blob: 7a1c349d61822a3e46a3accc520eb5faadf1e452 [file] [log] [blame]
# Greek(Hellenic) messages for the GNU libc.
# Copyright (C) 1998, 1999, 2000, 2001 Free Software Foundation, Inc.
# Nikos Mavroyanopoulos <nmav@hellug.gr>, 1999, 2000.
# Simos Xenitellis <S.Xenitellis@rhbnc.ac.uk>, 1999, 2000, 2001.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: libc 2.2.3\n"
"POT-Creation-Date: 2001-01-21 08:03-0800\n"
"PO-Revision-Date: 2001-05-21 19:20:31+0000\n"
"Last-Translator: Nikos Mavroyanopoulos <nmav@hellug.gr>\n"
"Language-Team: Greek <nls@tux.hellug.gr>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-7\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#: nis/nis_print.c:274
msgid "\t\tAccess Rights : "
msgstr "\t\tÄéêáéþìáôá ÐñïóðÝëáóçò : "
#: nis/nis_print.c:272
msgid "\t\tAttributes : "
msgstr "\t\tÉäéüôçôåò : "
#: sunrpc/rpc_main.c:1425
#, c-format
msgid "\t%s [-abkCLNTM][-Dname[=value]] [-i size] [-I [-K seconds]] [-Y path] infile\n"
msgstr "\t%s [-abkCLNTM][-Düíïìá[=ôéìÞ]] [-i ìÝãåèïò] [-I [-K äåõôåñüëåðôá]] [-Y ìïíïðÜôé] áñ÷åßï_åéóüäïõ\n"
#: sunrpc/rpc_main.c:1427
#, c-format
msgid "\t%s [-c | -h | -l | -m | -t | -Sc | -Ss | -Sm] [-o outfile] [infile]\n"
msgstr "\t%s [-c | -h | -l | -m | -t | -Sc | -Ss | -Sm] [-o áñ÷åßï_åîüäïõ] [áñ÷åßï_åéóüäïõ]\n"
#: sunrpc/rpc_main.c:1430
#, c-format
msgid "\t%s [-n netid]* [-o outfile] [infile]\n"
msgstr "\t%s [-n ôáõô.äéêôýïõ]* [-o áñ÷åßï_åîüäïõ] [áñ÷åßï_åéóüäïõ]\n"
#: sunrpc/rpc_main.c:1429
#, c-format
msgid "\t%s [-s nettype]* [-o outfile] [infile]\n"
msgstr "\t%s [-s åßäïò_äéêôýïõ]* [-o áñ÷åßï_åîüäïõ] [áñ÷åßï_åéóüäïõ]\n"
#: nis/nis_print.c:236
msgid "\tAccess rights: "
msgstr "\tÄéêáéþìáôá ðñïóðÝëáóçò: "
#: nis/nis_print.c:294
#, c-format
msgid "\tEntry data of type %s\n"
msgstr "\tÄåäïìÝíá åéóáãùãÞò ôïõ ôýðïõ %s\n"
#: nis/nis_print.c:172
#, c-format
msgid "\tName : %s\n"
msgstr "\t¼íïìá : %s\n"
#: nis/nis_print.c:173
msgid "\tPublic Key : "
msgstr "\tÄçìüóéï Êëåéäß :"
#: nis/nis_print.c:235
#, c-format
msgid "\tType : %s\n"
msgstr "\tÔýðïò : %s\n"
#: nis/nis_print.c:202
#, c-format
msgid "\tUniversal addresses (%u)\n"
msgstr "\tÊáèïëéêÞ äéåýèõíóç (%u)\n"
#: nis/nis_print.c:270
#, c-format
msgid "\t[%d]\tName : %s\n"
msgstr "\t[%d]\t¼íïìá : %s\n"
#: nis/nis_print.c:297
#, c-format
msgid "\t[%u] - [%u bytes] "
msgstr "\t[%u] - [%u byte]"
#: nscd/nscd_stat.c:154
msgid ""
"\n"
"%s cache:\n"
"\n"
"%15s cache is enabled\n"
"%15Zd suggested size\n"
"%15ld seconds time to live for positive entries\n"
"%15ld seconds time to live for negative entries\n"
"%15ld cache hits on positive entries\n"
"%15ld cache hits on negative entries\n"
"%15ld cache misses on positive entries\n"
"%15ld cache misses on negative entries\n"
"%15ld%% cache hit rate\n"
"%15s check /etc/%s for changes\n"
msgstr ""
"\n"
"%s ëáíèÜíïõóá ìíÞìç:\n"
"\n"
"%15s ç ëáíèÜíïõóá ìíÞìç åßíáé åíåñãïðïéçìÝíç\n"
"%15Zd óõíéóôþìåíï ìÝãåèïò\n"
"%15ld äåõôåñüëåðôá ÷ñüíïò æùÞò ãéá èåôéêÝò êáôá÷ùñÞóåéò\n"
"%15ld äåõôåñüëåðôá ÷ñüíïò æùÞò ãéá áñíçôéêÝò êáôá÷ùñÞóåéò\n"
"%15ld åðéôõ÷ßåò ëáíèÜíïõóáò ìíÞìçò óå èåôéêÝò êáôá÷ùñÞóåéò\n"
"%15ld åðéôõ÷ßåò ëáíèÜíïõóáò ìíÞìçò óå áñíçôéêÝò êáôá÷ùñÞóåéò\n"
"%15ld áðïôõ÷ßåò ëáíèÜíïõóáò ìíÞìçò óå èåôéêÝò êáôá÷ùñÞóåéò\n"
"%15ld áðïôõ÷ßåò ëáíèÜíïõóáò ìíÞìçò óå áñíçôéêÝò êáôá÷ùñÞóåéò\n"
"%15ld%% ðïóïóôü åðéôõ÷éþí ëáíèÜíïõóáò ìíÞìçò\n"
"%15s Ýëåã÷ïò ôïõ /etc/%s ôñïðïðïéÞóåéò\n"
#: nis/nis_print.c:252
msgid "\nGroup Members :\n"
msgstr "\nÌÝëç ÏìÜäáò :\n"
#: nis/nis_print.c:323
msgid "\nTime to Live : "
msgstr "\n×ñüíïò ÆùÞò : "
#: sunrpc/rpcinfo.c:679
msgid " rpcinfo -b prognum versnum\n"
msgstr " rpcinfo -b 'áñéèì. ðñïãñÜììáôïò' 'áñéèì. Ýêäïóçò'\n"
#: sunrpc/rpcinfo.c:680
msgid " rpcinfo -d prognum versnum\n"
msgstr " rpcinfo -d 'áñéèì. ðñïãñÜììáôïò' 'áñéèì. Ýêäïóçò'\n"
#: sunrpc/rpcinfo.c:678
msgid " rpcinfo -p [ host ]\n"
msgstr " rpcinfo -p [ óýóôçìá ]\n"
#: sunrpc/rpcinfo.c:676
msgid " rpcinfo [ -n portnum ] -t host prognum [ versnum ]\n"
msgstr " rpcinfo [-n 'áñéèì. èýñáò' ] -t óýóôçìá 'áñéèì. ðñïãñÜììáôïò' ['áñéèì. Ýêäïóçò']\n"
#: nscd/nscd_stat.c:146 nscd/nscd_stat.c:148
msgid " no"
msgstr " ü÷é"
#: nscd/nscd_stat.c:146 nscd/nscd_stat.c:148
msgid " yes"
msgstr " íáé"
#: nis/nis_print.c:349
#, c-format
msgid " Data Length = %u\n"
msgstr " ÌÞêïò ÄåäïìÝíùí = %u\n"
#: nis/nis_print_group_entry.c:123
msgid " Explicit members:\n"
msgstr " ÑçôÜ ìÝëç:\n"
#: nis/nis_print_group_entry.c:147 nis/nis_print_group_entry.c:163
msgid " Explicit nonmembers:\n"
msgstr " ÑçôÜ ìç-ìÝëç:\n"
#: nis/nis_print_group_entry.c:131
msgid " Implicit members:\n"
msgstr " Áõôïíüçôá ìÝëç:\n"
#: nis/nis_print_group_entry.c:155
msgid " Implicit nonmembers:\n"
msgstr " Áõôïíüçôá ìç-ìÝëç:\n"
#: nis/nis_print_group_entry.c:128
msgid " No explicit members\n"
msgstr " ¶ññçôá ìÝëç\n"
#: nis/nis_print_group_entry.c:152
msgid " No explicit nonmembers\n"
msgstr " ÊáíÝíá ñçôü ìç-ìÝëïò\n"
#: nis/nis_print_group_entry.c:136
msgid " No implicit members\n"
msgstr " ÊáíÝíá áõôïíüçôï ìÝëïò\n"
#: nis/nis_print_group_entry.c:160
msgid " No implicit nonmembers\n"
msgstr " ÊáíÝíá áõôïíüçôï ìç-ìÝëïò\n"
#: nis/nis_print_group_entry.c:144
msgid " No recursive members\n"
msgstr " ÊáíÝíá áíáäñïìéêü ìÝëïò\n"
#: nis/nis_print_group_entry.c:168
msgid " No recursive nonmembers\n"
msgstr " ÊáíÝíá áíáäñïìéêü ìç-ìÝëïò\n"
#: nis/nis_print_group_entry.c:139
msgid " Recursive members:\n"
msgstr " ÁíáäñïìéêÜ ìÝëç:\n"
#: sunrpc/rpcinfo.c:574
msgid " program vers proto port\n"
msgstr " ðñüãñáììá åêä. ðñùôüêïëëï èýñá\n"
#: argp/argp-help.c:1572
msgid " or: "
msgstr " Þ:"
#: elf/ldconfig.c:448
msgid " (SKIPPED)\n"
msgstr ""
#: elf/ldconfig.c:446
msgid " (changed)\n"
msgstr " (Üëëáîå)\n"
#: timezone/zic.c:421
#, c-format
msgid " (rule from \"%s\", line %d)"
msgstr " (êáíüíáò áðü \"%s\", ãñáììÞ %d)"
#: argp/argp-help.c:1584
msgid " [OPTION...]"
msgstr " [ÅÐÉËÏÃÇ...]"
#: timezone/zic.c:418
#, c-format
msgid "\"%s\", line %d: %s"
msgstr "\"%s\", ãñáììÞ %d: %s"
#: timezone/zic.c:983
#, c-format
msgid "\"Zone %s\" line and -l option are mutually exclusive"
msgstr "\"Æþíç %s\" ãñáììÞ êáé åðéëïãÞ -l åßíáé áìïéâáßùò áðïêëåéüìåíá"
#: timezone/zic.c:991
#, c-format
msgid "\"Zone %s\" line and -p option are mutually exclusive"
msgstr "\"Æþíç %s\" ãñáììÞ êáé åðéëïãÞ -p åßíáé áìïéâáßùò áðïêëåéüìåíá"
#: sunrpc/rpc_main.c:1410
msgid "\"infile\" is required for template generation flags.\n"
msgstr "áðáéôåßôáé \"áñ÷åßï_åéóüäïõ\" ãéá óçìáßåò äçìéïõñãçìÝíåò áðü ïäçãü.\n"
#: argp/argp-help.c:209
#, c-format
msgid "%.*s: ARGP_HELP_FMT parameter requires a value"
msgstr "%.*s: ç ðáñÜìåôñïò ARGP_HELP_FMT áðáéôåß ôéìÞ"
#: argp/argp-help.c:218
#, c-format
msgid "%.*s: Unknown ARGP_HELP_FMT parameter"
msgstr "%.*s: ¶ãíùóôç ðáñÜìåôñïò ARGP_HELP_FMT"
#: locale/programs/ld-address.c:576 locale/programs/ld-collate.c:2593 locale/programs/ld-collate.c:3719
#: locale/programs/ld-ctype.c:2110 locale/programs/ld-ctype.c:2847 locale/programs/ld-identification.c:440
#: locale/programs/ld-measurement.c:232 locale/programs/ld-messages.c:326 locale/programs/ld-monetary.c:934
#: locale/programs/ld-name.c:300 locale/programs/ld-numeric.c:370 locale/programs/ld-paper.c:233
#: locale/programs/ld-telephone.c:308 locale/programs/ld-time.c:1172
#, c-format
msgid "%1$s: definition does not end with `END %1$s'"
msgstr "%1$s: ï ïñéóìüò äåí ôåëåéþíåé ìå `END %1$s'"
#: elf/cache.c:165 elf/cache.c:175
#, c-format
msgid "%d libs found in cache `%s'\n"
msgstr ""
#: timezone/zic.c:793
#, c-format
msgid "%s in ruleless zone"
msgstr "%s óå áêáíüíéóôç æþíç"
#: elf/../sysdeps/generic/readelflib.c:65
#, c-format
msgid "%s is a 32 bit ELF file.\n"
msgstr ""
#: elf/../sysdeps/generic/readelflib.c:67
#, c-format
msgid "%s is a 64 bit ELF file.\n"
msgstr ""
#: elf/../sysdeps/unix/sysv/linux/i386/readelflib.c:48
#, c-format
msgid "%s is for unknown machine %d.\n"
msgstr "ôï %s åßíáé ãéá ôï Üãíùóôï óýóôçìÜ %d.\n"
#: elf/ldconfig.c:329
#, c-format
msgid "%s is not a known library type"
msgstr ""
#: elf/../sysdeps/generic/readelflib.c:76
#, c-format
msgid "%s is not a shared object file (Type: %d).\n"
msgstr ""
#: elf/ldconfig.c:415
#, c-format
msgid "%s is not a symbolic link\n"
msgstr "ôï %s äåí åßíáé óõìâïëéêüò óýíäåóìïò\n"
#: elf/readlib.c:157
#, c-format
msgid "%s is not an ELF file - it has the wrong magic bytes at the start.\n"
msgstr ""
#: assert/assert.c:52
#, c-format
msgid "%s%s%s:%u: %s%sAssertion `%s' failed.\n"
msgstr "%s%s%s:%u: %s%sÏ éó÷õñéóìüò %s' áðÝôõ÷å.\n"
#: assert/assert-perr.c:54
#, c-format
msgid "%s%s%s:%u: %s%sUnexpected error: %s.\n"
msgstr "%s%s%s:%u: %s%sÌç áíáìåíüìåíï óöÜëìá: %s.\n"
#: stdio-common/psignal.c:48
#, c-format
msgid "%s%sUnknown signal %d\n"
msgstr "%s%s¶ãíùóôï óÞìá %d\n"
#: timezone/zic.c:2228
#, c-format
msgid "%s: %d did not sign extend correctly\n"
msgstr "%s: %d äåí ðñïóÞìáíå åêôåôáìÝíá óùóôÜ\n"
#: locale/programs/charmap.c:326
#, c-format
msgid "%s: <mb_cur_max> must be greater than <mb_cur_min>\n"
msgstr "%s: <mb_cur_max> ðñÝðåé íá åßíáé ìåãáëýôåñï ôïõ <mb_cur_min>\n"
#: sunrpc/rpc_main.c:423
#, c-format
msgid "%s: C preprocessor failed with exit code %d\n"
msgstr "%s: Ï ðñïåðåîåñãáóôÞò C áðÝôõ÷å ìå êùäéêü åîüäïõ %d\n"
#: sunrpc/rpc_main.c:420
#, c-format
msgid "%s: C preprocessor failed with signal %d\n"
msgstr "%s: Ï ðñïåðåîåñãáóôÞò C áðÝôõ÷å ìå óÞìá %d\n"
#: timezone/zic.c:1494
#, c-format
msgid "%s: Can't create %s: %s\n"
msgstr "%s: Äåí åßíáé äõíáôüí íá äçìéïõñãçèåß %s: %s\n"
#: timezone/zic.c:2206
#, c-format
msgid "%s: Can't create directory %s: %s\n"
msgstr "%s: Äåí åßíáé äõíáôüí íá äçìéïõñãçèåß ï êáôÜëïãïò %s: %s\n"
#: timezone/zic.c:645
#, c-format
msgid "%s: Can't link from %s to %s: %s\n"
msgstr "%s: Äåí åßíáé äõíáôüí íá óõíäåèåß ôï %s ìå ôï %s: %s\n"
#: timezone/zic.c:819
#, c-format
msgid "%s: Can't open %s: %s\n"
msgstr "%s: Äåí åßíáé äõíáôüí íá áíïé÷ôåß ôï %s: %s\n"
#: timezone/zic.c:1484
#, c-format
msgid "%s: Can't remove %s: %s\n"
msgstr "%s: Äåí åßíáé äõíáôüí íá áöáéñåèåß ôï %s: %s\n"
#: timezone/zic.c:630
#, c-format
msgid "%s: Can't unlink %s: %s\n"
msgstr "%s: Äå ìðïñåß íá äéáãñáöåß ôï %s: %s\n"
#: timezone/zic.c:888
#, c-format
msgid "%s: Error closing %s: %s\n"
msgstr "%s: ÓöÜëìá êáôÜ ôï êëåßóéìï ôïõ %s: %s\n"
#: timezone/zic.c:881
#, c-format
msgid "%s: Error reading %s\n"
msgstr "%s: ÓöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ %s\n"
#: timezone/zdump.c:267
#, c-format
msgid "%s: Error writing "
msgstr "%s: ÓöÜëìá åããñáöÞò "
#: timezone/zic.c:1560
#, c-format
msgid "%s: Error writing %s\n"
msgstr "%s: ÓöÜëìá êáôÜ ôçí åããñáöÞ ôïõ %s\n"
#: timezone/zic.c:866
#, c-format
msgid "%s: Leap line in non leap seconds file %s\n"
msgstr "%s: ÃñáììÞ áíáðÞäçóçò(leap) óôï áñ÷åßï ìç áíáðÞäçóçò äåõôåñïëÝðôùí %s\n"
#: timezone/zic.c:359
#, c-format
msgid "%s: Memory exhausted: %s\n"
msgstr "%s: Ç ìíÞìç åîáíôëÞèçêå: %s\n"
#: timezone/zic.c:525
#, c-format
msgid "%s: More than one -L option specified\n"
msgstr "%s: Ðåñéóóüôåñåò áðü ìßá -L åðéëïãÝò êáèïñßóôçêáí\n"
#: timezone/zic.c:485
#, c-format
msgid "%s: More than one -d option specified\n"
msgstr "%s: Ðåñéóóüôåñåò áðü ìßá -d åðéëïãÝò êáèïñßóôçêáí\n"
#: timezone/zic.c:495
#, c-format
msgid "%s: More than one -l option specified\n"
msgstr "%s: Ðåñéóóüôåñåò áðü ìßá -l åðéëïãÝò êáèïñßóôçêáí\n"
#: timezone/zic.c:505
#, c-format
msgid "%s: More than one -p option specified\n"
msgstr "%s: Ðåñéóóüôåñåò áðü ìßá -p åðéëïãÝò êáèïñßóôçêáí\n"
#: timezone/zic.c:515
#, c-format
msgid "%s: More than one -y option specified\n"
msgstr "%s: Ðåñéóóüôåñåò áðü ìßá -y åðéëïãÝò êáèïñßóôçêáí\n"
#: argp/argp-parse.c:646
#, c-format
msgid "%s: Too many arguments\n"
msgstr "%s: ÐÜñá ðïëëÜ ïñßóìáôá\n"
#: locale/programs/ld-collate.c:457 locale/programs/ld-collate.c:483 locale/programs/ld-collate.c:499
#, c-format
msgid "%s: `%s' mentioned more than once in definition of weight %d"
msgstr ""
#: locale/programs/ld-collate.c:1323
#, c-format
msgid "%s: `%s' must be a character"
msgstr "%s: ôï `%s' ðñÝðåé íá åßíáé Ýíáò áðëüò ÷áñáêôÞñáò"
#: locale/programs/ld-address.c:248 locale/programs/ld-address.c:276 locale/programs/ld-address.c:309
#: locale/programs/ld-address.c:321
#, c-format
msgid "%s: `%s' value does not match `%s' value"
msgstr ""
#: locale/programs/ld-monetary.c:835 locale/programs/ld-numeric.c:313
#, c-format
msgid "%s: `-1' must be last entry in `%s' field"
msgstr "%s: ôï `-1' ðñÝðåé íá åßíáé ç ôåëåõôáßá êáôá÷þñéóç óôï ðåäßï `%s'"
#: locale/programs/ld-collate.c:447 locale/programs/ld-collate.c:473
#, c-format
msgid "%s: `forward' and `backward' are mutually excluding each other"
msgstr "%s: ïé êáôåõèýíóåéò ôáîéíüìçóçò `forward' êáé `backward' åßíáé áìïéâáßá áðïêëåéþìåíåò"
#: locale/programs/ld-collate.c:1515
#, c-format
msgid "%s: `position' must be used for a specific level in all sections or none"
msgstr ""
#: locale/programs/ld-ctype.c:2635 locale/programs/ld-ctype.c:2775
#, c-format
msgid "%s: `translit_start' section does not end with `translit_end'"
msgstr ""
#: locale/programs/ld-collate.c:1123
#, c-format
msgid "%s: byte sequence of first character of sequence is not lower than that of the last character"
msgstr ""
#: locale/programs/ld-collate.c:1081
#, c-format
msgid "%s: byte sequences of first and last character must have the same length"
msgstr ""
#: locale/programs/ld-collate.c:3642
#, c-format
msgid "%s: cannot have `%s' as end of ellipsis range"
msgstr ""
#: locale/programs/ld-collate.c:3308
#, c-format
msgid "%s: cannot reorder after %.*s: symbol not known"
msgstr ""
#: locale/programs/ld-ctype.c:2910 locale/programs/ld-ctype.c:2994 locale/programs/ld-ctype.c:3014
#: locale/programs/ld-ctype.c:3035 locale/programs/ld-ctype.c:3056 locale/programs/ld-ctype.c:3077
#: locale/programs/ld-ctype.c:3098 locale/programs/ld-ctype.c:3138 locale/programs/ld-ctype.c:3159
#: locale/programs/ld-ctype.c:3226
#, c-format
msgid "%s: character `%s' in charmap not representable with one byte"
msgstr ""
#: locale/programs/ld-ctype.c:3270 locale/programs/ld-ctype.c:3295
#, c-format
msgid "%s: character `%s' needed as default value not representable with one byte"
msgstr ""
#: locale/programs/ld-ctype.c:2905
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: character `%s' not defined in charmap while needed as default value"
msgstr "ï ÷áñáêôÞñáò `%s' äåí ïñßóôçêå åíþ ÷ñåéÜæåôáé óáí ðñïêáèïñéóìÝíç ôéìÞ"
#: locale/programs/ld-ctype.c:2989 locale/programs/ld-ctype.c:3009 locale/programs/ld-ctype.c:3051
#: locale/programs/ld-ctype.c:3072 locale/programs/ld-ctype.c:3093 locale/programs/ld-ctype.c:3133
#: locale/programs/ld-ctype.c:3154 locale/programs/ld-ctype.c:3221 locale/programs/ld-ctype.c:3263
#: locale/programs/ld-ctype.c:3288
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: character `%s' not defined while needed as default value"
msgstr "ï ÷áñáêôÞñáò `%s' äåí ïñßóôçêå åíþ ÷ñåéÜæåôáé óáí ðñïêáèïñéóìÝíç ôéìÞ"
#: timezone/zic.c:1927
#, c-format
msgid "%s: command was '%s', result was %d\n"
msgstr "%s: ç åíôïëÞ Þôáí '%s', ôï áðïôÝëåóìá Þôáí %d\n"
#: locale/programs/ld-time.c:225
#, c-format
msgid "%s: direction flag in string %Zd in `era' field is not '+' nor '-'"
msgstr "%s: ç êáôåõèõíôÞñéá óçìáßá óôï áëöáñéèìéôéêü %Zd óôï ðåäßï `era' äåí åßíáé '+' ïýôå '-'"
#: locale/programs/ld-time.c:237
#, c-format
msgid "%s: direction flag in string %Zd in `era' field is not a single character"
msgstr "%s: ç êáôåõèõíôÞñéá óçìáßá óôï áëöáñéèìéôéêü %Zd óôï ðåäßï `era' äåí åßíáé Ýíáò ìüíïò ÷áñáêôÞñáò"
#: locale/programs/ld-ctype.c:2727
#, c-format
msgid "%s: duplicate `default_missing' definition"
msgstr "%s: äéðëüò ïñéóìüò `default_missing'"
#: locale/programs/ld-identification.c:423
#, c-format
msgid "%s: duplicate category version definition"
msgstr "%s: äéðëüò ïñéóìüò Ýêäïóçò êáôçãïñßáò"
#: locale/programs/ld-collate.c:2711
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: duplicate declaration of section `%s'"
msgstr "äéðëüò ïñéóìüò ãéá ôïí ÷áñáêôÞñá `%.*s'"
#: locale/programs/ld-collate.c:2675
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: duplicate definition of `%s'"
msgstr "äéðëüò ïñéóìüò ãéá ôïí ÷áñáêôÞñá `%.*s'"
