blob: 87c7bba466428a77da73f99cc81d78ab0b3ae188 [file] [log] [blame]
# Polish translation for GNU libc.
# Copyright (C) 1996, 1997, 1998, 1999, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the glibc package.
# Paweł Krawczyk <kravietz@ceti.pl>, 1996-1999.
# Jakub Bogusz <qboosh@pld-linux.org>, 2002-2013.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: libc 2.18.90.20140105\n"
"POT-Creation-Date: 2014-01-05 17:40+1000\n"
"PO-Revision-Date: 2014-01-08 17:35+0100\n"
"Last-Translator: Jakub Bogusz <qboosh@pld-linux.org>\n"
"Language-Team: Polish <translation-team-pl@lists.sourceforge.net>\n"
"Language: pl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#: argp/argp-help.c:227
#, c-format
msgid "%.*s: ARGP_HELP_FMT parameter requires a value"
msgstr "%.*s: parametr ARGP_HELP_FMT wymaga podania wartości"
#: argp/argp-help.c:237
#, c-format
msgid "%.*s: Unknown ARGP_HELP_FMT parameter"
msgstr "%.*s: Nieznany parametr ARGP_HELP_FMT"
#: argp/argp-help.c:250
#, c-format
msgid "Garbage in ARGP_HELP_FMT: %s"
msgstr "Błędne dane w ARGP_HELP_FMT: %s"
#: argp/argp-help.c:1214
msgid "Mandatory or optional arguments to long options are also mandatory or optional for any corresponding short options."
msgstr "Argumenty obowiązkowe lub opcjonalne dla długich opcji są również obowiązkowe lub opcjonalne dla odpowiednich krótkich opcji."
#: argp/argp-help.c:1600
msgid "Usage:"
msgstr "Składnia:"
#: argp/argp-help.c:1604
msgid " or: "
msgstr " lub: "
#: argp/argp-help.c:1616
msgid " [OPTION...]"
msgstr " [OPCJA...]"
#: argp/argp-help.c:1643
#, c-format
msgid "Try `%s --help' or `%s --usage' for more information.\n"
msgstr "Polecenie `%s --help' lub `%s --usage' pozwoli uzyskać więcej informacji.\n"
#: argp/argp-help.c:1671
#, c-format
msgid "Report bugs to %s.\n"
msgstr "Prosimy zgłaszać błędy na adres %s.\n"
#: argp/argp-parse.c:101
msgid "Give this help list"
msgstr "Wyświetlenie tego tekstu pomocy"
#: argp/argp-parse.c:102
msgid "Give a short usage message"
msgstr "Wyświetlenie krótkiej informacji o składni polecenia"
#: argp/argp-parse.c:103 catgets/gencat.c:109 catgets/gencat.c:113
#: iconv/iconv_prog.c:60 iconv/iconv_prog.c:61 nscd/nscd.c:115
#: nss/makedb.c:120
msgid "NAME"
msgstr "NAZWA"
#: argp/argp-parse.c:104
msgid "Set the program name"
msgstr "Określenie nazwy programu"
#: argp/argp-parse.c:105
msgid "SECS"
msgstr "SEK"
#: argp/argp-parse.c:106
msgid "Hang for SECS seconds (default 3600)"
msgstr "Zatrzymanie na SEK sekund (domyślnie 3600)"
#: argp/argp-parse.c:167
msgid "Print program version"
msgstr "Wyświetlenie wersji programu"
#: argp/argp-parse.c:183
msgid "(PROGRAM ERROR) No version known!?"
msgstr "(BŁĄD PROGRAMU) Nieznana wersja?!"
#: argp/argp-parse.c:623
#, c-format
msgid "%s: Too many arguments\n"
msgstr "%s: Za dużo argumentów\n"
#: argp/argp-parse.c:766
msgid "(PROGRAM ERROR) Option should have been recognized!?"
msgstr "(BŁĄD PROGRAMU) Opcja powinna zostać rozpoznana?!"
#: assert/assert-perr.c:35
#, c-format
msgid "%s%s%s:%u: %s%sUnexpected error: %s.\n"
msgstr "%s%s%s:%u %s%sNiespodziewany błąd: %s.\n"
#: assert/assert.c:101
#, c-format
msgid ""
"%s%s%s:%u: %s%sAssertion `%s' failed.\n"
"%n"
msgstr ""
"%s%s%s:%u: %s%sWarunek zapewnienia `%s' nie został spełniony.\n"
"%n"
#: catgets/gencat.c:110
msgid "Create C header file NAME containing symbol definitions"
msgstr "Tworzenie pliku nagłówkowego C o tej NAZWIE zawierającego definicje symboli"
#: catgets/gencat.c:112
msgid "Do not use existing catalog, force new output file"
msgstr "Zamiast do istniejącego katalogu, zapisanie do nowego pliku"
#: catgets/gencat.c:113 nss/makedb.c:120
msgid "Write output to file NAME"
msgstr "Zapisanie wyników do pliku NAZWA"
#: catgets/gencat.c:118
msgid ""
"Generate message catalog.\vIf INPUT-FILE is -, input is read from standard input. If OUTPUT-FILE\n"
"is -, output is written to standard output.\n"
msgstr ""
"Generowanie katalogu komunikatów.\vJeśli PLIK-WE to -, dane są czytane ze standardowego wejścia. Jeśli PLIK-WY\n"
"to -, dane są zapisywane na standardowe wyjście.\n"
#: catgets/gencat.c:123
msgid ""
"-o OUTPUT-FILE [INPUT-FILE]...\n"
"[OUTPUT-FILE [INPUT-FILE]...]"
msgstr ""
"-o PLIK-WY [PLIK-WE]...\n"
"[PLIK-WY [PLIK-WE]...]"
