blob: aceb79da785e74a8f828186a3dd37cf5b38d7cc6 [file] [log] [blame]
# Catalan messages for GNU libc.
# Copyright (C) 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2009, 2011, 2012, 2013 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the glibc package.
# Ivan Vilata i Balaguer <ivan@selidor.net>, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014.
#
# Sóc Ivan, aquestes són les convencions que adopte per a la 2.18.90.20140105:
#
# - Sempre que es puga s’usaran els caràcters adequats per al text en català:
# l’apòstrof (’), ela geminada (l·l, L·L), cometes («, », “, ”, ‘, ’, en
# aquest ordre de d’aparició), guionet (‐), guionet dur (‑), guió (—) i punts
# suspensius (…). Compte, perquè alguns dels caràcters anteriors no són els
# que s’obtenen teclejant directament; vegeu
# https://elvil.net/blog/ca/ortotipografia
# - Use 2 espais després d’un punt.
# - Missatges d’ajuda:
# - Forma d’ús: …
# o bé: …
# - ARGUMENT_COMPOST, però ARGCOMP
# - FILE(s) -> cada FITXER (si és possible)
# - Cada línia de descripció d’una opció comença en la columna 24, i sempre es
# manté com a mínim a 4 espais del nom de l’opció. Quan l’opció arriba a la
# columna 24, la descripció comença en la línia inferior. Les descripcions
# que no caben en una línia es parteixen i continuen en la columna 24 de la
# línia següent.
# - Les descripcions d’ítems que no són opcions es mantenen alineades a 4
# espais de l’ítem més llarg del bloc. Les que no caben en una línia es
# parteixen i continuen en la mateixa columna on comencen.
# - Excepció: ajudes de «pr», quin format vos agrada més?
# - Errors i avisos:
# - no és igual «no es pot obrir» que «no s’ha pogut obrir»
# - no és igual «s’està obrint X» que «en obrir X» (error)
# - «avís:» comença amb minúscula, la cadena següent també
# - sempre van en una sola línia, a no ser que els retorns importen; en
# aquest cas, les noves línies comencen amb un caràcter de tabulació
# - VARIABLE_ENTORN, però «valor de variable»
# - Noms de funció: printf()
# - Noms de fitxer: «fitxer»
# - Noms d’opcions: «--opció=ARGUMENT»
# - El text com a molt arriba a la columna 78, amb el caràcter de nova línia en
# la 79. Les línies es parteixen de forma automàtica (no per a que quede
# bonic, excepte quan quede realment horrend o porte a confusió).
# - Els missatges marcats com a multilínia només arriben fins a la columna 70.
# A sovint contenen marques de format; en aquest cas s’hi inserta una nova
# línia perquè no hi ha forma de saber com serà de llarga la línia.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: libc 2.18.90.20140105\n"
"POT-Creation-Date: 2014-01-05 17:40+1000\n"
"PO-Revision-Date: 2014-01-19 20:06+0100\n"
"Last-Translator: Ivan Vilata i Balaguer <ivan@selidor.net>\n"
"Language-Team: Catalan <ca@dodds.net>\n"
"Language: ca\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#: argp/argp-help.c:227
#, c-format
msgid "%.*s: ARGP_HELP_FMT parameter requires a value"
msgstr "%.*s: el paràmetre ARGP_HELP_FMT necessita un valor"
#: argp/argp-help.c:237
#, c-format
msgid "%.*s: Unknown ARGP_HELP_FMT parameter"
msgstr "%.*s: el paràmetre d’ARGP_HELP_FMT no és conegut"
#: argp/argp-help.c:250
#, c-format
msgid "Garbage in ARGP_HELP_FMT: %s"
msgstr "brossa a ARGP_HELP_FMT: %s"
#: argp/argp-help.c:1214
msgid "Mandatory or optional arguments to long options are also mandatory or optional for any corresponding short options."
msgstr "Els arguments obligatoris o opcionals per a les opcions llargues també ho són per a les opcions curtes corresponents."
#: argp/argp-help.c:1600
msgid "Usage:"
msgstr "Forma d’ús:"
#: argp/argp-help.c:1604
msgid " or: "
msgstr " o bé: "
#: argp/argp-help.c:1616
msgid " [OPTION...]"
msgstr " [OPCIÓ…]"
#: argp/argp-help.c:1643
#, c-format
msgid "Try `%s --help' or `%s --usage' for more information.\n"
msgstr "Proveu «%s --help» o «%s --usage» per a obtenir més informació.\n"
#: argp/argp-help.c:1671
#, c-format
msgid "Report bugs to %s.\n"
msgstr "Informeu dels errors a %s.\n"
# Més ajudes. ivb
#: argp/argp-parse.c:101
msgid "Give this help list"
msgstr "Mostra aquest llistat d’ajuda."
#: argp/argp-parse.c:102
msgid "Give a short usage message"
msgstr "Mostra un missatge breu amb la forma d’ús."
#: argp/argp-parse.c:103 catgets/gencat.c:109 catgets/gencat.c:113
#: iconv/iconv_prog.c:60 iconv/iconv_prog.c:61 nscd/nscd.c:115
#: nss/makedb.c:120
msgid "NAME"
msgstr "NOM"
#: argp/argp-parse.c:104
msgid "Set the program name"
msgstr "Estableix el nom del programa."
#: argp/argp-parse.c:105
msgid "SECS"
msgstr "SEGONS"
# ivb (2002/10/21)
# ivb La cadena «SECS» no està traduïda en l'estructura d'opcions.
#: argp/argp-parse.c:106
msgid "Hang for SECS seconds (default 3600)"
msgstr "Espera durant un nombre de segons (3600 per defecte)."
#: argp/argp-parse.c:167
msgid "Print program version"
msgstr "Mostra la versió del programa."
#: argp/argp-parse.c:183
msgid "(PROGRAM ERROR) No version known!?"
msgstr "(ERROR DEL PROGRAMA) No es coneix cap versió!?"
#: argp/argp-parse.c:623
#, c-format
msgid "%s: Too many arguments\n"
msgstr "%s: Sobren arguments\n"
#: argp/argp-parse.c:766
msgid "(PROGRAM ERROR) Option should have been recognized!?"
msgstr "(ERROR DEL PROGRAMA) L’opció hauria d’haver estat reconeguda!?"
#: assert/assert-perr.c:35
#, c-format
msgid "%s%s%s:%u: %s%sUnexpected error: %s.\n"
msgstr "%s%s%s:%u: %s%sError inesperat: %s.\n"
#: assert/assert.c:101
#, c-format
msgid ""
"%s%s%s:%u: %s%sAssertion `%s' failed.\n"
"%n"
msgstr ""
"%s%s%s:%u: %s%sL’asserció «%s» ha fallat.\n"
"%n"
# Més ajudes. ivb
#: catgets/gencat.c:110
msgid "Create C header file NAME containing symbol definitions"
msgstr "Crea el fitxer capçalera C NOM que contindrà les definicions de símbols."
#: catgets/gencat.c:112
msgid "Do not use existing catalog, force new output file"
msgstr "No empra el catàleg existent, i crea un nou fitxer d’eixida."
#: catgets/gencat.c:113 nss/makedb.c:120
msgid "Write output to file NAME"
msgstr "Escriu l’eixida al fitxer NOM."
# FIXME: Don't use \v.
#: catgets/gencat.c:118
msgid ""
"Generate message catalog.\vIf INPUT-FILE is -, input is read from standard input. If OUTPUT-FILE\n"
"is -, output is written to standard output.\n"
msgstr ""
"Genera un catàleg de missatges.\n"
"\n"
"Si FITXER_ENTRADA és «-», l’entrada es llegirà de l’entrada estàndard.\n"
"Si FITXER_EIXIDA és «-», l’eixida s’escriurà a l’eixida estàndard.\n"
#: catgets/gencat.c:123
msgid ""
"-o OUTPUT-FILE [INPUT-FILE]...\n"
"[OUTPUT-FILE [INPUT-FILE]...]"
msgstr ""
"-o FITXER_EIXIDA [FITXER_ENTRADA]…\n"
"[FITXER_EIXIDA [FITXER_ENTRADA]…]"
# L’adreça es veu millor així. ivb
#: catgets/gencat.c:229 debug/pcprofiledump.c:209 elf/ldconfig.c:307
#: elf/pldd.c:219 elf/sln.c:85 elf/sprof.c:372 iconv/iconv_prog.c:408
#: iconv/iconvconfig.c:379 locale/programs/locale.c:277
#: locale/programs/localedef.c:376 login/programs/pt_chown.c:88
#: malloc/memusagestat.c:563 nss/getent.c:969 nss/makedb.c:369
#: posix/getconf.c:1121 sunrpc/rpcinfo.c:691
#: sysdeps/unix/sysv/linux/lddlibc4.c:61
#, c-format
msgid ""
"For bug reporting instructions, please see:\n"
"%s.\n"
msgstr ""
"Per a obtenir instruccions sobre com informar d’un error, vegeu\n"
"<%s>.\n"
#: catgets/gencat.c:245 debug/pcprofiledump.c:225 debug/xtrace.sh:64
#: elf/ldconfig.c:323 elf/ldd.bash.in:38 elf/pldd.c:235 elf/sotruss.ksh:75
#: elf/sprof.c:389 iconv/iconv_prog.c:425 iconv/iconvconfig.c:396
#: locale/programs/locale.c:294 locale/programs/localedef.c:402
#: login/programs/pt_chown.c:62 malloc/memusage.sh:71
#: malloc/memusagestat.c:581 nscd/nscd.c:485 nss/getent.c:86 nss/makedb.c:385
#: posix/getconf.c:1103 sysdeps/unix/sysv/linux/lddlibc4.c:68
#, c-format
msgid ""
"Copyright (C) %s Free Software Foundation, Inc.\n"
"This is free software; see the source for copying conditions. There is NO\n"
"warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.\n"
msgstr ""
"Copyright (C) %s Free Software Foundation, Inc.\n"
"Aquest és programari lliure; vegeu el codi font per les condicions\n"
"de còpia. No hi ha CAP garantia; ni tan sols de COMERCIABILITAT o\n"
"ADEQUACIÓ PER A UN PROPÒSIT PARTICULAR.\n"
#: catgets/gencat.c:250 debug/pcprofiledump.c:230 debug/xtrace.sh:68
#: elf/ldconfig.c:328 elf/pldd.c:240 elf/sprof.c:395 iconv/iconv_prog.c:430
#: iconv/iconvconfig.c:401 locale/programs/locale.c:299
#: locale/programs/localedef.c:407 malloc/memusage.sh:75
#: malloc/memusagestat.c:586 nscd/nscd.c:490 nss/getent.c:91 nss/makedb.c:390
#: posix/getconf.c:1108
#, c-format
msgid "Written by %s.\n"
msgstr "Escrit per %s.\n"
#: catgets/gencat.c:281
msgid "*standard input*"
msgstr "*entrada estàndard*"
#: catgets/gencat.c:287 iconv/iconv_charmap.c:167 iconv/iconv_prog.c:293
#: nss/makedb.c:246
#, c-format
msgid "cannot open input file `%s'"
msgstr "no s’ha pogut obrir el fitxer d’entrada «%s»"
#: catgets/gencat.c:416 catgets/gencat.c:491
msgid "illegal set number"
msgstr "el número de joc de missatges no és vàlid"
#: catgets/gencat.c:443
msgid "duplicate set definition"
msgstr "la definició del joc de missatges és duplicada"
#: catgets/gencat.c:445 catgets/gencat.c:617 catgets/gencat.c:669
msgid "this is the first definition"
msgstr "aquesta és la primera definició"
#: catgets/gencat.c:516
#, c-format
msgid "unknown set `%s'"
msgstr "el joc de missatges «%s» no és conegut"
#: catgets/gencat.c:557
msgid "invalid quote character"
msgstr "el caràcter de citació no és vàlid"
#: catgets/gencat.c:570
#, c-format
msgid "unknown directive `%s': line ignored"
msgstr "la directiva «%s» no és coneguda: es descarta la línia"
#: catgets/gencat.c:615
msgid "duplicated message number"
msgstr "el número de missatge és duplicat"
#: catgets/gencat.c:666
msgid "duplicated message identifier"
msgstr "l’identificador de missatge és duplicat"
#: catgets/gencat.c:723
msgid "invalid character: message ignored"
msgstr "el caràcter no és vàlid: es descarta el missatge"
#: catgets/gencat.c:766
msgid "invalid line"
msgstr "la línia no és vàlida"
#: catgets/gencat.c:820
msgid "malformed line ignored"
msgstr "es descarta la línia en mal estat"
#: catgets/gencat.c:984 catgets/gencat.c:1025
#, c-format
msgid "cannot open output file `%s'"
msgstr "no s’ha pogut obrir el fitxer d’eixida «%s»"
#: catgets/gencat.c:1187 locale/programs/linereader.c:560
msgid "invalid escape sequence"
msgstr "la seqüència d’escapada no és vàlida"
#: catgets/gencat.c:1209
msgid "unterminated message"
msgstr "el missatge no està acabat"
#: catgets/gencat.c:1233
#, c-format
msgid "while opening old catalog file"
msgstr "en obrir el fitxer antic de catàleg"
#: catgets/gencat.c:1324
#, c-format
msgid "conversion modules not available"
msgstr "els mòduls de conversió no es troben disponibles"
#: catgets/gencat.c:1350
#, c-format
msgid "cannot determine escape character"
msgstr "no s’ha pogut determinar el caràcter d’escapada"
# Més ajudes. ivb
#: debug/pcprofiledump.c:53
msgid "Don't buffer output"
msgstr "No empra memòria intermèdia per a l’eixida."
# ivb (2001/11/06)
# ivb És possible que en comptes de
# ivb PC = Program Counter (comptador de programa)
# ivb es referira a
# ivb PC = Procedure Call (crides a procediment)
# ivb tot i que el codi del programa cada volta que fa referència a «pc»
# ivb o «PC» parla del «lowpc» i del «highpc», sempre en referència al
# ivb segment de text (codi) del programa.
#: debug/pcprofiledump.c:58
msgid "Dump information generated by PC profiling."
msgstr "Bolca la informació generada en perfilar el comptador de programa."
#: debug/pcprofiledump.c:61
msgid "[FILE]"
msgstr "[FITXER]"
#: debug/pcprofiledump.c:108
#, c-format
msgid "cannot open input file"
msgstr "no s’ha pogut obrir el fitxer d’entrada"
#: debug/pcprofiledump.c:115
#, c-format
msgid "cannot read header"
msgstr "no s’ha pogut llegir la capçalera"
#: debug/pcprofiledump.c:179
#, c-format
msgid "invalid pointer size"
msgstr "la mida del punter no és vàlida"
#: debug/xtrace.sh:26 debug/xtrace.sh:44
msgid "Usage: xtrace [OPTION]... PROGRAM [PROGRAMOPTION]...\\n"
msgstr "Forma d’ús: xtrace [OPCIÓ]… PROGRAMA [OPCIÓ_DE_PROGRAMA]…\\n"
#: debug/xtrace.sh:32 elf/sotruss.ksh:56 elf/sotruss.ksh:67
#: elf/sotruss.ksh:135 malloc/memusage.sh:26
msgid "Try \\`%s --help' or \\`%s --usage' for more information.\\n"
msgstr "Proveu «%s --help» o «%s --usage» per a obtenir més informació.\\n"
#: debug/xtrace.sh:38
msgid "%s: option '%s' requires an argument.\\n"
msgstr "%s: l’opció «%s» necessita un argument\\n"
#: debug/xtrace.sh:45
msgid ""
"Trace execution of program by printing currently executed function.\n"
"\n"
" --data=FILE Don't run the program, just print the data from FILE.\n"
"\n"
" -?,--help Print this help and exit\n"
" --usage Give a short usage message\n"
" -V,--version Print version information and exit\n"
"\n"
"Mandatory arguments to long options are also mandatory for any corresponding\n"
"short options.\n"
"\n"
msgstr ""
"Traça l’execució d’un programa mostrant la funció que s’està executant\n"
"actualment.\n"
"\n"
" --data=FITXER No executa el programa, només mostra les dades del\n"
" FITXER.\n"
"\n"
" -?, --help Mostra aquesta ajuda i ix.\n"
" --usage Mostra un missatge breu amb la forma d’ús.\n"
" -V, --version Mostra informació sobre la versió i ix.\n"
"\n"
"Els arguments obligatoris per a les opcions llargues també ho són per a les\n"
"opcions curtes corresponents.\n"
"\n"
# L’adreça es veu millor així. ivb
#: debug/xtrace.sh:57 elf/ldd.bash.in:55 elf/sotruss.ksh:49
#: malloc/memusage.sh:64
msgid "For bug reporting instructions, please see:\\\\n%s.\\\\n"
msgstr "Per a obtenir instruccions sobre com informar d’un error, vegeu\\\\n<%s>.\\\\n"
#: debug/xtrace.sh:125
msgid "xtrace: unrecognized option \\`$1'\\n"
msgstr "xtrace: l’opció «$1» no és reconeguda\\n"
#: debug/xtrace.sh:138
msgid "No program name given\\n"
msgstr "no s’ha indicat un nom de programa\\n"
#: debug/xtrace.sh:146
#, sh-format
msgid "executable \\`$program' not found\\n"
msgstr "no s’ha trobat l’executable «$program»\\n"
#: debug/xtrace.sh:150
#, sh-format
msgid "\\`$program' is no executable\\n"
msgstr "«$program» no és executable\\n"
#: dlfcn/dlinfo.c:63
msgid "RTLD_SELF used in code not dynamically loaded"
msgstr "S’ha emprat RTLD_SELF en un codi no carregat dinàmicament"
#: dlfcn/dlinfo.c:72
msgid "unsupported dlinfo request"
msgstr "dlinfo() no permet l’ús d’aquesta petició"
#: dlfcn/dlmopen.c:63
msgid "invalid namespace"
msgstr "l’espai de noms no és vàlid"
#: dlfcn/dlmopen.c:68
msgid "invalid mode"
msgstr "el mode no és vàlid"
#: dlfcn/dlopen.c:64
msgid "invalid mode parameter"
msgstr "el paràmetre de mode no és vàlid"
# ivb (2001/11/01)
# ivb Es refereix al tipus de la biblioteca (libc{4,5,6}) -> masculí.
#: elf/cache.c:69
msgid "unknown"
msgstr "desconegut"
# ivb (2001/11/06)
# ivb Cal mantenir-ho curt...
#: elf/cache.c:135
msgid "Unknown OS"
msgstr "SO desconegut"
# ivb (2001/11/06)
# ivb Cal mantenir-ho curt...
#: elf/cache.c:140
#, c-format
msgid ", OS ABI: %s %d.%d.%d"
msgstr ", ABI del SO: %s %d.%d.%d"
#: elf/cache.c:157 elf/ldconfig.c:1318
#, c-format
msgid "Can't open cache file %s\n"
msgstr "no s’ha pogut obrir el fitxer «%s» de memòria cau\n"
#: elf/cache.c:171
#, c-format
msgid "mmap of cache file failed.\n"
msgstr "ha fallat mmap() sobre el fitxer de memòria cau\n"
#: elf/cache.c:175 elf/cache.c:189
#, c-format
msgid "File is not a cache file.\n"
msgstr "el fitxer no és un fitxer de memòria cau\n"
# No és un error. ivb
#: elf/cache.c:222 elf/cache.c:232
#, c-format
msgid "%d libs found in cache `%s'\n"
msgstr "S’han trobat %d biblioteques a la memòria cau «%s».\n"
#: elf/cache.c:426
#, c-format
msgid "Can't create temporary cache file %s"
msgstr "no s’ha pogut crear el fitxer temporal de memòria cau «%s»"
#: elf/cache.c:434 elf/cache.c:444 elf/cache.c:448 elf/cache.c:453
#, c-format
msgid "Writing of cache data failed"
msgstr "no s’han pogut escriure les dades de la memòria cau"
#: elf/cache.c:458
#, c-format
msgid "Changing access rights of %s to %#o failed"
msgstr "no s’ha pogut canviar els drets d’accés de «%s» a %#o"
#: elf/cache.c:463
#, c-format
msgid "Renaming of %s to %s failed"
msgstr "no s’ha pogut reanomenar «%s» a «%s»"
#: elf/dl-close.c:383 elf/dl-open.c:470
msgid "cannot create scope list"
msgstr "no s’ha pogut crear la llista d’àmbits"
#: elf/dl-close.c:776
msgid "shared object not open"
msgstr "l’objecte compartit no és obert"
# ivb (2001/11/05)
# ivb DST = Dynamic String Token (component cadena dinàmica)
#: elf/dl-deps.c:112
msgid "DST not allowed in SUID/SGID programs"
msgstr "no es permeten components cadena dinàmica (DST) en programes SUID/SGID"
#: elf/dl-deps.c:125
msgid "empty dynamic string token substitution"
msgstr "la substitució del component cadena dinàmica és buida"
# ivb (2002/10/21)
# ivb Es refereix a _objectes_ auxiliars, segons el codi.
#: elf/dl-deps.c:131
#, c-format
msgid "cannot load auxiliary `%s' because of empty dynamic string token substitution\n"
msgstr "no s’ha pogut carregar l’objecte auxiliar «%s» perquè la substitució del component cadena dinàmica és buida\n"
#: elf/dl-deps.c:479
msgid "cannot allocate dependency list"
msgstr "no s’ha pogut reservar la llista de dependències"
#: elf/dl-deps.c:516 elf/dl-deps.c:576
msgid "cannot allocate symbol search list"
msgstr "no s’ha pogut reservar la llista de cerca de símbols"
# ivb (2002/10/21)
# ivb LD_TRACE_PRELINKING és una variable d'entorn, no és part del filtre.
#: elf/dl-deps.c:556
msgid "Filters not supported with LD_TRACE_PRELINKING"
msgstr "LD_TRACE_PRELINKING no permet l’ús de filtres"
#: elf/dl-error.c:77
msgid "DYNAMIC LINKER BUG!!!"
msgstr "ERROR A L’ENLLAÇADOR DINÀMIC!!!"