#: locale/programs/ld-collate.c:3691
#, c-format
msgid "%s: empty category description not allowed"
msgstr ""
#: locale/programs/ld-collate.c:755
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: empty weight string not allowed"
msgstr "Üäåéá âáñýôçôá ïíüìáôïò: ãñáììÞ áãíïÞèçêå"
#: locale/programs/charmap.c:831
#, c-format
msgid "%s: error in state machine"
msgstr "%s: ÓöÜëìá óôï ìç÷áíéóìü êáôÜóôáóçò"
#: locale/programs/ld-ctype.c:2483
#, c-format
msgid "%s: field `%s' declared more than once"
msgstr ""
#: locale/programs/ld-ctype.c:1525 locale/programs/ld-ctype.c:1650 locale/programs/ld-ctype.c:1756
#: locale/programs/ld-ctype.c:2346 locale/programs/ld-ctype.c:3329
#, c-format
msgid "%s: field `%s' does not contain exactly ten entries"
msgstr ""
#: locale/programs/ld-address.c:154 locale/programs/ld-address.c:205 locale/programs/ld-address.c:230
#: locale/programs/ld-address.c:259 locale/programs/ld-name.c:115 locale/programs/ld-telephone.c:117
#, c-format
msgid "%s: field `%s' must not be empty"
msgstr ""
#: locale/programs/ld-address.c:142 locale/programs/ld-address.c:197 locale/programs/ld-address.c:224
#: locale/programs/ld-address.c:284 locale/programs/ld-address.c:303 locale/programs/ld-address.c:315
#: locale/programs/ld-measurement.c:104 locale/programs/ld-monetary.c:244 locale/programs/ld-monetary.c:260
#: locale/programs/ld-name.c:104 locale/programs/ld-numeric.c:113 locale/programs/ld-numeric.c:127
#: locale/programs/ld-paper.c:101 locale/programs/ld-paper.c:109 locale/programs/ld-telephone.c:105
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: field `%s' not defined"
msgstr "ôï ðåäßï `%s' óôçí êáôçãïñßá `%s' äåí ïñßóôçêå"
#: locale/programs/ld-messages.c:115 locale/programs/ld-messages.c:148
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: field `%s' undefined"
msgstr "ôï ðåäßï `%s' óôçí êáôçãïñßá `%s' äåí ïñßóôçêå"
#: locale/programs/ld-time.c:258
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: garbage at end of offset value in string %Zd in `era' field"
msgstr ""
"óêïõðßäéá óôï ôÝëïò áíôéóôáèìéóôéêÞò(offset) ôéìÞò óôï áëöáñéèìéôéêü %d\n"
"óôï ðåäßï `era' óôçí êáôçãïñßá `%s'"
#: locale/programs/ld-time.c:318
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: garbage at end of starting date in string %Zd in `era' field "
msgstr ""
"óêïõðßäéá óôï ôÝëïò ôçò çìåñïìçíßáò Ýíáñîçò óôï áëöáñéèìéôéêü %d\n"
"óôï ðåäßï `era' óôçí êáôçãïñßá `%s'"
#: locale/programs/ld-time.c:395
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: garbage at end of stopping date in string %Zd in `era' field"
msgstr ""
"óêïõðßäéá óôï ôÝëïò ôçò çìåñïìçíßáò ôåñìáôéóìïý óôï áëöáñéèìéôéêü %d\n"
"óôï ðåäßï `era' óôçí êáôçãïñßá `%s'"
#: posix/getopt.c:795
#, c-format
msgid "%s: illegal option -- %c\n"
msgstr "%s: ìç áðïäåêôÞ åðéëïãÞ -- %c\n"
#: locale/programs/ld-address.c:573 locale/programs/ld-collate.c:3717 locale/programs/ld-ctype.c:2844
#: locale/programs/ld-identification.c:437 locale/programs/ld-measurement.c:229 locale/programs/ld-messages.c:324
#: locale/programs/ld-monetary.c:932 locale/programs/ld-name.c:298 locale/programs/ld-numeric.c:368
#: locale/programs/ld-paper.c:231 locale/programs/ld-telephone.c:306 locale/programs/ld-time.c:1170
#, c-format
msgid "%s: incomplete `END' line"
msgstr ""
#: locale/programs/ld-address.c:166
msgid "%s: invalid escape `%%%c' sequence in field `%s'"
msgstr ""
#: locale/programs/ld-name.c:127 locale/programs/ld-telephone.c:126 locale/programs/ld-telephone.c:150
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: invalid escape sequence in field `%s'"
msgstr "ìç Ýãêõñç äéáäéêáóßá äéáöõãÞò óôï ôÝëïò ôïõ áëöáñéèìéôéêïý"
#: locale/programs/ld-time.c:250
#, c-format
msgid "%s: invalid number for offset in string %Zd in `era' field"
msgstr "%s: ìç Ýãêõñïò áñéèìüò ãéá áíôéóôÜèìéóç óôo áëöáñéèìéôéêü %Zd óôï ðåäßï `era' "
#: locale/programs/ld-collate.c:3143
#, c-format
msgid "%s: invalid number of sorting rules"
msgstr ""
#: posix/getopt.c:798
#, c-format
msgid "%s: invalid option -- %c\n"
msgstr "%s: ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ -- %c\n"
#: locale/programs/ld-time.c:309
#, c-format
msgid "%s: invalid starting date in string %Zd in `era' field"
msgstr "%s: ìç Ýãêõñç çìåñïìçíßá Ýíáñîçò óôï áëöáñéèìéôéêü %Zd óôï ðåäßï `era'"
#: locale/programs/ld-time.c:386
#, c-format
msgid "%s: invalid stopping date in string %Zd in `era' field"
msgstr "%s: ìç Ýãêõñç çìåñïìçíßá ôåñìáôéóìïý óôï áëöáñéèìéôéêü %Zd óôï ðåäßï `era'"
#: locale/programs/ld-measurement.c:112
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: invalid value for field `%s'"
msgstr "%s: ðáíéêüò: Ìç Ýãêõñç l_value %d\n"
#: locale/programs/ld-address.c:242 locale/programs/ld-address.c:270
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: language abbreviation `%s' not defined"
msgstr "ôï ðåäßï `%s' óôçí êáôçãïñßá `%s' äåí ïñßóôçêå"
#: locale/programs/ld-collate.c:3223 locale/programs/ld-collate.c:3346 locale/programs/ld-collate.c:3695
#, c-format
msgid "%s: missing `order_end' keyword"
msgstr ""
#: locale/programs/ld-collate.c:3360 locale/programs/ld-collate.c:3707
#, c-format
msgid "%s: missing `reorder-end' keyword"
msgstr ""
#: locale/programs/ld-collate.c:3710
#, c-format
msgid "%s: missing `reorder-sections-end' keyword"
msgstr ""
#: locale/programs/ld-time.c:435
#, c-format
msgid "%s: missing era format in string %Zd in `era' field"
msgstr "%s: ëåßðåé ç äéáìüñöùóç åðï÷Þò óôï áëöáñéèìéôéêü %Zd óôï ðåäßï `era'"
#: locale/programs/ld-time.c:423
#, c-format
msgid "%s: missing era name in string %Zd in `era' field"
msgstr "%s: ëåßðåé ôï üíïìá ôçò åðï÷Þò óôï áëöáñéèìéôéêü %Zd óôï ðåäßï `era'"
#: locale/programs/ld-collate.c:3119
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: multiple order definitions for section `%s'"
msgstr "äéðëüò ïñéóìüò ãéá ôïí ÷áñáêôÞñá `%.*s'"
#: locale/programs/ld-collate.c:3169
#, c-format
msgid "%s: multiple order definitions for unnamed section"
msgstr ""
#: locale/programs/ld-messages.c:137 locale/programs/ld-messages.c:170
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: no correct regular expression for field `%s': %s"
msgstr "ìç óùóôÞ êáíïíéêÞ Ýêöñáóç ãéá ôï ðåäßï `%s' óôçí êáôçãïñßá `%s': %s"
#: locale/programs/ld-identification.c:169
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: no identification for category `%s'"
msgstr "áäõíáìßá áíïßãìáôïò áñ÷åßïõ åîüäï `%s' ãéá ôçí êáôçãïñßá `%s'"
#: locale/programs/ld-ctype.c:2753
#, c-format
msgid "%s: no representable `default_missing' definition found"
msgstr ""
#: locale/programs/ld-collate.c:591
#, c-format
msgid "%s: not enough sorting rules"
msgstr ""
#: locale/programs/ld-address.c:295
#, c-format
msgid "%s: numeric country code `%d' not valid"
msgstr ""
#: posix/getopt.c:718
#, c-format
msgid "%s: option `%c%s' doesn't allow an argument\n"
msgstr "%s: ç åðéëïãÞ `%c%s' äåí åðéôñÝðåé ðáñÜìåôñï\n"
#: posix/getopt.c:688
#, c-format
msgid "%s: option `%s' is ambiguous\n"
msgstr "%s: ç åðéëïãÞ `%s' åßíáé äéöïñïýìåíç\n"
#: posix/getopt.c:736 posix/getopt.c:909
#, c-format
msgid "%s: option `%s' requires an argument\n"
msgstr "%s: ç åðéëïãÞ `%s' áðáéôåß ìéá ðáñÜìåôñï\n"
#: posix/getopt.c:713
#, c-format
msgid "%s: option `--%s' doesn't allow an argument\n"
msgstr "%s: ç åðéëïãÞ `--%s' äåí åðéôñÝðåé ðáñÜìåôñï\n"
#: posix/getopt.c:893
#, c-format
msgid "%s: option `-W %s' doesn't allow an argument\n"
msgstr "%s: ç åðéëïãÞ `-W %s' äåí åðéôñÝðåé ðáñÜìåôñï\n"
#: posix/getopt.c:875
#, c-format
msgid "%s: option `-W %s' is ambiguous\n"
msgstr "%s: ç åðéëïãÞ `-W %s' åßíáé äéöïñïýìåíç\n"
#: posix/getopt.c:828 posix/getopt.c:958
#, c-format
msgid "%s: option requires an argument -- %c\n"
msgstr "%s: ç åðéëïãÞ áðáéôåß ìéá ðáñÜìåôñï -- %c\n"
#: locale/programs/ld-collate.c:1314 locale/programs/ld-collate.c:3654
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: order for `%.*s' already defined at %s:%Zu"
msgstr "ï ÷Üñôçò ÷áñáêôÞñùí `%s' ïñßóôçêå Þäç"
#: locale/programs/ld-collate.c:3297
#, c-format
msgid "%s: order for collating element %.*s not yet defined"
msgstr ""
#: locale/programs/ld-collate.c:3281
#, c-format
msgid "%s: order for collating symbol %.*s not yet defined"
msgstr ""
#: sunrpc/rpc_main.c:289
#, c-format
msgid "%s: output would overwrite %s\n"
msgstr "%s: ç Ýîïäïò èá åðéêáëýøåé ôï %s\n"
#: timezone/zic.c:873 timezone/zic.c:1287 timezone/zic.c:1312
#, c-format
msgid "%s: panic: Invalid l_value %d\n"
msgstr "%s: ðáíéêüò: Ìç Ýãêõñç l_value %d\n"
#: locale/programs/charmap.c:838 locale/programs/ld-address.c:592 locale/programs/ld-collate.c:2590
#: locale/programs/ld-collate.c:3735 locale/programs/ld-ctype.c:2107 locale/programs/ld-ctype.c:2864
#: locale/programs/ld-identification.c:456 locale/programs/ld-measurement.c:248 locale/programs/ld-messages.c:342
#: locale/programs/ld-monetary.c:950 locale/programs/ld-name.c:316 locale/programs/ld-numeric.c:386
#: locale/programs/ld-paper.c:249 locale/programs/ld-telephone.c:324 locale/programs/ld-time.c:1188
#: locale/programs/locfile.h:103 locale/programs/repertoire.c:325
#, c-format
msgid "%s: premature end of file"
msgstr "%s: ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ"
#: locale/programs/ld-collate.c:3394 locale/programs/ld-collate.c:3580
#, c-format
msgid "%s: section `%.*s' not known"
msgstr ""
#: locale/programs/ld-time.c:337
#, c-format
msgid "%s: starting date is invalid in string %Zd in `era' field"
msgstr "%s: ç çìåñïìçíßá Ýíáñîçò äåí åßíáé Ýãêõñç óôï áëöáñéèìéôéêü %Zd óôï ðåäßï `era'"
#: locale/programs/ld-time.c:414
#, c-format
msgid "%s: stopping date is invalid in string %Zd in `era' field"
msgstr "%s: ç çìåñïìçíßá ôåñìáôéóìïý äåí åßíáé Ýãêõñç óôï áëöáñéèìçôéêü %Zd óôï ðåäßï `era'"
#: locale/programs/ld-collate.c:1248
#, c-format
msgid "%s: symbolic range ellipsis must not be direct followed by `order_end'"
msgstr ""
#: locale/programs/ld-collate.c:1244
#, c-format
msgid "%s: symbolic range ellipsis must not directly follow `order_start'"
msgstr ""
#: locale/programs/ld-address.c:583 locale/programs/ld-collate.c:518 locale/programs/ld-collate.c:570
#: locale/programs/ld-collate.c:865 locale/programs/ld-collate.c:878 locale/programs/ld-collate.c:2581
#: locale/programs/ld-collate.c:3726 locale/programs/ld-ctype.c:1840 locale/programs/ld-ctype.c:2098
#: locale/programs/ld-ctype.c:2673 locale/programs/ld-ctype.c:2855 locale/programs/ld-identification.c:447
#: locale/programs/ld-measurement.c:239 locale/programs/ld-messages.c:333 locale/programs/ld-monetary.c:941
#: locale/programs/ld-name.c:307 locale/programs/ld-numeric.c:377 locale/programs/ld-paper.c:240
#: locale/programs/ld-telephone.c:315 locale/programs/ld-time.c:1179
#, c-format
msgid "%s: syntax error"
msgstr ""
#: locale/programs/ld-ctype.c:2178
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: syntax error in definition of new character class"
msgstr "óõíôáêôéêü óöÜëìá óôïí ïñéóìü ôçò íÝáò êëÜóçò ÷áñáêôÞñùí"
#: locale/programs/ld-ctype.c:2193
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: syntax error in definition of new character map"
msgstr "óõíôáêôéêü óöÜëìá óôïí ïñéóìü ôïõ íÝï ÷Üñôç ÷áñáêôÞñùí"
#: locale/programs/ld-ctype.c:3735
#, c-format
msgid "%s: table for class \"%s\": %lu bytes\n"
msgstr ""
#: locale/programs/ld-ctype.c:3803
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: table for map \"%s\": %lu bytes\n"
msgstr "%s: áäýíáôï ôï Üíïéãìá ôïõ %s: %m\n"
#: locale/programs/ld-ctype.c:3935
#, c-format
msgid "%s: table for width: %lu bytes\n"
msgstr ""
#: locale/programs/ld-address.c:216
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: terminology language code `%s' not defined"
msgstr "ôï ðåäßï `%s' óôçí êáôçãïñßá `%s' äåí ïñßóôçêå"
#: locale/programs/ld-collate.c:1054
#, c-format
msgid "%s: the start and the end symbol of a range must stand for characters"
msgstr ""
#: locale/programs/ld-time.c:464
#, c-format
msgid "%s: third operand for value of field `%s' must not be larger than %d"
msgstr ""
#: locale/programs/ld-collate.c:555
#, c-format
msgid "%s: too many rules; first entry only had %d"
msgstr ""
#: locale/programs/ld-collate.c:906
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: too many values"
msgstr "%s: ÐÜñá ðïëëÜ ïñßóìáôá\n"
#: locale/programs/ld-ctype.c:3639
#, c-format
msgid "%s: transliteration data from locale `%s' not available"
msgstr ""
#: sunrpc/rpc_main.c:296
#, c-format
msgid "%s: unable to open %s: %m\n"
msgstr "%s: áäýíáôï ôï Üíïéãìá ôïõ %s: %m\n"
#: locale/programs/ld-collate.c:2849
#, c-format
msgid "%s: unknown character in collating symbol name"
msgstr ""
#: locale/programs/ld-collate.c:2981
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: unknown character in equivalent definition name"
msgstr "óõíôáêôéêü óöÜëìá óôïí ïñéóìü ìåôáôñïðÞò ÷áñáêôÞñùí"
#: locale/programs/ld-collate.c:2994
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: unknown character in equivalent definition value"
msgstr "óõíôáêôéêü óöÜëìá óôïí ïñéóìü ìåôáôñïðÞò ÷áñáêôÞñùí"
#: locale/programs/ld-time.c:1040
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: unknown character in field `%s'"
msgstr "Üãíùóôïò ÷áñáêôÞñáò `%s'"
#: locale/programs/ld-collate.c:3091
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: unknown section name `%s'"
msgstr "Üãíùóôï óåô `%s'"
#: locale/programs/ld-collate.c:3004
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: unknown symbol `%s' in equivalent definition"
msgstr "Üãíùóôï óýìâïëï `%.*s': ãñáììÞ áãíïÞèçêå"
#: posix/getopt.c:769
#, c-format
msgid "%s: unrecognized option `%c%s'\n"
msgstr "%s: ìç áíáãíùñßóéìç åðéëïãÞ `%c%s'\n"
#: posix/getopt.c:765
#, c-format
msgid "%s: unrecognized option `--%s'\n"
msgstr "%s: ìç áíáãíùñßóéìç åðéëïãÞ `--%s'\n"
#: timezone/zic.c:443
#, c-format
msgid ""
"%s: usage is %s [ -s ] [ -v ] [ -l localtime ] [ -p posixrules ] \\\n"
"\t[ -d directory ] [ -L leapseconds ] [ -y yearistype ] [ filename ... ]\n"
msgstr ""
"%s: ç ÷ñÞóç åßíáé %s [ -s ] [ -v ] [ -l ôïðéêÞ þñá ] [ -p êáíüíåò posix ] \\\n"
"\t[ -d êáôÜëïãïò ] [ -L äåõôåñüëåðôá áíáðÞäçóçò ] [ -y ôýðïò Ýôïõò ] [ áñ÷åßï ... ]\n"
#: timezone/zdump.c:175
#, c-format
msgid "%s: usage is %s [ -v ] [ -c cutoff ] zonename ...\n"
msgstr "%s: ç ÷ñÞóç åßíáé %s [ -v ] [ -c äéáêïðÞ ] ïíïìáóßá æþíçò ...\n"
#: locale/programs/ld-messages.c:121 locale/programs/ld-messages.c:154
#, c-format
msgid "%s: value for field `%s' must not be an empty string"
msgstr "%s: ç ôéìÞ ãéá ôï ðåäßï `%s' äåí ðñÝðåé íá åßíáé Ýíá êåíü áëöáñéèìçôéêü"
#: locale/programs/ld-monetary.c:250 locale/programs/ld-numeric.c:119
#, c-format
msgid "%s: value for field `%s' must not be the empty string"
msgstr "%s: ç ôéìÞ ãéá ôï ðåäßï `%s' äåí ðñÝðåé íá åßíáé ôï êåíü áëöáñéèìéôéêü"
#: locale/programs/ld-monetary.c:232
#, c-format
msgid "%s: value of field `int_curr_symbol' does not correspond to a valid name in ISO 4217"
msgstr "%s: ç ôéìÞ ôïõ ðåäßïõ `int_curr_symbol' äå óõìöùíåß ìå Ýãêõñï üíïìá êáôÜ ôï ISO 4217"
#: locale/programs/ld-monetary.c:224
#, c-format
msgid "%s: value of field `int_curr_symbol' has wrong length"
msgstr "%s: ç ôéìÞ ôïõ ðåäßïõ `int_curr_symbol' Ý÷åé ëÜèïò ìÞêïò"
#: locale/programs/ld-monetary.c:857 locale/programs/ld-numeric.c:334
#, c-format
msgid "%s: values for field `%s' must be smaller than 127"
msgstr "%s: ïé ôéìÝò ãéá ôï ðåäßï `%s' ðñÝðåé íá åßíáé ìéêñüôåñåò áðü 127"
#: locale/programs/ld-time.c:488
#, c-format
msgid "%s: values for field `%s' must not be larger than %d"
msgstr "%s: ïé ôéìÝò ãéá ôï ðåäßï `%s' äåí ðñÝðåé íá åßíáé ìåãáëýôåñåò áðü %d"
#: locale/programs/ld-time.c:472 locale/programs/ld-time.c:480
#, c-format
msgid "%s: values of field `%s' must not be larger than %d"
msgstr "%s: ïé ôéìÝò ôïõ ðåäßïõ `%s' äåí ðñÝðåé íá åßíáé ìåãáëýôåñåò áðü %d"
#: locale/programs/ld-collate.c:850
#, c-format
msgid "%s: weights must use the same ellipsis symbol as the name"
msgstr ""
#: sunrpc/rpc_main.c:308
#, c-format
msgid "%s: while writing output %s: %m"
msgstr "%s: êáôÜ ôçí åããñáöÞ åîüäïõ %s: %m"
#: argp/argp-parse.c:170
msgid "(PROGRAM ERROR) No version known!?"
