\n"
msgstr " Явни членове:\n"
#: nis/nis_print_group_entry.c:129
msgid " No explicit members\n"
msgstr " Няма явни членове\n"
#: nis/nis_print_group_entry.c:132
msgid " Implicit members:\n"
msgstr " Косвени членове:\n"
#: nis/nis_print_group_entry.c:137
msgid " No implicit members\n"
msgstr " Няма косвени членове\n"
#: nis/nis_print_group_entry.c:140
msgid " Recursive members:\n"
msgstr " Рекурсивни членове:\n"
#: nis/nis_print_group_entry.c:145
msgid " No recursive members\n"
msgstr " Няма рекурсивни членове\n"
#: nis/nis_print_group_entry.c:148
msgid " Explicit nonmembers:\n"
msgstr " Явни не-членове:\n"
#: nis/nis_print_group_entry.c:153
msgid " No explicit nonmembers\n"
msgstr " Няма явни не-членове\n"
#: nis/nis_print_group_entry.c:156
msgid " Implicit nonmembers:\n"
msgstr " Косвени не-членове:\n"
#: nis/nis_print_group_entry.c:161
msgid " No implicit nonmembers\n"
msgstr " Няма косвени не-членове\n"
#: nis/nis_print_group_entry.c:164
msgid " Recursive nonmembers:\n"
msgstr " Рекурсивни не-членове:\n"
#: nis/nis_print_group_entry.c:169
msgid " No recursive nonmembers\n"
msgstr " Няма рекурсивни не-членове\n"
#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:100
#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:182
#, c-format
msgid "DES entry for netname %s not unique\n"
msgstr "записът DES за netname %s не е уникален\n"
#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:219
#, c-format
msgid "netname2user: missing group id list in `%s'"
msgstr "netname2user: липсва списък на групови идентификатори в \"%s\""
#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:301
#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:307
#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:372
#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:381
#, c-format
msgid "netname2user: (nis+ lookup): %s\n"
msgstr "netname2user: (nis+ търсене): %s\n"
#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:320
#, c-format
msgid "netname2user: DES entry for %s in directory %s not unique"
msgstr "netname2user: записът DES %s в каталога %s не е уникален"
#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:338
#, c-format
msgid "netname2user: principal name `%s' too long"
msgstr "netname2user: основното име \"%s\" е твърде дълго"
#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:394
#, c-format
msgid "netname2user: LOCAL entry for %s in directory %s not unique"
msgstr "netname2user: записът LOCAL за %s в каталога %s не е уникален"
#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:401
msgid "netname2user: should not have uid 0"
msgstr "netname2user: не може да има 0 за идентификатор на потребител"
#: nis/ypclnt.c:834
msgid "Request arguments bad"
msgstr "Неправилен аргумент на заявка"
#: nis/ypclnt.c:837
msgid "RPC failure on NIS operation"
msgstr "RPC неуспех при NIS операция"
#: nis/ypclnt.c:840
msgid "Can't bind to server which serves this domain"
msgstr "Не може да се привържа към сървъра, който обслужва този домейн"
#: nis/ypclnt.c:843
msgid "No such map in server's domain"
msgstr "Няма такова изображение в домейна на сървъра"
#: nis/ypclnt.c:846
msgid "No such key in map"
msgstr "Няма такъв ключ в изображението"
#: nis/ypclnt.c:849
msgid "Internal NIS error"
msgstr "Вътрешна грешка на NIS"
#: nis/ypclnt.c:852
msgid "Local resource allocation failure"
msgstr "Пропадна заделянето на местни ресурси"
#: nis/ypclnt.c:855
msgid "No more records in map database"
msgstr "Няма повече записи в базата данни за изображения"
#: nis/ypclnt.c:858
msgid "Can't communicate with portmapper"
msgstr "Не може да се свържа с portmapper"
#: nis/ypclnt.c:861
msgid "Can't communicate with ypbind"
msgstr "Не може да се свържа с ypbind"
#: nis/ypclnt.c:864
msgid "Can't communicate with ypserv"
msgstr "Не може да се свържа с ypserv"
#: nis/ypclnt.c:867
msgid "Local domain name not set"
msgstr "Не е зададено местното име на домейн "
#: nis/ypclnt.c:870
msgid "NIS map database is bad"
msgstr "NIS базата данни за изображения е неправилна"
#: nis/ypclnt.c:873
msgid "NIS client/server version mismatch - can't supply service"
msgstr "Несъответствие на версията на NIS клиента/сървъра - не може да се предостави услугата"
#: nis/ypclnt.c:879
msgid "Database is busy"
msgstr "Базата данни е заета"
#: nis/ypclnt.c:882
msgid "Unknown NIS error code"
msgstr "Неизвестен код за грешка на NIS"
#: nis/ypclnt.c:922
msgid "Internal ypbind error"
msgstr "Вътрешна грешка на ypbind"
#: nis/ypclnt.c:925
msgid "Domain not bound"
msgstr "Домейнът не привързан"
#: nis/ypclnt.c:928
msgid "System resource allocation failure"
msgstr "Заделянето на системни ресурси се провали"
#: nis/ypclnt.c:931
msgid "Unknown ypbind error"
msgstr "Неизвестна грешка на ypbind"
#: nis/ypclnt.c:972
msgid "yp_update: cannot convert host to netname\n"
msgstr "yp_update: не може да се преобразува от име на компютър към мрежово\n"
#: nis/ypclnt.c:990
msgid "yp_update: cannot get server address\n"
msgstr "yp_update: не може да се вземе адресът на сървъра\n"
#: nscd/aicache.c:83 nscd/hstcache.c:494
#, c-format
msgid "Haven't found \"%s\" in hosts cache!"