#: elf/dl-error.c:127
msgid "error while loading shared libraries"
msgstr "error en carregar les biblioteques dinàmiques"
#: elf/dl-fptr.c:87 ports/sysdeps/hppa/dl-fptr.c:93
msgid "cannot map pages for fdesc table"
msgstr "no s’han pogut mapar pàgines per a la taula «fdesc»"
#: elf/dl-fptr.c:191 ports/sysdeps/hppa/dl-fptr.c:206
msgid "cannot map pages for fptr table"
msgstr "no s’han pogut mapar pàgines per a la taula «fptr»"
#: elf/dl-fptr.c:220 ports/sysdeps/hppa/dl-fptr.c:235
msgid "internal error: symidx out of range of fptr table"
msgstr "error intern: «symidx» és fora de rang respecte la taula «fptr»"
#: elf/dl-hwcaps.c:184 elf/dl-hwcaps.c:196
msgid "cannot create capability list"
msgstr "no s’ha pogut crear la llista de capacitats"
#: elf/dl-load.c:465
msgid "cannot allocate name record"
msgstr "no s’ha pogut reservar el registre de nom"
#: elf/dl-load.c:550 elf/dl-load.c:666 elf/dl-load.c:749 elf/dl-load.c:868
msgid "cannot create cache for search path"
msgstr "no s’ha pogut crear la memòria cau dels camins de cerca"
#: elf/dl-load.c:641
msgid "cannot create RUNPATH/RPATH copy"
msgstr "no s’ha pogut crear una còpia de RUNPATH o RPATH"
#: elf/dl-load.c:735
msgid "cannot create search path array"
msgstr "no s’ha pogut crear el vector de camins de cerca"
#: elf/dl-load.c:940
msgid "cannot stat shared object"
msgstr "ha fallat stat() sobre l’objecte compartit"
# ivb (2001/10/28)
# ivb Es refereix a /dev/zero .
#: elf/dl-load.c:1018
msgid "cannot open zero fill device"
msgstr "no s’ha pogut obrir el dispositiu de zeros"
#: elf/dl-load.c:1065 elf/dl-load.c:2348
msgid "cannot create shared object descriptor"
msgstr "no s’ha pogut crear el descriptor d’objecte compartit"
#: elf/dl-load.c:1084 elf/dl-load.c:1761 elf/dl-load.c:1864
msgid "cannot read file data"
msgstr "no s’han pogut llegir les dades del fitxer"
#: elf/dl-load.c:1130
msgid "ELF load command alignment not page-aligned"
msgstr "l’alineament de l’ordre ELF de càrrega no està alineada amb la pàgina"
#: elf/dl-load.c:1137
msgid "ELF load command address/offset not properly aligned"
msgstr "l’adreça o desplaçament de l’ordre ELF de càrrega no està correctament alineada"
#: elf/dl-load.c:1222
msgid "cannot allocate TLS data structures for initial thread"
msgstr "no s’han pogut reservar les estructures de dades TLS per al fil inicial"
#: elf/dl-load.c:1245
msgid "cannot handle TLS data"
msgstr "no es pot tractar amb dades TLS"
#: elf/dl-load.c:1264
msgid "object file has no loadable segments"
msgstr "el fitxer objecte no té segments carregables"
#: elf/dl-load.c:1300
msgid "failed to map segment from shared object"
msgstr "no s’ha pogut mapar un segment de l’objecte compartit"
#: elf/dl-load.c:1326
msgid "cannot dynamically load executable"
msgstr "no s’ha pogut carregar dinàmicament l’executable"
#: elf/dl-load.c:1389 elf/dl-load.c:1498
msgid "cannot change memory protections"
msgstr "no s’han pogut canviar les proteccions de memòria"
#: elf/dl-load.c:1408
msgid "cannot map zero-fill pages"
msgstr "no s’han pogut mapar les pàgines plenes de zeros"
#: elf/dl-load.c:1422
msgid "object file has no dynamic section"
msgstr "el fitxer objecte no té secció dinàmica"
#: elf/dl-load.c:1445
msgid "shared object cannot be dlopen()ed"
msgstr "ha fallat dlopen() sobre l’objecte compartit"
#: elf/dl-load.c:1458
msgid "cannot allocate memory for program header"
msgstr "no s’ha pogut reservar memòria per a la capçalera del programa"
#: elf/dl-load.c:1475 elf/dl-open.c:195
msgid "invalid caller"
msgstr "la biblioteca que ha fet la crida no és vàlida"
#: elf/dl-load.c:1518
msgid "cannot enable executable stack as shared object requires"
msgstr "no s’ha pogut habilitar la pila executable a requeriment de l’objecte compartit"
#: elf/dl-load.c:1531
msgid "cannot close file descriptor"
msgstr "no s’ha pogut tancar un descriptor de fitxer"
#: elf/dl-load.c:1761
msgid "file too short"
msgstr "el fitxer és massa curt"
#: elf/dl-load.c:1797
msgid "invalid ELF header"
msgstr "la capçalera ELF no és vàlida"
#: elf/dl-load.c:1809
msgid "ELF file data encoding not big-endian"
msgstr "la codificació de les dades del fitxer ELF no és big‐endian"
#: elf/dl-load.c:1811
msgid "ELF file data encoding not little-endian"
msgstr "la codificació de les dades del fitxer ELF no és little‐endian"
#: elf/dl-load.c:1815
msgid "ELF file version ident does not match current one"
msgstr "la identificació de la versió del fitxer ELF no concorda amb l’actual"
# ivb (2001/11(06)
# ivb ABI = Application Binary Interface (interfície binària d'aplicació)
#: elf/dl-load.c:1819
msgid "ELF file OS ABI invalid"
msgstr "l’ABI de sistema operatiu del fitxer ELF no és vàlida"
#: elf/dl-load.c:1822
msgid "ELF file ABI version invalid"
msgstr "la versió de l’ABI del fitxer ELF no és vàlida"
#: elf/dl-load.c:1825
msgid "nonzero padding in e_ident"
msgstr "el replè d’«e_ident» no conté només zeros"
#: elf/dl-load.c:1828
msgid "internal error"
msgstr "error intern"
#: elf/dl-load.c:1835
msgid "ELF file version does not match current one"
msgstr "la versió del fitxer ELF no concorda amb l’actual"
#: elf/dl-load.c:1843
msgid "only ET_DYN and ET_EXEC can be loaded"
msgstr "només es poden carregar els tipus ET_DYN i ET_EXEC"
# ivb (2001/11/01)
# ivb La traducció completa de «phentsize» vindria a ser: mida d'entrada
# ivb de taula de la capçalera de programa.
#: elf/dl-load.c:1849
msgid "ELF file's phentsize not the expected size"
msgstr "el valor de «phentsize» del fitxer ELF no és l’esperat"
#: elf/dl-load.c:2367
msgid "wrong ELF class: ELFCLASS64"
msgstr "la classe ELF no és vàlida: ELFCLASS64"
#: elf/dl-load.c:2368
msgid "wrong ELF class: ELFCLASS32"
msgstr "la classe ELF no és vàlida: ELFCLASS32"
#: elf/dl-load.c:2371
msgid "cannot open shared object file"
msgstr "no s’ha pogut obrir el fitxer objecte compartit"
#: elf/dl-lookup.c:753 ports/sysdeps/mips/dl-lookup.c:770
msgid "relocation error"
msgstr "error de reubicació"
#: elf/dl-lookup.c:780 ports/sysdeps/mips/dl-lookup.c:797
msgid "symbol lookup error"
msgstr "error en cercar el símbol"
#: elf/dl-open.c:102
msgid "cannot extend global scope"
msgstr "no s’ha pogut estendre l’àmbit global"
# ivb (2002/10/29)
# ivb TLS = Thread Local Storage
#: elf/dl-open.c:520
msgid "TLS generation counter wrapped! Please report this."
msgstr "El comptador de generació de TLS s’ha esgotat! Per favor, informeu d’açò."
# Cas general. ivb
#: elf/dl-open.c:542
msgid "cannot load any more object with static TLS"
msgstr "no es poden carregar més objectes amb el TLS estàtic"
#: elf/dl-open.c:602
msgid "invalid mode for dlopen()"
msgstr "el mode de dlopen() no és vàlid"
#: elf/dl-open.c:619
msgid "no more namespaces available for dlmopen()"
msgstr "no resten espais de noms disponibles per a dlmopen()"
#: elf/dl-open.c:637
msgid "invalid target namespace in dlmopen()"
msgstr "l’espai de noms destí de dlmopen() no és vàlid"
#: elf/dl-reloc.c:158
msgid "cannot allocate memory in static TLS block"
msgstr "no s’ha pogut reservar memòria al bloc TLS estàtic"
#: elf/dl-reloc.c:250
msgid "cannot make segment writable for relocation"
msgstr "no s’ha pogut fer escrivible el segment per a reubicar‐lo"
# ivb (2002/10/21)
# ivb PLT = Procedure Linkage Table, Taula d'Enllaçat de Procediments
# ivb PLTREL = tipus de reubicació usada per la PLT
#: elf/dl-reloc.c:313
#, c-format
msgid "%s: no PLTREL found in object %s\n"
msgstr "%s: no s’ha trobat el PLTREL de l’objecte «%s»\n"
#: elf/dl-reloc.c:324
#, c-format
msgid "%s: out of memory to store relocation results for %s\n"
msgstr "%s: no resta memòria per a guardar els resultats de reubicar «%s»\n"
#: elf/dl-reloc.c:340
msgid "cannot restore segment prot after reloc"
msgstr "no s’ha pogut restaurar la protecció del segment després de reubicar‐lo"
#: elf/dl-reloc.c:369
msgid "cannot apply additional memory protection after relocation"
msgstr "no s’ha pogut protegir la memòria després de reubicar"
#: elf/dl-sym.c:153
msgid "RTLD_NEXT used in code not dynamically loaded"
msgstr "s’ha emprat RTLD_NEXT en un codi no carregat dinàmicament"
#: elf/dl-tls.c:923
msgid "cannot create TLS data structures"
msgstr "no s’han pogut crear les estructures de dades TLS"
#: elf/dl-version.c:166
msgid "version lookup error"
msgstr "error en cercar la versió"
#: elf/dl-version.c:296
msgid "cannot allocate version reference table"
msgstr "no s’ha pogut reservar la taula de referències de versions"
# Més ajudes. ivb
#: elf/ldconfig.c:141
msgid "Print cache"
msgstr "Mostra la memòria cau."
#: elf/ldconfig.c:142
msgid "Generate verbose messages"
msgstr "Genera missatges detallats."
#: elf/ldconfig.c:143
msgid "Don't build cache"
msgstr "No construeix la memòria cau."
#: elf/ldconfig.c:144
msgid "Don't generate links"
msgstr "No genera enllaços."
#: elf/ldconfig.c:145
msgid "Change to and use ROOT as root directory"
msgstr "Canvia a i empra ARREL com a directori arrel."
#: elf/ldconfig.c:145
msgid "ROOT"
msgstr "ARREL"
#: elf/ldconfig.c:146
msgid "CACHE"
msgstr "CACHE"
#: elf/ldconfig.c:146
msgid "Use CACHE as cache file"
msgstr "Empra CACHE com a fitxer de memòria cau."
#: elf/ldconfig.c:147
msgid "CONF"
msgstr "CONF"
#: elf/ldconfig.c:147
msgid "Use CONF as configuration file"
msgstr "Empra CONF com a fitxer de configuració."
#: elf/ldconfig.c:148
msgid "Only process directories specified on the command line. Don't build cache."
msgstr "Només processa els directoris especificats a la línia d’ordres. No construeix la memòria cau."
#: elf/ldconfig.c:149
msgid "Manually link individual libraries."
msgstr "Per a enllaçar les biblioteques manualment."
#: elf/ldconfig.c:150
msgid "FORMAT"
msgstr "FORMAT"
#: elf/ldconfig.c:150
msgid "Format to use: new, old or compat (default)"
msgstr "FORMAT a emprar: «new» (nou), «old» (antic) o «compat» (compatible, per defecte)."
#: elf/ldconfig.c:151
msgid "Ignore auxiliary cache file"
msgstr "No té en compte el fitxer de memòria cau auxilar."
#: elf/ldconfig.c:159
msgid "Configure Dynamic Linker Run Time Bindings."
msgstr "Configura els vincles en temps d’execució de l’enllaçador dinàmic."
#: elf/ldconfig.c:346
#, c-format
msgid "Path `%s' given more than once"
msgstr "s’ha indicat el camí «%s» més d’una volta"
#: elf/ldconfig.c:386
#, c-format
msgid "%s is not a known library type"
msgstr "«%s» no és un tipus conegut de biblioteca"
#: elf/ldconfig.c:414
#, c-format
msgid "Can't stat %s"
msgstr "ha fallat stat() sobre «%s»"
#: elf/ldconfig.c:488
#, c-format
msgid "Can't stat %s\n"
msgstr "ha fallat stat() sobre «%s»\n"
#: elf/ldconfig.c:498
#, c-format
msgid "%s is not a symbolic link\n"
msgstr "«%s» no és un enllaç simbòlic\n"
#: elf/ldconfig.c:517
#, c-format
msgid "Can't unlink %s"
msgstr "no s’ha pogut desenllaçar «%s»"
#: elf/ldconfig.c:523
#, c-format
msgid "Can't link %s to %s"
msgstr "no s’ha pogut crear un enllaç des de «%s» cap a «%s»"
# ivb (2001/10/28)
# ivb Es refereix a un enllaç -> masculí.
#: elf/ldconfig.c:529
msgid " (changed)\n"
msgstr " (canviat)\n"
# ivb (2001/10/28)
# ivb Es refereix a fer o no l'enllaç, no importa el gènere.
#: elf/ldconfig.c:531
msgid " (SKIPPED)\n"
msgstr " (SALTAT)\n"
#: elf/ldconfig.c:586
#, c-format
msgid "Can't find %s"
msgstr "no s’ha pogut trobar «%s»"
#: elf/ldconfig.c:602 elf/ldconfig.c:775 elf/ldconfig.c:834 elf/ldconfig.c:868
#, c-format
msgid "Cannot lstat %s"
msgstr "ha fallat lstat() sobre «%s»"
#: elf/ldconfig.c:609
#, c-format
msgid "Ignored file %s since it is not a regular file."
msgstr "es descarta el fitxer «%s» que no és un fitxer ordinari"
#: elf/ldconfig.c:618
#, c-format
msgid "No link created since soname could not be found for %s"
msgstr "no s’ha creat l’enllaç perquè no s’ha trobat el nom d’objecte compartit de «%s»"
#: elf/ldconfig.c:701
#, c-format
msgid "Can't open directory %s"
msgstr "no s’ha pogut obrir el directori «%s»"
#: elf/ldconfig.c:793 elf/ldconfig.c:855 elf/readlib.c:90
#, c-format
msgid "Input file %s not found.\n"
msgstr "no s’ha trobat el fitxer d’entrada «%s»\n"
#: elf/ldconfig.c:800
#, c-format
msgid "Cannot stat %s"
msgstr "ha fallat stat() sobre «%s»"
#: elf/ldconfig.c:929
#, c-format
msgid "libc5 library %s in wrong directory"
msgstr "la biblioteca «%s» per a libc5 es troba en un directori incorrecte"
#: elf/ldconfig.c:932
#, c-format
msgid "libc6 library %s in wrong directory"
msgstr "la biblioteca «%s» per a libc6 es troba en un directori incorrecte"
#: elf/ldconfig.c:935
#, c-format
msgid "libc4 library %s in wrong directory"
msgstr "la biblioteca «%s» per a libc4 es troba en un directori incorrecte"
#: elf/ldconfig.c:963
#, c-format
msgid "libraries %s and %s in directory %s have same soname but different type."
msgstr "les biblioteques «%s» i «%s» del directori «%s» tenen el mateix nom d’objecte compartit però diferent tipus."