#: catgets/gencat.c:229 debug/pcprofiledump.c:209 elf/ldconfig.c:307
#: elf/pldd.c:219 elf/sln.c:85 elf/sprof.c:372 iconv/iconv_prog.c:408
#: iconv/iconvconfig.c:379 locale/programs/locale.c:277
#: locale/programs/localedef.c:376 login/programs/pt_chown.c:88
#: malloc/memusagestat.c:563 nss/getent.c:969 nss/makedb.c:369
#: posix/getconf.c:1121 sunrpc/rpcinfo.c:691
#: sysdeps/unix/sysv/linux/lddlibc4.c:61
#, c-format
msgid ""
"For bug reporting instructions, please see:\n"
"%s.\n"
msgstr ""
"Instrukcje dotyczące zgłaszania błędów znajdują się pod adresem:\n"
"%s.\n"
#: catgets/gencat.c:245 debug/pcprofiledump.c:225 debug/xtrace.sh:64
#: elf/ldconfig.c:323 elf/ldd.bash.in:38 elf/pldd.c:235 elf/sotruss.ksh:75
#: elf/sprof.c:389 iconv/iconv_prog.c:425 iconv/iconvconfig.c:396
#: locale/programs/locale.c:294 locale/programs/localedef.c:402
#: login/programs/pt_chown.c:62 malloc/memusage.sh:71
#: malloc/memusagestat.c:581 nscd/nscd.c:485 nss/getent.c:86 nss/makedb.c:385
#: posix/getconf.c:1103 sysdeps/unix/sysv/linux/lddlibc4.c:68
#, c-format
msgid ""
"Copyright (C) %s Free Software Foundation, Inc.\n"
"This is free software; see the source for copying conditions. There is NO\n"
"warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.\n"
msgstr ""
"Copyright (C) %s Free Software Foundation, Inc.\n"
"To oprogramowanie jest darmowe; warunki kopiowania są opisane w źródłach.\n"
"Autorzy nie dają ŻADNYCH gwarancji, w tym również gwarancji MOŻLIWOŚCI\n"
"SPRZEDAŻY lub PRZYDATNOŚCI DO KONKRETNYCH ZASTOSOWAŃ.\n"
# w %s wchodzi nazwisko autora danego programu/procedury -PK
#: catgets/gencat.c:250 debug/pcprofiledump.c:230 debug/xtrace.sh:68
#: elf/ldconfig.c:328 elf/pldd.c:240 elf/sprof.c:395 iconv/iconv_prog.c:430
#: iconv/iconvconfig.c:401 locale/programs/locale.c:299
#: locale/programs/localedef.c:407 malloc/memusage.sh:75
#: malloc/memusagestat.c:586 nscd/nscd.c:490 nss/getent.c:91 nss/makedb.c:390
#: posix/getconf.c:1108
#, c-format
msgid "Written by %s.\n"
msgstr "Autorem jest %s.\n"
#: catgets/gencat.c:281
msgid "*standard input*"
msgstr "*standardowe wejście*"
#: catgets/gencat.c:287 iconv/iconv_charmap.c:167 iconv/iconv_prog.c:293
#: nss/makedb.c:246
#, c-format
msgid "cannot open input file `%s'"
msgstr "nie można otworzyć pliku wejściowego `%s'"
#: catgets/gencat.c:416 catgets/gencat.c:491
msgid "illegal set number"
msgstr "błędny numer zbioru"
#: catgets/gencat.c:443
msgid "duplicate set definition"
msgstr "powtórzona definicja zbioru"
#: catgets/gencat.c:445 catgets/gencat.c:617 catgets/gencat.c:669
msgid "this is the first definition"
msgstr "to pierwsza definicja"
#: catgets/gencat.c:516
#, c-format
msgid "unknown set `%s'"
msgstr "nieznany zbiór `%s'"
#: catgets/gencat.c:557
msgid "invalid quote character"
msgstr "niepoprawny znak cudzysłowu"
#: catgets/gencat.c:570
#, c-format
msgid "unknown directive `%s': line ignored"
msgstr "nieznana dyrektywa `%s': linia zignorowana"
#: catgets/gencat.c:615
msgid "duplicated message number"
msgstr "powtórzony numer komunikatu"
#: catgets/gencat.c:666
msgid "duplicated message identifier"
msgstr "powtórzony identyfikator komunikatu"
#: catgets/gencat.c:723
msgid "invalid character: message ignored"
msgstr "niepoprawny znak: komunikat zignorowany"
#: catgets/gencat.c:766
msgid "invalid line"
msgstr "niepoprawna linia"
#: catgets/gencat.c:820
msgid "malformed line ignored"
msgstr "błędnie sformułowana linia została pominięta"
#: catgets/gencat.c:984 catgets/gencat.c:1025
#, c-format
msgid "cannot open output file `%s'"
msgstr "nie można otworzyć pliku wyjściowego `%s'"
#: catgets/gencat.c:1187 locale/programs/linereader.c:560
msgid "invalid escape sequence"
msgstr "błędna sekwencja escape"
#: catgets/gencat.c:1209
msgid "unterminated message"
msgstr "nie zakończony komunikat"
#: catgets/gencat.c:1233
#, c-format
msgid "while opening old catalog file"
msgstr "podczas otwierania starego pliku katalogu"
#: catgets/gencat.c:1324
#, c-format
msgid "conversion modules not available"
msgstr "moduły konwersji niedostępny"
#: catgets/gencat.c:1350
#, c-format
msgid "cannot determine escape character"
msgstr "nie można określić znaku escape"
#: debug/pcprofiledump.c:53
msgid "Don't buffer output"
msgstr "Nie buforowanie wyjścia"
#: debug/pcprofiledump.c:58
msgid "Dump information generated by PC profiling."