msgstr "Не е намерен \"%s\" в кеша с имена на компютри!"
#: nscd/aicache.c:85 nscd/hstcache.c:496
#, c-format
msgid "Reloading \"%s\" in hosts cache!"
msgstr "Презареждане на \"%s\" в кеша с имена на компютри!"
#: nscd/cache.c:151
#, c-format
msgid "add new entry \"%s\" of type %s for %s to cache%s"
msgstr "добавяне на нов запис \"%s\", от тип %s, за %s, към кеша%s"
#: nscd/cache.c:153
msgid " (first)"
msgstr " (първи)"
#: nscd/cache.c:285 nscd/connections.c:1019
#, c-format
msgid "cannot stat() file `%s': %s"
msgstr "не може да се изпълни stat() за файла \"%s\": %s"
#: nscd/cache.c:331
#, c-format
msgid "pruning %s cache; time %ld"
msgstr "подрязване на кеша %s - час %ld"
#: nscd/cache.c:360
#, c-format
msgid "considering %s entry \"%s\", timeout %<PRIu64>"
msgstr "разглеждане на запис %s \"%s\", просрочка %<PRIu64>"
#: nscd/connections.c:571
#, c-format
msgid "invalid persistent database file \"%s\": %s"
msgstr "неправилен файл за постоянна база данни \"%s\": %s"
#: nscd/connections.c:579
msgid "uninitialized header"
msgstr "неинициализирано заглавие"
#: nscd/connections.c:584
msgid "header size does not match"
msgstr "не съответства размерът на заглавието"
#: nscd/connections.c:594
msgid "file size does not match"
msgstr "не съответства размерът на файлът"
#: nscd/connections.c:611
msgid "verification failed"
msgstr "проверката пропадна"
#: nscd/connections.c:625
#, c-format
msgid "suggested size of table for database %s larger than the persistent database's table"
msgstr "предложеният размен на таблица за базата данни %s е по-голям от таблицата в постоянната база данни"
#: nscd/connections.c:636 nscd/connections.c:721
#, c-format
msgid "cannot create read-only descriptor for \"%s\"; no mmap"
msgstr "не може да се създаде описание за \"%s\" - няма изображение в паметта"
#: nscd/connections.c:652
#, c-format
msgid "cannot access '%s'"
msgstr "'%s' не е достъпен"
#: nscd/connections.c:700
#, c-format
msgid "database for %s corrupted or simultaneously used; remove %s manually if necessary and restart"
msgstr "базата данни за %s е повредена или се използва едновременно - ако е необходимо премахнете ръчно %s и пуснете отново"
#: nscd/connections.c:707
#, c-format
msgid "cannot create %s; no persistent database used"
msgstr "не може да се създаде %s - не се използва постоянна база данни"
#: nscd/connections.c:710
#, c-format
msgid "cannot create %s; no sharing possible"
msgstr "не може да се създаде %s - не е възможно споделяне"
#: nscd/connections.c:781
#, c-format
msgid "cannot write to database file %s: %s"
msgstr "не може да се запише във файла на базата данни %s: %s"
#: nscd/connections.c:820
#, c-format
msgid "cannot set socket to close on exec: %s; disabling paranoia mode"
msgstr "не може да се зададе затваряне на гнездо, при извикване на exec: %s - забраняване на параноичен режим"
#: nscd/connections.c:869
#, c-format
msgid "cannot open socket: %s"
msgstr "не може да се отвори гнездо: %s"
#: nscd/connections.c:889 nscd/connections.c:953
#, c-format
msgid "cannot change socket to nonblocking mode: %s"
msgstr "не може да се приведе гнездото в не-блокиращ режим: %s"
#: nscd/connections.c:897 nscd/connections.c:963
#, c-format
msgid "cannot set socket to close on exec: %s"
msgstr "не може да се зададе затваряне на гнездото, при извикване на exec: %s"
#: nscd/connections.c:910