#: elf/ldconfig.c:1072
#, c-format
msgid "Warning: ignoring configuration file that cannot be opened: %s"
msgstr "avís: es descarta el fitxer de configuració que no s’ha pogut obrir: %s"
#: elf/ldconfig.c:1138
#, c-format
msgid "%s:%u: bad syntax in hwcap line"
msgstr "%s:%u: la sintaxi de la línia «hwcap» no és vàlida"
#: elf/ldconfig.c:1144
#, c-format
msgid "%s:%u: hwcap index %lu above maximum %u"
msgstr "%s:%u: la «hwcap» amb índex %lu està sobre el màxim %u"
# La substitució final és per un nom. ivb
#: elf/ldconfig.c:1151 elf/ldconfig.c:1159
#, c-format
msgid "%s:%u: hwcap index %lu already defined as %s"
msgstr "%s:%u: la «hwcap» amb índex %lu ja ha estat definida com a «%s»"
#: elf/ldconfig.c:1162
#, c-format
msgid "%s:%u: duplicate hwcap %lu %s"
msgstr "%s:%u: la «hwcap» %lu amb nom «%s» està duplicada"
#: elf/ldconfig.c:1184
#, c-format
msgid "need absolute file name for configuration file when using -r"
msgstr "cal indicar el camí absolut del fitxer de configuració en emprar «-r»"
#: elf/ldconfig.c:1191 locale/programs/xmalloc.c:64 malloc/obstack.c:432
#: malloc/obstack.c:434 posix/getconf.c:1076 posix/getconf.c:1296
#, c-format
msgid "memory exhausted"
msgstr "la memòria s’ha exhaurit"
#: elf/ldconfig.c:1223
#, c-format
msgid "%s:%u: cannot read directory %s"
msgstr "%s:%u: no s’ha pogut llegir el directori «%s»"
#: elf/ldconfig.c:1267
#, c-format
msgid "relative path `%s' used to build cache"
msgstr "s’ha indicat el camí relatiu «%s» per a construir la memòria cau"
#: elf/ldconfig.c:1297
#, c-format
msgid "Can't chdir to /"
msgstr "no s’ha pogut canviar al directori arrel"
#: elf/ldconfig.c:1338
#, c-format
msgid "Can't open cache file directory %s\n"
msgstr "no s’ha pogut obrir el directori «%s» de fitxers de memòria cau\n"
#: elf/ldd.bash.in:42
msgid "Written by %s and %s.\n"
msgstr "Escrit per %s i %s.\n"
#: elf/ldd.bash.in:47
msgid ""
"Usage: ldd [OPTION]... FILE...\n"
" --help print this help and exit\n"
" --version print version information and exit\n"
" -d, --data-relocs process data relocations\n"
" -r, --function-relocs process data and function relocations\n"
" -u, --unused print unused direct dependencies\n"
" -v, --verbose print all information\n"
msgstr ""
"Forma d’ús: ldd [OPCIÓ]… FITXER…\n"
"\n"
" -d, --data-relocs Processa les reubicacions de dades.\n"
" -r, --function-relocs Processa les reubicacions de dades i funcions.\n"
" -u, --unused Mostra les dependències directes no emprades.\n"
" -v, --verbose Mostra tota la informació.\n"
" --help Mostra aquesta ajuda i ix.\n"
" --version Mostra informació sobre la versió i ix.\n"
"\n"
#: elf/ldd.bash.in:80
msgid "ldd: option \\`$1' is ambiguous"
msgstr "ldd: l’opció «$1» és ambígua"
#: elf/ldd.bash.in:87
msgid "unrecognized option"
msgstr "l’opció no és reconeguda"
#: elf/ldd.bash.in:88 elf/ldd.bash.in:125
msgid "Try \\`ldd --help' for more information."
msgstr "Proveu «ldd --help» per a obtenir més informació."
#: elf/ldd.bash.in:124
msgid "missing file arguments"
msgstr "manquen arguments fitxer"
#. TRANS No such file or directory. This is a ``file doesn't exist'' error
#. TRANS for ordinary files that are referenced in contexts where they are
#. TRANS expected to already exist.
#: elf/ldd.bash.in:147 sysdeps/gnu/errlist.c:36
msgid "No such file or directory"
msgstr "El fitxer o directori no existeix"
# ivb (2001/10/31)
# ivb Cal tenir en compte que «ordinary» a l'anglés és cosa pler diferent ;)
#: elf/ldd.bash.in:150 inet/rcmd.c:488
msgid "not regular file"
msgstr "no és un fitxer ordinari"
# Darrere va el nom de fitxer, no puc canviar les cometes. :( ivb
#: elf/ldd.bash.in:153
msgid "warning: you do not have execution permission for"
msgstr "avís: no teniu permís d’execució per a"
#: elf/ldd.bash.in:182
msgid "\tnot a dynamic executable"
msgstr "\tno és un executable dinàmic"
# Davant va el nom de fitxer, no puc canviar les cometes. :( ivb
#: elf/ldd.bash.in:190
msgid "exited with unknown exit code"
msgstr "ha finalitzat amb un codi d’eixida desconegut"
# Darrere va el nom de fitxer, no puc canviar les cometes. :( ivb
#: elf/ldd.bash.in:195
msgid "error: you do not have read permission for"
msgstr "error: no teniu permís de lectura per a"
#: elf/pldd-xx.c:105
#, c-format
msgid "cannot find program header of process"
msgstr "no s’ha trobat la capçalera de programa del procés"
#: elf/pldd-xx.c:110
#, c-format
msgid "cannot read program header"
msgstr "no s’ha pogut llegir la capçalera de programa"
#: elf/pldd-xx.c:135
#, c-format
msgid "cannot read dynamic section"
msgstr "no s’ha pogut llegir la secció dinàmica"
#: elf/pldd-xx.c:147
#, c-format
msgid "cannot read r_debug"
msgstr "no s’ha pogut llegir «r_debug»"
#: elf/pldd-xx.c:167
#, c-format
msgid "cannot read program interpreter"
msgstr "no s’ha pogut llegir l’intèrpret del programa"
#: elf/pldd-xx.c:196
#, c-format
msgid "cannot read link map"
msgstr "no s’ha pogut llegir el mapa d’enllaçat"
#: elf/pldd-xx.c:207
#, c-format
msgid "cannot read object name"
msgstr "no s’ha pogut llegir el nom de l’objecte"
# Descripció del programa. ivb
#: elf/pldd.c:62
msgid "List dynamic shared objects loaded into process."
msgstr "Llista els objectes compatits dinàmics carregats en un procés."
# Crec que el terme és suficient conegut. ivb
#: elf/pldd.c:66
msgid "PID"
msgstr "PID"
#: elf/pldd.c:97
#, c-format
msgid "Exactly one parameter with process ID required.\n"
msgstr "cal exactament un paràmetre amb l’identificador de procés\n"
#: elf/pldd.c:109
#, c-format
msgid "invalid process ID '%s'"
msgstr "l’identificador de procés «%s» no és vàlid"
# No usa quote(). ivb
#: elf/pldd.c:117
#, c-format
msgid "cannot open %s"
msgstr "no s’ha pogut obrir «%s»"
# No usa quote. ivb
#: elf/pldd.c:142
#, c-format
msgid "cannot open %s/task"
msgstr "no s’ha pogut obrir «%s/task»"
# No usa quote(). ivb
#: elf/pldd.c:145
#, c-format
msgid "cannot prepare reading %s/task"
msgstr "no s’ha pogut preparar la lectura de «%s/task»"
#: elf/pldd.c:158
#, c-format
msgid "invalid thread ID '%s'"
msgstr "l’identificador de fil «%s» no és vàlid"
#: elf/pldd.c:169
#, c-format
msgid "cannot attach to process %lu"
msgstr "no s’ha pogut associar al procés %lu"
#: elf/pldd.c:261
#, c-format
msgid "cannot get information about process %lu"
msgstr "no s’ha pogut obtenir informació sobre el procés %lu"
#: elf/pldd.c:274
#, c-format
msgid "process %lu is no ELF program"
msgstr "el procés %lu no pertany a un programa ELF"
#: elf/readelflib.c:34
#, c-format
msgid "file %s is truncated\n"
msgstr "el fitxer «%s» està truncat\n"
#: elf/readelflib.c:66
#, c-format
msgid "%s is a 32 bit ELF file.\n"
msgstr "«%s» és un fitxer ELF de 32 bits\n"
#: elf/readelflib.c:68
#, c-format
msgid "%s is a 64 bit ELF file.\n"
msgstr "«%s» és un fitxer ELF de 64 bits\n"
#: elf/readelflib.c:70
#, c-format
msgid "Unknown ELFCLASS in file %s.\n"
msgstr "la classe ELF del fitxer «%s» no és coneguda\n"
#: elf/readelflib.c:77
#, c-format
msgid "%s is not a shared object file (Type: %d).\n"
msgstr "«%s» no és un fitxer objecte compartit (tipus: %d)\n"
#: elf/readelflib.c:108
#, c-format
msgid "more than one dynamic segment\n"
msgstr "hi ha més d’un segment dinàmic\n"
#: elf/readlib.c:96
#, c-format
msgid "Cannot fstat file %s.\n"
msgstr "ha fallat fstat() sobre el fitxer «%s»\n"
#: elf/readlib.c:107
#, c-format
msgid "File %s is empty, not checked."
msgstr "el fitxer «%s» és buit, no es comprova"
#: elf/readlib.c:113
#, c-format
msgid "File %s is too small, not checked."
msgstr "el fitxer «%s» és massa menut, no es comprova"
#: elf/readlib.c:123
#, c-format
msgid "Cannot mmap file %s.\n"
msgstr "ha fallat mmap() sobre el fitxer «%s»\n"
#: elf/readlib.c:161
#, c-format
msgid "%s is not an ELF file - it has the wrong magic bytes at the start.\n"
msgstr "«%s» no és un fitxer ELF: els octets màgics del començament no són correctes\n"
#: elf/sln.c:84
#, c-format
msgid ""
"Usage: sln src dest|file\n"
"\n"
msgstr ""
"Forma d’ús: sln ORIGEN DESTÍ|FITXER\n"
"\n"
#: elf/sln.c:109
#, c-format
msgid "%s: file open error: %m\n"
msgstr "%s: error en obrir el fitxer: %m\n"
#: elf/sln.c:146
#, c-format
msgid "No target in line %d\n"
msgstr "manca un destí a la línia %d\n"
#: elf/sln.c:178
#, c-format
msgid "%s: destination must not be a directory\n"
msgstr "%s: el destí no ha de ser un directori\n"
#: elf/sln.c:184
#, c-format
msgid "%s: failed to remove the old destination\n"
msgstr "%s: no s’ha pogut esborrar el destí antic\n"
#: elf/sln.c:192
#, c-format
msgid "%s: invalid destination: %s\n"
msgstr "%s: el destí no és vàlid: %s\n"
#: elf/sln.c:207 elf/sln.c:216
#, c-format
msgid "Invalid link from \"%s\" to \"%s\": %s\n"
msgstr "l’enllaç des de «%s» cap a «%s» no és vàlid: %s\n"
#: elf/sotruss.ksh:32
#, sh-format
msgid ""
"Usage: sotruss [OPTION...] [--] EXECUTABLE [EXECUTABLE-OPTION...]\n"
" -F, --from FROMLIST Trace calls from objects on FROMLIST\n"
" -T, --to TOLIST Trace calls to objects on TOLIST\n"
"\n"
" -e, --exit Also show exits from the function calls\n"
" -f, --follow Trace child processes\n"
" -o, --output FILENAME Write output to FILENAME (or FILENAME.$PID in case\n"
"\t\t\t -f is also used) instead of standard error\n"
"\n"
" -?, --help Give this help list\n"
" --usage Give a short usage message\n"
" --version Print program version"
msgstr ""
"Forma d’ús: sotruss [OPCIÓ…] [--] EXECUTABLE [OPCIÓ_EXECUTABLE…]\n"
"\n"
" -F, --from LLISTA_DE Traça les crides dels objectes de la LLISTA_DE.\n"
" -T, --to LLISTA_A Traça les crides als objectes de la LLISTA_A.\n"
"\n"
" -e, --exit També mostra les eixides de les crides a funcions.\n"
" -f, --follow Traça els processos fill.\n"
" -o, --output FITXER Escriu l’eixida al FITXER (o a FITXER.$PID si s’empra\n"
" l’opció «-f») en lloc de l’eixida estàndard d’errors.\n"
"\n"
" -?, --help Mostra aquesta ajuda i surt.\n"
" --usage Mostra un missatge breu amb la forma d’ús.\n"
" --version Mostra informació sobre la versió i surt."
#: elf/sotruss.ksh:46
msgid "Mandatory arguments to long options are also mandatory for any corresponding\\nshort options.\\n"
msgstr "Els arguments obligatoris o opcionals per a les opcions llargues també ho són\\nper a les opcions curtes corresponents.\\n"
#: elf/sotruss.ksh:55
msgid "%s: option requires an argument -- '%s'\\n"
msgstr "%s: l’opció «%c» necessita un argument\\n"
#: elf/sotruss.ksh:61
msgid "%s: option is ambiguous; possibilities:"
msgstr "%s: l’opció és ambígua; possibilitats:"
#: elf/sotruss.ksh:79
msgid "Written by %s.\\n"
msgstr "Escrit per %s.\\n"
#: elf/sotruss.ksh:86
msgid ""
"Usage: %s [-ef] [-F FROMLIST] [-o FILENAME] [-T TOLIST] [--exit]\n"
"\t [--follow] [--from FROMLIST] [--output FILENAME] [--to TOLIST]\n"
"\t [--help] [--usage] [--version] [--]\n"
"\t EXECUTABLE [EXECUTABLE-OPTION...]\\n"
msgstr ""
"Forma d’ús: %s [-ef] [-F LLISTA_DE] [-o FITXER] [-T LLISTA_A]\n"
" [--exit] [--follow]\n"
" [--from LLISTA_DE] [--output FITXER] [--to LLISTA_A]\n"
" [--help] [--usage] [--version] [--]\n"
" EXECUTABLE [OPCIÓ_EXECUTABLE…]\\n"
#: elf/sotruss.ksh:134
msgid "%s: unrecognized option '%c%s'\\n"
msgstr "%s: l’opció «%c%s» no és reconeguda\\n"
# Més ajudes. ivb
#: elf/sprof.c:77
msgid "Output selection:"
msgstr "Selecció de l’eixida:"
#: elf/sprof.c:79
msgid "print list of count paths and their number of use"
msgstr "Mostra una llista de camins de recompte i les voltes que han estat emprats."
#: elf/sprof.c:81
msgid "generate flat profile with counts and ticks"
msgstr "Genera un perfil pla amb recomptes i unitats de temps."
#: elf/sprof.c:82
msgid "generate call graph"
msgstr "Genera un gràfic de crides."
#: elf/sprof.c:89
msgid "Read and display shared object profiling data."
msgstr "Llig i mostra les dades de perfilat d’un objecte compartit."
#: elf/sprof.c:94
msgid "SHOBJ [PROFDATA]"
msgstr "OBJECTE_COMPARTIT [DADES_PERFILAT]"
#: elf/sprof.c:433
#, c-format
msgid "failed to load shared object `%s'"
msgstr "no s’ha pogut carregar l’objecte compartit «%s»"
#: elf/sprof.c:442
#, c-format
msgid "cannot create internal descriptors"
msgstr "no s’han pogut crear els descriptors interns"
#: elf/sprof.c:554
#, c-format
msgid "Reopening shared object `%s' failed"
msgstr "no s’ha pogut reobrir l’objecte compartit «%s»"
#: elf/sprof.c:561 elf/sprof.c:656
#, c-format
msgid "reading of section headers failed"
msgstr "la lectura de les capçaleres de secció ha fallat"
#: elf/sprof.c:569 elf/sprof.c:664
#, c-format
msgid "reading of section header string table failed"
msgstr "la lectura de la taula de cadenes de capçalera de secció ha fallat"
#: elf/sprof.c:595
#, c-format
msgid "*** Cannot read debuginfo file name: %m\n"
msgstr "*** No s’ha pogut llegir el nom del fitxer d’informació de depuració: %m\n"
#: elf/sprof.c:616
#, c-format
msgid "cannot determine file name"
msgstr "no s’ha pogut determinar un nom de fitxer"
#: elf/sprof.c:649
#, c-format
msgid "reading of ELF header failed"
msgstr "la lectura de la capçalera ELF ha fallat"
#: elf/sprof.c:685
#, c-format
msgid "*** The file `%s' is stripped: no detailed analysis possible\n"
msgstr "*** El fitxer «%s» no conté símbols: no és possible l’anàlisi detallada\n"
#: elf/sprof.c:715
#, c-format
msgid "failed to load symbol data"
msgstr "no s’han pogut carregar les dades simbòliques"
#: elf/sprof.c:780
#, c-format
msgid "cannot load profiling data"
msgstr "no s’han pogut carregar les dades de perfilat"
#: elf/sprof.c:789
#, c-format
msgid "while stat'ing profiling data file"
msgstr "en cridar stat() sobre el fitxer de dades de perfilat"
#: elf/sprof.c:797
#, c-format
msgid "profiling data file `%s' does not match shared object `%s'"
msgstr "el fitxer «%s» de dades de perfilat no correspon a l’objecte compartit «%s»"
#: elf/sprof.c:808
#, c-format
msgid "failed to mmap the profiling data file"
msgstr "ha fallat mmap() sobre el fitxer de dades de perfilat"
#: elf/sprof.c:816
#, c-format
msgid "error while closing the profiling data file"
msgstr "error en tancar el fitxer de dades de perfilat"
#: elf/sprof.c:825 elf/sprof.c:923
#, c-format
msgid "cannot create internal descriptor"
msgstr "no s’ha pogut crear un descriptor intern"
#: elf/sprof.c:899
#, c-format
msgid "`%s' is no correct profile data file for `%s'"
msgstr "«%s» no és un fitxer vàlid de perfilat de «%s»"
#: elf/sprof.c:1080 elf/sprof.c:1138
#, c-format
msgid "cannot allocate symbol data"
msgstr "no s’han pogut reservar les dades de símbols"
#: iconv/iconv_charmap.c:141 iconv/iconv_prog.c:448
#, c-format
msgid "cannot open output file"
msgstr "no s’ha pogut obrir el fitxer d’eixida"
#: iconv/iconv_charmap.c:187 iconv/iconv_prog.c:311
#, c-format
msgid "error while closing input `%s'"
msgstr "error en tancar l’entrada «%s»"
#: iconv/iconv_charmap.c:461
#, c-format
msgid "illegal input sequence at position %Zd"
msgstr "hi ha una seqüència d’entrada no vàlida a la posició %Zd"
#: iconv/iconv_charmap.c:480 iconv/iconv_prog.c:539
#, c-format
msgid "incomplete character or shift sequence at end of buffer"
msgstr "hi ha un caràcter o seqüència de desplaçament incompleta al final de la memòria intermèdia"
#: iconv/iconv_charmap.c:525 iconv/iconv_charmap.c:561 iconv/iconv_prog.c:582
#: iconv/iconv_prog.c:618
#, c-format
msgid "error while reading the input"
msgstr "error en llegir l’entrada"
#: iconv/iconv_charmap.c:543 iconv/iconv_prog.c:600
#, c-format
msgid "unable to allocate buffer for input"
msgstr "no s’ha pogut reservar memòria intermèdia per a l’entrada"
#: iconv/iconv_prog.c:59
msgid "Input/Output format specification:"
msgstr "Especificació de format de l’entrada/eixida:"
# Els següents són missatges d'ajuda. ivb
#: iconv/iconv_prog.c:60
msgid "encoding of original text"
msgstr "Codificació del text original."
#: iconv/iconv_prog.c:61
msgid "encoding for output"
msgstr "Codificació de l’eixida."
#: iconv/iconv_prog.c:62
msgid "Information:"
msgstr "Informació:"
#: iconv/iconv_prog.c:63
msgid "list all known coded character sets"
msgstr "Llista tots els jocs de caràcters codificats coneguts."
#: iconv/iconv_prog.c:64 locale/programs/localedef.c:129
msgid "Output control:"
msgstr "Control de l’eixida:"
#: iconv/iconv_prog.c:65
msgid "omit invalid characters from output"
msgstr "Omet a l’eixida els caràcters no vàlids."
#: iconv/iconv_prog.c:66 iconv/iconvconfig.c:128
#: locale/programs/localedef.c:122 locale/programs/localedef.c:124
#: locale/programs/localedef.c:126 locale/programs/localedef.c:147
#: malloc/memusagestat.c:56
msgid "FILE"
msgstr "FITXER"
#: iconv/iconv_prog.c:66
msgid "output file"
msgstr "Fitxer d’eixida."