msgstr "(ÓÖÁËÌÁ ÐÑÏÃÑÁÌÌÁÔÏÓ) Äåí åßíáé ãíùóôÞ ç Ýêäïóç!;"
#: argp/argp-parse.c:787
msgid "(PROGRAM ERROR) Option should have been recognized!?"
msgstr "(ÓÖÁËÌÁ ÐÑÏÃÑÁÌÌÁÔÏÓ) Ç åðéëïãÞ èá Ýðñåðå íá åß÷å áíáãíùñéóôåß!;"
#: nis/nis_print.c:130
msgid "(Unknown object)\n"
msgstr "(¶ãíùóôï áíôéêåßìåíï)\n"
#: sunrpc/clnt_perr.c:125
#, c-format
msgid "(unknown authentication error - %d)"
msgstr "(Üãíùóôï óöÜëìá ðéóôïðïßçóçò - %d)"
#: sunrpc/rpcinfo.c:613
msgid "(unknown)"
msgstr "(Üãíùóôï)"
#: elf/sprof.c:570
#, c-format
msgid "*** The file `%s' is stripped: no detailed analysis possible\n"
msgstr "*** Ôï áñ÷åßï `%s' åßíáé áðïãõìíùìÝíï: äåí åßíáé äõíáôÞ ëåðôïìåñÞò áíÜëõóç\n"
#: catgets/gencat.c:282
msgid "*standard input*"
msgstr "*êáíïíéêÞ åßóïäïò*"
#: catgets/gencat.c:125
msgid ""
"-o OUTPUT-FILE [INPUT-FILE]...\n"
"[OUTPUT-FILE [INPUT-FILE]...]"
msgstr ""
"-o ÁÑ×ÅÉÏ-ÅÎÏÄÏÕ [ÁÑ×ÅÉÏ-ÅÉÓÏÄÏÕ]...\n"
"[ÁÑ×ÅÉÏ-ÅÎÏÄÏÕ [ÁÑ×ÅÉÏ-ÅÉÓÏÄÏÕ]...]"
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:797 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:115
msgid ".lib section in a.out corrupted"
msgstr "Ôï ôìÞìá .lib óôï a.out åßíáé êáôåóôñáììÝíï"
#: sunrpc/clnt_perr.c:111 sunrpc/clnt_perr.c:132
#, c-format
msgid "; low version = %lu, high version = %lu"
msgstr "; ìéêñÞ Ýêäïóç = %lu, ìåãÜëç Ýêäïóç = %lu"
#: sunrpc/clnt_perr.c:118
msgid "; why = "
msgstr "; ãéáôß = "
#: locale/programs/charmap.c:999
#, c-format
msgid "<%s> and <%s> are illegal names for range"
msgstr "Ôá <%s> êáé <%s> åßíáé ìç áðïäåêôÜ ïíüìáôá ãéá üñéï"
#: locale/programs/repertoire.c:448
#, fuzzy, c-format
msgid "<%s> and <%s> are invalid names for range"
msgstr "Ôá <%s> êáé <%s> åßíáé ìç áðïäåêôÜ ïíüìáôá ãéá üñéï"
#: locale/programs/ld-ctype.c:565 locale/programs/ld-ctype.c:600
#, c-format
msgid "<SP> character must not be in class `%s'"
msgstr "Ï <SP> ÷áñáêôÞñáò äåí ðñÝðåé íá åßíáé óôçí êëÜóç `%s'"
#: locale/programs/ld-ctype.c:553 locale/programs/ld-ctype.c:589
#, c-format
msgid "<SP> character not in class `%s'"
msgstr "Ï <SP> ÷áñáêôÞñáò äåí åßíáé óôçí êëÜóç `%s'"
#. TRANS The experienced user will know what is wrong.
#. TRANS @c This error code is a joke. Its perror text is part of the joke.
#. TRANS @c Don't change it.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:622
msgid "?"
msgstr "?"
#: sysdeps/generic/siglist.h:34
msgid "Aborted"
msgstr "Áêõñþèçêå"
#: nis/nis_print.c:321
msgid "Access Rights : "
msgstr "Äéêáéþìáôá ÐñïóðÝëáóçò :"
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:793 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:114
msgid "Accessing a corrupted shared library"
msgstr "Ðñïóðåëáýíåôáé ìéá êáôåóôñáììÝíç äéáìïéñáæüìåíç âéâëéïèÞêç"
#. TRANS The requested socket address is already in use. @xref{Socket Addresses}.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:367 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:155
msgid "Address already in use"
msgstr "Ç äéåýèõíóç õðïäï÷Þò åßíáé Þäç óå ÷ñÞóç"
#: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:31
msgid "Address family for hostname not supported"
msgstr "Äåí õðïóôçñßæåôáé ïéêïãÝíåéá äéåõèýíóåùí ãéá óýóôçìá"
#. TRANS The address family specified for a socket is not supported; it is
#. TRANS inconsistent with the protocol being used on the socket. @xref{Sockets}.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:362
msgid "Address family not supported by protocol"
msgstr "Äåí õðïóôçñßæåôå áðü ôï ðñùôüêïëëï ç ïéêïãÝíåéá äéåõèýíóåùí"
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:154
msgid "Address family not supported by protocol family"
msgstr "Ç ïéêïãÝíåéá äéåõèýíóåùí äåí õðïóôçñßæåôáé áðü ôçí ïéêïãÝíåéá ðñùôïêüëëïõ"
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:761 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:98
msgid "Advertise error"
msgstr "ÓöÜëìá äéáöÞìéóçò"
#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:40 sysdeps/generic/siglist.h:40
msgid "Alarm clock"
msgstr "ÎõðíçôÞñé"
#: malloc/memusagestat.c:57
msgid "Also draw graph for total memory consumption"
msgstr ""
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:83
msgid "Anode table overflow"
msgstr "Yðåñ÷åßëéóç ðßíáêá Anode"
#: intl/tst-gettext2.c:37
msgid "Another string for testing."
msgstr ""
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:37
msgid "Arg list too long"
msgstr "Ç ëßóôá ïñéóìÜôùí åßíáé õðåñâïëéêÜ ìåãÜëç"
#. TRANS Argument list too long; used when the arguments passed to a new program
#. TRANS being executed with one of the @code{exec} functions (@pxref{Executing a
#. TRANS File}) occupy too much memory space. This condition never arises in the
#. TRANS GNU system.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:70
msgid "Argument list too long"
msgstr "Ï êáôÜëïãïò ôùí ðáñáìÝôñùí åßíáé ðïëý ìáêñýò"
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:63
msgid "Argument out of domain"
msgstr "Ôï üñéìá åßíáé Ýîù áðü ôïí ôïìÝá"
#: nis/nis_error.c:66
msgid "Attempt to remove a non-empty table"
msgstr "ÐñïóðÜèåéá äéáãñáöÞò ìç-êåíïý ðßíáêá"
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:116
msgid "Attempting to link in more shared libraries than system limit"
msgstr "ÐñïóðÜèåéá äéáóýíäåóçò ðåñéóóüôåñùí äéáìïéñáæïìÝíùí âéâëéïèçêþí áðü ôï üñéï ôïõ óõóôÞìáôïò."
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:801
msgid "Attempting to link in too many shared libraries"
msgstr "ÐñïóðÜèåéá óýíäåóçò óå ðÜñá ðïëëÝò äéáìïéñáæüìåíåò âéâëéïèÞêåò"
#: sunrpc/clnt_perr.c:329
msgid "Authentication OK"
msgstr "Ðéóôïðïßçóç åíôÜîåé"
#. TRANS ???
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:562
msgid "Authentication error"
msgstr "ÓöÜëìá ðéóôïðïßçóçò"
#: nis/nis_print.c:106
msgid "BOGUS OBJECT\n"
msgstr "ÐËÁÓÔÏ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÏ\n"
#. TRANS Bad address; an invalid pointer was detected.
#. TRANS In the GNU system, this error never happens; you get a signal instead.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:115 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:44
msgid "Bad address"
msgstr "ÅóöáëìÝíç äéåýèõíóç"
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:80
msgid "Bad exchange descriptor"
msgstr "ÅóöáëìÝíïò ðåñéãñáöÝáò áíôáëëáãÞò"
#. TRANS Bad file descriptor; for example, I/O on a descriptor that has been
#. TRANS closed or reading from a descriptor open only for writing (or vice
#. TRANS versa).
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:83
msgid "Bad file descriptor"
msgstr "ÅóöáëìÝíïò ðåñéãñáöÝáò áñ÷åßïõ"
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:39
msgid "Bad file number"
msgstr "ÅóöáëìÝíïò áñéèìüò áñ÷åßïõ"
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:749 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:87
msgid "Bad font file format"
msgstr "ÅóöáëìÝíç äéáìüñöùóç áñ÷åßïõ ãñáììáôïóåéñÜò"
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:641
msgid "Bad message"
msgstr "ÅóöáëìÝíï ìÞíõìá"
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:84
msgid "Bad request code"
msgstr "ÅóöáëìÝíïò êþäéêáò áßôçóçò"
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:81
msgid "Bad request descriptor"
msgstr "ÅóöáëìÝíïò ðåñéãñáöÝáò áßôçóçò"
#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:38 sysdeps/generic/siglist.h:63
msgid "Bad system call"
msgstr "ÅóöáëìÝíç êëÞóç óõóôÞìáôïò"
#: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:33
msgid "Bad value for ai_flags"
msgstr "ÁêáôÜëëçëç ôéìÞ óôï ai_flags"
#: locale/programs/localedef.c:104
msgid "Be strictly POSIX conform"
msgstr "ÁõóôçñÞ óõììüñöùóç ìå POSIX"
#: nis/nis_print.c:302
msgid "Binary data\n"
msgstr "ÄõáäéêÜ äåäïìÝíá\n"
#. TRANS A file that isn't a block special file was given in a situation that
#. TRANS requires one. For example, trying to mount an ordinary file as a file
#. TRANS system in Unix gives this error.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:122 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:45
msgid "Block device required"
msgstr "Áðáéôåßôáé óõóêåõÞ ìðëïê"
#: sunrpc/pmap_rmt.c:348
msgid "Broadcast poll problem"
msgstr "Ðñüâëçìá óôçí åêëïãÞ åêðïìðÞò"
#. TRANS Broken pipe; there is no process reading from the other end of a pipe.
#. TRANS Every library function that returns this error code also generates a
#. TRANS @code{SIGPIPE} signal; this signal terminates the program if not handled
#. TRANS or blocked. Thus, your program will never actually see @code{EPIPE}
#. TRANS unless it has handled or blocked @code{SIGPIPE}.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:235 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:39
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:62 sysdeps/generic/siglist.h:39
msgid "Broken pipe"
msgstr "Äéáêïðåßóá óùëÞíùóç"
#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:36 sysdeps/generic/siglist.h:37
msgid "Bus error"
msgstr "ÓöÜëìá óôïí äßáõëï(bus)"
#: nis/nis_print.c:46
msgid "CDS"
msgstr "CDS"
#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:50 sysdeps/generic/siglist.h:50
msgid "CPU time limit exceeded"
msgstr "ÎåðåñÜóôçêå ôï üñéï ÷ñüíïõ ôçò CPU"
#: nis/nis_error.c:33
msgid "Cache expired"
msgstr "Ôá ðåñéå÷üìåíá ôçò ëáíèÜíïõóáò ìíÞìçò Ýëçîáí"
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:789 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:113
msgid "Can not access a needed shared library"
msgstr "Äåí åßíáé äõíáôÞ ç ðñïóðÝëáóç ìéáò áíáãêáßáò äéáìïéñáæüìåíçò âéâëéïèÞêçò"
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:117
msgid "Can not exec a shared library directly"
msgstr "Äåí åßíáé äõíáôÞ ç Üìåóç åêôÝëåóç äéáìïéñáæüìåíçò âéâëéïèÞêçò"
#: nis/ypclnt.c:792
msgid "Can't bind to server which serves this domain"
msgstr "Äåí åßíáé äõíáôÞ ç äÝóìåõóç ìå ôïí äéáêïìéóôÞ ðïõ åîõðçñåôåß áõôüí ôïí ôïìÝá"
#: elf/ldconfig.c:934
msgid "Can't chdir to /"
msgstr ""
#: nis/ypclnt.c:804
msgid "Can't communicate with portmapper"
msgstr "Äåí åßíáé äõíáôÞ ç åðéêïéíùíßá ìå ôï portmapper"
#: nis/ypclnt.c:806
msgid "Can't communicate with ypbind"
msgstr "Äåí åßíáé äõíáôÞ ç åðéêïéíùíßá ìå ôï ypbind"
#: nis/ypclnt.c:808
msgid "Can't communicate with ypserv"
msgstr "Äåí åßíáé äõíáôÞ ç åðéêïéíùíßá ìå ôï ypserv"
#: elf/cache.c:359
#, fuzzy, c-format
msgid "Can't create temporary cache file %s"
msgstr "áäõíáìßá áíÜãíùóçò áñ÷åßïõ locale `%s'"
#: elf/ldconfig.c:502
#, c-format
msgid "Can't find %s"
msgstr ""
#: elf/ldconfig.c:440
#, fuzzy, c-format
msgid "Can't link %s to %s"
msgstr "%s: Äåí åßíáé äõíáôüí íá óõíäåèåß ôï %s ìå ôï %s: %s\n"
#: elf/ldconfig.c:518 elf/ldconfig.c:672
#, c-format
msgid "Can't lstat %s"
msgstr ""
#: elf/cache.c:108 elf/ldconfig.c:955
#, fuzzy, c-format
msgid "Can't open cache file %s\n"
msgstr "áäõíáìßá áíïßãìáôïò áñ÷åßïõ åéóüäïõ `%s'"
#: elf/ldconfig.c:976
#, fuzzy, c-format
msgid "Can't open cache file directory %s\n"
msgstr "áäõíáìßá áíÜãíùóçò êáôáëüãïõ locale `%s'"
#: elf/ldconfig.c:865
#, fuzzy, c-format
msgid "Can't open configuration file %s"
msgstr "áäõíáìßá áíïßãìáôïò áñ÷åßïõ åéóüäïõ `%s'"
#: elf/ldconfig.c:621
#, fuzzy, c-format
msgid "Can't open directory %s"
msgstr "%s: Äåí åßíáé äõíáôüí íá äçìéïõñãçèåß ï êáôÜëïãïò %s: %s\n"
#: elf/cache.c:353
#, c-format
msgid "Can't remove old temporary cache file %s"
msgstr ""
#: elf/ldconfig.c:405
#, fuzzy, c-format
msgid "Can't stat %s\n"
msgstr "%s: Äåí åßíáé äõíáôüí íá äçìéïõñãçèåß %s: %s\n"
#: elf/ldconfig.c:434
#, fuzzy, c-format
msgid "Can't unlink %s"
msgstr "%s: Äå ìðïñåß íá äéáãñáöåß ôï %s: %s\n"
#. TRANS No memory available. The system cannot allocate more virtual memory
#. TRANS because its capacity is full.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:104
msgid "Cannot allocate memory"
msgstr "Äåí åßíáé äõíáôü íá äåóìåõôåß ìíÞìç"
#. TRANS The requested socket address is not available; for example, you tried
#. TRANS to give a socket a name that doesn't match the local host name.
#. TRANS @xref{Socket Addresses}.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:374 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:156
msgid "Cannot assign requested address"
msgstr "Äåí åßíáé äõíáôÞ ç åê÷þñçóç ôçò æçôçèÞóáò äéåýèõíóçò"
#: sunrpc/pmap_rmt.c:265
msgid "Cannot create socket for broadcast rpc"
msgstr "Äåí åßíáé äõíáôÞ ç äçìéïõñãßá õðïäï÷Þò ãéá åêðïìðÞ rpc"
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:805
msgid "Cannot exec a shared library directly"
msgstr "Äåí åßíáé äõíáôÞ ç Üìåóç åêôÝëåóç äéáìïéñáæüìåíçò âéâëéïèÞêçò"
#: elf/readlib.c:98
#, fuzzy, c-format
msgid "Cannot fstat file %s.\n"
msgstr "áäõíáìßá ðñïóðÝëáóçò(stat()) áñ÷åßïõ `%s': %s"
#: sunrpc/rpc_main.c:1415
msgid "Cannot have more than one file generation flag!\n"
msgstr "Äå ìðïñåß íá õðÜñ÷ïõí ðåñéóóüôåñåò áðü ìéá óçìáßåò äçìéïõñãßáò áñ÷åßïõ!\n"
#: elf/readlib.c:117
#, c-format
msgid "Cannot mmap file %s.\n"
msgstr "Áäõíáìßá ìåôáöïñÜò óôç ìíÞìç (mmap) ôïõ áñ÷åßïõ %s.\n"
#: sunrpc/pmap_rmt.c:361
msgid "Cannot receive reply to broadcast"
msgstr "Äåí åßíáé äõíáôÞ ç ëÞøç áðáíôÞóåùí óôçí åêðïìðÞ"
#: sunrpc/pmap_clnt.c:136
msgid "Cannot register service"
msgstr "Äåí åßíáé äõíáôÞ ç êáôá÷þñçóç ôçò õðçñåóßáò"
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:173
msgid "Cannot send after socket shutdown"
msgstr "Äåí åßíáé äõíáôÞ ç áðïóôïëÞ ìåôÜ ôï êëåßóéìï ôçò õðïäï÷Þò"
#. TRANS The socket has already been shut down.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:435
msgid "Cannot send after transport endpoint shutdown"
msgstr "Äåí åßíáé äõíáôÞ ç áðïóôïëÞ ìåôÜ ôï êëåßóéìï ôçò ìéáò Üêñçò åðéêïéíùíßáò"
#: sunrpc/pmap_rmt.c:323
msgid "Cannot send broadcast packet"
msgstr "Äåí åßíáé äõíáôÞ ç áðïóôïëÞ ðáêÝôïõ åêðïìðÞò"
#: sunrpc/pmap_rmt.c:272
msgid "Cannot set socket option SO_BROADCAST"
msgstr "Äåí åßíáé äõíáôÞ ç èÝôçóç ôçò åðéëïãÞò õðïäï÷Þò SO_BROADCAST"
#: sunrpc/rpc_main.c:1195
msgid "Cannot specify more than one input file!\n"
msgstr "Äåí åßíáé äõíáôüò ï êáèïñéóìüò ðåñéóóïôÝñùí ôïõ åíüò áñ÷åßùí åéóüäïõ!\n"
#: sunrpc/rpc_main.c:1372
msgid "Cannot use netid flag with inetd flag!\n"
msgstr "Äåí åßíáé äõíáôü íá ÷ñçóéìïðïéçèåß óçìáßá ôáõô.äéêôýïõ ìå óçìáßá äéêôýïõ!\n"
#: sunrpc/rpc_main.c:1384
msgid "Cannot use netid flag without TIRPC!\n"
msgstr "Äåí åßíáé äõíáôü íá ÷ñçóéìïðïéçèåß óçìáßá ôáõô.äéêôýïõ ÷ùñßò TIRPC!\n"
#: sunrpc/rpc_main.c:1391
msgid "Cannot use table flags with newstyle!\n"
msgstr "Äåí åßíáé äõíáôü íá ÷ñçóéìïðïéçèïýí óçìáßåò ìå ôï íÝï óôõë!\n"
#: elf/ldconfig.c:131
msgid "Change to and use ROOT as root directory"
msgstr ""
#: elf/cache.c:390
#, c-format
msgid "Changing access rights of %s to 0644 failed"
msgstr ""
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:689 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:67
msgid "Channel number out of range"
msgstr "Ï áñéèìüò ôùí êáíáëéþí åßíáé Ýîù áðü ôá üñéá"
#: nis/nis_print.c:265
#, c-format
msgid "Character Separator : %c\n"
msgstr "Äéá÷ùñéóôÞò ×áñáêôÞñùí : %c\n"
#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:46 sysdeps/generic/siglist.h:46
msgid "Child exited"
msgstr "Ç èõãáôñéêÞ äéåñãáóßá ôåñìáôßóôçêå"
#: sunrpc/clnt_perr.c:348
msgid "Client credential too weak"
msgstr "Ôá äéáðéóôåõôÞñéá ôïõ åîõðçñåôïýìåíïõ åßíáé ðïëý áäýíáìá"
#: nis/nis_print.c:267
msgid "Columns :\n"
msgstr "ÓôÞëåò :\n"
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:769 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:100
msgid "Communication error on send"
msgstr "ÓöÜëìá åðéêïéíùíßáò êáôÜ ôçí áðïóôïëÞ"
#: locale/programs/localedef.c:112
msgid "Compile locale specification"
msgstr "Ìåôáãëùôôéóìüò ðñïäéáãñáöþí ôïðéêþí ñõèìßóåùí"
#. TRANS Go home and have a glass of warm, dairy-fresh milk.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:632
msgid "Computer bought the farm"
msgstr "Ï õðïëïãéóôÞò ðÞãå ãéá âñïýâåò"
#: elf/ldconfig.c:141
msgid "Configure Dynamic Linker Run Time Bindings."
msgstr ""
#. TRANS A remote host refused to allow the network connection (typically because
#. TRANS it is not running the requested service).