msgstr "Zrzut informacji wygenerowanych przez profilowanie PC."
#: debug/pcprofiledump.c:61
msgid "[FILE]"
msgstr "[PLIK]"
#: debug/pcprofiledump.c:108
#, c-format
msgid "cannot open input file"
msgstr "nie można otworzyć pliku wejściowego"
#: debug/pcprofiledump.c:115
#, c-format
msgid "cannot read header"
msgstr "nie można odczytać nagłówka"
#: debug/pcprofiledump.c:179
#, c-format
msgid "invalid pointer size"
msgstr "nieprawidłowy rozmiar wskaźnika"
#: debug/xtrace.sh:26 debug/xtrace.sh:44
msgid "Usage: xtrace [OPTION]... PROGRAM [PROGRAMOPTION]...\\n"
msgstr "Składnia: xtrace [OPCJA]... PROGRAM [OPCJA-PROGRAMU]...\\n"
#: debug/xtrace.sh:32 elf/sotruss.ksh:56 elf/sotruss.ksh:67
#: elf/sotruss.ksh:135 malloc/memusage.sh:26
msgid "Try \\`%s --help' or \\`%s --usage' for more information.\\n"
msgstr "Polecenie `%s --help' lub `%s --usage' pozwoli uzyskać więcej informacji.\\n"
#: debug/xtrace.sh:38
msgid "%s: option '%s' requires an argument.\\n"
msgstr "%s: opcja '%s' musi mieć argument.\\n"
#: debug/xtrace.sh:45
msgid ""
"Trace execution of program by printing currently executed function.\n"
"\n"
" --data=FILE Don't run the program, just print the data from FILE.\n"
"\n"
" -?,--help Print this help and exit\n"
" --usage Give a short usage message\n"
" -V,--version Print version information and exit\n"
"\n"
"Mandatory arguments to long options are also mandatory for any corresponding\n"
"short options.\n"
"\n"
msgstr ""
"Śledzenie wykonywania programu poprzez wypisywanie aktualnie wykonywanych\n"
"funkcji.\n"
"\n"
" --data=PLIK Wypisanie danych z PLIKU zamiast uruchamiania programu\n"
"\n"
" -?,--help Wypisanie tego opisu i zakończenie\n"
" --usage Podanie krótkiego opisu składni polecenia\n"
" -V,--version Wypisanie informacji o wersji i zakończenie\n"
"\n"
"Argumenty obowiązkowe dla długich opcji są obowiązkowe również dla odpowiednich\n"
"krótkich opcji.\n"
"\n"
#: debug/xtrace.sh:57 elf/ldd.bash.in:55 elf/sotruss.ksh:49
#: malloc/memusage.sh:64
msgid "For bug reporting instructions, please see:\\\\n%s.\\\\n"
msgstr "Instrukcje dotyczące zgłaszania błędów znajdują się pod adresem:\\\\n%s.\\\\n"
#: debug/xtrace.sh:125
msgid "xtrace: unrecognized option \\`$1'\\n"
msgstr "xtrace: nieznana opcja \\`$1'\\n"
#: debug/xtrace.sh:138
msgid "No program name given\\n"
msgstr "Nie podano nazwy programu\\n"
#: debug/xtrace.sh:146
#, sh-format
msgid "executable \\`$program' not found\\n"
msgstr "nie znaleziono programu wykonywalnego \\`$program'\\n"
#: debug/xtrace.sh:150
#, sh-format
msgid "\\`$program' is no executable\\n"
msgstr "\\`$program' nie jest wykonywalny\\n"
#: dlfcn/dlinfo.c:63
msgid "RTLD_SELF used in code not dynamically loaded"
msgstr "RTLD_SELF wystąpiło w kodzie nie ładowanym dynamicznie"