#: iconv/iconv_prog.c:67
msgid "suppress warnings"
msgstr "Elimina els avisos."
#: iconv/iconv_prog.c:68
msgid "print progress information"
msgstr "Mostra informació del progrés."
#: iconv/iconv_prog.c:73
msgid "Convert encoding of given files from one encoding to another."
msgstr "Converteix els fitxers especificats d’una codificació a una altra."
#: iconv/iconv_prog.c:77
msgid "[FILE...]"
msgstr "[FITXER…]"
#: iconv/iconv_prog.c:233
#, c-format
msgid "conversions from `%s' and to `%s' are not supported"
msgstr "les conversions de «%s» i a «%s» no estan implementades"
#: iconv/iconv_prog.c:238
#, c-format
msgid "conversion from `%s' is not supported"
msgstr "la conversió de «%s» no està implementada"
#: iconv/iconv_prog.c:245
#, c-format
msgid "conversion to `%s' is not supported"
msgstr "la conversió a «%s» no està implementada"
#: iconv/iconv_prog.c:249
#, c-format
msgid "conversion from `%s' to `%s' is not supported"
msgstr "la conversió de «%s» a «%s» no està implementada"
#: iconv/iconv_prog.c:259
#, c-format
msgid "failed to start conversion processing"
msgstr "no s’ha pogut començar a processar la conversió"
#: iconv/iconv_prog.c:357
#, c-format
msgid "error while closing output file"
msgstr "error en tancar el fitxer d’eixida"
#: iconv/iconv_prog.c:458
#, c-format
msgid "conversion stopped due to problem in writing the output"
msgstr "la conversió s’ha detingut a causa d’un problema en escriure l’eixida"
#: iconv/iconv_prog.c:535
#, c-format
msgid "illegal input sequence at position %ld"
msgstr "hi ha una seqüència d’entrada no vàlida a la posició %ld"
#: iconv/iconv_prog.c:543
#, c-format
msgid "internal error (illegal descriptor)"
msgstr "error intern (el descriptor no és vàlid)"
#: iconv/iconv_prog.c:546
#, c-format
msgid "unknown iconv() error %d"
msgstr "error desconegut %d a iconv()"
#: iconv/iconv_prog.c:791
msgid ""
"The following list contains all the coded character sets known. This does\n"
"not necessarily mean that all combinations of these names can be used for\n"
"the FROM and TO command line parameters. One coded character set can be\n"
"listed with several different names (aliases).\n"
"\n"
" "
msgstr ""
"La llista següent conté tots els jocs de caràcters codificats coneguts. Açò\n"
"no significa necessàriament que totes les combinacions d’aquests noms siguen\n"
"possibles als paràmetres d’origen i destí de la línia d’ordres. Un joc de\n"
"caràcters codificat pot estar llistat amb noms diferents (àlies).\n"
"\n"
" "
# ivb (2001/10/28)
# ivb Ostres, açò pareix una frase del M-x spook!
#: iconv/iconvconfig.c:109
msgid "Create fastloading iconv module configuration file."
msgstr "Crea un fitxer de configuració de càrrega ràpida per al mòdul iconv."
#: iconv/iconvconfig.c:113
msgid "[DIR...]"
msgstr " [DIRECTORI…]"
#: iconv/iconvconfig.c:126 locale/programs/localedef.c:133
msgid "PATH"
msgstr "CAMÍ"
# És un missatge d'ajuda. ivb
#: iconv/iconvconfig.c:127
msgid "Prefix used for all file accesses"
msgstr "Prefix a emprar per a tots els accessos a fitxer."
#: iconv/iconvconfig.c:128
msgid "Put output in FILE instead of installed location (--prefix does not apply to FILE)"
msgstr "Desa l’eixida en el FITXER en lloc de la ubicació d’instal·lació («--prefix» no s’aplica al FITXER)."
#: iconv/iconvconfig.c:132
msgid "Do not search standard directories, only those on the command line"
msgstr "No cerca en els directoris estàndard, només en els indicats a la línia d’ordres."
#: iconv/iconvconfig.c:299
#, c-format
msgid "Directory arguments required when using --nostdlib"
msgstr "Cal proporcionar arguments directori en emprar «--nostdlib»."
#: iconv/iconvconfig.c:341 locale/programs/localedef.c:294
#, c-format
msgid "no output file produced because warnings were issued"
msgstr "no s’ha generat el fitxer d’eixida perquè s’han produït avisos"
#: iconv/iconvconfig.c:430
#, c-format
msgid "while inserting in search tree"
msgstr "en inserir a l’arbre de cerca"
#: iconv/iconvconfig.c:1239
#, c-format
msgid "cannot generate output file"
msgstr "no s’ha pogut generar el fitxer d’eixida"
#: inet/rcmd.c:163
msgid "rcmd: Cannot allocate memory\n"
msgstr "rcmd: no s’ha pogut reservar memòria\n"
#: inet/rcmd.c:178
msgid "rcmd: socket: All ports in use\n"
msgstr "rcmd: socket: tots els ports estan sent emprats\n"
#: inet/rcmd.c:206
#, c-format
msgid "connect to address %s: "
msgstr "connexió amb l’adreça «%s»: "
#: inet/rcmd.c:219
#, c-format
msgid "Trying %s...\n"
msgstr "S’està provant amb «%s»…\n"
#: inet/rcmd.c:255
#, c-format
msgid "rcmd: write (setting up stderr): %m\n"
msgstr "rcmd: write (en preparar l’eixida estàndard d’errors): %m\n"
#: inet/rcmd.c:271
#, c-format
msgid "rcmd: poll (setting up stderr): %m\n"
msgstr "rcmd: poll (en preparar l’eixida estàndard d’errors): %m\n"
#: inet/rcmd.c:274
msgid "poll: protocol failure in circuit setup\n"
msgstr "poll: fallada del protocol en configurar el circuit\n"
#: inet/rcmd.c:306
msgid "socket: protocol failure in circuit setup\n"
msgstr "socket: fallada del protocol en configurar el circuit\n"
#: inet/rcmd.c:330
#, c-format
msgid "rcmd: %s: short read"
msgstr "rcmd: %s: lectura incompleta"
#: inet/rcmd.c:486
msgid "lstat failed"
msgstr "ha fallat lstat()"
#: inet/rcmd.c:493
msgid "cannot open"
msgstr "no s’ha pogut obrir"
#: inet/rcmd.c:495
msgid "fstat failed"
msgstr "ha fallat fstat()"
#: inet/rcmd.c:497
msgid "bad owner"
msgstr "el propietari no és vàlid"
#: inet/rcmd.c:499
msgid "writeable by other than owner"
msgstr "és modificable per altres que no en són el propietari"
#: inet/rcmd.c:501
msgid "hard linked somewhere"
msgstr "té un enllaç fort en altre lloc"
#: inet/ruserpass.c:170 inet/ruserpass.c:193
msgid "out of memory"
msgstr "no resta memòria"
#: inet/ruserpass.c:184
msgid "Error: .netrc file is readable by others."
msgstr "Error: el fitxer «.netrc» és llegible per altres que no en són el propietari."
#: inet/ruserpass.c:185
msgid "Remove password or make file unreadable by others."
msgstr "Elimineu la contrasenya o feu il·legible el fitxer per a altres."
#: inet/ruserpass.c:277
#, c-format
msgid "Unknown .netrc keyword %s"
msgstr "la paraula clau «%s» de «.netrc» no és coneguda"
#: libidn/nfkc.c:463
msgid "Character out of range for UTF-8"
msgstr "el caràcter és fora de rang respecte UTF-8"
#: locale/programs/charmap-dir.c:57
#, c-format
msgid "cannot read character map directory `%s'"
msgstr "no s’ha pogut llegir el directori «%s» de taules de caràcters"
#: locale/programs/charmap.c:138
#, c-format
msgid "character map file `%s' not found"
msgstr "no s’ha trobat el fitxer «%s» de mapa de caràcters"
#: locale/programs/charmap.c:195
#, c-format
msgid "default character map file `%s' not found"
msgstr "no s’ha trobat el fitxer «%s» de mapa de caràcters per defecte"
#: locale/programs/charmap.c:258
#, c-format
msgid "character map `%s' is not ASCII compatible, locale not ISO C compliant\n"
msgstr "el mapa de caràcters «%s» no és compatible amb ASCII, el locale no és conforme amb ISO C\n"
# La variable porta els símbols inclosos. ivb
#: locale/programs/charmap.c:337
#, c-format
msgid "%s: <mb_cur_max> must be greater than <mb_cur_min>\n"
msgstr "%s: <mb_cur_max> ha de ser major que <mb_cur_min>\n"
#: locale/programs/charmap.c:357 locale/programs/charmap.c:374
#: locale/programs/repertoire.c:174
#, c-format
msgid "syntax error in prolog: %s"
msgstr "error de sintaxi al pròleg: %s"
#: locale/programs/charmap.c:358
msgid "invalid definition"
msgstr "la definició no és vàlida"
#: locale/programs/charmap.c:375 locale/programs/locfile.c:131
#: locale/programs/locfile.c:158 locale/programs/repertoire.c:175
msgid "bad argument"
msgstr "l’argument no és vàlid"
# Les variables inclouen els símbols «<>». ivb
#: locale/programs/charmap.c:403
#, c-format
msgid "duplicate definition of <%s>"
msgstr "la definició de <%s> és duplicada"
#: locale/programs/charmap.c:410
#, c-format
msgid "value for <%s> must be 1 or greater"
msgstr "el valor de <%s> ha de ser 1 o major"
#: locale/programs/charmap.c:422
#, c-format
msgid "value of <%s> must be greater or equal than the value of <%s>"
msgstr "el valor de «%s» ha de ser major o igual que el de «%s»"
#: locale/programs/charmap.c:445 locale/programs/repertoire.c:183
#, c-format
msgid "argument to <%s> must be a single character"
msgstr "l’argument de «%s» ha de ser un sol caràcter"
#: locale/programs/charmap.c:471
msgid "character sets with locking states are not supported"
msgstr "l’ús de jocs de caràcters amb estats blocadors no està implementat"
# El primer és el nom d'una variable (en majúscules). ivb
#: locale/programs/charmap.c:498 locale/programs/charmap.c:552
#: locale/programs/charmap.c:584 locale/programs/charmap.c:678
#: locale/programs/charmap.c:733 locale/programs/charmap.c:774
#: locale/programs/charmap.c:815
#, c-format
msgid "syntax error in %s definition: %s"
msgstr "error de sintaxi a la definició %s: %s"
#: locale/programs/charmap.c:499 locale/programs/charmap.c:679
#: locale/programs/charmap.c:775 locale/programs/repertoire.c:230
msgid "no symbolic name given"
msgstr "no s’ha indicat un nom simbòlic"
#: locale/programs/charmap.c:553
msgid "invalid encoding given"
msgstr "la codificació especificada no és vàlida"
#: locale/programs/charmap.c:562
msgid "too few bytes in character encoding"
msgstr "manquen octets a la codificació del caràcter"
#: locale/programs/charmap.c:564
msgid "too many bytes in character encoding"
msgstr "sobren octets a la codificació del caràcter"
#: locale/programs/charmap.c:586 locale/programs/charmap.c:734
#: locale/programs/charmap.c:817 locale/programs/repertoire.c:296
msgid "no symbolic name given for end of range"
msgstr "no s’ha indicat un nom simbòlic per a la fi del rang"
#: locale/programs/charmap.c:610 locale/programs/ld-address.c:528
#: locale/programs/ld-collate.c:2626 locale/programs/ld-collate.c:3784
#: locale/programs/ld-ctype.c:2159 locale/programs/ld-ctype.c:2910
#: locale/programs/ld-identification.c:368
#: locale/programs/ld-measurement.c:215 locale/programs/ld-messages.c:298
#: locale/programs/ld-monetary.c:740 locale/programs/ld-name.c:264
#: locale/programs/ld-numeric.c:326 locale/programs/ld-paper.c:214
#: locale/programs/ld-telephone.c:278 locale/programs/ld-time.c:943
#: locale/programs/repertoire.c:313
#, c-format
msgid "%1$s: definition does not end with `END %1$s'"
msgstr "%1$s: la definició no acaba en «END %1$s»"
#: locale/programs/charmap.c:643
msgid "only WIDTH definitions are allowed to follow the CHARMAP definition"
msgstr "només es permeten definicions WIDTH després de la definició CHARMAP"
# El primer és el nom d'una variable (en majúscules). ivb
#: locale/programs/charmap.c:651 locale/programs/charmap.c:714
#, c-format
msgid "value for %s must be an integer"
msgstr "el valor de %s ha de ser un enter"
#: locale/programs/charmap.c:842
#, c-format
msgid "%s: error in state machine"
msgstr "%s: error a la màquina d’estats"
#: locale/programs/charmap.c:850 locale/programs/ld-address.c:544
#: locale/programs/ld-collate.c:2623 locale/programs/ld-collate.c:3977
#: locale/programs/ld-ctype.c:2156 locale/programs/ld-ctype.c:2927
#: locale/programs/ld-identification.c:384
#: locale/programs/ld-measurement.c:231 locale/programs/ld-messages.c:314
#: locale/programs/ld-monetary.c:756 locale/programs/ld-name.c:280
#: locale/programs/ld-numeric.c:342 locale/programs/ld-paper.c:230
#: locale/programs/ld-telephone.c:294 locale/programs/ld-time.c:959
#: locale/programs/locfile.c:1000 locale/programs/repertoire.c:324
#, c-format
msgid "%s: premature end of file"
msgstr "%s: final prematur del fitxer"
#: locale/programs/charmap.c:869 locale/programs/charmap.c:880
#, c-format
msgid "unknown character `%s'"
msgstr "el caràcter «%s» no és conegut"
#: locale/programs/charmap.c:888
#, c-format
msgid "number of bytes for byte sequence of beginning and end of range not the same: %d vs %d"
msgstr "el nombre d’octets de les seqüències d’inici i final del rang no són iguals: %d i %d"
#: locale/programs/charmap.c:993 locale/programs/ld-collate.c:2903
#: locale/programs/repertoire.c:419
msgid "invalid names for character range"
msgstr "els noms del rang de caràcters no són vàlids"
# ivb (2001/11/05)
# ivb El rang també pot contenir dígits. El text original pot fer pensar
# ivb que _només_ s'accepten lletres majúscules.
#: locale/programs/charmap.c:1005 locale/programs/repertoire.c:431
msgid "hexadecimal range format should use only capital characters"
msgstr "les lletres emprades en un rang amb format hexadecimal han de ser majúscules"
#: locale/programs/charmap.c:1023 locale/programs/repertoire.c:449
#, c-format
msgid "<%s> and <%s> are invalid names for range"
msgstr "<%s> i <%s> no són noms de rang vàlids"
#: locale/programs/charmap.c:1029 locale/programs/repertoire.c:456
msgid "upper limit in range is smaller than lower limit"
msgstr "el límit superior del rang és menor que l’inferior"
#: locale/programs/charmap.c:1087
msgid "resulting bytes for range not representable."
msgstr "els octets resultants del rang no són representables"
#: locale/programs/ld-address.c:135 locale/programs/ld-collate.c:1565
#: locale/programs/ld-ctype.c:462 locale/programs/ld-identification.c:133
#: locale/programs/ld-measurement.c:94 locale/programs/ld-messages.c:97
#: locale/programs/ld-monetary.c:193 locale/programs/ld-name.c:94
#: locale/programs/ld-numeric.c:98 locale/programs/ld-paper.c:91
#: locale/programs/ld-telephone.c:94 locale/programs/ld-time.c:159
#, c-format
msgid "No definition for %s category found"
msgstr "no s’ha trobat cap definició de la categoria «%s»"
#: locale/programs/ld-address.c:146 locale/programs/ld-address.c:184
#: locale/programs/ld-address.c:202 locale/programs/ld-address.c:231
#: locale/programs/ld-address.c:303 locale/programs/ld-address.c:322
#: locale/programs/ld-address.c:335 locale/programs/ld-identification.c:146
#: locale/programs/ld-measurement.c:105 locale/programs/ld-monetary.c:205
#: locale/programs/ld-monetary.c:249 locale/programs/ld-monetary.c:265
#: locale/programs/ld-monetary.c:277 locale/programs/ld-name.c:105
#: locale/programs/ld-name.c:142 locale/programs/ld-numeric.c:112
#: locale/programs/ld-numeric.c:126 locale/programs/ld-paper.c:102
#: locale/programs/ld-paper.c:111 locale/programs/ld-telephone.c:105
#: locale/programs/ld-telephone.c:162 locale/programs/ld-time.c:175
#: locale/programs/ld-time.c:196
#, c-format
msgid "%s: field `%s' not defined"
msgstr "%s: no s’ha definit el camp «%s»"
#: locale/programs/ld-address.c:158 locale/programs/ld-address.c:210
#: locale/programs/ld-address.c:240 locale/programs/ld-address.c:278
#: locale/programs/ld-name.c:117 locale/programs/ld-telephone.c:117
#, c-format
msgid "%s: field `%s' must not be empty"
msgstr "%s: el camp «%s» no ha d’estar buit"
#: locale/programs/ld-address.c:170
#, c-format
msgid "%s: invalid escape `%%%c' sequence in field `%s'"
msgstr "%s: la seqüència d’escapada «%%%c» del camp «%s» no és vàlida"