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:452 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:176
msgid "Connection refused"
msgstr "Áðüññéøç óýíäåóçò"
#. TRANS A network connection was closed for reasons outside the control of the
#. TRANS local host, such as by the remote machine rebooting or an unrecoverable
#. TRANS protocol violation.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:402 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:161
msgid "Connection reset by peer"
msgstr "Ç óýíäåóç Ýêëåéóå áðü ôï ôáßñé"
#. TRANS A socket operation with a specified timeout received no response during
#. TRANS the timeout period.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:446 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:175
msgid "Connection timed out"
msgstr "ËÞîç óýíäåóçò"
#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:45 sysdeps/generic/siglist.h:45
msgid "Continued"
msgstr "Óõíå÷ßæåôáé"
#: iconv/iconv_prog.c:69
msgid "Convert encoding of given files from one encoding to another."
msgstr "ÌåôáôñïðÞ ôçò êùäéêïðïßçóçò äïèÝíôùí áñ÷åßùí áðü ìéá êùäéêïðïßçóç óå Üëëç."
#: catgets/gencat.c:246 elf/ldconfig.c:264 elf/sprof.c:355 iconv/iconv_prog.c:351 locale/programs/locale.c:269
#: locale/programs/localedef.c:311 nscd/nscd.c:287 nscd/nscd_nischeck.c:90 nss/getent.c:63 posix/getconf.c:751
#, c-format
msgid ""
"Copyright (C) %s Free Software Foundation, Inc.\n"
"This is free software; see the source for copying conditions. There is NO\n"
"warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.\n"
msgstr ""
"Copyright (C) %s Free Software Foundation, Inc.\n"
"Áõôü åßíáé åëåýèåñï ëïãéóìéêü, äåßôå ôïí ðçãáßï êþäéêá ãéá üñïõò áíôéãñáöÞò.\n"
"ÄÅÍ õðÜñ÷åé åããýçóç ïýôå áêüìç ãéá ËÅÉÔÏÕÑÃIÊÏÔÇÔÁÓ Þ ÊÁÔÁËËÇËÏÔÇÔÁ ÃÉÁ\n"
"ÊÁÐÏÉÏ ÓÕÃÊÅÊÑÉÌÅÍÏ ÓÊÏÐÏ.\n"
#: nscd/nscd_conf.c:166
#, c-format
msgid "Could not create log file \"%s\""
msgstr "Áäýíáôç ç äçìéïõñãßá áñ÷åßïõ êáôáãñáöþí \"%s\""
#: catgets/gencat.c:112
msgid "Create C header file NAME containing symbol definitions"
msgstr "Äçìéïõñãßá ÏÍÏÌÁÔÏÓ áñ÷åßïõ êåöáëßäáò C ìå ïñéóìïýò óõìâüëùí"
#: locale/programs/localedef.c:102
msgid "Create old-style tables"
msgstr ""
#: locale/programs/localedef.c:101
msgid "Create output even if warning messages were issued"
msgstr "Äçìéïõñãßá åîüäïõ áêüìá êáé áí åêäüèçêáí ðñïåéäïðïéÞóåéò"
#: nis/nis_print.c:326
#, c-format
msgid "Creation Time : %s"
msgstr "×ñüíïò Äçìéïõñãßáò : %s"
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:48
msgid "Cross-device link"
msgstr "Óýíäåóìïò ìåôáîý óõóêåõþí"
#: malloc/memusagestat.c:67
msgid "DATAFILE [OUTFILE]"
msgstr ""
#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:96 nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:172
#, c-format
msgid "DES entry for netname %s not unique\n"
msgstr "Ç êáôá÷þñçóç DES ãéá ôï üíïìá äéêôýïõ %s äåí åßíáé ìïíáäéêÞ\n"
#: nis/nis_print.c:112
msgid "DIRECTORY\n"
msgstr "ÊÁÔÁËÏÃÏÓ\n"
#: nis/nis_print.c:42
msgid "DNANS"
msgstr "DNANS"
#: nis/nis_print.c:38
msgid "DNS"
msgstr "DNS"
#: elf/dl-open.c:189
msgid "DST not allowed in SUID/SGID programs"
msgstr ""
#: elf/dl-error.c:71
msgid "DYNAMIC LINKER BUG!!!"
msgstr ""
#: nis/nis_error.c:52
msgid "Database for table does not exist"
msgstr "Ç âÜóç äåäïìÝíùí ãéá ôï ðßíáêá äåí õðÜñ÷åé"
#: nis/ypclnt.c:818
msgid "Database is busy"
msgstr "Ç âÜóç äåäïìÝíùí åßíáé áðáó÷ïëçìÝíç"
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:75
msgid "Deadlock situation detected/avoided"
msgstr "Áíé÷íåýôçêå/áðïöåý÷èçêå êáôÜóôáóç áäéåîüäïõ"
#: nis/nis_print.c:226
msgid "Default Access rights :\n"
msgstr "Åî ïñéóìïý äéêáéþìáôá ÐñïóðÝëáóçò :\n"
#. TRANS No default destination address was set for the socket. You get this
#. TRANS error when you try to transmit data over a connectionless socket,
#. TRANS without first specifying a destination for the data with @code{connect}.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:430 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:126
msgid "Destination address required"
msgstr "Áðáéôåßôáé äéåýèõíóç ðñïïñéóìïý"
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:46
msgid "Device busy"
msgstr "Ç óõóêåõÞ åßíáé áðáó÷ïëçìÝíç"
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:669
msgid "Device not a stream"
msgstr "Ç óõóêåõÞ äåí åßíáé ñïÞò"
#. TRANS Resource busy; a system resource that can't be shared is already in use.
#. TRANS For example, if you try to delete a file that is the root of a currently
#. TRANS mounted filesystem, you get this error.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:129
msgid "Device or resource busy"
msgstr "ÓõóêåõÞ Þ ðüñïé åßíáé áðáó÷ïëçìÝíïé"
#: nis/nis_print.c:180
#, c-format
msgid "Diffie-Hellmann (%d bits)\n"
msgstr "Diffie-Hellmann (%d bit)\n"
#: nis/nis_print.c:318
#, c-format
msgid "Directory : %s\n"
msgstr "ÊáôÜëïãïò : %s\n"
#. TRANS Directory not empty, where an empty directory was expected. Typically,
#. TRANS this error occurs when you are trying to delete a directory.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:481 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:123
msgid "Directory not empty"
msgstr "Ï êáôÜëïãïò äåí åßíáé êåíüò"
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:79
msgid "Disc quota exceeded"
msgstr "ÎåðåñÜóôçêå ôï üñéï ÷ñÞóçò óôï äßóêï"
#. TRANS The user's disk quota was exceeded.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:499
msgid "Disk quota exceeded"
msgstr "ÎåðåñÜóôçêå ôï üñéï ÷ñÞóçò äßóêïõ"
#: nscd/nscd.c:86
msgid "Do not fork and display messages on the current tty"
msgstr "Íá ìç ãßíåé äéêñÜíùóç êáé åìöÜíéóç ìçíõìÜôùí óôï ôñÝ÷ïí tty"
#: catgets/gencat.c:114
msgid "Do not use existing catalog, force new output file"
msgstr "Íá ìç ÷ñçóéìïðïéçèåß ï õðÜñ÷ïí êáôÜëïãïò, ðñïêÜëåóå íÝï áñ÷åßï åîüäïõ"
#: nis/ypclnt.c:864
msgid "Domain not bound"
msgstr "Ï ôïìÝáò äåí âñÝèçêå"
#: elf/ldconfig.c:129
msgid "Don't build cache"
msgstr ""
#: elf/ldconfig.c:130
msgid "Don't generate links"
msgstr ""
#: debug/pcprofiledump.c:56
msgid "Dump information generated by PC profiling."
msgstr ""
#: elf/dl-load.c:1290
msgid "ELF file ABI version invalid"
msgstr ""
#: elf/dl-load.c:1287
msgid "ELF file OS ABI invalid"
msgstr ""
#: elf/dl-load.c:1296
msgid "ELF file version does not match current one"
msgstr ""
#: elf/dl-load.c:1283
msgid "ELF file version ident does not match current one"
msgstr ""
#: elf/dl-load.c:1307
msgid "ELF file's phentsize not the expected size"
msgstr ""
#: elf/dl-load.c:876
msgid "ELF load command address/offset not properly aligned"
msgstr ""
#: elf/dl-load.c:873
msgid "ELF load command alignment not page-aligned"
msgstr ""
#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:33 sysdeps/generic/siglist.h:60
msgid "EMT trap"
msgstr "EMT ðáãßäá"
#: nis/nis_print.c:121
msgid "ENTRY\n"
msgstr "ÊÁÔÁ×ÙÑÇÓÇ\n"
#: nis/nis_print.c:300
msgid "Encrypted data\n"
msgstr "ÊñõðôïãñáöçìÝíá äåäïìÝíá\n"
#: nis/nis_error.c:53
msgid "Entry/table type mismatch"
msgstr "Êáêïóõíôáßñéáóìá ôýðùí êáôá÷þñçóçò/ðßíáêá"
#: nss/getent.c:127 nss/getent.c:292
#, fuzzy, c-format
msgid "Enumeration not supported on %s\n"
msgstr "Ç ëåéôïõñãßá äåí õðïóôçñßæåôáé"
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:30
msgid "Error 0"
msgstr "ËÜèïò 0"
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:130
msgid "Error 100"
msgstr "ËÜèïò 100"
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:131
msgid "Error 101"
msgstr "ËÜèïò 101"
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:132
msgid "Error 102"
msgstr "ËÜèïò 102"
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:133
msgid "Error 103"
msgstr "ËÜèïò 103"
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:134
msgid "Error 104"
msgstr "ËÜèïò 104"
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:135
msgid "Error 105"
msgstr "ËÜèïò 105"
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:136
msgid "Error 106"
msgstr "ËÜèïò 106"
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:137
msgid "Error 107"
msgstr "ËÜèïò 107"
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:138
msgid "Error 108"
msgstr "ËÜèïò 108"
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:139
msgid "Error 109"
msgstr "ËÜèïò 109"
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:140
msgid "Error 110"
msgstr "ËÜèïò 110"
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:141
msgid "Error 111"
msgstr "ËÜèïò 111"
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:142
msgid "Error 112"
msgstr "ËÜèïò 112"
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:143
msgid "Error 113"
msgstr "ËÜèïò 113"
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:144
msgid "Error 114"
msgstr "ËÜèïò 114"
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:145
msgid "Error 115"
msgstr "ËÜèïò 115"
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:146
msgid "Error 116"
msgstr "ËÜèïò 116"
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:147
msgid "Error 117"
msgstr "ËÜèïò 117"
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:148
msgid "Error 118"
msgstr "ËÜèïò 118"
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:149
msgid "Error 119"
msgstr "ËÜèïò 119"
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:166
msgid "Error 136"
msgstr "ËÜèïò 136"
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:172
msgid "Error 142"
msgstr "ËÜèïò 142"
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:88
msgid "Error 58"
msgstr "ËÜèïò 58"
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:89
msgid "Error 59"
msgstr "ËÜèïò 59"
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:102
msgid "Error 72"
msgstr "ËÜèïò 72"
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:103
msgid "Error 73"
msgstr "ËÜèïò 73"
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:105
msgid "Error 75"
msgstr "ËÜèïò 75"
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:106
msgid "Error 76"
msgstr "ËÜèïò 76"
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:121
msgid "Error 91"
msgstr "ËÜèïò 91"
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:122
msgid "Error 92"
msgstr "ËÜèïò 92"
#: nis/nis_error.c:57
msgid "Error in RPC subsystem"
msgstr "ÓöÜëìá óôï õðïóýóôçìá RPC"
#: nis/nis_error.c:67
msgid "Error in accessing NIS+ cold start file. Is NIS+ installed?"
msgstr "ÓöÜëìá óôçí ðñïóðÝëáóç áñ÷åßïõ øõ÷ñÞò åêêßíçóçò ôïõ NIS+. Åßíáé ôï NIS+ åãêáôåóôçìÝíï;"
#: string/../sysdeps/mach/_strerror.c:58 sysdeps/mach/hurd/mips/dl-machine.c:68
msgid "Error in unknown error system: "
msgstr "ÓöÜëìá óå Üãíùóôï óýóôçìá óöáëìÜôùí: "
#: nis/nis_error.c:60
msgid "Error while talking to callback proc"
msgstr "ÓöÜëìá óôçí åðéêïéíùíßá ìå äéáäéêáóßá áíÜäñáóçò"
#: inet/ruserpass.c:181
msgid "Error: .netrc file is readable by others."
msgstr "ÓöÜëìá: Ôï .netrc áñ÷åßï åßíáé áíáãíþóéìï áðü Üëëïõò."
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:729
msgid "Exchange full"
msgstr "ÁíôáëëáãÞ ðëÞñçò"
#. TRANS Invalid executable file format. This condition is detected by the
#. TRANS @code{exec} functions; see @ref{Executing a File}.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:76 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:38
msgid "Exec format error"
msgstr "ÓöÜëìá óôç äéáìüñöùóç ôïõ åêôåëÝóéìïõ"
#: locale/programs/localedef.c:190
msgid "FATAL: system does not define `_POSIX2_LOCALEDEF'"
msgstr "ÌÏÉÑÁÉÏ: ôï óýóôçìá äåí ïñßæåé ôï `_POSIX2_LOCALEDEF'"
#: locale/programs/localedef.c:97
msgid "FILE contains mapping from symbolic names to UCS4 values"
msgstr "Ôï ÁÑ×ÅÉÏ ðåñéÝ÷åé áíôéóôïé÷ßóåéò áðü óõìâïëéêÜ ïíüìáôá óå ôéìÝò UCS4"
#: sunrpc/clnt_perr.c:356
msgid "Failed (unspecified error)"
msgstr "Áðïôõ÷ßá (ìç êáèïñéóìÝíï óöÜëìá)"
#: nscd/nscd.c:400
#, c-format
msgid "Failed to look up user '%s' to run server as"
msgstr ""
#: elf/readlib.c:108
#, c-format
msgid "File %s is too small, not checked."
msgstr ""
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:781 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:111
msgid "File descriptor in bad state"
msgstr "Ï ðåñéãñáöÝáò áñ÷åßïõ óå êáêÞ êáôÜóôáóç"
#. TRANS File exists; an existing file was specified in a context where it only
#. TRANS makes sense to specify a new file.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:135 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:47
msgid "File exists"
msgstr "Ôï áñ÷åßï õðÜñ÷åé"
#: elf/cache.c:124 elf/cache.c:134
msgid "File is not a cache file.\n"
msgstr ""
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:86
msgid "File locking deadlock"
msgstr "ÁäéÝîïäï óôï êëåßäùìá áñ÷åßïõ"
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:745
msgid "File locking deadlock error"
msgstr "Ôï êëåßäùìá áñ÷åßïõ êáôÝëçîå óå óöÜëìá áäéåîüäïõ"
#. TRANS Filename too long (longer than @code{PATH_MAX}; @pxref{Limits for
#. TRANS Files}) or host name too long (in @code{gethostname} or
#. TRANS @code{sethostname}; @pxref{Host Identification}).
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:465 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:108
msgid "File name too long"
msgstr "Ðïëý ìåãÜëï üíïìá áñ÷åßïõ"
#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:51 sysdeps/generic/siglist.h:51
msgid "File size limit exceeded"
msgstr "ÎåðåñÜóôçêå ôï üñéï ìåãÝèïõò áñ÷åßïõ"
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:53
msgid "File table overflow"
msgstr "Õðåñ÷åßëéóç ðßíáêá áñ÷åßïõ"
#. TRANS File too big; the size of a file would be larger than allowed by the system.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:203 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:57
msgid "File too large"
msgstr "Ðïëý ìåãÜëï áñ÷åßï"
#: intl/tst-gettext2.c:36
msgid "First string for testing."
msgstr ""
#: nis/nis_error.c:38
msgid "First/next chain broken"
msgstr "Ç ðñþôç/åðüìåíç áëõóßäá Ýóðáóå"
#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:34 sysdeps/generic/siglist.h:35
msgid "Floating point exception"
msgstr "Åîáßñåóç êéíçôÞò õðïäéáóôïëÞò"
#: elf/ldconfig.c:136
msgid "Format to use: new, old or compat (default)"
msgstr ""
#: nis/nis_error.c:68
msgid "Full resync required for directory"
msgstr "ÁðáéôÞôáé ðëÞñçò åðáíáóõí÷ñïíéóìüò ãéá ôï êáôÜëïãï"
#. TRANS Function not implemented. This indicates that the function called is
#. TRANS not implemented at all, either in the C library itself or in the
#. TRANS operating system. When you get this error, you can be sure that this
#. TRANS particular function will always fail with @code{ENOSYS} unless you
#. TRANS install a new version of the C library or the operating system.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:576
msgid "Function not implemented"
msgstr "Ç ëåéôïõñãßá äåí Ý÷åé õëïðïéçèåß"
#: nis/nis_print.c:115
msgid "GROUP\n"
msgstr "ÏÌÁÄÁ\n"
#: argp/argp-help.c:230
#, c-format
msgid "Garbage in ARGP_HELP_FMT: %s"
msgstr "Óêïõðßäéá óôï ARGP_HELP_FMT: %s"
#: malloc/memusagestat.c:64
msgid "Generate graphic from memory profiling data"
msgstr ""
#: catgets/gencat.c:120
msgid ""
"Generate message catalog.\\vIf INPUT-FILE is -, input is read from standard input. If OUTPUT-FILE\n"
"is -, output is written to standard output.\n"
msgstr ""
"Äçìéïõñãßá êáôáëüãïõ ìçíõìÜôùí.\\vÁí ôï ÁÑ×ÅÉÏ-ÅÉÓÏÄÏÕ åßíáé -, áíÜãíùóç áðü ôçí êáíïíéêÞ åßóïäï. Áí\n"
"ôï ÁÑ×ÅÉÏ-ÅÎÏÄÏÕ åßíáé -, ôüôå ç Ýîïäïò óôÝëíåôáé óôçí êáíïíéêÞ Ýîïäï.\n"
#: malloc/memusagestat.c:55
msgid "Generate output linear to time (default is linear to number of function calls)"
msgstr ""
#: elf/ldconfig.c:128
#, fuzzy
msgid "Generate verbose messages"
msgstr "ÅìöÜíéóç ðåñéóóüôåñùí ìçíõìÜôùí"
#: nis/nis_error.c:37
msgid "Generic system error"
msgstr "Ãåíéêü óöÜëìá óõóôÞìáôïò"
#: locale/programs/locale.c:77
msgid "Get locale-specific information."
msgstr "ËÞøç ðëçñïöïñéþí ôïðéêþí ñõèìßóåùí."