#: dlfcn/dlinfo.c:72
msgid "unsupported dlinfo request"
msgstr "nieobsługiwane żądanie dlinfo"
#: dlfcn/dlmopen.c:63
msgid "invalid namespace"
msgstr "niepoprawna przestrzeń nazw"
#: dlfcn/dlmopen.c:68
msgid "invalid mode"
msgstr "niepoprawny tryb"
#: dlfcn/dlopen.c:64
msgid "invalid mode parameter"
msgstr "niepoprawny parametr trybu"
#: elf/cache.c:69
msgid "unknown"
msgstr "nieznany"
#: elf/cache.c:135
msgid "Unknown OS"
msgstr "Nieznany system"
#: elf/cache.c:140
#, c-format
msgid ", OS ABI: %s %d.%d.%d"
msgstr ", ABI systemu: %s %d.%d.%d"
#: elf/cache.c:157 elf/ldconfig.c:1318
#, c-format
msgid "Can't open cache file %s\n"
msgstr "Nie można otworzyć pliku bufora %s\n"
#: elf/cache.c:171
#, c-format
msgid "mmap of cache file failed.\n"
msgstr "mmap pliku bufora nie powiodło się.\n"
#: elf/cache.c:175 elf/cache.c:189
#, c-format
msgid "File is not a cache file.\n"
msgstr "Plik nie jest plikiem bufora.\n"
#: elf/cache.c:222 elf/cache.c:232
#, c-format
msgid "%d libs found in cache `%s'\n"
msgstr "Znaleziono %d bibliotek w buforze `%s'\n"
#: elf/cache.c:426
#, c-format
msgid "Can't create temporary cache file %s"
msgstr "Nie można utworzyć tymczasowego pliku bufora %s"
#: elf/cache.c:434 elf/cache.c:444 elf/cache.c:448 elf/cache.c:453
#, c-format
msgid "Writing of cache data failed"
msgstr "Zapis danych bufora nie powiódł się"
#: elf/cache.c:458
#, c-format
msgid "Changing access rights of %s to %#o failed"
msgstr "Zmiana praw dostępu %s na %#o nie powiodła się"
#: elf/cache.c:463
#, c-format
msgid "Renaming of %s to %s failed"
msgstr "Zmiana nazwy %s na %s nie powiodła się"
#: elf/dl-close.c:383 elf/dl-open.c:470
msgid "cannot create scope list"
msgstr "nie można utworzyć listy zakresów"
#: elf/dl-close.c:776
msgid "shared object not open"
msgstr "obiekt dzielony nie jest otwarty"
#: elf/dl-deps.c:112
msgid "DST not allowed in SUID/SGID programs"
msgstr "DST nie dozwolone dla programów SUID/SGID"
#: elf/dl-deps.c:125
msgid "empty dynamic string token substitution"
msgstr "puste dynamiczne podstawienie znaku łańcucha"
#: elf/dl-deps.c:131
#, c-format
msgid "cannot load auxiliary `%s' because of empty dynamic string token substitution\n"
msgstr "nie można wczytać pomocniczego `%s' z powodu pustego dynamicznego podstawienia\n"
#: elf/dl-deps.c:479
msgid "cannot allocate dependency list"
msgstr "nie można przydzielić pamięci dla listy zależności"
#: elf/dl-deps.c:516 elf/dl-deps.c:576
msgid "cannot allocate symbol search list"
msgstr "nie można przydzielić pamięci dla listy przeszukiwania symboli"
#: elf/dl-deps.c:556
msgid "Filters not supported with LD_TRACE_PRELINKING"
msgstr "Filtry nie są obsługiwane z LD_TRACE_PRELINKING"
#: elf/dl-error.c:77
msgid "DYNAMIC LINKER BUG!!!"
msgstr "BŁĄD DYNAMICZNEGO LINKERA!!!"