# ivb (2001/10/28)
# ivb Pel que sembla hi ha un codi terminològic de llengua i un
# ivb codi bibliogràfic de llengua.
# ivb http://anubis.dkuug.dk/i18n/iso-639-2-dis.txt
#: locale/programs/ld-address.c:221
#, c-format
msgid "%s: terminology language code `%s' not defined"
msgstr "%s: no s’ha definit el codi terminològic de llengua «%s»"
#: locale/programs/ld-address.c:246
#, c-format
msgid "%s: field `%s' must not be defined"
msgstr "%s: no s’ha de definir el camp «%s»"
#: locale/programs/ld-address.c:260 locale/programs/ld-address.c:289
#, c-format
msgid "%s: language abbreviation `%s' not defined"
msgstr "%s: no s’ha definit l’abreviatura de llengua «%s»"
#: locale/programs/ld-address.c:267 locale/programs/ld-address.c:295
#: locale/programs/ld-address.c:329 locale/programs/ld-address.c:341
#, c-format
msgid "%s: `%s' value does not match `%s' value"
msgstr "%s: el valor de «%s» no concorda amb el valor de «%s»"
#: locale/programs/ld-address.c:314
#, c-format
msgid "%s: numeric country code `%d' not valid"
msgstr "%s: el codi numèric de país «%d» no és vàlid"
#: locale/programs/ld-address.c:436 locale/programs/ld-address.c:473
#: locale/programs/ld-address.c:511 locale/programs/ld-ctype.c:2534
#: locale/programs/ld-identification.c:280
#: locale/programs/ld-measurement.c:198 locale/programs/ld-messages.c:267
#: locale/programs/ld-monetary.c:495 locale/programs/ld-monetary.c:530
#: locale/programs/ld-monetary.c:571 locale/programs/ld-name.c:237
#: locale/programs/ld-numeric.c:218 locale/programs/ld-paper.c:197
#: locale/programs/ld-telephone.c:253 locale/programs/ld-time.c:848
#: locale/programs/ld-time.c:890
#, c-format
msgid "%s: field `%s' declared more than once"
msgstr "%s: el camp «%s» ha estat declarat més d’una volta"
#: locale/programs/ld-address.c:440 locale/programs/ld-address.c:478
#: locale/programs/ld-identification.c:284 locale/programs/ld-messages.c:277
#: locale/programs/ld-monetary.c:499 locale/programs/ld-monetary.c:534
#: locale/programs/ld-name.c:241 locale/programs/ld-numeric.c:222
#: locale/programs/ld-telephone.c:257 locale/programs/ld-time.c:742
#: locale/programs/ld-time.c:811 locale/programs/ld-time.c:853
#, c-format
msgid "%s: unknown character in field `%s'"
msgstr "%s: el camp «%s» conté un caràcter desconegut"
#: locale/programs/ld-address.c:525 locale/programs/ld-collate.c:3782
#: locale/programs/ld-ctype.c:2907 locale/programs/ld-identification.c:365
#: locale/programs/ld-measurement.c:212 locale/programs/ld-messages.c:296
#: locale/programs/ld-monetary.c:738 locale/programs/ld-name.c:262
#: locale/programs/ld-numeric.c:324 locale/programs/ld-paper.c:212
#: locale/programs/ld-telephone.c:276 locale/programs/ld-time.c:941
#, c-format
msgid "%s: incomplete `END' line"
msgstr "%s: la línia «END» és incompleta"
#: locale/programs/ld-address.c:535 locale/programs/ld-collate.c:551
#: locale/programs/ld-collate.c:603 locale/programs/ld-collate.c:899
#: locale/programs/ld-collate.c:912 locale/programs/ld-collate.c:2592
#: locale/programs/ld-collate.c:2613 locale/programs/ld-collate.c:3967
#: locale/programs/ld-ctype.c:1888 locale/programs/ld-ctype.c:2146
#: locale/programs/ld-ctype.c:2732 locale/programs/ld-ctype.c:2918
#: locale/programs/ld-identification.c:375
#: locale/programs/ld-measurement.c:222 locale/programs/ld-messages.c:305
#: locale/programs/ld-monetary.c:747 locale/programs/ld-name.c:271
#: locale/programs/ld-numeric.c:333 locale/programs/ld-paper.c:221
#: locale/programs/ld-telephone.c:285 locale/programs/ld-time.c:950
#, c-format
msgid "%s: syntax error"
msgstr "%s: error de sintaxi"
#: locale/programs/ld-collate.c:426
#, c-format
msgid "`%.*s' already defined in charmap"
msgstr "«%.*s» ja ha estat definit al mapa de caràcters"
#: locale/programs/ld-collate.c:435
#, c-format
msgid "`%.*s' already defined in repertoire"
msgstr "«%.*s» ja ha estat definit al repertori"
#: locale/programs/ld-collate.c:442
#, c-format
msgid "`%.*s' already defined as collating symbol"
msgstr "«%.*s» ja ha estat definit com a símbol d’ordenació"
#: locale/programs/ld-collate.c:449
#, c-format
msgid "`%.*s' already defined as collating element"
msgstr "«%.*s» ja ha estat definit com a element d’ordenació"
#: locale/programs/ld-collate.c:480 locale/programs/ld-collate.c:506
#, c-format
msgid "%s: `forward' and `backward' are mutually excluding each other"
msgstr "%s: «forward» i «backward» són mútuament excloents"
#: locale/programs/ld-collate.c:490 locale/programs/ld-collate.c:516
#: locale/programs/ld-collate.c:532
#, c-format
msgid "%s: `%s' mentioned more than once in definition of weight %d"
msgstr "%s: s’ha mencionat «%s» més d’una volta a la definició de pes %d"
#: locale/programs/ld-collate.c:588
#, c-format
msgid "%s: too many rules; first entry only had %d"
msgstr "%s: sobren regles; la primera entrada només en tenia %d"
#: locale/programs/ld-collate.c:624
#, c-format
msgid "%s: not enough sorting rules"
msgstr "%s: no hi ha suficients regles d’ordenació"
#: locale/programs/ld-collate.c:789
#, c-format
msgid "%s: empty weight string not allowed"
msgstr "%s: no es permet la cadena buida com a nom de pes"
#: locale/programs/ld-collate.c:884
#, c-format
msgid "%s: weights must use the same ellipsis symbol as the name"
msgstr "%s: els pesos han d’emprar el mateix símbol d’el·lipsi que el nom"
#: locale/programs/ld-collate.c:940
#, c-format
msgid "%s: too many values"
msgstr "%s: sobren valors"
#: locale/programs/ld-collate.c:1060 locale/programs/ld-collate.c:1235
#, c-format
msgid "order for `%.*s' already defined at %s:%Zu"
msgstr "l’ordre de «%.*s» ja ha estat definit a %s:%Zu"
#: locale/programs/ld-collate.c:1110
#, c-format
msgid "%s: the start and the end symbol of a range must stand for characters"
msgstr "%s: els símbols inicial i final d’un rang han de representar caràcters"
#: locale/programs/ld-collate.c:1137
#, c-format
msgid "%s: byte sequences of first and last character must have the same length"
msgstr "%s: les seqüències d’octets del primer i darrer caràcter han de tenir la mateixa longitud"
#: locale/programs/ld-collate.c:1179
#, c-format
msgid "%s: byte sequence of first character of range is not lower than that of the last character"
msgstr "%s: la seqüència d’octets del primer caràcter del rang no és menor que la del darrer caràcter"
#: locale/programs/ld-collate.c:1304
#, c-format
msgid "%s: symbolic range ellipsis must not directly follow `order_start'"
msgstr "%s: un rang simbòlic amb el·lipsi no pot anar just darrere d’«order_start»"
#: locale/programs/ld-collate.c:1308
#, c-format
msgid "%s: symbolic range ellipsis must not be directly followed by `order_end'"
msgstr "%s: un rang simbòlic amb el·lipsi no pot anar just davant d’«order_end»"
#: locale/programs/ld-collate.c:1328 locale/programs/ld-ctype.c:1405
#, c-format
msgid "`%s' and `%.*s' are not valid names for symbolic range"
msgstr "«%s» i «%.*s» no són noms vàlids de rangs simbòlics"
#: locale/programs/ld-collate.c:1378 locale/programs/ld-collate.c:3718
#, c-format
msgid "%s: order for `%.*s' already defined at %s:%Zu"
msgstr "%s: l’ordre de «%.*s» ja ha estat definit a %s:%Zu"
#: locale/programs/ld-collate.c:1387
#, c-format
msgid "%s: `%s' must be a character"
msgstr "%s: «%s» ha de ser un caràcter"
#: locale/programs/ld-collate.c:1582
#, c-format
msgid "%s: `position' must be used for a specific level in all sections or none"
msgstr "%s: cal emprar «position» per a un nivell específic a totes les seccions o a cap"
#: locale/programs/ld-collate.c:1607
#, c-format
msgid "symbol `%s' not defined"
msgstr "el símbol «%s» no ha estat definit"
#: locale/programs/ld-collate.c:1683 locale/programs/ld-collate.c:1789
#, c-format
msgid "symbol `%s' has the same encoding as"
msgstr "el símbol «%s» té la mateixa codificació que"
#: locale/programs/ld-collate.c:1687 locale/programs/ld-collate.c:1793
#, c-format
msgid "symbol `%s'"
msgstr "el símbol «%s»"
#: locale/programs/ld-collate.c:1833
#, c-format
msgid "no definition of `UNDEFINED'"
msgstr "no s’ha definit «UNDEFINED»"
#: locale/programs/ld-collate.c:1862
#, c-format
msgid "too many errors; giving up"
msgstr "hi ha massa errors: s’abandona"
#: locale/programs/ld-collate.c:2518 locale/programs/ld-collate.c:3906
#, c-format
msgid "%s: nested conditionals not supported"
msgstr "%s: no es permeten els condicionals niats"
#: locale/programs/ld-collate.c:2536
#, c-format
msgid "%s: more than one 'else'"
msgstr "%s: hi ha més d’una clàusula «else»"
#: locale/programs/ld-collate.c:2711
#, c-format
msgid "%s: duplicate definition of `%s'"
msgstr "%s: la definició de «%s» és duplicada"
#: locale/programs/ld-collate.c:2747
#, c-format
msgid "%s: duplicate declaration of section `%s'"
msgstr "%s: la declaració de la secció «%s» és duplicada"
#: locale/programs/ld-collate.c:2883
#, c-format
msgid "%s: unknown character in collating symbol name"
msgstr "%s: el nom del símbol d’ordenació conté un caràcter desconegut"
#: locale/programs/ld-collate.c:3012
#, c-format
msgid "%s: unknown character in equivalent definition name"
msgstr "%s: el nom de la definició equivalent conté un caràcter desconegut"
#: locale/programs/ld-collate.c:3023
#, c-format
msgid "%s: unknown character in equivalent definition value"
msgstr "%s: el valor de la definició equivalent conté un caràcter desconegut"
#: locale/programs/ld-collate.c:3033
#, c-format
msgid "%s: unknown symbol `%s' in equivalent definition"
msgstr "%s: la definició equivalent conté el símbol desconegut «%s»"
#: locale/programs/ld-collate.c:3042
msgid "error while adding equivalent collating symbol"
msgstr "error en afegir un símbol d’ordenació equivalent"
#: locale/programs/ld-collate.c:3080
#, c-format
msgid "duplicate definition of script `%s'"
msgstr "la definició de l’escriptura «%s» és duplicada"
#: locale/programs/ld-collate.c:3128
#, c-format
msgid "%s: unknown section name `%.*s'"
msgstr "%s: el nom de secció «%.*s» no és conegut"
#: locale/programs/ld-collate.c:3157
#, c-format
msgid "%s: multiple order definitions for section `%s'"
msgstr "%s: hi ha múltiples definicions d’ordre de la secció «%s»"
#: locale/programs/ld-collate.c:3185
#, c-format
msgid "%s: invalid number of sorting rules"
msgstr "%s: el nombre de regles d’ordenació no és vàlid"
#: locale/programs/ld-collate.c:3212
#, c-format
msgid "%s: multiple order definitions for unnamed section"
msgstr "%s: hi ha múltiples definicions d’ordre a la secció sense nom"
#: locale/programs/ld-collate.c:3267 locale/programs/ld-collate.c:3397
#: locale/programs/ld-collate.c:3760
#, c-format
msgid "%s: missing `order_end' keyword"
msgstr "%s: manca la paraula clau «order_end»"
#: locale/programs/ld-collate.c:3330
#, c-format
msgid "%s: order for collating symbol %.*s not yet defined"
msgstr "%s: l’ordre del símbol d’ordenació «%.*s» encara no ha estat definit"
#: locale/programs/ld-collate.c:3348
#, c-format
msgid "%s: order for collating element %.*s not yet defined"
msgstr "%s: l’ordre de l’element d’ordenació «%.*s» encara no ha estat definit"
#: locale/programs/ld-collate.c:3359
#, c-format
msgid "%s: cannot reorder after %.*s: symbol not known"
msgstr "%s: no s’ha pogut reordenar després de «%.*s»: el símbol no és conegut"
#: locale/programs/ld-collate.c:3411 locale/programs/ld-collate.c:3772
#, c-format
msgid "%s: missing `reorder-end' keyword"
msgstr "%s: manca la paraula clau «reorder-end»"
#: locale/programs/ld-collate.c:3445 locale/programs/ld-collate.c:3643
#, c-format
msgid "%s: section `%.*s' not known"
msgstr "%s: la secció «%.*s» no és coneguda"
#: locale/programs/ld-collate.c:3510
#, c-format
msgid "%s: bad symbol <%.*s>"
msgstr "%s: el símbol <%.*s> no és vàlid"
#: locale/programs/ld-collate.c:3706
#, c-format
msgid "%s: cannot have `%s' as end of ellipsis range"
msgstr "%s: «%s» no es pot trobar al final d’un rang amb el·lipsi"
#: locale/programs/ld-collate.c:3756
#, c-format
msgid "%s: empty category description not allowed"
msgstr "%s: no es permet una descripció buida de la categoria"
#: locale/programs/ld-collate.c:3775
#, c-format
msgid "%s: missing `reorder-sections-end' keyword"
msgstr "%s: manca la paraula clau «reorder-sections-end»"
#: locale/programs/ld-collate.c:3939
#, c-format
msgid "%s: '%s' without matching 'ifdef' or 'ifndef'"
msgstr "%s: s’ha trobat un «%s» sense el corresponent «ifdef» o «ifndef»"
#: locale/programs/ld-collate.c:3957
#, c-format
msgid "%s: 'endif' without matching 'ifdef' or 'ifndef'"
msgstr "%s: s’ha trobat un «endif» sense el corresponent «ifdef» o «ifndef»"
#: locale/programs/ld-ctype.c:481
#, c-format
msgid "No character set name specified in charmap"
msgstr "no s’ha indicat cap nom de joc de caràcters al mapa de caràcters"
#: locale/programs/ld-ctype.c:510
#, c-format
msgid "character L'\\u%0*x' in class `%s' must be in class `%s'"
msgstr "el caràcter L«\\u%0*x» de la classe «%s» ha de ser a la classe «%s»"
#: locale/programs/ld-ctype.c:525
#, c-format
msgid "character L'\\u%0*x' in class `%s' must not be in class `%s'"
msgstr "el caràcter L«\\u%0*x» de la classe «%s» no ha de ser a la classe «%s»"
#: locale/programs/ld-ctype.c:539 locale/programs/ld-ctype.c:597
#, c-format
msgid "internal error in %s, line %u"
msgstr "error intern a «%s», línia %u"
#: locale/programs/ld-ctype.c:568
#, c-format
msgid "character '%s' in class `%s' must be in class `%s'"
msgstr "el caràcter «%s» de la classe «%s» ha de ser a la classe «%s»"
#: locale/programs/ld-ctype.c:584
#, c-format
msgid "character '%s' in class `%s' must not be in class `%s'"
msgstr "el caràcter «%s» de la classe «%s» no ha de ser a la classe «%s»"
#: locale/programs/ld-ctype.c:614 locale/programs/ld-ctype.c:652
#, c-format
msgid "<SP> character not in class `%s'"
msgstr "el caràcter <SP> no és a la classe «%s»"
#: locale/programs/ld-ctype.c:626 locale/programs/ld-ctype.c:663
#, c-format
msgid "<SP> character must not be in class `%s'"
msgstr "el caràcter <SP> no ha de ser a la classe «%s»"
#: locale/programs/ld-ctype.c:641
#, c-format
msgid "character <SP> not defined in character map"
msgstr "el caràcter <SP> no ha estat definit a la taula de caràcters"
#: locale/programs/ld-ctype.c:777
#, c-format
msgid "`digit' category has not entries in groups of ten"
msgstr "les entrades de la categoria «digit» no estan agrupades de deu en deu"
#: locale/programs/ld-ctype.c:826
#, c-format
msgid "no input digits defined and none of the standard names in the charmap"
msgstr "no s’han definit dígits d’entrada i cap dels noms estàndard es troba al mapa de caràcters"
#: locale/programs/ld-ctype.c:891
#, c-format
msgid "not all characters used in `outdigit' are available in the charmap"
msgstr "no tots els caràcters emprats a «outdigit» es troben al mapa de caràcters"
#: locale/programs/ld-ctype.c:908
#, c-format
msgid "not all characters used in `outdigit' are available in the repertoire"
msgstr "no tots els caràcters emprats a «outdigit» es troben al repertori"
#: locale/programs/ld-ctype.c:1173
#, c-format
msgid "character class `%s' already defined"
msgstr "la classe de caràcters «%s» ja ha estat definida"
#: locale/programs/ld-ctype.c:1179
#, c-format
msgid "implementation limit: no more than %Zd character classes allowed"
msgstr "límit d’implementació: no es permeten més de %Zd classes de caràcters"
#: locale/programs/ld-ctype.c:1205
#, c-format
msgid "character map `%s' already defined"
msgstr "el mapa de caràcters «%s» ja ha estat definit"
#: locale/programs/ld-ctype.c:1211
#, c-format
msgid "implementation limit: no more than %d character maps allowed"
msgstr "límit d’implementació: no es permeten més de %d taules de caràcters"
#: locale/programs/ld-ctype.c:1476 locale/programs/ld-ctype.c:1601
#: locale/programs/ld-ctype.c:1707 locale/programs/ld-ctype.c:2397
#: locale/programs/ld-ctype.c:3393
#, c-format
msgid "%s: field `%s' does not contain exactly ten entries"
msgstr "%s: el camp «%s» no conté deu entrades exactament"
#: locale/programs/ld-ctype.c:1504 locale/programs/ld-ctype.c:2078
#, c-format
msgid "to-value <U%0*X> of range is smaller than from-value <U%0*X>"
msgstr "el valor final <U%0*X> del rang és menor que l’inicial <U%0*X>"
#: locale/programs/ld-ctype.c:1631
msgid "start and end character sequence of range must have the same length"
msgstr "les seqüències de caràcters inicial i final del rang han de tenir la mateixa longitud"
#: locale/programs/ld-ctype.c:1638
msgid "to-value character sequence is smaller than from-value sequence"
msgstr "la seqüència de caràcters final és menor que la seqüència inicial"
#: locale/programs/ld-ctype.c:1998 locale/programs/ld-ctype.c:2049
msgid "premature end of `translit_ignore' definition"
msgstr "fi prematura de la definició «translit_ignore»"
#: locale/programs/ld-ctype.c:2004 locale/programs/ld-ctype.c:2055
#: locale/programs/ld-ctype.c:2097
msgid "syntax error"
msgstr "error de sintaxi"
#: locale/programs/ld-ctype.c:2230
#, c-format
msgid "%s: syntax error in definition of new character class"
msgstr "%s: error de sintaxi a la definició de nova classe de caràcters"
#: locale/programs/ld-ctype.c:2245
#, c-format
msgid "%s: syntax error in definition of new character map"
msgstr "%s: error de sintaxi a la definició de nou mapa de caràcters"
#: locale/programs/ld-ctype.c:2419
msgid "ellipsis range must be marked by two operands of same type"
msgstr "el rang amb el·lipsi ha d’estar marcat per dos operands del mateix tipus"
#: locale/programs/ld-ctype.c:2428
msgid "with symbolic name range values the absolute ellipsis `...' must not be used"
msgstr "no s’ha d’emprar l’el·lipsi absoluta «...» amb els valors de rang de noms simbòlics"
#: locale/programs/ld-ctype.c:2443
msgid "with UCS range values one must use the hexadecimal symbolic ellipsis `..'"
msgstr "cal emprar l’el·lipsi simbòlica hexadecimal «..» amb els valors de rang UCS"
#: locale/programs/ld-ctype.c:2457
msgid "with character code range values one must use the absolute ellipsis `...'"