#: argp/argp-parse.c:94
msgid "Give a short usage message"
msgstr "Íá äùèåß óýíôïìï ìÞíõìá ÷ñÞóçò"
#: argp/argp-parse.c:93
msgid "Give this help list"
msgstr "Íá äïèåß áõôÞ ç ëßóôá âïÞèåéáò"
#. TRANS This error code has no purpose.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:637
msgid "Gratuitous error"
msgstr "Áäéêáéïëüãçôï ëÜèïò"
#: nis/nis_print.c:320
#, c-format
msgid "Group : %s\n"
msgstr "ÏìÜäá : %s\n"
#: nis/nis_print.c:249
msgid "Group Flags :"
msgstr "Óçìáßåò ÏìÜäáò :"
#: nis/nis_print_group_entry.c:115
#, c-format
msgid "Group entry for \"%s.%s\" group:\n"
msgstr "Êáôá÷þñçóç ïìÜäáò ãéá ôçí ïìÜäá \"%s.%s\":\n"
#: argp/argp-parse.c:97
msgid "Hang for SECS seconds (default 3600)"
msgstr "ÁíáìïíÞ ãéá ÄÅÕÔ. äåõôåñüëåðôá (åî ïñéóìïý 3600)"
#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:27 sysdeps/generic/siglist.h:29
msgid "Hangup"
msgstr "Êëåßóéìï"
#: nscd/grpcache.c:253
#, c-format
msgid "Haven't found \"%d\" in group cache!"
msgstr "Äå âñÝèçêå ôï \"%d\" óôçí ëáíèÜíïõóá ìíÞìç ïìÜäáò!"
#: nscd/pwdcache.c:249
#, c-format
msgid "Haven't found \"%d\" in password cache!"
msgstr "Äå âñÝèçêå ôï \"%d\" óôçí ëáíèÜíïõóá ìíÞìç êùäéêþí!"
#: nscd/grpcache.c:214
#, c-format
msgid "Haven't found \"%s\" in group cache!"
msgstr "Äå âñÝèçêå ôï \"%s\" óôçí ëáíèÜíïõóá ìíÞìç ïìÜäáò!"
#: nscd/hstcache.c:299 nscd/hstcache.c:341 nscd/hstcache.c:386 nscd/hstcache.c:430
#, c-format
msgid "Haven't found \"%s\" in hosts cache!"
msgstr "Äå âñÝèçêå ôï \"%s\" óôçí ëáíèÜíïõóá ìíÞìç óõóôçìÜôùí!"
#: nscd/pwdcache.c:210
#, c-format
msgid "Haven't found \"%s\" in password cache!"
msgstr "Äå âñÝèçêå ôï \"%s\" óôçí ëáíèÜíïõóá ìíÞìç êùäéêþí!"
#. TRANS The remote host for a requested network connection is down.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:470 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:177
msgid "Host is down"
msgstr "Ôï óýóôçìá äå ëåéôïõñãåß"
#: resolv/herror.c:69
msgid "Host name lookup failure"
msgstr "Áðïôõ÷ßá áíáæÞôçóçò ïíüìáôïò óõóôÞìáôïò"
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:35
msgid "I/O error"
msgstr "ÓöÜëìá åéóüäïõ/åîüäïõ"
#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:49 sysdeps/generic/siglist.h:49
msgid "I/O possible"
msgstr "ÄõíáôÞ ç åßóïäïò/Ýîïäïò"
#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:32
msgid "IOT trap"
msgstr "IOT ðáãßäá"
#: nis/nis_print.c:36
msgid "IVY"
msgstr "IVY"
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:645 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:66
msgid "Identifier removed"
msgstr "ÐñïóäéïñéóôÞò áöáéñÝèçêå"
#: elf/ldconfig.c:525
#, c-format
msgid "Ignored file %s since it is not a regular file."
msgstr ""
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:118
msgid "Illegal byte sequence"
msgstr "ÁêáôÜëëçëç áêïëïõèßá byte"
#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:30 sysdeps/generic/siglist.h:32
msgid "Illegal instruction"
msgstr "ÁêáôÜëëçëç åíôïëÞ"
#: nis/nis_error.c:62
msgid "Illegal object type for operation"
msgstr "ÁêáôÜëëçëï åßäïò áíôéêåéìÝíïõ ãéá ôç ëåéôïõñãßá"
#. TRANS Invalid seek operation (such as on a pipe).
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:214 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:59
msgid "Illegal seek"
msgstr "ÐáñÜíïìç áíáæÞôçóç"
#. TRANS Inappropriate file type or format. The file was the wrong type for the
#. TRANS operation, or a data file had the wrong format.
#. TRANS
#. TRANS On some systems @code{chmod} returns this error if you try to set the
#. TRANS sticky bit on a non-directory file; @pxref{Setting Permissions}.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:557
msgid "Inappropriate file type or format"
msgstr "ÁêáôÜëëçëï åßäïò áñ÷åßïõ Þ äéáìüñöùóçò"
#. TRANS Inappropriate I/O control operation, such as trying to set terminal
#. TRANS modes on an ordinary file.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:189 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:55
msgid "Inappropriate ioctl for device"
msgstr "ÁêáôÜëëçëï ioctl ãéá óõóêåõÞ"
#. TRANS In the GNU system, servers supporting the @code{term} protocol return
#. TRANS this error for certain operations when the caller is not in the
#. TRANS foreground process group of the terminal. Users do not usually see this
#. TRANS error because functions such as @code{read} and @code{write} translate
#. TRANS it into a @code{SIGTTIN} or @code{SIGTTOU} signal. @xref{Job Control},
#. TRANS for information on process groups and these signals.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:608
msgid "Inappropriate operation for background process"
msgstr "ÁêáôÜëëçëç ëåéôïõñãßá ãéá äéåñãáóßá ðáñáóêçíßïõ"
#: sysdeps/generic/siglist.h:69
msgid "Information request"
msgstr "Áßôçóç ðëçñïöïñßáò"
#: iconv/iconv_prog.c:58
msgid "Information:"
msgstr "Ðëçñïöïñßá:"
#: locale/programs/localedef.c:92
msgid "Input Files:"
msgstr "Áñ÷åßá Åéóüäïõ:"
#: elf/ldconfig.c:698 elf/readlib.c:92
#, fuzzy, c-format
msgid "Input file %s not found.\n"
msgstr "ôï áñ÷åßï ðßíáêá ñåðïñôïñßïõ `%s' äå âñÝèçêå"
#: iconv/iconv_prog.c:55
msgid "Input/Output format specification:"
msgstr "Êáèïñéóìüò ìïñöÞò Åéóüäïõ/Åîüäïõ:"
#. TRANS Input/output error; usually used for physical read or write errors.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:53
msgid "Input/output error"
msgstr "ÓöÜëìá åéóüäïõ/åîüäïõ"
#: nis/ypclnt.c:798
msgid "Internal NIS error"
msgstr "Åóùôåñéêü óöÜëìá NIS"
#: nis/ypclnt.c:862
msgid "Internal ypbind error"
msgstr "Åóùôåñéêü óöÜëìá ypbind"
#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:28 sysdeps/generic/siglist.h:30
msgid "Interrupt"
msgstr "ÄéáêïðÞ"
#. TRANS Interrupted function call; an asynchronous signal occurred and prevented
#. TRANS completion of the call. When this happens, you should try the call
#. TRANS again.
#. TRANS
#. TRANS You can choose to have functions resume after a signal that is handled,
#. TRANS rather than failing with @code{EINTR}; see @ref{Interrupted
#. TRANS Primitives}.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:48 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:34
msgid "Interrupted system call"
msgstr "Äéáêïðåßóá êëÞóç óõóôÞìáôïò"
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:685
msgid "Interrupted system call should be restarted"
msgstr "Ç äéáêïðåßóá êëÞóç óõóôÞìáôïò èá ðñÝðåé íá åðáíáêéíçèåß"
#. TRANS Invalid argument. This is used to indicate various kinds of problems
#. TRANS with passing the wrong argument to a library function.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:165 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:52
msgid "Invalid argument"
msgstr "Ìç Ýãêõñç ðáñÜìåôñïò"
#: posix/regex.c:1102
msgid "Invalid back reference"
msgstr "Ìç Ýãêõñç ðéóù-ðáñáðïìðÞ"
#: posix/regex.c:1096
msgid "Invalid character class name"
msgstr "Ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò ïíüìáôïò êëÜóçò"
#: sunrpc/clnt_perr.c:332
msgid "Invalid client credential"
msgstr "Ìç Ýãêõñï äéáðéóôåõôÞñéï åîõðçñåôïýìåíïõ"
#: sunrpc/clnt_perr.c:340
msgid "Invalid client verifier"
msgstr "Ìç Ýãêõñïò åîáêñéâùôÞò(verifier) åîõðçñåôïýìåíïõ"
#: posix/regex.c:1093
msgid "Invalid collation character"
msgstr "Ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò ðáñáâïëÞò"
#: posix/regex.c:1114
msgid "Invalid content of \\{\\}"
msgstr "Ìç Ýãêõñï ðåñéå÷üìåíï ôùí \\{\\}"
#. TRANS An attempt to make an improper link across file systems was detected.
#. TRANS This happens not only when you use @code{link} (@pxref{Hard Links}) but
#. TRANS also when you rename a file with @code{rename} (@pxref{Renaming Files}).
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:142
msgid "Invalid cross-device link"
msgstr "Ìç Ýãêõñïò óýíäåóìïò ìåôáîý óõóêåõþí"
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:721
msgid "Invalid exchange"
msgstr "Ìç Ýãêõñç áíôáëëáãÞ"
#: nis/nis_error.c:45
msgid "Invalid object for operation"
msgstr "Ìç Ýãêõñï áíôéêåßìåíï ãéá ëåéôïõñãßá"
#. TRANS While decoding a multibyte character the function came along an invalid
#. TRANS or an incomplete sequence of bytes or the given wide character is invalid.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:598
msgid "Invalid or incomplete multibyte or wide character"
msgstr "Ìç Ýãêõñï Þ áóõìðëÞñùôï multibyte Þ ðëáôýò ÷áñáêôÞñáò"
#: posix/regex.c:1123
msgid "Invalid preceding regular expression"
msgstr "Ìç Ýãêõñç ðñïðïñåõüìåíç êáíïíéêÞ Ýêöñáóç"
#: posix/regex.c:1117
msgid "Invalid range end"
msgstr "Ìç Ýãêõñï ôÝëïò ðåäßïõ"
#: posix/regex.c:1090
msgid "Invalid regular expression"
msgstr "Ìç Ýãêõñç êáíïíéêÞ Ýêöñáóç"
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:737
msgid "Invalid request code"
msgstr "Ìç Ýãêõñïò êþäéêáò áßôçóçò"
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:725
msgid "Invalid request descriptor"
msgstr "Ìç Ýãêõñïò ðåñéãñáöÝáò áßôçóçò"
#: sunrpc/clnt_perr.c:352
msgid "Invalid server verifier"
msgstr "Ìç Ýãêõñïò åîáêñéâùôÞò(verifier) äéáêïìéóôÞ"
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:741 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:85
msgid "Invalid slot"
msgstr "Ìç Ýãêõñç ïðÞ"
#: nscd/nscd.c:91
msgid "Invalidate the specified cache"
msgstr "Áêýñùóç ôùí ðåñéå÷ïìÝíùí ôçò óõãêåêñéìÝíçò ëáíèÜíïõóáò ìíÞìçò"
#. TRANS File is a directory; you cannot open a directory for writing,
#. TRANS or create or remove hard links to it.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:159 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:51
msgid "Is a directory"
msgstr "Åßíáé êáôÜëïãïò"
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:169
msgid "Is a name file"
msgstr "Åßíáé Ýíá üíïìá áñ÷åßïõ"
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:825
msgid "Is a named type file"
msgstr "Åßíáé Ýíá åðþíõìï åßäïò áñ÷åßïõ"
#: nis/nis_print.c:188
msgid "Kerberos.\n"
msgstr "ÊÝñâåñïò.\n"
#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:35 sysdeps/generic/siglist.h:36
msgid "Killed"
msgstr "Óêïôþèçêå"
#: nis/nis_print.c:124
msgid "LINK\n"
msgstr "ÓÕÍÄÅÓÌÏÓ\n"
#: nis/nis_local_names.c:126
#, c-format
msgid "LOCAL entry for UID %d in directory %s not unique\n"
msgstr "Ç ÔÏÐÉÊÇ êáôá÷þñçóç ãéá ôçí ÔÁÕÔ. %d óôï êáôÜëïãï %s äåí åßíáé ìïíáäéêÞ\n"
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:717 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:74
msgid "Level 2 halted"
msgstr "Åðßðåäï 2 óôáìÜôçóå"
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:693 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:68
msgid "Level 2 not synchronized"
msgstr "Åðßðåäï 2 äåí óõã÷ñïíßóôçêå"
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:697 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:69
msgid "Level 3 halted"
msgstr "Åðßðåäï 3 óôáìÜôçóå"
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:701 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:70
msgid "Level 3 reset"
msgstr "Åðßðåäï 3 åðáíáöÝñèçêå"
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:657 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:97
msgid "Link has been severed"
msgstr "Ï óýíäåóìïò Ýóðáóå"
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:705 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:71
msgid "Link number out of range"
msgstr "Ï áñéèìüò óýíäåóìïõ åßíáé Ýîù áðü ôï üñéï"
#: nis/nis_error.c:54
msgid "Link points to illegal name"
msgstr "Óýíäåóç óçìåßùí óå ìç áðïäåêôü üíïìá"
#: nis/nis_print.c:283
msgid "Linked Object Type : "
msgstr "Ôýðïò ÓõíäåäåìÝíïõ ÁíôéêåéìÝíïõ : "
#: nis/nis_print.c:285
#, c-format
msgid "Linked to : %s\n"
msgstr "ÓõíäåäåìÝíï ìå : %s\n"
#: nis/ypclnt.c:810
msgid "Local domain name not set"
msgstr "Äåí Ý÷åé ïñéóôåß ôï üíïìá ôïðéêïý ôïìÝá"
#: nis/ypclnt.c:800
msgid "Local resource allocation failure"
msgstr "Áðïôõ÷ßá äÝóìåõóçò ôïðéêþí ðüñùí"
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:753 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:94
msgid "Machine is not on the network"
msgstr "Ôï ìç÷Üíçìá äåí åßíáé óôï äßêôõï"
#: nis/nis_error.c:46
msgid "Malformed name, or illegal name"
msgstr "ÊáêïäéáìïñöùìÝíï üíïìá Þ áêáôÜëëçëï üíïìá"
#: argp/argp-help.c:1185
msgid "Mandatory or optional arguments to long options are also mandatory or optional for any corresponding short options."
msgstr "Õðï÷ñåùôéêÜ Þ ðñïáéñåôéêÜ ïñßóìáôá óå ìáêñÝò åðéëïãÝò åßíáé åðßóçò õðï÷ñåùôéêÜ Þ ðñïáéñåôéêÜ óå êÜèå áíôßóôïé÷åò óýíôïìåò åðéëïãÝò."
#: elf/ldconfig.c:135
msgid "Manually link individual libraries."
msgstr ""
#: nis/nis_print.c:169
msgid "Master Server :\n"
msgstr "Êýñéïò ÅîõðçñåôçôÞò :\n"
#: nis/nis_error.c:76
msgid "Master server busy, full dump rescheduled."
msgstr "Ï êýñéïò åîõðçñåôçôÞò åßíáé áðáó÷ïëçìÝíïò, ç ðëÞñçò áðïôýðùóç èá åðáíáäñïìïëïãçèåß."
#: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:36
msgid "Memory allocation failure"
msgstr "Áðïôõ÷ßá äÝóìåõóçò ìíÞìçò"
#: posix/regex.c:1120
msgid "Memory exhausted"
msgstr "Ç ìíÞìç åîáíôëÞèçêå"
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:82
msgid "Message tables full"
msgstr "Ïé ðßíáêåò ìçíõìÜôùí åßíáé ðëÞñåéò"
#. TRANS The size of a message sent on a socket was larger than the supported
#. TRANS maximum size.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:318 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:127
msgid "Message too long"
msgstr "ÕðåñâïëéêÜ ìåãÜëï ìÞíõìá"
#: nis/nis_error.c:58
msgid "Missing or malformed attribute"
msgstr "ÅëëéðÞò Þ êáêïó÷çìáôéóìÝíç éäéüôçôá"
#: nis/nis_print.c:328
#, c-format
msgid "Mod. Time : %s"
msgstr "×ñüíïò Ôñïð. : %s"
#: nis/nis_error.c:51
msgid "Modification failed"
msgstr "Ç ôñïðïðïßçóç áðÝôõ÷å"
#: nis/nis_error.c:64
msgid "Modify operation failed"
msgstr "Ç ëåéôïõñãßá ôñïðïðïßçóçò áðÝôõ÷å"
#: locale/programs/locale.c:70
msgid "Modify output format:"
msgstr "ÌïñöÞ åîüäïõ ôñïðïðïßçóçò:"
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:649 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:104
msgid "Multihop attempted"
msgstr "ÐñïóðÜèåéá multihop"
#: nscd/nscd_conf.c:182
msgid "Must specify user name for server-user option"
msgstr ""
#: catgets/gencat.c:111 catgets/gencat.c:115 locale/programs/localedef.c:115 nscd/nscd.c:83
msgid "NAME"
msgstr "ÏÍÏÌÁ"
#: locale/programs/locale.c:80
msgid ""
"NAME\n"
"[-a|-m]"
msgstr ""
"ÏÍÏÌÁ\n"
"[-a|-m]"
#: nis/nis_print.c:32
msgid "NIS"
msgstr "NIS"
#: nis/ypclnt.c:814
msgid "NIS client/server version mismatch - can't supply service"
msgstr ""
"Áíáíôéóôïé÷ßá Ýêäïóçò åîõðçñÝôç/åîõðçñåôïýìåíïõ NIS - äåí ðáñÝ÷åôáé\n"
"ç õðçñåóßá"
#: nis/ypclnt.c:812
msgid "NIS map database is bad"
msgstr "Ç âÜóç äåäïìÝíùí ÷Üñôç NIS åßíáé áêáôÜëëçëç"
#: nis/nis_error.c:69
msgid "NIS+ operation failed"
msgstr "Ç ëåéôïõñãßá NIS+ áðÝôõ÷å"
#: nis/nis_error.c:34
msgid "NIS+ servers unreachable"
msgstr "Ïé åîõðçñåôçôÝò NIS+ äåí åßíáé ðñïóðåëÜóéìïé"
#: nis/nis_error.c:70
msgid "NIS+ service is unavailable or not installed"
msgstr "Ç õðçñåóßá NIS+ äåí åßíáé äéáèÝóéìç Þ äåí Ý÷åé åãêáôáóôáèåß"
#: nis/nis_print.c:109
msgid "NO OBJECT\n"
msgstr "ÊÁÍÅÍÁ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÏ\n"
#: nscd/nscd.c:87
msgid "NUMBER"
msgstr "ÁÑÉÈÌÏÓ"
#: nis/nis_print.c:163
#, c-format
msgid "Name : `%s'\n"
msgstr "¼íïìá : `%s'\n"
#: nscd/nscd.c:97
msgid "Name Service Cache Daemon."
msgstr "ËáíèÜíïõóá Õðçñåóßá ÅîõðçñÝôçóçò Áíôéóôïé÷éþí ÏíïìÜôùí."
#: nis/nis_error.c:41
msgid "Name not served by this server"
msgstr "Ôï üíïìá áõôü äå ðñïóöÝñåôáé áðü áõôüí ôï åîõðçñåôçôÞ"
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:777 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:110
msgid "Name not unique on network"
msgstr "Ôï üíïìá äåí åßíáé ìïíáäéêü óôï äßêôõï"
#: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:38
msgid "Name or service not known"
msgstr "Ôï üíïìá Þ ç õðçñåóßá äåí åßíáé ãíùóôÜ"
#: malloc/memusagestat.c:53
#, fuzzy
msgid "Name output file"
msgstr "áñ÷åßï åîüäïõ"
#: nis/nis_error.c:50
msgid "Name/entry isn't unique"
msgstr "¼íïìá/êáôá÷þñçóç äåí åßíáé ìïíáäéêÞ"
#: nis/nis_error.c:59
msgid "Named object is not searchable"
msgstr "Ôï åðþíõìï áíôéêåßìåíï äåí åßíáé áíáæçôÞóéìï"
#. TRANS ???