#: elf/dl-error.c:127
msgid "error while loading shared libraries"
msgstr "błąd podczas wczytywania bibliotek dzielonych"
#: elf/dl-fptr.c:87 ports/sysdeps/hppa/dl-fptr.c:93
msgid "cannot map pages for fdesc table"
msgstr "nie można odwzorować stron dla tablicy fdesc"
#: elf/dl-fptr.c:191 ports/sysdeps/hppa/dl-fptr.c:206
msgid "cannot map pages for fptr table"
msgstr "nie można odwzorować stron dla tablicy fptr"
#: elf/dl-fptr.c:220 ports/sysdeps/hppa/dl-fptr.c:235
msgid "internal error: symidx out of range of fptr table"
msgstr "błąd wewnętrzny: symidx spoza zakresu tablicy fptr"
#: elf/dl-hwcaps.c:184 elf/dl-hwcaps.c:196
msgid "cannot create capability list"
msgstr "nie można utworzyć listy uprawnień"
#: elf/dl-load.c:465
msgid "cannot allocate name record"
msgstr "nie można przydzielić pamięci dla rekordu nazwy"
#: elf/dl-load.c:550 elf/dl-load.c:666 elf/dl-load.c:749 elf/dl-load.c:868
msgid "cannot create cache for search path"
msgstr "nie można utworzyć bufora dla ścieżki przeszukiwania"
#: elf/dl-load.c:641
msgid "cannot create RUNPATH/RPATH copy"
msgstr "nie można utworzyć kopii RUNPATH/RPATH"
#: elf/dl-load.c:735
msgid "cannot create search path array"
msgstr "nie można utworzyć tablicy ścieżki przeszukiwania"
#: elf/dl-load.c:940
msgid "cannot stat shared object"
msgstr "nie można wykonać stat na obiekcie dzielonym"
#: elf/dl-load.c:1018
msgid "cannot open zero fill device"
msgstr "nie można otworzyć urządzenia wypełniającego zerami"
#: elf/dl-load.c:1065 elf/dl-load.c:2348
msgid "cannot create shared object descriptor"
msgstr "nie można utworzyć deskryptora obiektu dzielonego"
#: elf/dl-load.c:1084 elf/dl-load.c:1761 elf/dl-load.c:1864
msgid "cannot read file data"
msgstr "nie można odczytać danych z pliku"
#: elf/dl-load.c:1130
msgid "ELF load command alignment not page-aligned"
msgstr "wyrównanie polecenia wczytania ELF nie wyrównane do granicy stron"
#: elf/dl-load.c:1137
msgid "ELF load command address/offset not properly aligned"
msgstr "adres/przesunięcie polecenia wczytania ELF niewłaściwie wyrównane"
#: elf/dl-load.c:1222
msgid "cannot allocate TLS data structures for initial thread"
msgstr "nie można przydzielić struktur danych TLS dla początkowego wątku"
#: elf/dl-load.c:1245
msgid "cannot handle TLS data"
msgstr "nie można obsłużyć danych TLS"
#: elf/dl-load.c:1264
msgid "object file has no loadable segments"
msgstr "plik obiektu nie ma segmentów ładowalnych"
#: elf/dl-load.c:1300
msgid "failed to map segment from shared object"
msgstr "odwzorowanie segmentu z obiektu dzielonego nie powiodło się"
#: elf/dl-load.c:1326
msgid "cannot dynamically load executable"
msgstr "nie można dynamicznie wczytać pliku wykonywalnego"
#: elf/dl-load.c:1389 elf/dl-load.c:1498
msgid "cannot change memory protections"
msgstr "nie można zmienić ochrony pamięci"
#: elf/dl-load.c:1408
msgid "cannot map zero-fill pages"
msgstr "nie można odwzorować stron wypełnionych zerami"
#: elf/dl-load.c:1422
msgid "object file has no dynamic section"
msgstr "plik obiektu nie ma sekcji dynamicznej"
#: elf/dl-load.c:1445
msgid "shared object cannot be dlopen()ed"
msgstr "obiekt dzielony nie może być otwarty przez dlopen()"
#: elf/dl-load.c:1458
msgid "cannot allocate memory for program header"
msgstr "nie można przydzielić pamięci na nagłówek programu"
#: elf/dl-load.c:1475 elf/dl-open.c:195
msgid "invalid caller"
msgstr "niepoprawny wywołujący"
#: elf/dl-load.c:1518
msgid "cannot enable executable stack as shared object requires"
msgstr "nie można włączyć wykonywalnego stosu wymaganego przez obiekt dzielony"
#: elf/dl-load.c:1531
msgid "cannot close file descriptor"
msgstr "nie można zamknąć deskryptora pliku"
#: elf/dl-load.c:1761
msgid "file too short"
msgstr "plik za krótki"
#: elf/dl-load.c:1797
msgid "invalid ELF header"
msgstr "nieprawidłowy nagłówek ELF"
#: elf/dl-load.c:1809
msgid "ELF file data encoding not big-endian"
msgstr "kodowanie danych w pliku ELF nie jest big-endian"
#: elf/dl-load.c:1811
msgid "ELF file data encoding not little-endian"
msgstr "kodowanie danych w pliku ELF nie jest little-endian"
#: elf/dl-load.c:1815
msgid "ELF file version ident does not match current one"
msgstr "identyfikator wersji pliku ELF nie zgadza się z aktualnym"
#: elf/dl-load.c:1819
msgid "ELF file OS ABI invalid"
msgstr "niepoprawne ABI systemu w pliku ELF"
#: elf/dl-load.c:1822
msgid "ELF file ABI version invalid"
msgstr "niepoprawna wersja ABI w pliku ELF"
#: elf/dl-load.c:1825
msgid "nonzero padding in e_ident"
msgstr "niezerowe wypełnienie w e_ident"
#: elf/dl-load.c:1828
msgid "internal error"
msgstr "błąd wewnętrzny"
#: elf/dl-load.c:1835
msgid "ELF file version does not match current one"
msgstr "wersja pliku ELF nie zgadza się z aktualną"
#: elf/dl-load.c:1843
msgid "only ET_DYN and ET_EXEC can be loaded"
msgstr "tylko ET_DYN i ET_EXEC mogą być wczytane"
#: elf/dl-load.c:1849
msgid "ELF file's phentsize not the expected size"
msgstr "phentsize w pliku ELF nie jest oczekiwanym rozmiarem"
#: elf/dl-load.c:2367
msgid "wrong ELF class: ELFCLASS64"
msgstr "niewłaściwa klasa ELF: ELFCLASS64"
#: elf/dl-load.c:2368
msgid "wrong ELF class: ELFCLASS32"
msgstr "niewłaściwa klasa ELF: ELFCLASS32"
#: elf/dl-load.c:2371
msgid "cannot open shared object file"
msgstr "nie można otworzyć pliku obiektu dzielonego"
#: elf/dl-lookup.c:753 ports/sysdeps/mips/dl-lookup.c:770
msgid "relocation error"
msgstr "błąd relokacji"
#: elf/dl-lookup.c:780 ports/sysdeps/mips/dl-lookup.c:797
msgid "symbol lookup error"
msgstr "błąd wyszukiwania symbolu"
#: elf/dl-open.c:102
msgid "cannot extend global scope"
msgstr "nie można rozszerzyć zakresu globalnego"
#: elf/dl-open.c:520
msgid "TLS generation counter wrapped! Please report this."