#, c-format
msgid "cannot enable socket to accept connections: %s"
msgstr "не може да се направи гнездото да приеме свързвания: %s"
#: nscd/connections.c:1003
#, c-format
msgid "register trace file %s for database %s"
msgstr "вписване на файл за проследяване %s, за база данни %s"
#: nscd/connections.c:1133
#, c-format
msgid "provide access to FD %d, for %s"
msgstr "осигуряване на достъп, до файлов дескриптор %d, за %s"
#: nscd/connections.c:1145
#, c-format
msgid "cannot handle old request version %d; current version is %d"
msgstr "не може да се обработи заявка от стара версия %d - текущата версия е %d"
#: nscd/connections.c:1167
#, c-format
msgid "request from %ld not handled due to missing permission"
msgstr "заявката от %ld не е обработена поради липсващи права"
#: nscd/connections.c:1172
#, c-format
msgid "request from '%s' [%ld] not handled due to missing permission"
msgstr "заявката от '%s' [%ld] не е обработена поради липсващи права"
#: nscd/connections.c:1177
msgid "request not handled due to missing permission"
msgstr "заявката не е обработена поради липсващи права"
#: nscd/connections.c:1215 nscd/connections.c:1268
#, c-format
msgid "cannot write result: %s"
msgstr "не може да се запише резултата: %s"
#: nscd/connections.c:1359
#, c-format
msgid "error getting caller's id: %s"
msgstr "грешка при получаване на идентификатора на извикващия: %s"
#: nscd/connections.c:1419
#, c-format
msgid "cannot open /proc/self/cmdline: %s; disabling paranoia mode"
msgstr "не може да се отвори /proc/self/cmdline: %s- забраняване на параноичния режим"
#: nscd/connections.c:1433
#, c-format
msgid "cannot read /proc/self/cmdline: %s; disabling paranoia mode"
msgstr "не може да се прочете /proc/self/cmdline: %s - забраняване на параноичния режим"
#: nscd/connections.c:1473
#, c-format
msgid "cannot change to old UID: %s; disabling paranoia mode"
msgstr "не може да се върне към предишния идентификатор на потребител: %s - забраняване на параноичния режим"
#: nscd/connections.c:1483
#, c-format
msgid "cannot change to old GID: %s; disabling paranoia mode"
msgstr "не може да се върне към предишния идентификатор на група: %s - забраняване на параноичния режим"
#: nscd/connections.c:1496
#, c-format
msgid "cannot change to old working directory: %s; disabling paranoia mode"
msgstr "не може да се върне към предишната работна директория: %s - забраняване на параноичния режим"
#: nscd/connections.c:1542
#, c-format
msgid "re-exec failed: %s; disabling paranoia mode"
msgstr "повторното изпълнение не успя: %s - забраняване на параноичния режим"
#: nscd/connections.c:1551
#, c-format
msgid "cannot change current working directory to \"/\": %s"
msgstr "не може да се смени текущата работна директория на \"/\": %s"
#: nscd/connections.c:1744
#, c-format
msgid "short read while reading request: %s"
msgstr "недостиг при четене докато се четеше заявката: %s"
#: nscd/connections.c:1777
#, c-format
msgid "key length in request too long: %d"
msgstr "дължината на ключа в заявката е твърде голяма: %d"
#: nscd/connections.c:1790
#, c-format
msgid "short read while reading request key: %s"
msgstr "недостиг при четене докато се четеше заявения ключ: %s"
#: nscd/connections.c:1800
#, c-format
msgid "handle_request: request received (Version = %d) from PID %ld"
msgstr "handle_request: получена заявка (ве