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:567
msgid "Need authenticator"
msgstr "×ñåéÜæåôáé ðéóôïðïéçôÞò"
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:159
msgid "Network dropped connection because of reset"
msgstr "Ôï äßêôõï Ýñéîå ôçí óýíäåóç ëüãù áñ÷éêïðïßçóçò"
#. TRANS A network connection was reset because the remote host crashed.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:390
msgid "Network dropped connection on reset"
msgstr "Ôï äßêôõï Ýñéîå ôçí óýíäåóç êáôÜ ôçí åðáíáöïñÜ"
#. TRANS A socket operation failed because the network was down.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:379 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:157
msgid "Network is down"
msgstr "Ôï äßêôõï äå ëåéôïõñãåß"
#. TRANS A socket operation failed because the subnet containing the remote host
#. TRANS was unreachable.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:385 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:158
msgid "Network is unreachable"
msgstr "Ôï äßêôõï äåí åßíáé ðñïóðåëÜóéìï"
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:713 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:73
msgid "No CSI structure available"
msgstr "Äåí åßíáé äéáèÝóéìç ç CSI äïìÞ(structure)"
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:821
msgid "No XENIX semaphores available"
msgstr "Äåí åßíáé äéáèÝóéìïé ïé XENIX óçìáöüñïé"
#: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:37
msgid "No address associated with hostname"
msgstr "ÊáìéÜ äéåýèõíóç äå óõíäÝåôáé ìå ôï üíïìá óõóôÞìáôïò"
#: resolv/herror.c:71
msgid "No address associated with name"
msgstr "ÊáìéÜ äéåýèõíóç äåí óõíäÝåôáé ìå ôï üíïìá"
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:733
msgid "No anode"
msgstr "ÊáíÝíá anode"
#. TRANS The kernel's buffers for I/O operations are all in use. In GNU, this
#. TRANS error is always synonymous with @code{ENOMEM}; you may get one or the
#. TRANS other from network operations.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:409 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:162
msgid "No buffer space available"
msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äéáèÝóéìïò ÷þñïò åíôáìßåõóçò"
#: locale/programs/ld-ctype.c:425
#, fuzzy
msgid "No character set name specified in charmap"
msgstr "ï ÷áñáêôÞñáò <SP> äåí ïñßóôçêå óôïí ÷Üñôç ÷áñáêôÞñùí"
#. TRANS There are no child processes. This error happens on operations that are
#. TRANS supposed to manipulate child processes, when there aren't any processes
#. TRANS to manipulate.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:90 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:40
msgid "No child processes"
msgstr "ÊáìéÜ èõãáôñéêÞ äéåñãáóßá"
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:653 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:91
msgid "No data available"
msgstr "Äåí õðÜñ÷ïõí äéáèÝóéìá äåäïìÝíá"
#: locale/programs/ld-address.c:131 locale/programs/ld-collate.c:1500 locale/programs/ld-ctype.c:407
#: locale/programs/ld-identification.c:132 locale/programs/ld-measurement.c:93 locale/programs/ld-messages.c:98
#: locale/programs/ld-monetary.c:194 locale/programs/ld-name.c:94 locale/programs/ld-numeric.c:99
#: locale/programs/ld-paper.c:91 locale/programs/ld-telephone.c:94 locale/programs/ld-time.c:160
#, fuzzy, c-format
msgid "No definition for %s category found"
msgstr "Ïé ïñéóìïß ðçãÞ âñßóêïíôáé óôï ÁÑ×ÅÉÏ"
#: nis/nis_error.c:74
msgid "No file space on server"
msgstr "Äåí õðÜñ÷åé åëåýèåñïò ÷þñïò óôïí åîõðçñåôçôÞ"
#: elf/ldconfig.c:532
#, c-format
msgid "No link created since soname could not be found for %s"
msgstr ""
#. TRANS No locks available. This is used by the file locking facilities; see
#. TRANS @ref{File Locks}. This error is never generated by the GNU system, but
#. TRANS it can result from an operation to an NFS server running another
#. TRANS operating system.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:548
msgid "No locks available"
msgstr "Äåí õðÜñ÷ïõí äéáèÝóéìá êëåéäþìáôá"
#: posix/regex.c:1087
msgid "No match"
msgstr "ÊáíÝíá ôáßñéáóìá"
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:833
msgid "No medium found"
msgstr "Äåí âñÝèçêå ìÝóï"
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:661 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:65
msgid "No message of desired type"
msgstr "ÊáíÝíá ìÞíõìá åðéèõìçôïý ôýðïõ"
#: nis/ypclnt.c:802
msgid "No more records in map database"
msgstr "Äåí õðÜñ÷ïõí Üëëåò êáôá÷ùñßóåéò óôï ÷Üñôç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí"
#: posix/regex.c:5955
msgid "No previous regular expression"
msgstr "Äåí õðÜñ÷åé ðñïçãïýìåíç êáíïíéêÞ Ýêöñáóç"
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:76
msgid "No record locks available"
msgstr "Äåí õðÜñ÷ïõí äéáèÝóéìá êëåéäþìáôá åããñáöþí"
#: sunrpc/rpcinfo.c:570
msgid "No remote programs registered.\n"
msgstr "ÊáíÝíá áðïìáêñõóìÝíï ðñüãñáììá äåí äçëþèçêå.\n"
#. TRANS The remote host for a requested network connection is not reachable.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:475 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:178
msgid "No route to host"
msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äéáäñïìÞ óôï óýóôçìá"
#. TRANS No space left on device; write operation on a file failed because the
#. TRANS disk is full.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:209 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:58
msgid "No space left on device"
msgstr "Äåí Ýìåéíå êáèüëïõ ÷þñïò óôç óõóêåõÞ"
#. TRANS The wrong type of device was given to a function that expects a
#. TRANS particular sort of device.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:148 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:49
msgid "No such device"
msgstr "Äåí õðÜñ÷åé ôÝôïéá óõóêåõÞ"
#. TRANS No such device or address. The system tried to use the device
#. TRANS represented by a file you specified, and it couldn't find the device.
#. TRANS This can mean that the device file was installed incorrectly, or that
#. TRANS the physical device is missing or not correctly attached to the
#. TRANS computer.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:62 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:36
msgid "No such device or address"
msgstr "Äåí õðÜñ÷åé ôÝôïéá óõóêåõÞ Þ äéåýèõíóç"
#. TRANS No such file or directory. This is a ``file doesn't exist'' error
#. TRANS for ordinary files that are referenced in contexts where they are
#. TRANS expected to already exist.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:32 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:32
msgid "No such file or directory"
msgstr "Äåí õðÜñ÷åé ôÝôïéï áñ÷åßï Þ êáôÜëïãïò"
#: nis/ypclnt.c:796
msgid "No such key in map"
msgstr "Äåí õðÜñ÷åé ôÝôïéï êëåéäß óôï ÷Üñôç"
#: nis/ypclnt.c:794
msgid "No such map in server's domain"
msgstr "Äåí õðÜñ÷åé ôÝôïéïò ÷Üñôçò óôïí ôïìÝá ôïõ äéáêïìéóôÞ"
#. TRANS No process matches the specified process ID.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:37 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:33
msgid "No such process"
msgstr "Äåí õðÜñ÷åé ôÝôïéá äéåñãáóßá"
#: nis/nis_error.c:61
msgid "Non NIS+ namespace encountered"
msgstr "Äå âñÝèçêáí ÷þñïé ïíïìÜôùí NIS+"
#: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:34
msgid "Non-recoverable failure in name resolution"
msgstr "Ìç-áðïêáôáóôÞóéìï óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜëõóç ïíüìáôïò"
#: nis/nis_print.c:177
msgid "None.\n"
msgstr "ÊáíÝíá.\n"
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:817
msgid "Not a XENIX named type file"
msgstr "Äåí åßíáé XENIX ôýðïò åðþíõìïõ áñ÷åßïõ"
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:107
msgid "Not a data message"
msgstr "Äåí åßíáé ìÞíõìá äåäïìÝíùí"
#. TRANS A file that isn't a directory was specified when a directory is required.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:153 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:50
msgid "Not a directory"
msgstr "Äåí åßíáé êáôÜëïãïò"
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:167
msgid "Not a name file"
msgstr "Äåí åßíáé åðþíõìï áñ÷åßï"
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:90
msgid "Not a stream device"
msgstr "Äåí åßíáé óõóêåõÞ ñïÞò"
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:168
msgid "Not available"
msgstr "Äåí åßíáé äéáèÝóéìï"
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:42
msgid "Not enough space"
msgstr "Äåí õðÜñ÷åé áñêåôüò ÷þñïò"
#: nis/nis_error.c:31
msgid "Not found"
msgstr "Äå âñÝèçêå"
#: nis/nis_error.c:49
msgid "Not found, no such name"
msgstr "Äå âñÝèçêå, êáíÝíá ôÝôïéï üíïìá"
#: nis/nis_error.c:44
msgid "Not master server for this domain"
msgstr "Äåí õðÜñ÷åé êýñéïò åîõðçñåôçôÞò ãéá áõôüí ôïí ôïìÝá"
#: nis/nis_error.c:40 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:31
msgid "Not owner"
msgstr "Äåí åßíáé éäéïêôÞôçò"
#. TRANS Not supported. A function returns this error when certain parameter
#. TRANS values are valid, but the functionality they request is not available.
#. TRANS This can mean that the function does not implement a particular command
#. TRANS or option value or flag bit at all. For functions that operate on some
#. TRANS object given in a parameter, such as a file descriptor or a port, it
#. TRANS might instead mean that only @emph{that specific object} (file
#. TRANS descriptor, port, etc.) is unable to support the other parameters given;
#. TRANS different file descriptors might support different ranges of parameter
#. TRANS values.
#. TRANS
#. TRANS If the entire function is not available at all in the implementation,
#. TRANS it returns @code{ENOSYS} instead.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:592
msgid "Not supported"
msgstr "Äåí õðïóôçñßæåôáé"
#: nis/nis_print.c:264
#, c-format
msgid "Number of Columns : %d\n"
msgstr "Áñéèìüò Óôçëþí :%d\n"
#: nis/nis_print.c:363
#, c-format
msgid "Number of objects : %u\n"
msgstr "Áñéèìüò áíôéêåéìÝíùí: %u\n"
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:120
msgid "Number of symbolic links encountered during path name traversal exceeds MAXSYMLINKS"
msgstr "Ï áñéèìüò óõìâïëéêþí óõíäÝóìùí ðïõ âñÝèçêáí óôç äéÜó÷éóç ìïíïðáôéïý õðåñâáßíåé ôï MAXSYMLINKS"
#. TRANS Domain error; used by mathematical functions when an argument value does
#. TRANS not fall into the domain over which the function is defined.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:241
msgid "Numerical argument out of domain"
msgstr "ÁñéèìçôéêÞ ðáñÜìåôñïò Ýîù áðü ôïí ôïìÝá"
#. TRANS Range error; used by mathematical functions when the result value is
#. TRANS not representable because of overflow or underflow.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:247
msgid "Numerical result out of range"
msgstr "Ôï áñéèìçôéêü áðïôÝëåóìá åßíáé Ýîù áðü ôï ðåäßï"
#: nis/nis_print.c:367
#, c-format
msgid "Object #%d:\n"
msgstr "Áíôéêåßìåíï #%d:\n"
#: nis/nis_print.c:317
#, c-format
msgid "Object Name : %s\n"
msgstr "¼íïìá ÁíôéêåéìÝíïõ : %s\n"
#: nis/nis_print.c:329
msgid "Object Type : "
msgstr "Ôýðïò ÁíôéêåéìÝíïõ :"
#. TRANS An attempt was made to NFS-mount a remote file system with a file name that
#. TRANS already specifies an NFS-mounted file.
#. TRANS (This is an error on some operating systems, but we expect it to work
#. TRANS properly on the GNU system, making this error code impossible.)
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:515 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:96
msgid "Object is remote"
msgstr "Ôï áíôéêåßìåíï åßíáé áðïìáêñõóìÝíï"
#: nis/nis_error.c:43
msgid "Object with same name exists"
msgstr "ÕðÜñ÷åé áíôéêåßìåíï ìå ôï ßäéï üíïìá"
#: timezone/zic.c:2022
msgid "Odd number of quotation marks"
msgstr "Ðåñéôôüò áñéèìüò åéóáãùãéêþí"
#: elf/ldconfig.c:134
msgid "Only process directories specified on the command line. Don't build cache."
msgstr ""
#: nscd/nscd.c:200 nscd/nscd.c:220 nscd/nscd.c:226
msgid "Only root is allowed to use this option!"
msgstr "Ìüíï ï äéá÷åéñéóôÞò åðéôñÝðåôå íá ÷ñçóéìïðïéÞóåé áõôÞí ôçí åðéëïãÞ!"
#. TRANS An operation is already in progress on an object that has non-blocking
#. TRANS mode selected.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:307 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:179
msgid "Operation already in progress"
msgstr "Ç ëåéôïõñãßá åêôåëåßôáé Þäç"
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:77
msgid "Operation canceled"
msgstr "Ç ëåéôïõñãßá áêõñþèçêå"
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:119
msgid "Operation not applicable"
msgstr "Ç ëåéôïõñãßá äåí åßíáé åöáñìüóéìç"
#. TRANS Operation not permitted; only the owner of the file (or other resource)
#. TRANS or processes with special privileges can perform the operation.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:25
msgid "Operation not permitted"
msgstr "Ç ëåéôïõñãßá äåí åðéôñÝðåôáé"
#. TRANS The operation you requested is not supported. Some socket functions
#. TRANS don't make sense for all types of sockets, and others may not be
#. TRANS implemented for all communications protocols. In the GNU system, this
#. TRANS error can happen for many calls when the object does not support the
#. TRANS particular operation; it is a generic indication that the server knows
#. TRANS nothing to do for that call.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:351 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:78
msgid "Operation not supported"
msgstr "Ç ëåéôïõñãßá äåí õðïóôçñßæåôáé"
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:152
msgid "Operation not supported on transport endpoint"
msgstr "Ç ëåéôïõñãßá äåí õðïóôçñßæåôáé óôçí Üëëç Üêñç ôçò ìåôáöïñÜò äåäïìÝíùí"
#. TRANS An operation that cannot complete immediately was initiated on an object
#. TRANS that has non-blocking mode selected. Some functions that must always
#. TRANS block (such as @code{connect}; @pxref{Connecting}) never return
#. TRANS @code{EAGAIN}. Instead, they return @code{EINPROGRESS} to indicate that
#. TRANS the operation has begun and will take some time. Attempts to manipulate
#. TRANS the object before the call completes return @code{EALREADY}. You can
#. TRANS use the @code{select} function to find out when the pending operation
#. TRANS has completed; @pxref{Waiting for I/O}.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:301 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:180
msgid "Operation now in progress"
msgstr "Ç ëåéôïõñãßá âñßóêåôáé ôþñá óå åêôÝëåóç"
#. TRANS In the GNU C library, this is another name for @code{EAGAIN} (above).
#. TRANS The values are always the same, on every operating system.
#. TRANS
#. TRANS C libraries in many older Unix systems have @code{EWOULDBLOCK} as a
#. TRANS separate error code.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:289
msgid "Operation would block"
msgstr "Ç ëåéôïõñãßá èá Ýðñåðå íá öñÜîåé(block)"
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:129
msgid "Option not supported by protocol"
msgstr "Ç ëåéôïõñãßá äåí õðïóôçñßæåôáé áðü ôï ðñùôüêïëëï"
#: locale/programs/localedef.c:103
#, fuzzy
msgid "Optional output file prefix"
msgstr "áäõíáìßá áíïßãìáôïò áñ÷åßïõ åîüäïõ"
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:93
msgid "Out of stream resources"
msgstr "Äåí áðïìåßíáí ðüñïé ñïÞò(stream)"
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:665
msgid "Out of streams resources"
msgstr "Äåí áðïìåßíáí ðüñïé ñïÞò(streams)"
#: iconv/iconv_prog.c:60 locale/programs/localedef.c:99
msgid "Output control:"
msgstr "¸ëåã÷ïò åîüäïõ:"
#: elf/sprof.c:72
msgid "Output selection:"
msgstr "ÅðéëïãÞ åîüäïõ:"
#: nis/nis_print.c:319
#, c-format
msgid "Owner : %s\n"
msgstr "ÉäéïêôÞôçò : %s\n"
#: nis/nis_print.c:127
msgid "PRIVATE\n"
msgstr "ÉÄÉÙÔÉÊÏ\n"
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:757 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:95
msgid "Package not installed"
msgstr "Ôï ðáêÝôï äåí åãêáôáóôÜèçêå"
#: nscd/nscd_conf.c:83
#, c-format
msgid "Parse error: %s"
msgstr "ÓöÜëìá åðåîåñãáóßáò: %s"
#: nis/nis_error.c:55
msgid "Partial success"
msgstr "ÌåñéêÞ åðéôõ÷ßá"
#: nis/nis_error.c:63
msgid "Passed object is not the same object on server"
msgstr "Ôï ðåñáóìÝíï áíôéêåßìåíï äåí åßíáé ôï ßäéï áíôéêåßìåíï óôïí åîõðçñåôçôÞ"
#: elf/ldconfig.c:287
#, c-format
msgid "Path `%s' given more than once"
msgstr ""
#. TRANS Permission denied; the file permissions do not allow the attempted operation.
#: nis/nis_error.c:39 nis/ypclnt.c:816 stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:109
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:43
msgid "Permission denied"
msgstr "¶ñíçóç ðñüóâáóçò"
#: sysdeps/generic/siglist.h:71
msgid "Power failure"
msgstr "Áðïôõ÷ßá ôñïöïäïóßáò"
#: posix/regex.c:1126
msgid "Premature end of regular expression"
msgstr "Ðñüùñï ôÝëïò ôçò êáíïíéêÞò Ýêöñáóçò"
#: elf/ldconfig.c:127
msgid "Print cache"
msgstr ""
#: nscd/nscd.c:89
msgid "Print current configuration statistic"
msgstr "ÅìöÜíéóç óôáôéóôéêþí ôùí ôñå÷ïõóþí ñõèìßóåùí"
#: locale/programs/localedef.c:107
msgid "Print more messages"
msgstr "ÅìöÜíéóç ðåñéóóüôåñùí ìçíõìÜôùí"
#: argp/argp-parse.c:154
msgid "Print program version"
msgstr "ÅìöÜíéóç Ýêäïóçò ðñïãñÜììáôïò"
#: nis/nis_error.c:30
msgid "Probable success"
msgstr "ÐéèáíÞ åðéôõ÷ßá"
#: nis/nis_error.c:32
msgid "Probably not found"
msgstr "Ðéèáíüí äå âñÝèçêå"
#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:53 sysdeps/generic/siglist.h:53
msgid "Profiling timer expired"
msgstr "Ï ÷ñïíïìåôñçôÞò âåëôéóôïðïßçóçò Ýëçîå"
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:709 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:72
msgid "Protocol driver not attached"
msgstr "Ï ïäçãüò ðñùôïêüëëïõ äåí Ý÷åé ðñïóêïëëçèåß"
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:677 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:101
msgid "Protocol error"
msgstr "ÓöÜëìá ðñùôïêüëëïõ"
#. TRANS The socket communications protocol family you requested is not supported.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:356 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:153
msgid "Protocol family not supported"
msgstr "Ç ïéêïãÝíåéá ðñùôïêüëëïõ äåí õðïóôçñßæåôáé"
#. TRANS You specified a socket option that doesn't make sense for the
#. TRANS particular protocol being used by the socket. @xref{Socket Options}.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:329
msgid "Protocol not available"
msgstr "Äåí åßíáé äéáèÝóéìï ôï ðñùôüêïëëï"
#. TRANS The socket domain does not support the requested communications protocol
#. TRANS (perhaps because the requested protocol is completely invalid).
#. TRANS @xref{Creating a Socket}.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:336 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:150
msgid "Protocol not supported"
msgstr "Ôï ðñùôüêïëëï äåí õðïóôçñßæåôáé"
#. TRANS The socket type does not support the requested communications protocol.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:323 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:128
msgid "Protocol wrong type for socket"
msgstr "ËÜèïò ôýðïò ðñùôïêüëïõ ãéá ôçí õðïäï÷Þ(socket)"
#: nis/nis_error.c:65
msgid "Query illegal for named table"
msgstr "Ìç áðïäåêôÞ áíáæÞôçóç ãéá ôï äïèÝíôá ðßíáêá"
#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:29 sysdeps/generic/siglist.h:31
msgid "Quit"
msgstr "¸îïäïò"
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:773
msgid "RFS specific error"
msgstr "ÓõãêåêñéìÝíï ìå RFS óöÜëìá"
#. TRANS ???
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:540
msgid "RPC bad procedure for program"
msgstr "RPC êáêÞ äéáäéêáóßá ãéá ðñüãñáììá"
#: nis/ypclnt.c:790
msgid "RPC failure on NIS operation"
msgstr "Áðïôõ÷ßá RPC óå ëåéôïõñãßá ôïõ NIS"
#. TRANS ???
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:530
msgid "RPC program not available"
msgstr "Ôï ðñüãñáììá RPC äåí åßíáé äéáèÝóéìï"
#. TRANS ???
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:535
msgid "RPC program version wrong"
msgstr "Ç Ýêäïóç ôïõ RPC ðñïãñÜììáôïò äåí åßíáé óùóôÞ"
#. TRANS ???
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:520
msgid "RPC struct is bad"
msgstr "Ç RPC äïìÞ äåí åßíáé óùóôÞ"
#. TRANS ???