msgstr "Licznik generacji TLS przekręcił się! Proszę to zgłosić."
#: elf/dl-open.c:542
msgid "cannot load any more object with static TLS"
msgstr "nie można załadować więcej obiektów ze statycznym TLS"
#: elf/dl-open.c:602
msgid "invalid mode for dlopen()"
msgstr "błędny typ dla dlopen()"
#: elf/dl-open.c:619
msgid "no more namespaces available for dlmopen()"
msgstr "nie ma więcej dostępnych przestrzeni nazw dla dlmopen()"
#: elf/dl-open.c:637
msgid "invalid target namespace in dlmopen()"
msgstr "błędna przestrzeń nazw dla celu w dlmopen()"
#: elf/dl-reloc.c:158
msgid "cannot allocate memory in static TLS block"
msgstr "nie można przydzielić pamięci w statycznym bloku TLS"
#: elf/dl-reloc.c:250
msgid "cannot make segment writable for relocation"
msgstr "nie można uczynić segmentu zapisywalnym w celu relokacji"
#: elf/dl-reloc.c:313
#, c-format
msgid "%s: no PLTREL found in object %s\n"
msgstr "%s: nie znaleziono PLTREL w obiekcie %s\n"
#: elf/dl-reloc.c:324
#, c-format
msgid "%s: out of memory to store relocation results for %s\n"
msgstr "%s: brak pamięci na zapisanie wyników relokacji dla %s\n"
#: elf/dl-reloc.c:340
msgid "cannot restore segment prot after reloc"
msgstr "nie można odtworzyć ochrony segmentu po relokacji"
#: elf/dl-reloc.c:369
msgid "cannot apply additional memory protection after relocation"
msgstr "nie można nałożyć dodatkowej ochrony pamięci po relokacji"
#: elf/dl-sym.c:153
msgid "RTLD_NEXT used in code not dynamically loaded"
msgstr "RTLD_NEXT wystąpiło w kodzie nie ładowanym dynamicznie"
#: elf/dl-tls.c:923
msgid "cannot create TLS data structures"
msgstr "nie można utworzyć struktur danych TLS"
#: elf/dl-version.c:166
msgid "version lookup error"
msgstr "błąd wyszukiwania wersji"
#: elf/dl-version.c:296
msgid "cannot allocate version reference table"
msgstr "nie można przydzielić tablicy odniesień do wersji"
#: elf/ldconfig.c:141
msgid "Print cache"
msgstr "Wypisanie zawartości bufora"
#: elf/ldconfig.c:142
msgid "Generate verbose messages"
msgstr "Wyświetlanie większej liczby komunikatów"
#: elf/ldconfig.c:143
msgid "Don't build cache"
msgstr "Nie budowanie bufora"
#: elf/ldconfig.c:144
msgid "Don't generate links"
msgstr "Nie tworzenie dowiązań"
#: elf/ldconfig.c:145
msgid "Change to and use ROOT as root directory"
msgstr "Przejście do i używanie KATALOGU jako głównego katalogu"
#: elf/ldconfig.c:145
msgid "ROOT"
msgstr "KATALOG"
#: elf/ldconfig.c:146
msgid "CACHE"
msgstr "BUFOR"
#: elf/ldconfig.c:146
msgid "Use CACHE as cache file"
msgstr "Użycie BUFORA jako pliku bufora"
#: elf/ldconfig.c:147
msgid "CONF"
msgstr "KONF"
#: elf/ldconfig.c:147
msgid "Use CONF as configuration file"
msgstr "Użycie KONF jako pliku konfiguracyjnego"
#: elf/ldconfig.c:148
msgid "Only process directories specified on the command line. Don't build cache."
msgstr "Przetwarzanie wyłącznie katalogów podanych z linii poleceń; nie budowanie bufora."
#: elf/ldconfig.c:149
msgid "Manually link individual libraries."
msgstr "Ręczne tworzenie dowiązań do pojedynczych bibliotek."
#: elf/ldconfig.c:150
msgid "FORMAT"
msgstr "FORMAT"
#: elf/ldconfig.c:150
msgid "Format to use: new, old or compat (default)"
msgstr "Używany format: new, old lub compat (domyślny)"
#: elf/ldconfig.c:151
msgid "Ignore auxiliary cache file"
msgstr "Ignorowanie dodatkowego pliku bufora"
#: elf/ldconfig.c:159
msgid "Configure Dynamic Linker Run Time Bindings."
msgstr "Konfiguracja powiązań dynamicznego linkera."