msgstr "cal emprar l’el·lispi absoluta «...» amb els valors de rang de codis de caràcters"
#: locale/programs/ld-ctype.c:2608
#, c-format
msgid "duplicated definition for mapping `%s'"
msgstr "la definició del mapa «%s» és duplicada"
#: locale/programs/ld-ctype.c:2694 locale/programs/ld-ctype.c:2838
#, c-format
msgid "%s: `translit_start' section does not end with `translit_end'"
msgstr "%s: la secció «translit_start» no acaba amb «translit_end»"
#: locale/programs/ld-ctype.c:2789
#, c-format
msgid "%s: duplicate `default_missing' definition"
msgstr "%s: la definició de «default_missing» és duplicada"
#: locale/programs/ld-ctype.c:2794
msgid "previous definition was here"
msgstr "la definició prèvia es troba ací"
#: locale/programs/ld-ctype.c:2816
#, c-format
msgid "%s: no representable `default_missing' definition found"
msgstr "%s: no s’ha trobat cap definició representable de «default_missing»"
#: locale/programs/ld-ctype.c:2969 locale/programs/ld-ctype.c:3053
#: locale/programs/ld-ctype.c:3073 locale/programs/ld-ctype.c:3094
#: locale/programs/ld-ctype.c:3115 locale/programs/ld-ctype.c:3136
#: locale/programs/ld-ctype.c:3157 locale/programs/ld-ctype.c:3197
#: locale/programs/ld-ctype.c:3218 locale/programs/ld-ctype.c:3285
#: locale/programs/ld-ctype.c:3327 locale/programs/ld-ctype.c:3352
#, c-format
msgid "%s: character `%s' not defined while needed as default value"
msgstr "%s: el caràcter «%s», necessari com a valor per defecte, no ha estat definit"
#: locale/programs/ld-ctype.c:2974 locale/programs/ld-ctype.c:3058
#: locale/programs/ld-ctype.c:3078 locale/programs/ld-ctype.c:3099
#: locale/programs/ld-ctype.c:3120 locale/programs/ld-ctype.c:3141
#: locale/programs/ld-ctype.c:3162 locale/programs/ld-ctype.c:3202
#: locale/programs/ld-ctype.c:3223 locale/programs/ld-ctype.c:3290
#, c-format
msgid "%s: character `%s' in charmap not representable with one byte"
msgstr "%s: el caràcter «%s» del mapa de caràcters no es pot representar amb un sol octet"
#: locale/programs/ld-ctype.c:3334 locale/programs/ld-ctype.c:3359
#, c-format
msgid "%s: character `%s' needed as default value not representable with one byte"
msgstr "%s: el caràcter «%s», necessari com a valor per defecte, no es pot representar amb un sol octet"
#: locale/programs/ld-ctype.c:3415
#, c-format
msgid "no output digits defined and none of the standard names in the charmap"
msgstr "no s’han definit dígits d’eixida i cap del noms estàndard es troba al mapa de caràcters"
#: locale/programs/ld-ctype.c:3662
#, c-format
msgid "%s: transliteration data from locale `%s' not available"
msgstr "%s: les dades de transliteració del locale «%s» no es troben disponibles"
#: locale/programs/ld-ctype.c:3762
#, c-format
msgid "%s: table for class \"%s\": %lu bytes\n"
msgstr "%s: taula de la classe «%s»: %lu octets\n"
#: locale/programs/ld-ctype.c:3827
#, c-format
msgid "%s: table for map \"%s\": %lu bytes\n"
msgstr "%s: taula del mapa «%s»: %lu octets\n"
#: locale/programs/ld-ctype.c:3956
#, c-format
msgid "%s: table for width: %lu bytes\n"
msgstr "%s: taula d’amplada: %lu bytes\n"
#: locale/programs/ld-identification.c:170
#, c-format
msgid "%s: no identification for category `%s'"
msgstr "%s: no hi ha cap identificació per a la categoria «%s»"
#: locale/programs/ld-identification.c:351
#, c-format
msgid "%s: duplicate category version definition"
msgstr "%s: la definició de versió de categoria és duplicada"
#: locale/programs/ld-measurement.c:113
#, c-format
msgid "%s: invalid value for field `%s'"
msgstr "%s: el valor del camp «%s» no és vàlid"
#: locale/programs/ld-messages.c:114 locale/programs/ld-messages.c:148
#, c-format
msgid "%s: field `%s' undefined"
msgstr "%s: no s’ha definit el camp «%s»"
#: locale/programs/ld-messages.c:121 locale/programs/ld-messages.c:155
#: locale/programs/ld-monetary.c:255 locale/programs/ld-numeric.c:118
#, c-format
msgid "%s: value for field `%s' must not be an empty string"
msgstr "%s: el valor del camp «%s» no ha de ser la cadena buida"
#: locale/programs/ld-messages.c:137 locale/programs/ld-messages.c:171
#, c-format
msgid "%s: no correct regular expression for field `%s': %s"
msgstr "%s: no hi ha cap expressió regular correcta per al camp «%s»: %s"
#: locale/programs/ld-monetary.c:223
#, c-format
msgid "%s: value of field `int_curr_symbol' has wrong length"
msgstr "%s: el valor del camp «int_curr_symbol» té una longitud incorrecta"
#: locale/programs/ld-monetary.c:236
#, c-format
msgid "%s: value of field `int_curr_symbol' does not correspond to a valid name in ISO 4217"
msgstr "%s: el valor del camp «int_curr_symbol» no és un nom vàlid de l’estàndard ISO 4217"
#: locale/programs/ld-monetary.c:284 locale/programs/ld-monetary.c:314
#, c-format
msgid "%s: value for field `%s' must be in range %d...%d"
msgstr "%s: el valor del camp «%s» ha d’estar dins el rang %d...%d"
#: locale/programs/ld-monetary.c:541 locale/programs/ld-numeric.c:229
#, c-format
msgid "%s: value for field `%s' must be a single character"
msgstr "%s: el valor del camp «%s» ha de ser un sol caràcter"
#: locale/programs/ld-monetary.c:638 locale/programs/ld-numeric.c:273
#, c-format
msgid "%s: `-1' must be last entry in `%s' field"
msgstr "%s: «-1» ha de ser la darrera entrada del camp «%s»"
#: locale/programs/ld-monetary.c:660 locale/programs/ld-numeric.c:290
#, c-format
msgid "%s: values for field `%s' must be smaller than 127"
msgstr "%s: els valors del camp «%s» han de ser menors que 127"
#: locale/programs/ld-monetary.c:706
msgid "conversion rate value cannot be zero"
msgstr "el valor de la taxa de conversió no pot ser zero"
#: locale/programs/ld-name.c:129 locale/programs/ld-telephone.c:126
#: locale/programs/ld-telephone.c:149
#, c-format
msgid "%s: invalid escape sequence in field `%s'"
msgstr "%s: la seqüència d’escapada del camp «%s» no és vàlida"
#: locale/programs/ld-time.c:247
#, c-format
msgid "%s: direction flag in string %Zd in `era' field is not '+' nor '-'"
msgstr "%s: el senyalador de direcció de la cadena %Zd del camp «era» no és ni «+» ni «-»"
#: locale/programs/ld-time.c:258
#, c-format
msgid "%s: direction flag in string %Zd in `era' field is not a single character"
msgstr "%s: el senyalador de direcció de la cadena %Zd del camp «era» no és un sol caràcter"
#: locale/programs/ld-time.c:271
#, c-format
msgid "%s: invalid number for offset in string %Zd in `era' field"
msgstr "%s: el número de desplaçament de la cadena %Zd del camp «era» no és vàlid"
#: locale/programs/ld-time.c:279
#, c-format
msgid "%s: garbage at end of offset value in string %Zd in `era' field"
msgstr "%s: brossa al final del valor de desplaçament de la cadena %Zd del camp «era»"
#: locale/programs/ld-time.c:330
#, c-format
msgid "%s: invalid starting date in string %Zd in `era' field"
msgstr "%s: la data de començament de la cadena %Zd del camp «era» no és vàlida"
#: locale/programs/ld-time.c:339
#, c-format
msgid "%s: garbage at end of starting date in string %Zd in `era' field "
msgstr "%s: brossa al final de la data de començament de la cadena %Zd del camp «era» "
#: locale/programs/ld-time.c:358
#, c-format
msgid "%s: starting date is invalid in string %Zd in `era' field"
msgstr "%s: la data de començament de la cadena %Zd del camp «era» no és vàlida"
#: locale/programs/ld-time.c:407 locale/programs/ld-time.c:435
#, c-format
msgid "%s: invalid stopping date in string %Zd in `era' field"
msgstr "%s: la data d’acabament de la cadena %Zd del camp «era» no és vàlida"
#: locale/programs/ld-time.c:416
#, c-format
msgid "%s: garbage at end of stopping date in string %Zd in `era' field"
msgstr "%s: brossa al final de la data d’acabament de la cadena %Zd del camp «era»"
#: locale/programs/ld-time.c:444
#, c-format
msgid "%s: missing era name in string %Zd in `era' field"
msgstr "%s: manca el nom de l’era a la cadena %Zd del camp «era»"
#: locale/programs/ld-time.c:456
#, c-format
msgid "%s: missing era format in string %Zd in `era' field"
msgstr "%s: manca el format de l’era a la cadena %Zd del camp «era»"
#: locale/programs/ld-time.c:497
#, c-format
msgid "%s: third operand for value of field `%s' must not be larger than %d"
msgstr "%s: el tercer operand del valor del camp «%s» no ha de ser major que %d"
#: locale/programs/ld-time.c:505 locale/programs/ld-time.c:513
#: locale/programs/ld-time.c:521
#, c-format
msgid "%s: values for field `%s' must not be larger than %d"
msgstr "%s: els valors del camp «%s» no han de ser majors que %d"
#: locale/programs/ld-time.c:726
#, c-format
msgid "%s: too few values for field `%s'"
msgstr "%s: manquen valors al camp «%s»"
#: locale/programs/ld-time.c:771
msgid "extra trailing semicolon"
msgstr "hi ha un punt i coma sobrant al final"
#: locale/programs/ld-time.c:774
#, c-format
msgid "%s: too many values for field `%s'"
msgstr "%s: sobren valors al camp «%s»"
#: locale/programs/linereader.c:130
msgid "trailing garbage at end of line"
msgstr "brossa al final de la línia"
#: locale/programs/linereader.c:298
msgid "garbage at end of number"
msgstr "brossa al final del número"
#: locale/programs/linereader.c:410
msgid "garbage at end of character code specification"
msgstr "brossa al final de l’especificació de codi de caràcter"
#: locale/programs/linereader.c:496
msgid "unterminated symbolic name"
msgstr "el nom simbòlic no està acabat"
#: locale/programs/linereader.c:623
msgid "illegal escape sequence at end of string"
msgstr "hi ha una seqüència d’escapada no permesa al final de la cadena"
#: locale/programs/linereader.c:627 locale/programs/linereader.c:855
msgid "unterminated string"
msgstr "la cadena no està acabada"
#: locale/programs/linereader.c:669
msgid "non-symbolic character value should not be used"
msgstr "no s’han d’emprar valors de caràcters no simbòlics"
#: locale/programs/linereader.c:816
#, c-format
msgid "symbol `%.*s' not in charmap"
msgstr "el símbol «%.*s» no es troba al mapa de caràcters"
#: locale/programs/linereader.c:837
#, c-format
msgid "symbol `%.*s' not in repertoire map"
msgstr "el símbol «%.*s» no es troba al mapa de repertori"
#: locale/programs/locale-spec.c:130
#, c-format
msgid "unknown name \"%s\""
msgstr "el nom «%s» no és conegut"
#: locale/programs/locale.c:72
msgid "System information:"
msgstr "Informació del sistema:"
# Més ajudes. ivb
#: locale/programs/locale.c:74
msgid "Write names of available locales"
msgstr "Mostra els noms dels locales disponibles."
#: locale/programs/locale.c:76
msgid "Write names of available charmaps"
msgstr "Mostra els noms dels mapes de caràcters disponibles."
# ivb (2001/10/30)
# ivb Aquesta línia dóna pas a un conjunt d'opcions que modif. l'eixida.
#: locale/programs/locale.c:77
msgid "Modify output format:"
msgstr "Modificadors del format de l’eixida:"
#: locale/programs/locale.c:78
msgid "Write names of selected categories"
msgstr "Mostra els noms de les categories seleccionades."
#: locale/programs/locale.c:79
msgid "Write names of selected keywords"
msgstr "Mostra els noms de les paraules clau seleccionades."
#: locale/programs/locale.c:80
msgid "Print more information"
msgstr "Mostra més informació."
#: locale/programs/locale.c:85
msgid "Get locale-specific information."
msgstr "Obté informació específica del locale."
#: locale/programs/locale.c:88
msgid ""
"NAME\n"
"[-a|-m]"
msgstr ""
"NOM\n"
"[-a | -m]"
#: locale/programs/locale.c:192
#, c-format
msgid "Cannot set LC_CTYPE to default locale"
msgstr "no s’ha pogut establir LC_CTYPE al locale per defecte"
#: locale/programs/locale.c:194
#, c-format
msgid "Cannot set LC_MESSAGES to default locale"
msgstr "no s’ha pogut establir LC_MESSAGES al locale per defecte"
#: locale/programs/locale.c:207
#, c-format
msgid "Cannot set LC_COLLATE to default locale"
msgstr "no s’ha pogut establir LC_COLLATE al locale per defecte"
#: locale/programs/locale.c:223
#, c-format
msgid "Cannot set LC_ALL to default locale"
msgstr "no s’ha pogut establir LC_ALL al locale per defecte"
#: locale/programs/locale.c:519
#, c-format
msgid "while preparing output"
msgstr "en preparar l’eixida"
# Més ajudes. ivb
#: locale/programs/localedef.c:121
msgid "Input Files:"
msgstr "Fitxers d’entrada:"
#: locale/programs/localedef.c:123
msgid "Symbolic character names defined in FILE"
msgstr "Els noms simbòlics dels caràcters es defineixen al FITXER."
#: locale/programs/localedef.c:125
msgid "Source definitions are found in FILE"
msgstr "Les definicions font es troben al FITXER."
#: locale/programs/localedef.c:127
msgid "FILE contains mapping from symbolic names to UCS4 values"
msgstr "El FITXER conté un mapa de noms simbòlics a valors UCS4."
#: locale/programs/localedef.c:131
msgid "Create output even if warning messages were issued"
msgstr "Crea fitxers d’eixida encara que s’hagen emès missatges d’avís."
#: locale/programs/localedef.c:132
msgid "Create old-style tables"
msgstr "Crea taules de l’estil antic."
# ivb (2001/10/28)
# ivb Localedef crea diversos fitxers en un directori: és plural.
# ivb Però, el prefix és un prefix d'un camí, com «/usr/local» en
# ivb «/usr/local/share/doc».
#: locale/programs/localedef.c:133
msgid "Optional output file prefix"
msgstr "Prefix opcional dels fitxers d’eixida."
#: locale/programs/localedef.c:134
msgid "Strictly conform to POSIX"
msgstr "S’ajusta estrictament a POSIX."
#: locale/programs/localedef.c:136
msgid "Suppress warnings and information messages"
msgstr "Descarta els avisos i els missatges informatius."
#: locale/programs/localedef.c:137
msgid "Print more messages"
msgstr "Mostra més missatges."
#: locale/programs/localedef.c:138
msgid "Archive control:"
msgstr "Control d’arxius:"
#: locale/programs/localedef.c:140
msgid "Don't add new data to archive"
msgstr "No afegeix dades noves a l’arxiu."
#: locale/programs/localedef.c:142
msgid "Add locales named by parameters to archive"
msgstr "Afegeix a l’arxiu els locales esmentats pels paràmetres."
#: locale/programs/localedef.c:143
msgid "Replace existing archive content"
msgstr "Reemplaça el contingut existent a l’arxiu."
#: locale/programs/localedef.c:145
msgid "Remove locales named by parameters from archive"
msgstr "Elimina de l’arxiu els locales esmentats pels paràmetres."
#: locale/programs/localedef.c:146
msgid "List content of archive"
msgstr "Llista el contingut de l’arxiu."
#: locale/programs/localedef.c:148
msgid "locale.alias file to consult when making archive"
msgstr "Fitxer «locale.alias» a consultar en crear l’arxiu."
#: locale/programs/localedef.c:150
msgid "Generate little-endian output"
msgstr "Genera eixida little‐endian."
#: locale/programs/localedef.c:152
msgid "Generate big-endian output"
msgstr "Genera eixida big‐endian."
# ivb (2001/10/28)
# ivb Pose el punt final pq és la descripció curta de l'ordre.
#: locale/programs/localedef.c:157
msgid "Compile locale specification"
msgstr "Compil·la una especificació de locale."
#: locale/programs/localedef.c:160
msgid ""
"NAME\n"
"[--add-to-archive|--delete-from-archive] FILE...\n"
"--list-archive [FILE]"
msgstr ""
"NOM\n"
"[--add-to-archive | --delete-from-archive] FITXER…\n"
"--list-archive [FITXER]"
#: locale/programs/localedef.c:235
#, c-format
msgid "cannot create directory for output files"
msgstr "no s’ha pogut crear el directori per als fitxers d’eixida"
#: locale/programs/localedef.c:246
#, c-format
msgid "FATAL: system does not define `_POSIX2_LOCALEDEF'"
msgstr "FATAL: el sistema no defineix «_POSIX2_LOCALEDEF»"
#: locale/programs/localedef.c:260 locale/programs/localedef.c:276
#: locale/programs/localedef.c:614 locale/programs/localedef.c:634
#, c-format
msgid "cannot open locale definition file `%s'"
msgstr "no s’ha pogut obrir el fitxer «%s» de definició del locale"
#: locale/programs/localedef.c:288
#, c-format
msgid "cannot write output files to `%s'"
msgstr "no s’han pogut escriure els fitxers d’eixida a «%s»"
#: locale/programs/localedef.c:380
#, c-format
msgid ""
"System's directory for character maps : %s\n"
"\t\t repertoire maps: %s\n"
"\t\t locale path : %s\n"
"%s"
msgstr ""
"Directori del sistema de mapes de caràcters: %s\n"
" mapes de repertori: %s\n"
" camí als locales : %s\n"
"%s"
#: locale/programs/localedef.c:582
#, c-format
msgid "circular dependencies between locale definitions"
msgstr "hi ha dependències circulars entre les definicions dels locales"
#: locale/programs/localedef.c:588
#, c-format
msgid "cannot add already read locale `%s' a second time"
msgstr "no es pot afegir una altra volta el locale ja llegit «%s»"
#: locale/programs/locarchive.c:133 locale/programs/locarchive.c:380
#, c-format
msgid "cannot create temporary file: %s"
msgstr "no s’ha pogut crear un fitxer temporal: %s"
#: locale/programs/locarchive.c:167 locale/programs/locarchive.c:430
#, c-format
msgid "cannot initialize archive file"
msgstr "no s’ha pogut iniciar el fitxer arxiu"
#: locale/programs/locarchive.c:174 locale/programs/locarchive.c:437
#, c-format
msgid "cannot resize archive file"
msgstr "no s’ha pogut redimensionar el fitxer arxiu"
#: locale/programs/locarchive.c:189 locale/programs/locarchive.c:452
#: locale/programs/locarchive.c:674
#, c-format
msgid "cannot map archive header"
msgstr "no s’ha pogut mapar la capçalera de l’arxiu"