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:525
msgid "RPC version wrong"
msgstr "Ç Ýêäïóç ôïõ RPC äåí åßíáé óùóôÞ"
#: sunrpc/clnt_perr.c:271
msgid "RPC: (unknown error code)"
msgstr "RPC: (Üãíùóôïò êùäéêüò óöÜëìáôïò)"
#: sunrpc/clnt_perr.c:190
msgid "RPC: Authentication error"
msgstr "RPC: ÓöÜëìá ðéóôïðïßçóçò"
#: sunrpc/clnt_perr.c:170
msgid "RPC: Can't decode result"
msgstr "RPC: Äåí åßíáé äõíáôüí íá áðïêùäéêïðïéçèåß ôï áðïôÝëåóìá"
#: sunrpc/clnt_perr.c:166
msgid "RPC: Can't encode arguments"
msgstr "RPC: Äåí åßíáé äõíáôüí íá êùäéêïðïéçèïýí ïé ðáñÜìåôñïé"
#: sunrpc/clnt_perr.c:230
msgid "RPC: Failed (unspecified error)"
msgstr "RPC: Áðïôõ÷ßá (ìç êáèïñéóìÝíï óöÜëìá)"
#: sunrpc/clnt_perr.c:186
msgid "RPC: Incompatible versions of RPC"
msgstr "RPC: Ìç óõìâáôÝò åêäüóåéò ôïõ RPC"
#: sunrpc/clnt_perr.c:222
msgid "RPC: Port mapper failure"
msgstr "RPC: Áðïôõ÷ßá áíôéóôïé÷Ýá èõñþí"
#: sunrpc/clnt_perr.c:202
msgid "RPC: Procedure unavailable"
msgstr "RPC: Ìç äéáèÝóéìç äéáäéêáóßá"
#: sunrpc/clnt_perr.c:226
msgid "RPC: Program not registered"
msgstr "RPC: Ôï ðñüãñáììá äåí Ý÷åé êáôá÷ùñçèåß"
#: sunrpc/clnt_perr.c:194
msgid "RPC: Program unavailable"
msgstr "RPC: Ìç äéáèÝóéìï ðñüãñáììá"
#: sunrpc/clnt_perr.c:198
msgid "RPC: Program/version mismatch"
msgstr "RPC: Áíáíôéóôïé÷åßá ðñüãñáììáôïò/Ýêäïóçò"
#: sunrpc/clnt_perr.c:210
msgid "RPC: Remote system error"
msgstr "RPC: ÓöÜëìá áðïìáêñõíóìÝíïõ óõóôÞìáôïò"
#: sunrpc/clnt_perr.c:206
msgid "RPC: Server can't decode arguments"
msgstr "RPC: Ï äéáêïìéóôÞò äåí ìðïñåß íá áðïêùäéêïðïéÞóåé ôéò ðáñáìÝôñïõò"
#: sunrpc/clnt_perr.c:163
msgid "RPC: Success"
msgstr "RPC: Åðéôõ÷ßá"
#: sunrpc/clnt_perr.c:182
msgid "RPC: Timed out"
msgstr "RPC: ËÞîç ÷ñüíïõ"
#: sunrpc/clnt_perr.c:178
msgid "RPC: Unable to receive"
msgstr "RPC: Áäõíáìßá ëÞøçò"
#: sunrpc/clnt_perr.c:174
msgid "RPC: Unable to send"
msgstr "RPC: Áäõíáìßá áðïóôïëÞò"
#: sunrpc/clnt_perr.c:214
msgid "RPC: Unknown host"
msgstr "RPC: ¶ãíùóôï üíïìá óõóôÞìáôïò"
#: sunrpc/clnt_perr.c:218
msgid "RPC: Unknown protocol"
msgstr "RPC: ¶ãíùóôï ðñùôüêïëï"
#: nis/nis_print.c:185
#, c-format
msgid "RSA (%d bits)\n"
msgstr "RSA (%d bit)\n"
#: elf/dl-sym.c:68 elf/dl-sym.c:125
msgid "RTLD_NEXT used in code not dynamically loaded"
msgstr "Ôï RTLD_NEXT ðïõ ÷ñçóéìïðïéåßôáé óôïí êþäéêá äåí öïñôþèçêå äõíáìéêÜ"
#: elf/sprof.c:84
msgid "Read and display shared object profiling data"
msgstr "ÁíÜãíùóç êáé åìöÜíéóç äåäïìÝíùí ðñïößë äéáìïéñáæüìåíïõ áíôéêåéìÝíïõ"
#: nscd/nscd.c:84
msgid "Read configuration data from NAME"
msgstr "ÁíÜãíùóç äåäïìÝíùí ñýèìéóçò áðü ôï ÏÍÏÌÁ"
#. TRANS An attempt was made to modify something on a read-only file system.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:219 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:60
msgid "Read-only file system"
msgstr "Áíáãíþóéìï-ìüíï óýóôçìá áñ÷åßùí"
#: string/strsignal.c:67
#, c-format
msgid "Real-time signal %d"
msgstr "ÓÞìá ðñáãìáôéêïý-÷ñüíïõ %d"
#: posix/regex.c:1129
msgid "Regular expression too big"
msgstr "Ðïëý ìåãÜëç êáíïíéêÞ Ýêöñáóç"
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:829 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:170
msgid "Remote I/O error"
msgstr "ÁðïìáêñõóìÝíï óöÜëìá åéóüäïõ/åîüäïõ"
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:785 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:112
msgid "Remote address changed"
msgstr "Ç áðïìáêñõóìÝíç äéåýèõíóç Üëëáîå"
#: inet/ruserpass.c:182
msgid "Remove password or make file unreadable by others."
msgstr "Áðïìáêñýíåôå ôï óõíèçìáôéêü Þ êÜíôå ôï áñ÷åßï ìç-áíáãíþóéìï áðü ôïõò Üëëïõò."
#: elf/cache.c:394
#, fuzzy, c-format
msgid "Renaming of %s to %s failed"
msgstr "áðïôõ÷ßá áíôéóôïß÷éóçò êåöáëßäùí ôìçìÜôùí"
#: elf/sprof.c:532
#, c-format
msgid "Reopening shared object `%s' failed"
msgstr "Áðïôõ÷ßá áíïßãìáôïò îáíÜ ôïõ äéáìïéñáæïìÝíïõ áíôéêåéìÝíïõ `%s'"
#: nis/nis_print.c:171
msgid "Replicate :\n"
msgstr "ÁíáðáñáãùãÞ :\n"
#: argp/argp-help.c:1639
#, c-format
msgid "Report bugs to %s.\n"
msgstr "ÁíáöÝñáôå óöÜëìáôá óôï %s.\n"
#: catgets/gencat.c:233 debug/pcprofiledump.c:181 iconv/iconv_prog.c:337 locale/programs/locale.c:256
#: locale/programs/localedef.c:297 malloc/memusagestat.c:602
msgid "Report bugs using the `glibcbug' script to <bugs@gnu.org>.\n"
msgstr "ÁíáöÝñáôå óöÜëìáôá ÷ñçóéìïðïéþíôáò ôï `glibcbug' ðñüãñáììá óôï <bugs@gnu.org>.\n"
#: nis/ypclnt.c:788
msgid "Request arguments bad"
msgstr "ÊáêÞ áßôçóç ðáñáìÝôñùí"
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:171
msgid "Reserved for future use"
msgstr "ÐáñáêñáôçìÝíï ãéá ìåëëïíôéêÞ ÷ñÞóç"
#: resolv/herror.c:67
msgid "Resolver Error 0 (no error)"
msgstr "ÓöÜëìá áíáëõôÞ äéåõèýíóåùí 0 (êáíÝíá óöÜëìá)"
#: resolv/herror.c:107
msgid "Resolver internal error"
msgstr "Åóùôåñéêü óöÜëìá ôïõ áíáëõôÞ äéåõèýíóåùí"
#. TRANS Deadlock avoided; allocating a system resource would have resulted in a
#. TRANS deadlock situation. The system does not guarantee that it will notice
#. TRANS all such situations. This error means you got lucky and the system
#. TRANS noticed; it might just hang. @xref{File Locks}, for an example.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:98
msgid "Resource deadlock avoided"
msgstr "Áðïöåý÷èçêå áäéÝîïäï óöÜëìá ðüñùí"
#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:55 sysdeps/generic/siglist.h:74
msgid "Resource lost"
msgstr "Ï ðüñïò ÷Üèçêå"
#. TRANS Resource temporarily unavailable; the call might work if you try again
#. TRANS later. The macro @code{EWOULDBLOCK} is another name for @code{EAGAIN};
#. TRANS they are always the same in the GNU C library.
#. TRANS
#. TRANS This error can happen in a few different situations:
#. TRANS
#. TRANS @itemize @bullet
#. TRANS @item
#. TRANS An operation that would block was attempted on an object that has
#. TRANS non-blocking mode selected. Trying the same operation again will block
#. TRANS until some external condition makes it possible to read, write, or
#. TRANS connect (whatever the operation). You can use @code{select} to find out
#. TRANS when the operation will be possible; @pxref{Waiting for I/O}.
#. TRANS
#. TRANS @strong{Portability Note:} In many older Unix systems, this condition
#. TRANS was indicated by @code{EWOULDBLOCK}, which was a distinct error code
#. TRANS different from @code{EAGAIN}. To make your program portable, you should
#. TRANS check for both codes and treat them the same.
#. TRANS
#. TRANS @item
#. TRANS A temporary resource shortage made an operation impossible. @code{fork}
#. TRANS can return this error. It indicates that the shortage is expected to
#. TRANS pass, so your program can try the call again later and it may succeed.
#. TRANS It is probably a good idea to delay for a few seconds before trying it
#. TRANS again, to allow time for other processes to release scarce resources.
#. TRANS Such shortages are usually fairly serious and affect the whole system,
#. TRANS so usually an interactive program should report the error to the user
#. TRANS and return to its command loop.
#. TRANS @end itemize
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:280 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:41
msgid "Resource temporarily unavailable"
msgstr "Ï ðüñïò åßíáé ðñïóùñéíÜ ìç äéáèÝóéìïò"
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:64
msgid "Result too large"
msgstr "Ôï áðïôÝëåóìá åßíáé ðïëý ìåãÜëï"
#: nis/nis_error.c:48
msgid "Results sent to callback proc"
msgstr "Ôá áðïôåëÝóìáôá óôÜëèçêáí óôç äéáäéêáóßá áíÜäñáóçò"
#: elf/sprof.c:87
msgid "SHOBJ [PROFDATA]"
msgstr "SHOBJ [PROFDATA]"
#: nis/nis_print.c:34
msgid "SUNYP"
msgstr "SUNYP"
#: nis/nis_print.c:266
#, c-format
msgid "Search Path : %s\n"
msgstr "ÌïíïðÜôé ÁíáæÞôçóçò: %s\n"
#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:37 sysdeps/generic/siglist.h:38
msgid "Segmentation fault"
msgstr "ÓöÜëìá êáôÜôìçóçò (segmentation fault)"
#: nis/nis_error.c:36
msgid "Server busy, try again"
msgstr "Ï åîõðçñåôçôÞò åßíáé áðáó÷ïëçìÝíïò, äïêéìÜóôå îáíÜ"
#: nis/nis_error.c:42
msgid "Server out of memory"
msgstr "Ç ìíÞìç ôïõ åîõðçñåôçôÞ åîáíôëÞèçêå"
#: sunrpc/clnt_perr.c:336
msgid "Server rejected credential"
msgstr "Ï äéáêïìéóôÞò áðÝññéøå äéáðéóôåõôÞñéï"
#: sunrpc/clnt_perr.c:344
msgid "Server rejected verifier"
msgstr "Ï äéáêïìéóôÞò áðÝññéøå åîáêñéâùôÞ"
#: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:39
msgid "Servname not supported for ai_socktype"
msgstr "Ôï servname äåí õðïóôçñßæåôáé áðü ôï ai_socktype"
#: argp/argp-parse.c:95
msgid "Set the program name"
msgstr "Ïñéóìüò ïíüìáôïò ðñïãñÜììáôïò"
#: nscd/nscd.c:88
msgid "Shut the server down"
msgstr "ÄéáêïðÞ ôçò ëåéôïõñãßáò ôïõ åîõðçñåôçôÞ"
#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:26
msgid "Signal 0"
msgstr "ÓÞìá 0"
#. TRANS A file that isn't a socket was specified when a socket is required.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:312 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:125
msgid "Socket operation on non-socket"
msgstr "Ëåéôïõñãßá õðïäï÷Þò óå ìç-õðïäï÷Þ"
#. TRANS The socket type is not supported.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:341 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:151
msgid "Socket type not supported"
msgstr "Ï ôýðïò ôçò õðïäï÷Þò äåí õðïóôçñßæåôáé"
#. TRANS A network connection was aborted locally.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:395 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:160
msgid "Software caused connection abort"
msgstr "Ôï ëïãéóìéêü ðñïêÜëåóå áêýñùóç óýíäåóçò"
#: sunrpc/rpcinfo.c:658
msgid "Sorry. You are not root\n"
msgstr "Óõããíþìç. Äåí åßóôå äéá÷åéñéóôÞò\n"
#: locale/programs/localedef.c:95
msgid "Source definitions are found in FILE"
msgstr "Ïé ïñéóìïß ðçãÞ âñßóêïíôáé óôï ÁÑ×ÅÉÏ"
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:765 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:99
msgid "Srmount error"
msgstr "ÓöÜëìá srmount"
#: sysdeps/generic/siglist.h:66
msgid "Stack fault"
msgstr "ÓöÜëìá óôïßâáò"
#. TRANS Stale NFS file handle. This indicates an internal confusion in the NFS
#. TRANS system which is due to file system rearrangements on the server host.
#. TRANS Repairing this condition usually requires unmounting and remounting
#. TRANS the NFS file system on the local host.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:507 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:181
msgid "Stale NFS file handle"
msgstr "Ìç Ýãêõñïò ðéá NFS ÷åéñéóôÞò áñ÷åßïõ"
#: nscd/nscd.c:87
msgid "Start NUMBER threads"
msgstr "¸íáñîç ÁÑÉÈÌÏÓ íçìÜôùí"
#: nis/nis_print.c:362
#, c-format
msgid "Status : %s\n"
msgstr "ÊáôÜóôáóç : %s\n"
#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:44 sysdeps/generic/siglist.h:44
msgid "Stopped"
msgstr "ÓôáìÜôçóå"
#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:43 sysdeps/generic/siglist.h:43
msgid "Stopped (signal)"
msgstr "ÓôáìÜôçóå (óÞìá)"
#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:47 sysdeps/generic/siglist.h:47
msgid "Stopped (tty input)"
msgstr "ÓôáìÜôçóå (åßóïäïò tty)"
#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:48 sysdeps/generic/siglist.h:48
msgid "Stopped (tty output)"
msgstr "ÓôáìÜôçóå (Ýîïäïò tty)"
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:809
msgid "Streams pipe error"
msgstr "ÓöÜëìá óùëÞíùóçò ñïÞò"
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:813 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:165
msgid "Structure needs cleaning"
msgstr "Ç äïìÞ ÷ñåéÜæåôáé êáèÜñéóìá"
#: nis/nis_error.c:29 nis/ypclnt.c:786 nis/ypclnt.c:860 posix/regex.c:1084 stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:20
msgid "Success"
msgstr "Åðéôõ÷ßá"
#: nss/getent.c:703
msgid "Supported databases:"
msgstr ""
#: locale/programs/localedef.c:106
msgid "Suppress warnings and information messages"
msgstr "Áðïóéþðçóç ðñïçäïðïéÞóåùí êáé ìçíõìÜôùí ðëçñïöüñçóçò"
#: locale/programs/localedef.c:94
msgid "Symbolic character names defined in FILE"
msgstr "Ôá óõìâïëéêÜ ïíüìáôá ÷áñáêôÞñùí äçëþèçêáí óôï ÁÑ×ÅÉÏ"
#: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:41
msgid "System error"
msgstr "ÓöÜëìá óõóôÞìáôïò"
#: locale/programs/locale.c:65
msgid "System information:"
msgstr "Ðëçñïöïñßåò óõóôÞìáôïò:"
#: nis/ypclnt.c:866
msgid "System resource allocation failure"
msgstr "Áðïôõ÷ßá äÝóìåõóçò ðüñùí óõóôÞìáôïò"
#: locale/programs/localedef.c:292
#, c-format
msgid ""
"System's directory for character maps : %s\n"
" repertoire maps: %s\n"
" locale path : %s\n"
"%s"
msgstr ""
"ÊáôÜëïãïò óõóôÞìáôïò ãéá ðßíáêåò ÷áñáêôÞñùí: %s\n"
" ñåðåñôüñéá ðéíÜêùí: %s\n"
" ìïíïðÜôé ôïðéêþí ñõèìßóåùí: %s\n"
"%s"
#: nscd/nscd.c:90
msgid "TABLE"
msgstr "ÐÉÍÁÊÁÓ"
#: nis/nis_print.c:118
msgid "TABLE\n"
msgstr "ÐÉÍÁÊÁÓ\n"
#: nscd/nscd.c:92
msgid "TABLE,yes"
msgstr "ÐÉÍÁÊÁÓ,íáé"
#: nis/nis_print.c:263
#, c-format
msgid "Table Type : %s\n"
msgstr "Ôýðïò Ðßíáêá : %s\n"
#: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:32
msgid "Temporary failure in name resolution"
msgstr "ÐñïóùñéíÞ áðïôõ÷ßá êáôÜ ôçí áíÜëõóç ïíüìáôïò"
#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:41 sysdeps/generic/siglist.h:41
msgid "Terminated"
msgstr "Ôåñìáôßóôçêå"
#. TRANS An attempt to execute a file that is currently open for writing, or
#. TRANS write to a file that is currently being executed. Often using a
#. TRANS debugger to run a program is considered having it open for writing and
#. TRANS will cause this error. (The name stands for ``text file busy''.) This
#. TRANS is not an error in the GNU system; the text is copied as necessary.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:198 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:56
msgid "Text file busy"
msgstr "Áñ÷åßï êåéìÝíïõ óå ÷ñÞóç"
#: iconv/iconv_prog.c:627
#, fuzzy
msgid ""
"The following list contain all the coded character sets known. This does\n"
"not necessarily mean that all combinations of these names can be used for\n"
"the FROM and TO command line parameters. One coded character set can be\n"
"listed with several different names (aliases).\n"
"\n"
" "
msgstr ""
"Ç åðüìåíç ëßóôá ðåñéÝ÷åé üëá ôá ãíùóôÜ êùäéêïðïéçìÝíá óýíïëá ÷áñáêôÞôùí.\n"
"Áõôü äå óçìáßíåé áíáãêáóôéêÜ üôé üëïé ïé óõíäéáóìïß áõôþí ôùí ïíïìÜôùí ìðïñïýí\n"
"íá ÷ñçóéìïðïéçèïýí óôéò ðáñáìÝôñïõò ãñáììÞò åíôïëþí ÁÐÏ êáé ÓÅ. ¸íá\n"
"êùäéêïðïéçìÝíï óýíïëï ÷áñáêôÞôùí ìðïñåß íá åìöáíßæåôå ìå ðïëëÜ äéáöïñåôéêÜ\n"
"ïíüìáôá (øåõäþíõìá). ÌåñéêÜ áðü ôá ïíüìáôá äåí åßíáé áðëÜ áëöáñéèìçôéêÜ áëëÜ\n"
"êáíïíéêÝò åêöñÜóåéò êáé ôáéñéÜæïõí ìå ðïéêéëßá ïíïìÜôùí ðïõ ìðïñïýí íá äïèïýí\n"
"ùò ðáñÜìåôñïé óôï ðñüãñáììá.\n"
"\n"
" "
#: sunrpc/rpc_main.c:1364
msgid "This implementation doesn't support newstyle or MT-safe code!\n"
msgstr ""
#: nis/nis_print.c:224
msgid "Time to live : "
msgstr "×ñüíïò æùÞò : "
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:681 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:92
msgid "Timer expired"
msgstr "Ï ÷ñïíïìåôñçôÞò Ýëçîå"
#: malloc/memusagestat.c:54
msgid "Title string used in output graphic"
msgstr ""
#: nis/nis_error.c:56
msgid "Too many attributes"
msgstr "ÕðåñâïëéêÜ ðïëëÝò éäéüôçôåò"
#. TRANS Too many levels of symbolic links were encountered in looking up a file name.
#. TRANS This often indicates a cycle of symbolic links.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:458
msgid "Too many levels of symbolic links"
msgstr "ÕðåñâïëéêÜ ðïëëÜ åðßðåäá óõìâïëéêþí óõíäÝóìùí"
#. TRANS Too many links; the link count of a single file would become too large.
#. TRANS @code{rename} can cause this error if the file being renamed already has
#. TRANS as many links as it can take (@pxref{Renaming Files}).
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:226 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:61
msgid "Too many links"
msgstr "ÕðåñâïëéêÜ ðïëëïß óýíäåóìïé"
#. TRANS The current process has too many files open and can't open any more.
#. TRANS Duplicate descriptors do count toward this limit.
#. TRANS
#. TRANS In BSD and GNU, the number of open files is controlled by a resource
#. TRANS limit that can usually be increased. If you get this error, you might
#. TRANS want to increase the @code{RLIMIT_NOFILE} limit or make it unlimited;
#. TRANS @pxref{Limits on Resources}.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:176 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:54
msgid "Too many open files"
msgstr "ÕðåñâïëéêÜ ðïëëÜ áíïéêôÜ áñ÷åßá"
#. TRANS There are too many distinct file openings in the entire system. Note
#. TRANS that any number of linked channels count as just one file opening; see
#. TRANS @ref{Linked Channels}. This error never occurs in the GNU system.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:183
msgid "Too many open files in system"
msgstr "Õðåñâïëéêá ðïëëÜ áíïéêôÜ áñ÷åßá óôï óýóôçìá"
#. TRANS This means that the per-user limit on new process would be exceeded by
#. TRANS an attempted @code{fork}. @xref{Limits on Resources}, for details on
#. TRANS the @code{RLIMIT_NPROC} limit.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:488
msgid "Too many processes"
msgstr "ÕðåñâïëéêÜ ðïëëÝò äéåñãáóßåò"
#. TRANS ???
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:440 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:174
msgid "Too many references: cannot splice"
msgstr "ÕðåñâïëéêÜ ðïëëïß ðáñáðïìðåßò: áäõíáìßá ìáôßóìáôïò"
#. TRANS The file quota system is confused because there are too many users.