#: elf/ldconfig.c:346
#, c-format
msgid "Path `%s' given more than once"
msgstr "Ścieżka `%s' podana więcej niż raz"
#: elf/ldconfig.c:386
#, c-format
msgid "%s is not a known library type"
msgstr "%s nie jest znanym rodzajem biblioteki"
#: elf/ldconfig.c:414
#, c-format
msgid "Can't stat %s"
msgstr "Nie można wykonać stat na %s"
#: elf/ldconfig.c:488
#, c-format
msgid "Can't stat %s\n"
msgstr "Nie można wykonać stat na %s\n"
#: elf/ldconfig.c:498
#, c-format
msgid "%s is not a symbolic link\n"
msgstr "%s nie jest dowiązaniem symbolicznym\n"
#: elf/ldconfig.c:517
#, c-format
msgid "Can't unlink %s"
msgstr "Nie można usunąć %s"
#: elf/ldconfig.c:523
#, c-format
msgid "Can't link %s to %s"
msgstr "Nie można dowiązać %s do %s"
#: elf/ldconfig.c:529
msgid " (changed)\n"
msgstr " (zmieniono)\n"
#: elf/ldconfig.c:531
msgid " (SKIPPED)\n"
msgstr " (POMINIĘTO)\n"
#: elf/ldconfig.c:586
#, c-format
msgid "Can't find %s"
msgstr "Nie można znaleźć %s"
#: elf/ldconfig.c:602 elf/ldconfig.c:775 elf/ldconfig.c:834 elf/ldconfig.c:868
#, c-format
msgid "Cannot lstat %s"
msgstr "Nie można wykonać lstat na %s"
#: elf/ldconfig.c:609
#, c-format
msgid "Ignored file %s since it is not a regular file."
msgstr "Zignorowano plik %s ponieważ nie jest zwykłym plikiem."
#: elf/ldconfig.c:618
#, c-format
msgid "No link created since soname could not be found for %s"
msgstr "Nie utworzono dowiązania ponieważ nie znaleziono soname dla %s"
#: elf/ldconfig.c:701
#, c-format
msgid "Can't open directory %s"
msgstr "Nie można otworzyć katalogu %s"
#: elf/ldconfig.c:793 elf/ldconfig.c:855 elf/readlib.c:90
#, c-format
msgid "Input file %s not found.\n"
msgstr "Nie znaleziono pliku wejściowego %s.\n"
#: elf/ldconfig.c:800
#, c-format
msgid "Cannot stat %s"
msgstr "Nie można wykonać stat na %s"
#: elf/ldconfig.c:929
#, c-format
msgid "libc5 library %s in wrong directory"
msgstr "biblioteka libc5 %s w złym katalogu"
#: elf/ldconfig.c:932
#, c-format
msgid "libc6 library %s in wrong directory"
msgstr "biblioteka libc6 %s w złym katalogu"
#: elf/ldconfig.c:935
#, c-format
msgid "libc4 library %s in wrong directory"
msgstr "biblioteka libc4 %s w złym katalogu"
#: elf/ldconfig.c:963
#, c-format
msgid "libraries %s and %s in directory %s have same soname but different type."
msgstr "biblioteki %s i %s w katalogu %s mają to samo soname ale inny rodzaj."
#: elf/ldconfig.c:1072
#, c-format
msgid "Warning: ignoring configuration file that cannot be opened: %s"
msgstr "Uwaga: zignorowano plik konfiguracyjny, którego nie można otworzyć: %s"
#: elf/ldconfig.c:1138
#, c-format
msgid "%s:%u: bad syntax in hwcap line"
msgstr "%s:%u: błędna składnia w linii hwcap"
#: elf/ldconfig.c:1144
#, c-format
msgid "%s:%u: hwcap index %lu above maximum %u"
msgstr "%s:%u: indeks hwcap %lu powyżej maksymalnego %u"
#: elf/ldconfig.c:1151 elf/ldconfig.c:1159
#, c-format
msgid "%s:%u: hwcap index %lu already defined as %s"
msgstr "%s:%u: indeks hwcap %lu już zdefiniowany jako %s"
#: elf/ldconfig.c:1162
#, c-format
msgid "%s:%u: duplicate hwcap %lu %s"
msgstr "%s:%u: powtórzony hwcap %lu %s"
#: elf/ldconfig.c:1184
#, c-format
msgid "need absolute file name for configuration file when using -r"
msgstr "opcja -r wymaga bezwzględnej ścieżki pliku konfiguracyjnego"
#: elf/ldconfig.c:1191 locale/programs/xmalloc.c:64 malloc/obstack.c:432
#: malloc/obstack.c:434 posix/getconf.c:1076 posix/getconf.c:1296
#, c-format
msgid "memory exhausted"
msgstr "pamięć wyczerpana"
#: elf/ldconfig.c:1223
#, c-format
msgid "%s:%u: cannot read directory %s"
msgstr "%s:%u: nie można odczytać %s"
#: elf/ldconfig.c:1267
#, c-format
msgid "relative path `%s' used to build cache"
msgstr "użyto względnej ścieżki `%s' do utworzenia bufora"
#: elf/ldconfig.c:1297
#, c-format
msgid "Can't chdir to /"
msgstr "Nie można przejść do katalogu /"