# ivb (2002/10/21)
# ivb Un «locale archive» conté diversos locales -> «arxiu de locales».
#: locale/programs/locarchive.c:211
#, c-format
msgid "failed to create new locale archive"
msgstr "no s’ha pogut crear el nou arxiu de locales"
#: locale/programs/locarchive.c:223
#, c-format
msgid "cannot change mode of new locale archive"
msgstr "no s’ha pogut canviar el mode del nou arxiu de locales"
#: locale/programs/locarchive.c:324
#, c-format
msgid "cannot read data from locale archive"
msgstr "no s’han pogut llegir les dades de l’arxiu de locales"
#: locale/programs/locarchive.c:355
#, c-format
msgid "cannot map locale archive file"
msgstr "no s’ha pogut mapar el fitxer arxiu de locales"
#: locale/programs/locarchive.c:460
#, c-format
msgid "cannot lock new archive"
msgstr "no s’ha pogut blocar el nou arxiu"
#: locale/programs/locarchive.c:529
#, c-format
msgid "cannot extend locale archive file"
msgstr "no s’ha pogut estendre el fitxer arxiu de locales"
#: locale/programs/locarchive.c:538
#, c-format
msgid "cannot change mode of resized locale archive"
msgstr "no s’ha pogut canviar el mode de l’arxiu de locales redimensionat"
#: locale/programs/locarchive.c:546
#, c-format
msgid "cannot rename new archive"
msgstr "no s’ha pogut reanomenar el nou arxiu"
#: locale/programs/locarchive.c:608
#, c-format
msgid "cannot open locale archive \"%s\""
msgstr "no s’ha pogut obrir l’arxiu «%s» de locales"
#: locale/programs/locarchive.c:613
#, c-format
msgid "cannot stat locale archive \"%s\""
msgstr "ha fallat stat() sobre l’arxiu «%s» de locales"
#: locale/programs/locarchive.c:632
#, c-format
msgid "cannot lock locale archive \"%s\""
msgstr "no s’ha pogut blocar l’arxiu «%s» de locales"
#: locale/programs/locarchive.c:655
#, c-format
msgid "cannot read archive header"
msgstr "no s’ha pogut llegir la capçalera de l’arxiu"
#: locale/programs/locarchive.c:728
#, c-format
msgid "locale '%s' already exists"
msgstr "el locale «%s» ja existeix"
#: locale/programs/locarchive.c:1003 locale/programs/locarchive.c:1018
#: locale/programs/locarchive.c:1030 locale/programs/locarchive.c:1042
#: locale/programs/locfile.c:350
#, c-format
msgid "cannot add to locale archive"
msgstr "no s’ha pogut afegir a l’arxiu de locales"
# ivb (2002/10/21)
# ivb El fitxer conté àlies de diversos locales (locale.alias).
#: locale/programs/locarchive.c:1206
#, c-format
msgid "locale alias file `%s' not found"
msgstr "no s’ha trobat el fitxer «%s» d’àlies de locales"
# ivb (2002/10/21)
# ivb És un missatge, no un error.
#: locale/programs/locarchive.c:1357
#, c-format
msgid "Adding %s\n"
msgstr "S’està afegint «%s»\n"
#: locale/programs/locarchive.c:1363
#, c-format
msgid "stat of \"%s\" failed: %s: ignored"
msgstr "ha fallat stat() sobre «%s»: %s: es descarta"
#: locale/programs/locarchive.c:1369
#, c-format
msgid "\"%s\" is no directory; ignored"
msgstr "«%s» no és un directori: es descarta"
#: locale/programs/locarchive.c:1376
#, c-format
msgid "cannot open directory \"%s\": %s: ignored"
msgstr "no s’ha pogut obrir el directori «%s»: %s: es descarta"
#: locale/programs/locarchive.c:1448
#, c-format
msgid "incomplete set of locale files in \"%s\""
msgstr "el joc de fitxers de locale a «%s» no és complet"
#: locale/programs/locarchive.c:1512
#, c-format
msgid "cannot read all files in \"%s\": ignored"
msgstr "no s’han pogut llegir tots els fitxers de «%s»: es descarta"
#: locale/programs/locarchive.c:1584
#, c-format
msgid "locale \"%s\" not in archive"
msgstr "el locale «%s» no es troba a l’arxiu"
#: locale/programs/locfile.c:137
#, c-format
msgid "argument to `%s' must be a single character"
msgstr "l’argument de «%s» ha de ser un sol caràcter"
#: locale/programs/locfile.c:257
msgid "syntax error: not inside a locale definition section"
msgstr "error de sintaxi: no és a dins d’una secció de definició de locale"
#: locale/programs/locfile.c:800
#, c-format
msgid "cannot open output file `%s' for category `%s'"
msgstr "no s’ha pogut obrir el fitxer d’eixida «%s» de la categoria «%s»"
#: locale/programs/locfile.c:824
#, c-format
msgid "failure while writing data for category `%s'"
msgstr "no s’han pogut escriure les dades de la categoria «%s»"
#: locale/programs/locfile.c:920
#, c-format
msgid "cannot create output file `%s' for category `%s'"
msgstr "no s’ha pogut crear el fitxer d’eixida «%s» de la categoria «%s»"
#: locale/programs/locfile.c:956
msgid "expecting string argument for `copy'"
msgstr "cal una cadena com a argument de «copy»"
#: locale/programs/locfile.c:960
msgid "locale name should consist only of portable characters"
msgstr "el nom del locale només ha de contenir caràcters portables"
#: locale/programs/locfile.c:979
msgid "no other keyword shall be specified when `copy' is used"
msgstr "no s’ha d’indicar cap altra paraula clau quan s’empre «copy»"
#: locale/programs/locfile.c:993
#, c-format
msgid "`%1$s' definition does not end with `END %1$s'"
msgstr "la definició «%1$s» no acaba en «END %1$s»"
#: locale/programs/repertoire.c:229 locale/programs/repertoire.c:270
#: locale/programs/repertoire.c:295
#, c-format
msgid "syntax error in repertoire map definition: %s"
msgstr "error de sintaxi a la definició del mapa de repertori: %s"
#: locale/programs/repertoire.c:271
msgid "no <Uxxxx> or <Uxxxxxxxx> value given"
msgstr "no s’ha especificat un valor <Uxxxx> o <Uxxxxxxxx>"
# ivb (2001/11/05)
# ivb Apareix quan no es troba el repertori en un arbre de repertoris.
#: locale/programs/repertoire.c:331
#, c-format
msgid "cannot save new repertoire map"
msgstr "no s’ha pogut afegir el nou mapa de repertori"
#: locale/programs/repertoire.c:342
#, c-format
msgid "repertoire map file `%s' not found"
msgstr "no s’ha trobat el fitxer «%s» de mapa de repertori"
#: login/programs/pt_chown.c:78
#, c-format
msgid "Set the owner, group and access permission of the slave pseudo terminal corresponding to the master pseudo terminal passed on file descriptor `%d'. This is the helper program for the `grantpt' function. It is not intended to be run directly from the command line.\n"
msgstr "Estableix el propietari, grup i permissos d’accés del pseudo‐terminal esclau corresponent al pseudo‐terminal mestre passat en el descriptor de fitxer %d. Aquest és el programa auxiliar per a la funció grantpt(), i no està pensat per a ser executat directament des de la línia d’ordres.\n"
#: login/programs/pt_chown.c:92
#, c-format
msgid ""
"The owner is set to the current user, the group is set to `%s', and the access permission is set to `%o'.\n"
"\n"
"%s"
msgstr ""
"S’estableix el propietari a l’usuari actual, el grup a «%s» i els permissos d’accés a %o.\n"
"\n"
"%s"
#: login/programs/pt_chown.c:198
#, c-format
msgid "too many arguments"
msgstr "sobren arguments"
#: login/programs/pt_chown.c:206
#, c-format
msgid "needs to be installed setuid `root'"
msgstr "ha d’estar instal·lat amb setuid a «root»"
#: malloc/mcheck.c:346
msgid "memory is consistent, library is buggy\n"
msgstr "la memòria és consistent; la biblioteca té errors\n"
#: malloc/mcheck.c:349
msgid "memory clobbered before allocated block\n"
msgstr "s’ha sobreescrit la memòria d’abans del bloc reservat\n"
#: malloc/mcheck.c:352
msgid "memory clobbered past end of allocated block\n"
msgstr "s’ha sobreescrit la memòria de després del bloc reservat\n"
#: malloc/mcheck.c:355
msgid "block freed twice\n"
msgstr "s’ha alliberat el bloc dues voltes\n"
#: malloc/mcheck.c:358
msgid "bogus mcheck_status, library is buggy\n"
msgstr "el valor d’«mcheck_status» és estrany; la biblioteca té errors\n"
#: malloc/memusage.sh:32
msgid "%s: option '%s' requires an argument\\n"
msgstr "%s: l’opció «%s» necessita un argument\\n"
#: malloc/memusage.sh:38
msgid ""
"Usage: memusage [OPTION]... PROGRAM [PROGRAMOPTION]...\n"
"Profile memory usage of PROGRAM.\n"
"\n"
" -n,--progname=NAME Name of the program file to profile\n"
" -p,--png=FILE Generate PNG graphic and store it in FILE\n"
" -d,--data=FILE Generate binary data file and store it in FILE\n"
" -u,--unbuffered Don't buffer output\n"
" -b,--buffer=SIZE Collect SIZE entries before writing them out\n"
" --no-timer Don't collect additional information through timer\n"
" -m,--mmap Also trace mmap & friends\n"
"\n"
" -?,--help Print this help and exit\n"
" --usage Give a short usage message\n"
" -V,--version Print version information and exit\n"
"\n"
" The following options only apply when generating graphical output:\n"
" -t,--time-based Make graph linear in time\n"
" -T,--total Also draw graph of total memory use\n"
" --title=STRING Use STRING as title of the graph\n"
" -x,--x-size=SIZE Make graphic SIZE pixels wide\n"
" -y,--y-size=SIZE Make graphic SIZE pixels high\n"
"\n"
"Mandatory arguments to long options are also mandatory for any corresponding\n"
"short options.\n"
"\n"
msgstr ""
"Forma d’ús: memusage [OPCIÓ]… PROGRAMA [OPCIÓ_DE_PROGRAMA]…\n"
"Fa un perfilat de l’ús de memòria del PROGRAMA.\n"
"\n"
" -n, --progname=NOM Nom del fitxer del programa a perfilar.\n"
" -p, --png=FITXER Genera un FITXER amb un gràfic PNG.\n"
" -d, --data=FITXER Genera un FITXER de dades binàries.\n"
" -u, --unbuffered No empra memòria intermèdia per a l’eixida.\n"
" -b, --buffer=N Acumula N entrades abans d’escriure‐les.\n"
" --no-timer No recull informació addicional del temporitzador.\n"
" -m, --mmap També traça mmap() i companyia.\n"
"\n"
" -?, --help Mostra aquesta ajuda i ix.\n"
" --usage Mostra un missatge breu amb la forma d’ús.\n"
" -V, --version Mostra informació sobre la versió i ix.\n"
"\n"
"Les opcions següents només es tenen en compte en generar un gràfic d’eixida:\n"
"\n"
" -t, --time-based Genera un gràfic lineal en el temps.\n"
" -T, --total Inclou un gràfic de l’ús total de memòria.\n"
" --title=CADENA Empra la CADENA com a títol del gràfic.\n"
" -x, --x-size=AMPLADA Genera un gràfic de l’AMPLADA indicada (en píxels).\n"
" -y, --y-size=ALTURA Genera un gràfic de l’ALTURA indicada (en píxels).\n"
"\n"
"Els arguments obligatoris per a les opcions llargues també ho són per a les\n"
"opcions curtes corresponents.\n"
"\n"
#: malloc/memusage.sh:99
msgid ""
"Syntax: memusage [--data=FILE] [--progname=NAME] [--png=FILE] [--unbuffered]\n"
"\t [--buffer=SIZE] [--no-timer] [--time-based] [--total]\n"
"\t [--title=STRING] [--x-size=SIZE] [--y-size=SIZE]\n"
"\t PROGRAM [PROGRAMOPTION]..."
msgstr ""
"Forma d’ús: memusage [--data=FITXER] [--progname=NOM] [--png=FITXER]\n"
" [--unbuffered] [--buffer=MIDA] [--no-timer] [--time-based]\n"
" [--total] [--title=CADENA] [--x-size=MIDA] [--y-size=MIDA]\n"
" PROGRAMA [OPCIÓ_DE_PROGRAMA]…"
#: malloc/memusage.sh:191
msgid "memusage: option \\`${1##*=}' is ambiguous"
msgstr "memusage: l’opció «${1##*=}» és ambígua"
#: malloc/memusage.sh:200
msgid "memusage: unrecognized option \\`$1'"
msgstr "memusage: l’opció «$1» no és reconeguda"
#: malloc/memusage.sh:213
msgid "No program name given"
msgstr "No s’ha indicat un nom de programa"
# Més ajudes. ivb
#: malloc/memusagestat.c:56
msgid "Name output file"
msgstr "Especifica el fitxer d’eixida."
#: malloc/memusagestat.c:57
msgid "STRING"
msgstr "CADENA"
#: malloc/memusagestat.c:57
msgid "Title string used in output graphic"
msgstr "Cadena amb el títol a emprar al gràfic d’eixida."
#: malloc/memusagestat.c:58
msgid "Generate output linear to time (default is linear to number of function calls)"
msgstr "Genera una eixida lineal respecte el temps (per defecte és lineal respecte el nombre de crides a funció)."
#: malloc/memusagestat.c:62
msgid "Also draw graph for total memory consumption"
msgstr "També mostra un gràfic del consum total de memòria."
#: malloc/memusagestat.c:63
msgid "VALUE"
msgstr "VALOR"
#: malloc/memusagestat.c:64
msgid "Make output graphic VALUE pixels wide"
msgstr "Fa el gràfic d’eixida de VALOR píxels d’amplada."
#: malloc/memusagestat.c:65
msgid "Make output graphic VALUE pixels high"
msgstr "Fa el gràfic d’eixida de VALOR píxels d’altura."
#: malloc/memusagestat.c:70
msgid "Generate graphic from memory profiling data"
msgstr "Genera un gràfic amb les dades de perfilat de memòria."
#: malloc/memusagestat.c:73
msgid "DATAFILE [OUTFILE]"
msgstr "FITXER_DADES [FITXER_EIXIDA]"
#: misc/error.c:117
msgid "Unknown system error"
msgstr "error desconegut del sistema"
#: nis/nis_callback.c:188
msgid "unable to free arguments"
msgstr "no s’han pogut alliberar els arguments"
#: nis/nis_error.h:1 nis/ypclnt.c:831 nis/ypclnt.c:919 posix/regcomp.c:133
#: sysdeps/gnu/errlist.c:20
msgid "Success"
msgstr "Èxit"
#: nis/nis_error.h:2
msgid "Probable success"
msgstr "Èxit probable"
#: nis/nis_error.h:3
msgid "Not found"
msgstr "No s’ha trobat"
#: nis/nis_error.h:4
msgid "Probably not found"
msgstr "Probablement no s’ha trobat"
#: nis/nis_error.h:5
msgid "Cache expired"
msgstr "La memòria cau ha expirat"
#: nis/nis_error.h:6
msgid "NIS+ servers unreachable"
msgstr "Els servidors NIS+ són inabastables"
#: nis/nis_error.h:7
msgid "Unknown object"
msgstr "L’objecte no és conegut"
#: nis/nis_error.h:8
msgid "Server busy, try again"
msgstr "El servidor es troba ocupat, torneu a provar"
#: nis/nis_error.h:9
msgid "Generic system error"
msgstr "Error genèric del sistema"
#: nis/nis_error.h:10
msgid "First/next chain broken"
msgstr "S’ha trencat la cadena de primer/següent"
#. TRANS Permission denied; the file permissions do not allow the attempted operation.
#: nis/nis_error.h:11 nis/ypclnt.c:876 sysdeps/gnu/errlist.c:157
msgid "Permission denied"
msgstr "S’ha denegat el permís"
#: nis/nis_error.h:12
msgid "Not owner"
msgstr "No n’és propietari"
#: nis/nis_error.h:13
msgid "Name not served by this server"
msgstr "El nom no és servit per aquest servidor"
#: nis/nis_error.h:14
msgid "Server out of memory"
msgstr "S’ha exhaurit la memòria del servidor"
#: nis/nis_error.h:15
msgid "Object with same name exists"
msgstr "Ja existeix un objecte amb el mateix nom"
#: nis/nis_error.h:16
msgid "Not master server for this domain"
msgstr "No és el servidor mestre d’aquest domini"
#: nis/nis_error.h:17
msgid "Invalid object for operation"
msgstr "L’objecte emprat a l’operació no és vàlid"
#: nis/nis_error.h:18
msgid "Malformed name, or illegal name"
msgstr "El nom està en mal estat o no està permès"
#: nis/nis_error.h:19
msgid "Unable to create callback"
msgstr "No s’ha pogut crear el procés de crida de retorn"
#: nis/nis_error.h:20
msgid "Results sent to callback proc"
msgstr "S’han enviat els resultats al procés de crida de retorn"
#: nis/nis_error.h:21
msgid "Not found, no such name"
msgstr "No s’ha trobat, el nom no existeix"
#: nis/nis_error.h:22
msgid "Name/entry isn't unique"
msgstr "El nom/entrada no és única"
#: nis/nis_error.h:23
msgid "Modification failed"
msgstr "La modificació ha fallat"
#: nis/nis_error.h:24
msgid "Database for table does not exist"
msgstr "La base de dades de la taula no existeix"
#: nis/nis_error.h:25
msgid "Entry/table type mismatch"
msgstr "Els tipus d’entrada i taula no concorden"
#: nis/nis_error.h:26
msgid "Link points to illegal name"
msgstr "L’enllaç apunta a un nom no permès"
#: nis/nis_error.h:27
msgid "Partial success"
msgstr "Èxit parcial"
#: nis/nis_error.h:28
msgid "Too many attributes"
msgstr "Sobren atributs"
#: nis/nis_error.h:29
msgid "Error in RPC subsystem"
msgstr "Error al subsistema RPC"
#: nis/nis_error.h:30
msgid "Missing or malformed attribute"
msgstr "L’atribut manca o està en mal estat"
#: nis/nis_error.h:31
msgid "Named object is not searchable"
msgstr "L’objecte anomenat no és cercable"
# ivb (2001/11/07)
# ivb Si no he entés malament, «proc» és el programa «ypxfr» -> procés
#: nis/nis_error.h:32
msgid "Error while talking to callback proc"
msgstr "Error en parlar amb el procés de crida de retorn"
#: nis/nis_error.h:33
msgid "Non NIS+ namespace encountered"
msgstr "S’ha trobat un espai de noms no‐NIS+"
#: nis/nis_error.h:34
msgid "Illegal object type for operation"
msgstr "El tipus d’objecte emprat a l’operació no és permès"
#: nis/nis_error.h:35
msgid "Passed object is not the same object on server"
msgstr "L’objecte passat no és el mateix objecte al servidor"
#: nis/nis_error.h:36
msgid "Modify operation failed"
msgstr "L’operació de modificació ha fallat"
#: nis/nis_error.h:37
msgid "Query illegal for named table"
msgstr "La consulta no és permesa per a la taula anomenada"
#: nis/nis_error.h:38
msgid "Attempt to remove a non-empty table"
msgstr "S’ha intentat eliminar una taula no buida"
#: nis/nis_error.h:39
msgid "Error in accessing NIS+ cold start file. Is NIS+ installed?"
msgstr "Error en accedir al fitxer d’arrencada en fred de NIS+. Heu instal·lat NIS+?"