#. TRANS @c This can probably happen in a GNU system when using NFS.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:494 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:124
msgid "Too many users"
msgstr "ÕðåñâïëéêÜ ðïëëïß ÷ñÞóôåò"
#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:31 sysdeps/generic/siglist.h:33
msgid "Trace/breakpoint trap"
msgstr "Ðáãßäá Trace/breakpoint"
#: posix/regex.c:1099
msgid "Trailing backslash"
msgstr "Áêïëïõèåß áíÜóôñïöç êÜèåôïò"
#. TRANS In the GNU system, opening a file returns this error when the file is
#. TRANS translated by a program and the translator program dies while starting
#. TRANS up, before it has connected to the file.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:615
msgid "Translator died"
msgstr "Ï ìåôáöñáóôÞò ðÝèáíå"
#. TRANS You tried to connect a socket that is already connected.
#. TRANS @xref{Connecting}.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:415 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:163
msgid "Transport endpoint is already connected"
msgstr "Ç Üêñç ìåôáöïñÜò åßíáé Þäç óõíäåäåìÝíç"
#. TRANS The socket is not connected to anything. You get this error when you
#. TRANS try to transmit data over a socket, without first specifying a
#. TRANS destination for the data. For a connectionless socket (for datagram
#. TRANS protocols, such as UDP), you get @code{EDESTADDRREQ} instead.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:423 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:164
msgid "Transport endpoint is not connected"
msgstr "Ç Üêñç ìåôáöïñÜò äåí åßíáé óõíäåäåìÝíç"
#: argp/argp-help.c:1611
#, c-format
msgid "Try `%s --help' or `%s --usage' for more information.\n"
msgstr "ÄïêéìÜóôå `%s --help' Þ `%s --usage' ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò.\n"
#: nis/nis_print.c:164
#, c-format
msgid "Type : %s\n"
msgstr "Ôýðïò: %s\n"
#: nis/nis_print.c:48
msgid "UNKNOWN"
msgstr "ÁÃÍÙÓÔÏ"
#: nis/nis_error.c:73
msgid "Unable to authenticate NIS+ client"
msgstr "Áäýíáôç ç áõèåíôéêïðïßçóç ôïõ ðåëÜôç NIS+"
#: nis/nis_error.c:72
msgid "Unable to authenticate NIS+ server"
msgstr "Áäýíáôç ç áõèåíôéêïðïßçóç ôïõ åîõðçñåôçôÞ NIS+"
#: nis/nis_error.c:47
msgid "Unable to create callback"
msgstr "Áäýíáôç ç äçìéïõñãßá äéáäéêáóßáò áíÜäñáóçò"
#: nis/nis_error.c:75
msgid "Unable to create process on server"
msgstr "Áäýíáôç ç äçìéïõñãßá äéåñãáóßáò óôïí åîõðçñåôçôÞ"
#: nis/nis_print.c:191
#, c-format
msgid "Unknown (type = %d, bits = %d)\n"
msgstr "¶ãíùóôï (åßäïò = %d, bit = %d)\n"
#: inet/ruserpass.c:274
#, c-format
msgid "Unknown .netrc keyword %s"
msgstr "Áãíùóôï .netrc ëåêôéêü %s"
#: elf/../sysdeps/generic/readelflib.c:69
#, c-format
msgid "Unknown ELFCLASS in file %s.\n"
msgstr ""
#: nis/ypclnt.c:820
msgid "Unknown NIS error code"
msgstr "¶ãíùóôïò êþäéêáò óöÜëìáôïò NIS"
#: nss/getent.c:771
#, c-format
msgid "Unknown database: %s\n"
msgstr "¶ãíùóôç âÜóç äåäïìÝíùí: %s\n"
#: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:52
msgid "Unknown error"
msgstr "¶ãíùóôï óöÜëìá"
#: string/../sysdeps/generic/_strerror.c:48 string/../sysdeps/mach/_strerror.c:88
#: sysdeps/mach/hurd/mips/dl-machine.c:83
msgid "Unknown error "
msgstr "¶ãíùóôï óöÜëìá "
#: resolv/herror.c:68
msgid "Unknown host"
msgstr "¶ãíùóôï üíïìá óõóôÞìáôïò"
#: nis/nis_error.c:35
msgid "Unknown object"
msgstr "¶ãíùóôï áíôéêåßìåíï"
#: nscd/nscd_conf.c:187
#, c-format
msgid "Unknown option: %s %s %s"
msgstr "¶ãíùóôç åðéëïãÞ: %s %s %s"
#: resolv/herror.c:110
msgid "Unknown resolver error"
msgstr "¶ãíùóôï óöÜëìá áíáëýôç äéåõèýíóåùí"
#: resolv/herror.c:70
msgid "Unknown server error"
msgstr "¶ãíùóôï óöÜëìá äéáêïìéóôÞ"
#: string/strsignal.c:71
#, c-format
msgid "Unknown signal %d"
msgstr "¶ãíùóôï óÞìá %d"
#: misc/error.c:114 timezone/zic.c:384
msgid "Unknown system error"
msgstr "¶ãíùóôï óöÜëìá óõóôÞìáôïò"
#: nis/ypclnt.c:868
msgid "Unknown ypbind error"
msgstr "¶ãíùóôï óöÜëìá ypbind"
#: posix/regex.c:1108
msgid "Unmatched ( or \\("
msgstr "Áôáßñéáóôï ( Þ \\("
#: posix/regex.c:1132
msgid "Unmatched ) or \\)"
msgstr "Áôáßñéáóôï ) Þ \\)"
#: posix/regex.c:1105
msgid "Unmatched [ or [^"
msgstr "Áôáßñéáóôï [ Þ [^"
#: posix/regex.c:1111
msgid "Unmatched \\{"
msgstr "Áôáßñéáóôï \\{"
#: posix/getconf.c:819
#, c-format
msgid "Unrecognized variable `%s'"
msgstr "Ìç áíáãíùñßóéìç ìåôáâëçôÞ `%s'"
#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:42 sysdeps/generic/siglist.h:42
msgid "Urgent I/O condition"
msgstr "Åðåßãïõóá êáôÜóôáóç åéóüäïõ/åîüäïõ"
#: argp/argp-help.c:1568
msgid "Usage:"
msgstr "×ñÞóç:"
#: posix/getconf.c:731
#, c-format
msgid "Usage: %s variable_name [pathname]\n"
msgstr "×ñÞóç: %s üíïìá_ìåôáâëçôÞò [üíïìá_äéáäñïìÞò]\n"
#: sunrpc/rpcinfo.c:674
msgid "Usage: rpcinfo [ -n portnum ] -u host prognum [ versnum ]\n"
msgstr "×ñÞóç: rpcinfo [ -n áñéèì. èýñáò ] -u óýóôçìá áñéèì. ðñïãñáì. [ áñéèì. Ýêäïóçò ]\n"
#: elf/ldconfig.c:132
msgid "Use CACHE as cache file"
msgstr ""
#: elf/ldconfig.c:133
msgid "Use CONF as configuration file"
msgstr ""
#: nscd/nscd.c:92
msgid "Use separate cache for each user"
msgstr "×ñÞóç îå÷ùñéóôÞò ëáíèÜíïõóáò ìíÞìçò ãéá êÜèå ÷ñÞóôç"
#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:56 sysdeps/generic/siglist.h:55
msgid "User defined signal 1"
msgstr "Êáèïñéæüìåíï áðü ôïí ÷ñÞóôç óÞìá 1"
#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:57 sysdeps/generic/siglist.h:56
msgid "User defined signal 2"
msgstr "Êáèïñéæüìåíï áðü ôïí ÷ñÞóôç óÞìá 2"
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:673 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:109
msgid "Value too large for defined data type"
msgstr "Ç ôéìÞ åßíáé ðïëý ìåãÜëç ãéá êáèïñéóìÝíï ôýðï äåäïìÝíùí"
#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:52 sysdeps/generic/siglist.h:52
msgid "Virtual timer expired"
msgstr "Ï åéêïíéêüò ÷ñïíïìåôñçôÞò Ýëçîå"
#: timezone/zic.c:1926
msgid "Wild result from command execution"
msgstr "Áãñéï áðïôÝëåóìá áðü ôçí åêôÝëåóç ôçò åíôïëÞò"
#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:54 sysdeps/generic/siglist.h:54
msgid "Window changed"
msgstr "Ôï ðáñÜèõñï Üëëáîå"
#: locale/programs/locale.c:69
msgid "Write names of available charmaps"
msgstr "ÅããñáöÞ ïíïìÜôùí óôïõò äéáèÝóéìïõò ðßíáêåò ÷áñáêôÞñùí"
#: locale/programs/locale.c:67
msgid "Write names of available locales"
msgstr "ÅããñáöÞ ïíïìÜôùí ôùí äéáèÝóéìùí ôïðéêþí ñõèìßóåùí"
#: locale/programs/locale.c:71
msgid "Write names of selected categories"
msgstr "ÅããñáöÞ ïíïìÜôùí ôùí åðéëåãìÝíùí êáôçãïñéþí"
#: locale/programs/locale.c:72
msgid "Write names of selected keywords"
msgstr "ÅããñáöÞ ïíïìÜôùí ôùí åðéëåãìÝíùí ëÝîåùí-êëåéäéþí"
#: catgets/gencat.c:115
msgid "Write output to file NAME"
msgstr "ÅããñáöÞ åîüäïõ óôï áñ÷åßï ÏÍÏÌÁ"
#: elf/cache.c:366 elf/cache.c:375 elf/cache.c:379
msgid "Writing of cache data failed"
msgstr ""
#: elf/cache.c:383
msgid "Writing of cache data failed."
msgstr ""
#: catgets/gencat.c:251 elf/ldconfig.c:269 elf/sprof.c:361 iconv/iconv_prog.c:356 locale/programs/locale.c:274
#: locale/programs/localedef.c:316 nscd/nscd.c:292 nscd/nscd_nischeck.c:95 nss/getent.c:68 posix/getconf.c:756
#, c-format
msgid "Written by %s.\n"
msgstr "ÅããñÜöçêå áðü %s.\n"
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:837
msgid "Wrong medium type"
msgstr "ÅóöáëìÝíï åßäïò ìÝóïõ"
#: nis/nis_print.c:40
msgid "X500"
msgstr "X500"
#: nis/nis_print.c:44
msgid "XCHS"
msgstr "XCHS"
#: nis/ypclnt.c:174
#, c-format
msgid "YPBINDPROC_DOMAIN: %s\n"
msgstr "YPBINDPROC_DOMAIN: %s\n"
#: nis/nis_error.c:71
msgid "Yes, 42 is the meaning of life"
msgstr "Íáé, ï óêïðüò ôçò æùÞò åßíáé 42."
#. TRANS You did @strong{what}?
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:627
msgid "You really blew it this time"
msgstr "ÐñáãìáôéêÜ ôçí Ýêáíåò áõôÞ ôç öïñÜ"
#: timezone/zic.c:1088
msgid "Zone continuation line end time is not after end time of previous line"
msgstr "Ï ÷ñüíïò ôÝëïõò ôçò ãñáììÞò óõíÝ÷éóçò ôçò æþíçò äåí åßíáé ìåôÜ áðü ôï ÷ñüíï ôÝëïõò ôçò ðñïçãïýìåíçò ãñáììÞò"
#: iconv/iconv_prog.c:73
msgid "[FILE...]"
msgstr "[ÁÑ×ÅÉÏ...]"
#: debug/pcprofiledump.c:59
#, fuzzy
msgid "[FILE]"
msgstr "ÁÑ×ÅÉÏ"
#: sunrpc/pmap_clnt.c:72
msgid "__get_myaddress: ioctl (get interface configuration)"
msgstr "__get_myaddress: ioctl (ëÞøç äéáìüñöùóçò äéáóýíäåóçò)"
#: locale/programs/ld-collate.c:417
#, c-format
msgid "`%.*s' already defined as collating element"
msgstr ""
#: locale/programs/ld-collate.c:410
#, c-format
msgid "`%.*s' already defined as collating symbol"
msgstr ""
#: locale/programs/ld-collate.c:394
#, c-format
msgid "`%.*s' already defined in charmap"
msgstr ""
#: locale/programs/ld-collate.c:403
#, c-format
msgid "`%.*s' already defined in repertoire"
msgstr ""
#: locale/programs/charmap.c:599 locale/programs/locfile.h:96 locale/programs/repertoire.c:314
#, c-format
msgid "`%1$s' definition does not end with `END %1$s'"
msgstr "Ï ïñéóìüò `%1$s' äåí ôåëåéþíåé ìå `END %1$s'"
#: locale/programs/ld-collate.c:1268 locale/programs/ld-ctype.c:1454
#, fuzzy, c-format
msgid "`%s' and `%.*s' are not valid names for symbolic range"
msgstr "Ôá <%s> êáé <%s> åßíáé ìç áðïäåêôÜ ïíüìáôá ãéá üñéï"
#: elf/sprof.c:762
#, c-format
msgid "`%s' is no correct profile data file for `%s'"
msgstr "Ôï `%s' äåí åßíáé ôï óùóôü áñ÷åßï äåäïìÝíùí ðñïößë ãéá ôï `%s'"
#: locale/programs/ld-ctype.c:691
msgid "`digit' category has not entries in groups of ten"
msgstr ""
#: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:35
msgid "ai_family not supported"
msgstr "Ôï ai_family äåí õðïóôçñßæåôáé"
#: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:40
msgid "ai_socktype not supported"
msgstr "Ôï ai_socktype äåí õðïóôçñßæåôáé"
#: nscd/nscd.c:130
msgid "already running"
msgstr "åêôåëåßôå Þäç"
#: locale/programs/charmap.c:434 locale/programs/repertoire.c:184
#, c-format
msgid "argument to <%s> must be a single character"
msgstr "Ç ðáñÜìåôñïò óôï <%s> ðñÝðåé íá åßíáé Ýíáò áðëüò ÷áñáêôÞñáò"
#: locale/programs/locfile.c:124
#, c-format
msgid "argument to `%s' must be a single character"
msgstr "Ç ðáñÜìåôñïò óôï `%s' ðñÝðåé íá åßíáé Ýíáò áðëüò ÷áñáêôÞñáò"
#: sunrpc/auth_unix.c:311
msgid "auth_none.c - Fatal marshalling problem"
msgstr "auth_none.c - Ìïéñáßï ëÜèïò ðáñÜôáîçò"
#: sunrpc/auth_unix.c:106 sunrpc/auth_unix.c:112 sunrpc/auth_unix.c:142
msgid "authunix_create: out of memory\n"
msgstr "authunix_create: ç ìíÞìç åîáíôëÞèçêå\n"
#: locale/programs/charmap.c:364 locale/programs/locfile.c:118 locale/programs/locfile.c:145
#: locale/programs/repertoire.c:176
msgid "bad argument"
msgstr "êáêü üñéóìá"
#: inet/rcmd.c:424
msgid "bad owner"
msgstr "êáêüò éäéïêôÞôçò"
#: timezone/zic.c:1210
msgid "blank FROM field on Link line"
msgstr "Ëåõêü ðåäßï FROM óå ãñáììÞ Link"
#: timezone/zic.c:1214
msgid "blank TO field on Link line"
msgstr "ëåõêü ðåäßï TO óå ãñáììÞ Link"
#: malloc/mcheck.c:291
msgid "block freed twice\n"
msgstr "ôï ìðëüê åëåõèåñþèçêå äýï öïñÝò\n"
#: malloc/mcheck.c:294
msgid "bogus mcheck_status, library is buggy\n"
msgstr "Ðåñßåñãï mcheck_status, ç âéâëéïèÞêç åßíáé ðñïâëçìáôéêÞ\n"
#: sunrpc/pmap_rmt.c:186
msgid "broadcast: ioctl (get interface configuration)"
msgstr "broadcast: ioctl (ëÞøç ñõèìßóåéò äéáóýíäåóçò)"
#: sunrpc/pmap_rmt.c:195
msgid "broadcast: ioctl (get interface flags)"
msgstr "broadcast: ioctl (ëÞøç åíäåßîåéò õðïäï÷Þò)"
#: sunrpc/svc_udp.c:528
msgid "cache_set: could not allocate new rpc_buffer"
msgstr "cache_set: áäõíáìßá äÝóìåõóçò íÝïõ rpc_buffer"
#: sunrpc/svc_udp.c:522
msgid "cache_set: victim alloc failed"
msgstr "cache_set: ç åê÷þñçóç èýìáôïò áðÝôõ÷å"
#: sunrpc/svc_udp.c:511
msgid "cache_set: victim not found"
msgstr "cache_set: ôï èýìá äåí âñÝèçêå"
#: timezone/zic.c:1751
msgid "can't determine time zone abbreviation to use just after until time"
msgstr ""
"äåí åßíáé äõíáôüí íá êáèïñéóôåß ç óõíôüìåõóç ôçò æþíçò þñáò ãéá\n"
"íá ÷ñçóéìïðïéçèåß áìÝóùò ìåôÜ ôï 'until time'"
#: sunrpc/svc_simple.c:76
#, fuzzy, c-format
msgid "can't reassign procedure number %ld\n"
msgstr "äåí åßíáé äõíáôüí íá îáíáôåèåß ï áñéèìüò äéáäéêáóßáò %d\n"
#: elf/dl-reloc.c:152
msgid "can't restore segment prot after reloc"
msgstr ""
#: locale/programs/localedef.c:487
#, c-format
msgid "cannot add already read locale `%s' a second time"
msgstr ""
#: elf/dl-deps.c:470
#, fuzzy
msgid "cannot allocate dependency list"
msgstr "áäõíáìßá äÝóìåõóçò äåäïìÝíùí óõìâüëùí"
#: elf/dl-load.c:1031
#, fuzzy
msgid "cannot allocate memory for program header"
msgstr "Äåí åßíáé äõíáôü íá äåóìåõôåß ìíÞìç"
#: elf/dl-load.c:339
#, fuzzy
msgid "cannot allocate name record"
msgstr "Äåí åßíáé äõíáôü íá äåóìåõôåß ìíÞìç"
#: elf/sprof.c:930 elf/sprof.c:982
msgid "cannot allocate symbol data"
msgstr "áäõíáìßá äÝóìåõóçò äåäïìÝíùí óõìâüëùí"
#: elf/dl-deps.c:501
#, fuzzy
msgid "cannot allocate symbol search list"
msgstr "áäõíáìßá äÝóìåõóçò äåäïìÝíùí óõìâüëùí"
#: elf/dl-version.c:291
#, fuzzy
msgid "cannot allocate version reference table"
msgstr "áäõíáìßá äÝóìåõóçò äåäïìÝíùí óõìâüëùí"
#: elf/dl-load.c:1000
#, fuzzy
msgid "cannot change memory protections"
msgstr "áäõíáìßá åðåîåñãáóßáò ôùí ðñïäéáãñáöþí óåéñÜò"
#: elf/dl-load.c:533
msgid "cannot create RUNPATH/RPATH copy"
msgstr ""
#: elf/dl-load.c:418 elf/dl-load.c:518 elf/dl-load.c:546 elf/dl-load.c:593 elf/dl-load.c:685
#, fuzzy
msgid "cannot create cache for search path"
msgstr "Äåí åßíáé äõíáôÞ ç äçìéïõñãßá õðïäï÷Þò ãéá åêðïìðÞ rpc"
#: elf/dl-support.c:191
#, fuzzy
msgid "cannot create capability list"
msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò óôï ðåëÜôç"
#: elf/sprof.c:715 elf/sprof.c:773
msgid "cannot create internal descriptor"
msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò åóùôåñéêïý ðåñéãñáöÝá"
#: elf/sprof.c:413
msgid "cannot create internal descriptors"
msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò åóùôåñéêþí ðåñéãñáöÝùí"
#: elf/dl-load.c:583
#, fuzzy
msgid "cannot create search path array"
msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò åóùôåñéêïý ðåñéãñáöÝá"
#: elf/dl-load.c:1137
#, fuzzy
msgid "cannot create searchlist"
msgstr "áäõíáìßá áíÜãíùóçò áðü ôïí ðåëÜôç"
#: elf/dl-load.c:822 elf/dl-load.c:1682
#, fuzzy
msgid "cannot create shared object descriptor"
msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò åóùôåñéêïý ðåñéãñáöÝá"
#: catgets/gencat.c:1316
#, fuzzy
msgid "cannot determine escape character"
msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò åóùôåñéêïý ðåñéãñáöÝá"
#: elf/dl-load.c:950
msgid "cannot dynamically load executable"
msgstr ""
#: nscd/connections.c:183
#, c-format
msgid "cannot enable socket to accept connections: %s"
msgstr "áäýíáôç ç åíåñãïðïßçóç õðïäï÷Þò ãéá áðïäï÷Þ óõíäÝóåùí: %s"
#: elf/dl-open.c:121
msgid "cannot extend global scope"
msgstr ""
#: sunrpc/rpc_main.c:343
#, c-format
msgid "cannot find C preprocessor: %s \n"
msgstr "äå âñÝèçêå ï ðñïåðåîåñãáóôÞò C: %s \n"
#: sunrpc/rpc_main.c:351
msgid "cannot find any C preprocessor (cpp)\n"
msgstr "äå âñÝèçêå êáíÝíáò ðñïåðåîåñãáóôÞò C (cpp)\n"
#: nscd/connections.c:225
#, c-format
msgid "cannot handle old request version %d; current version is %d"
msgstr "äå ìðïñåß íá åîõðçñåôçèåß ç áßôçóç ðáëáéÜò Ýêäïóçò %d, ç ôñÝ÷ïõóá Ýêäïóç åßíáé %d"
#: elf/sprof.c:670