#: nis/nis_error.h:40
msgid "Full resync required for directory"
msgstr "Cal resincronitzar completament el directori"
#: nis/nis_error.h:41
msgid "NIS+ operation failed"
msgstr "L’operació NIS+ ha fallat"
#: nis/nis_error.h:42
msgid "NIS+ service is unavailable or not installed"
msgstr "El servei NIS+ no es troba disponible o no està instal·lat"
# ivb (2001/10/20)
# ivb I de l'Univers i de Tot. ;)
#: nis/nis_error.h:43
msgid "Yes, 42 is the meaning of life"
msgstr "Sí, 42 és el Significat de la Vida"
#: nis/nis_error.h:44
msgid "Unable to authenticate NIS+ server"
msgstr "No s’ha pogut autenticar el servidor NIS+"
#: nis/nis_error.h:45
msgid "Unable to authenticate NIS+ client"
msgstr "No s’ha pogut autenticar el client NIS+"
#: nis/nis_error.h:46
msgid "No file space on server"
msgstr "No resta espai per a fitxers al servidor"
#: nis/nis_error.h:47
msgid "Unable to create process on server"
msgstr "No s’ha pogut crear un procés al servidor"
#: nis/nis_error.h:48
msgid "Master server busy, full dump rescheduled."
msgstr "El servidor mestre es troba ocupat, es replanifica el bolcat complet"
#: nis/nis_local_names.c:121
#, c-format
msgid "LOCAL entry for UID %d in directory %s not unique\n"
msgstr "L’entrada LOCAL de l’UID %d al directori «%s» no és única\n"
# ivb (2001/10/30)
# ivb Crec que es refereix a un tipus de servei de noms -> masculí.
#: nis/nis_print.c:51
msgid "UNKNOWN"
msgstr "DESCONEGUT"
# ivb (2001/11/01)
# ivb D'acord amb «nis/rpcsvc/nis_object.x».
#: nis/nis_print.c:109
msgid "BOGUS OBJECT\n"
msgstr "OBJECTE NO INICIAT\n"
#: nis/nis_print.c:112
msgid "NO OBJECT\n"
msgstr "CAP OBJECTE\n"
#: nis/nis_print.c:115
msgid "DIRECTORY\n"
msgstr "DIRECTORI\n"
#: nis/nis_print.c:118
msgid "GROUP\n"
msgstr "GRUP\n"
#: nis/nis_print.c:121
msgid "TABLE\n"
msgstr "TAULA\n"
#: nis/nis_print.c:124
msgid "ENTRY\n"
msgstr "ENTRADA\n"
#: nis/nis_print.c:127
msgid "LINK\n"
msgstr "ENLLAÇ\n"
#: nis/nis_print.c:130
msgid "PRIVATE\n"
msgstr "PRIVAT\n"
#: nis/nis_print.c:133
msgid "(Unknown object)\n"
msgstr "(Objecte desconegut)\n"
#: nis/nis_print.c:167
#, c-format
msgid "Name : `%s'\n"
msgstr "Nom : «%s»\n"
#: nis/nis_print.c:168
#, c-format
msgid "Type : %s\n"
msgstr "Tipus : %s\n"
#: nis/nis_print.c:173
msgid "Master Server :\n"
msgstr "Servidor mestre :\n"
# ivb (2001/10/28)
# ivb Es refereix a un servidor rèplica, no a replicar.
#: nis/nis_print.c:175
msgid "Replicate :\n"
msgstr "Rèplica :\n"
#: nis/nis_print.c:176
#, c-format
msgid "\tName : %s\n"
msgstr "\tNom : %s\n"
#: nis/nis_print.c:177
msgid "\tPublic Key : "
msgstr "\tClau pública: "
#: nis/nis_print.c:181
msgid "None.\n"
msgstr "Cap.\n"
# ivb (2001/10/28)
# ivb Xicoteta diferència-Home de l'infern ;)
#: nis/nis_print.c:184
#, c-format
msgid "Diffie-Hellmann (%d bits)\n"
msgstr "Diffie‐Hellmann (%d bits)\n"
#: nis/nis_print.c:189
#, c-format
msgid "RSA (%d bits)\n"
msgstr "RSA (%d bits)\n"
#: nis/nis_print.c:192
msgid "Kerberos.\n"
msgstr "Kerberos.\n"
# ivb (2001/10/30)
# ivb Es refereix a una clau pública -> femení.
#: nis/nis_print.c:195
#, c-format
msgid "Unknown (type = %d, bits = %d)\n"
msgstr "Desconeguda (tipus = %d, bits = %d)\n"
#: nis/nis_print.c:206
#, c-format
msgid "\tUniversal addresses (%u)\n"
msgstr "\tAdreces universals (%u)\n"
#: nis/nis_print.c:228
msgid "Time to live : "
msgstr "Temps de vida : "
#: nis/nis_print.c:230
msgid "Default Access rights :\n"
msgstr "Drets d’accés per defecte :\n"
#: nis/nis_print.c:239
#, c-format
msgid "\tType : %s\n"
msgstr "\tTipus : %s\n"
#: nis/nis_print.c:240
msgid "\tAccess rights: "
msgstr "\tDrets d’accés: "
#: nis/nis_print.c:254
msgid "Group Flags :"
msgstr "Senyaladors del grup :"
#: nis/nis_print.c:257
msgid ""
"\n"
"Group Members :\n"
msgstr ""
"\n"
"Membres del grup :\n"
#: nis/nis_print.c:269
#, c-format
msgid "Table Type : %s\n"
msgstr "Tipus de taula : %s\n"
#: nis/nis_print.c:270
#, c-format
msgid "Number of Columns : %d\n"
msgstr "Nombre de columnes : %d\n"
# ivb (2000/10/28)
# ivb Açò és correcte segons nis/rpcsvc/nis_object.x, és «caràcter
# ivb separador» i no «separador de caràcters».
#: nis/nis_print.c:271
#, c-format
msgid "Character Separator : %c\n"
msgstr "Caràcter separador : %c\n"
#: nis/nis_print.c:272
#, c-format
msgid "Search Path : %s\n"
msgstr "Camí de cerca : %s\n"
#: nis/nis_print.c:273
msgid "Columns :\n"
msgstr "Columnes :\n"
#: nis/nis_print.c:276
#, c-format
msgid "\t[%d]\tName : %s\n"
msgstr "\t[%d]\tNom : %s\n"
#: nis/nis_print.c:278
msgid "\t\tAttributes : "
msgstr "\t\tAtributs : "
#: nis/nis_print.c:280
msgid "\t\tAccess Rights : "
msgstr "\t\tDrets d’accés : "
#: nis/nis_print.c:290
msgid "Linked Object Type : "
msgstr "Tipus de l’objecte enllaçat : "
#: nis/nis_print.c:292
#, c-format
msgid "Linked to : %s\n"
msgstr "Enllaçat amb : %s\n"
#: nis/nis_print.c:302
#, c-format
msgid "\tEntry data of type %s\n"
msgstr "\tDades de l’entrada de tipus «%s»\n"
#: nis/nis_print.c:305
#, c-format
msgid "\t[%u] - [%u bytes] "
msgstr "\t[%u] — [%u octets] "
#: nis/nis_print.c:308
msgid "Encrypted data\n"
msgstr "Dades xifrades\n"
#: nis/nis_print.c:310
msgid "Binary data\n"
msgstr "Dades binàries\n"
#: nis/nis_print.c:326
#, c-format
msgid "Object Name : %s\n"
msgstr "Nom de l’objecte : %s\n"
#: nis/nis_print.c:327
#, c-format
msgid "Directory : %s\n"
msgstr "Directori : %s\n"
#: nis/nis_print.c:328
#, c-format
msgid "Owner : %s\n"
msgstr "Propietari : %s\n"
#: nis/nis_print.c:329
#, c-format
msgid "Group : %s\n"
msgstr "Grup : %s\n"
#: nis/nis_print.c:330
msgid "Access Rights : "
msgstr "Drets d’accés : "
#: nis/nis_print.c:332
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Time to Live : "
msgstr ""
"\n"
"Temps de vida : "
#: nis/nis_print.c:335
#, c-format
msgid "Creation Time : %s"
msgstr "Data de creació : %s"
#: nis/nis_print.c:337
#, c-format
msgid "Mod. Time : %s"
msgstr "Data modificació : %s"
#: nis/nis_print.c:338
msgid "Object Type : "
msgstr "Tipus d’objecte : "
#: nis/nis_print.c:358
#, c-format
msgid " Data Length = %u\n"
msgstr " Longitud de les dades = %u\n"
#: nis/nis_print.c:372
#, c-format
msgid "Status : %s\n"
msgstr "Estat : %s\n"
#: nis/nis_print.c:373
#, c-format
msgid "Number of objects : %u\n"
msgstr "Nombre d’objectes : %u\n"
#: nis/nis_print.c:377
#, c-format
msgid "Object #%d:\n"
msgstr "Objecte #%d:\n"
#: nis/nis_print_group_entry.c:116
#, c-format
msgid "Group entry for \"%s.%s\" group:\n"
msgstr "Entrada de grup per al grup «%s.%s»:\n"
#: nis/nis_print_group_entry.c:124
msgid " Explicit members:\n"
msgstr " Membres explícits:\n"
#: nis/nis_print_group_entry.c:129
msgid " No explicit members\n"
msgstr " No hi ha membres explícits.\n"
#: nis/nis_print_group_entry.c:132
msgid " Implicit members:\n"
msgstr " Membres implícits:\n"
#: nis/nis_print_group_entry.c:137
msgid " No implicit members\n"
msgstr " No hi ha membres implícits.\n"
#: nis/nis_print_group_entry.c:140
msgid " Recursive members:\n"
msgstr " Membres recursius:\n"
#: nis/nis_print_group_entry.c:145
msgid " No recursive members\n"
msgstr " No hi ha membres recursius.\n"
#: nis/nis_print_group_entry.c:148
msgid " Explicit nonmembers:\n"
msgstr " No‐membres explícits:\n"
#: nis/nis_print_group_entry.c:153
msgid " No explicit nonmembers\n"
msgstr " No hi ha no‐membres explícits.\n"
#: nis/nis_print_group_entry.c:156
msgid " Implicit nonmembers:\n"
msgstr " No‐membres implícits:\n"
#: nis/nis_print_group_entry.c:161
msgid " No implicit nonmembers\n"
msgstr " No hi ha no‐membres implícits.\n"
#: nis/nis_print_group_entry.c:164
msgid " Recursive nonmembers:\n"
msgstr " No‐membres recursius:\n"
#: nis/nis_print_group_entry.c:169
msgid " No recursive nonmembers\n"
msgstr " No hi ha no‐membres recursius.\n"
#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:100
#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:182
#, c-format
msgid "DES entry for netname %s not unique\n"
msgstr "l’entrada DES per al nom de xarxa «%s» no és única\n"
#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:219
#, c-format
msgid "netname2user: missing group id list in `%s'"
msgstr "netname2user: manca la llista d’identificadors de grup a «%s»."
#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:301
#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:307
#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:372
#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:381
#, c-format
msgid "netname2user: (nis+ lookup): %s\n"
msgstr "netname2user: (cerca nis+): %s\n"
#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:320
#, c-format
msgid "netname2user: DES entry for %s in directory %s not unique"
msgstr "netname2user: l’entrada DES de «%s» al directori «%s» no és única"
#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:338
#, c-format
msgid "netname2user: principal name `%s' too long"
msgstr "netname2user: el nom principal «%s» és massa llarg"
#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:394
#, c-format
msgid "netname2user: LOCAL entry for %s in directory %s not unique"
msgstr "netname2user: l’entrada LOCAL de «%s» al directori «%s» no és única"
#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:401
msgid "netname2user: should not have uid 0"
msgstr "netname2user: no ha de tenir l’UID 0"
#: nis/ypclnt.c:834
msgid "Request arguments bad"
msgstr "Els arguments de la petició són incorrectes"
#: nis/ypclnt.c:837
msgid "RPC failure on NIS operation"
msgstr "El procediment RPC ha fallat en una operació NIS"
#: nis/ypclnt.c:840
msgid "Can't bind to server which serves this domain"
msgstr "No s’ha pogut enllaçar amb el servidor d’aquest domini"
#: nis/ypclnt.c:843
msgid "No such map in server's domain"
msgstr "El mapa no és al domini del servidor"
#: nis/ypclnt.c:846
msgid "No such key in map"
msgstr "La clau no és al mapa"
#: nis/ypclnt.c:849
msgid "Internal NIS error"
msgstr "Error intern de NIS"
#: nis/ypclnt.c:852
msgid "Local resource allocation failure"
msgstr "No s’ha pogut assignar un recurs local"
#: nis/ypclnt.c:855
msgid "No more records in map database"
msgstr "No hi ha més registres a la base de dades del mapa"
#: nis/ypclnt.c:858
msgid "Can't communicate with portmapper"
msgstr "No s’ha pogut comunicar amb el mapador de ports"
#: nis/ypclnt.c:861
msgid "Can't communicate with ypbind"
msgstr "No s’ha pogut comunicar amb «ypbind»"
#: nis/ypclnt.c:864
msgid "Can't communicate with ypserv"
msgstr "No s’ha pogut comunicar amb «ypserv»"
#: nis/ypclnt.c:867
msgid "Local domain name not set"
msgstr "No s’ha establert nom del domini local"
#: nis/ypclnt.c:870
msgid "NIS map database is bad"
msgstr "La base de dades de mapes NIS és feta malbé"
#: nis/ypclnt.c:873
msgid "NIS client/server version mismatch - can't supply service"
msgstr "Les versions de client i servidor NIS difereixen; no es pot donar servei"
#: nis/ypclnt.c:879
msgid "Database is busy"
msgstr "La base de dades es troba ocupada"
#: nis/ypclnt.c:882
msgid "Unknown NIS error code"
msgstr "Codi d’error desconegut de NIS"
#: nis/ypclnt.c:922
msgid "Internal ypbind error"
msgstr "Error intern d’«ypbind»"
#: nis/ypclnt.c:925
msgid "Domain not bound"
msgstr "El domini no és vinculat"
#: nis/ypclnt.c:928
msgid "System resource allocation failure"
msgstr "No s’han pogut assignar recursos del sistema"
#: nis/ypclnt.c:931
msgid "Unknown ypbind error"
msgstr "Error desconegut d’«ypbind»"
#: nis/ypclnt.c:972
msgid "yp_update: cannot convert host to netname\n"
msgstr "yp_update: no s’ha pogut convertir el nom d’estació a nom de xarxa\n"
#: nis/ypclnt.c:990
msgid "yp_update: cannot get server address\n"
msgstr "yp_update: no s’ha pogut obtenir l’adreça del servidor\n"
# El nom de la base de dades s’usa més a sovint que la descripció. ivb
#: nscd/aicache.c:83 nscd/hstcache.c:494
#, c-format
msgid "Haven't found \"%s\" in hosts cache!"
msgstr "no s’ha trobat «%s» a la memòria cau de «hosts»"
# El nom de la base de dades s’usa més a sovint que la descripció. ivb
#: nscd/aicache.c:85 nscd/hstcache.c:496
#, c-format
msgid "Reloading \"%s\" in hosts cache!"
msgstr "es torna a carregar «%s» a la memòria cau de «hosts»"
# La 2a. és de l’estil de «GETPWBYNAME», la 3a. com «passwd». ivb
# Al darrere pot anar « (first)» o no. ivb
#: nscd/cache.c:151
#, c-format
msgid "add new entry \"%s\" of type %s for %s to cache%s"
msgstr "s’afegeix una nova entrada «%s» de tipus %s a la memòria cau de «%s»%s"
# FIXME: language-dependent construct ivb
# Supose que vol dir «abans». ivb
#: nscd/cache.c:153
msgid " (first)"
msgstr " (primer)"
#: nscd/cache.c:285 nscd/connections.c:1019
#, c-format
msgid "cannot stat() file `%s': %s"
msgstr "ha fallat stat() sobre el fitxer «%s»: %s"
#: nscd/cache.c:331
#, c-format
msgid "pruning %s cache; time %ld"
msgstr "neteja de la memòria cau de «%s», hora %ld"
# La 2a. és de l’estil de «GETPWBYNAME». ivb
#: nscd/cache.c:360
#, c-format
msgid "considering %s entry \"%s\", timeout %<PRIu64>"
msgstr "es considera l’entrada %s «%s», expiració %<PRIu64>"
#: nscd/connections.c:571
#, c-format
msgid "invalid persistent database file \"%s\": %s"
msgstr "el fitxer de base de dades persistent «%s» no és vàlid: %s"
#: nscd/connections.c:579
msgid "uninitialized header"
msgstr "la capçalera no es troba iniciada"
#: nscd/connections.c:584
msgid "header size does not match"
msgstr "la mida de la capçalera no concorda"
#: nscd/connections.c:594
msgid "file size does not match"
msgstr "la mida del fitxer no concorda"
#: nscd/connections.c:611
msgid "verification failed"
msgstr "la verificació ha fallat"
#: nscd/connections.c:625
#, c-format
msgid "suggested size of table for database %s larger than the persistent database's table"
msgstr "la mida de taula suggerida per a la base de dades «%s» és major que la de la base de dades persistent"
#: nscd/connections.c:636 nscd/connections.c:721
#, c-format
msgid "cannot create read-only descriptor for \"%s\"; no mmap"
msgstr "no s’ha pogut crear un descriptor de només lectura per a «%s»; no s’emprarà mmap()"
#: nscd/connections.c:652
#, c-format
msgid "cannot access '%s'"
msgstr "no s’ha pogut accedir a «%s»"
#: nscd/connections.c:700
#, c-format
msgid "database for %s corrupted or simultaneously used; remove %s manually if necessary and restart"
msgstr "la base de dades de «%s» està corrupta o sent emprada concurrentment; elimineu «%s» manualment si cal i reinicieu"
#: nscd/connections.c:707
#, c-format
msgid "cannot create %s; no persistent database used"
msgstr "no s’ha pogut crear «%s»; no s’emprarà una base de dades persistent"
#: nscd/connections.c:710
#, c-format
msgid "cannot create %s; no sharing possible"
msgstr "no s’ha pogut crear «%s»; no es podrà compartir"
#: nscd/connections.c:781
#, c-format
msgid "cannot write to database file %s: %s"
msgstr "no s’ha pogut escriure al fitxer de base de dades «%s»: %s"
#: nscd/connections.c:820
#, c-format
msgid "cannot set socket to close on exec: %s; disabling paranoia mode"
msgstr "no s’ha pogut indicar que el connector es tanque en fer exec(): %s; s’inhabilita el mode paranoic"
#: nscd/connections.c:869
#, c-format
msgid "cannot open socket: %s"
msgstr "no s’ha pogut obrir el connector: %s"
#: nscd/connections.c:889 nscd/connections.c:953
#, c-format
msgid "cannot change socket to nonblocking mode: %s"
msgstr "no s’ha pogut canviar el connector al mode no blocador: %s"
#: nscd/connections.c:897 nscd/connections.c:963
#, c-format
msgid "cannot set socket to close on exec: %s"
msgstr "no s’ha pogut indicar que el connector es tanque en fer exec(): %s"
#: nscd/connections.c:910
#, c-format
msgid "cannot enable socket to accept connections: %s"
msgstr "no s’ha pogut habilitar el connector per a acceptar connexions: %s"
# Cap usa quote(). ivb
# Missatge de depuració. ivb
# Allò traçat és el fitxer, segons el codi. ivb
#: nscd/connections.c:1003
#, c-format
msgid "register trace file %s for database %s"
msgstr "es registra el fitxer traçat «%s» per a la base de dades «%s»"
#: nscd/connections.c:1133
#, c-format
msgid "provide access to FD %d, for %s"
msgstr "es proporciona accés al descriptor de fitxer %d, per a «%s»"
#: nscd/connections.c:1145
#, c-format
msgid "cannot handle old request version %d; current version is %d"
msgstr "no s’ha pogut atendre la petició amb versió antiga %d; la versió actual és %d"
#: nscd/connections.c:1167
#, c-format
msgid "request from %ld not handled due to missing permission"
msgstr "no s’atén la petició de %ld per manca de permissos"
#: nscd/connections.c:1172
#, c-format
msgid "request from '%s' [%ld] not handled due to missing permission"
msgstr "no s’atén la petició de «%s» (%ld) per manca de permissos"
#: nscd/connections.c:1177
msgid "request not handled due to missing permission"
msgstr "no s’atén la petició per manca de permissos"
#: nscd/connections.c:1215 nscd/connections.c:1268
#, c-format
msgid "cannot write result: %s"