#: elf/ldconfig.c:1338
#, c-format
msgid "Can't open cache file directory %s\n"
msgstr "Nie można otworzyć katalogu pliku bufora %s\n"
#: elf/ldd.bash.in:42
msgid "Written by %s and %s.\n"
msgstr "Autorami są %s i %s.\n"
#: elf/ldd.bash.in:47
msgid ""
"Usage: ldd [OPTION]... FILE...\n"
" --help print this help and exit\n"
" --version print version information and exit\n"
" -d, --data-relocs process data relocations\n"
" -r, --function-relocs process data and function relocations\n"
" -u, --unused print unused direct dependencies\n"
" -v, --verbose print all information\n"
msgstr ""
"Składnia: ldd [OPCJA]... PLIK...\n"
" --help wypisanie tego opisu i zakończenie\n"
" --version wypisanie informacji o wersji i zakończenie\n"
" -d, --data-relocs przetworzenie relokacji danych\n"
" -r, --function-relocs przetworzenie relokacji danych i funkcji\n"
" -u, --unused wypisanie nieużywanych bezpośrednich zależności\n"
" -v, --verbose wypisanie wszystkich informacji\n"
#: elf/ldd.bash.in:80
msgid "ldd: option \\`$1' is ambiguous"
msgstr "ldd: opcja \\`$1' jest niejednoznaczna"
#: elf/ldd.bash.in:87
msgid "unrecognized option"
msgstr "nieznana opcja"
#: elf/ldd.bash.in:88 elf/ldd.bash.in:125
msgid "Try \\`ldd --help' for more information."
msgstr "Polecenie \\`ldd --help' pozwoli uzyskać więcej informacji."
#: elf/ldd.bash.in:124
msgid "missing file arguments"
msgstr "brakujące argumenty plikowe"
#. TRANS No such file or directory. This is a ``file doesn't exist'' error
#. TRANS for ordinary files that are referenced in contexts where they are
#. TRANS expected to already exist.
#: elf/ldd.bash.in:147 sysdeps/gnu/errlist.c:36
msgid "No such file or directory"
msgstr "Nie ma takiego pliku ani katalogu"
#: elf/ldd.bash.in:150 inet/rcmd.c:488
msgid "not regular file"
msgstr "nie jest zwykłym plikiem"
#: elf/ldd.bash.in:153
msgid "warning: you do not have execution permission for"
msgstr "uwaga: brak uprawnień do wykonywania"
#: elf/ldd.bash.in:182
msgid "\tnot a dynamic executable"
msgstr "\tnie jest dynamicznym programem wykonywalnym"
#: elf/ldd.bash.in:190
msgid "exited with unknown exit code"
msgstr "zakończył działanie z nieznanym kodem wyjścia"
#: elf/ldd.bash.in:195
msgid "error: you do not have read permission for"
msgstr "błąd: brak uprawnień do odczytu"
#: elf/pldd-xx.c:105
#, c-format
msgid "cannot find program header of process"
msgstr "nie można odnaleźć nagłówka programu procesu"
#: elf/pldd-xx.c:110
#, c-format
msgid "cannot read program header"
msgstr "nie można odczytać nagłówka programu"
#: elf/pldd-xx.c:135
#, c-format
msgid "cannot read dynamic section"
msgstr "nie można odczytać sekcji dynamicznej"
#: elf/pldd-xx.c:147
#, c-format
msgid "cannot read r_debug"
msgstr "nie można odczytać r_debug"
#: elf/pldd-xx.c:167
#, c-format
msgid "cannot read program interpreter"
msgstr "nie można odczytać interpretera programu"
#: elf/pldd-xx.c:196
#, c-format
msgid "cannot read link map"
msgstr "nie można odczytać mapy linkowania"
#: elf/pldd-xx.c:207
#, c-format
msgid "cannot read object name"
msgstr "nie można odczytać nazwy obiektu"
#: elf/pldd.c:62
msgid "List dynamic shared objects loaded into process."
msgstr "Lista dynamicznych obiektów współdzielonych załadowanych do procesu."
#: elf/pldd.c:66
msgid "PID"
msgstr "PID"
#: elf/pldd.c:97
#, c-format
msgid "Exactly one parameter with process ID required.\n"
msgstr "Wymagany jest dokładnie jeden parametr będący ID procesu.\n"
#: elf/pldd.c:109
#, c-format
msgid "invalid process ID '%s'"
msgstr "błędny ID procesu '%s'"
#: elf/pldd.c:117
#, c-format
msgid "cannot open %s"
msgstr "nie można otworzyć %s"
#: elf/pldd.c:142
#, c-format
msgid "cannot open %s/task"
msgstr "nie można otworzyć %s/task"
#: elf/pldd.c:145
#, c-format
msgid "cannot prepare reading %s/task"
msgstr "nie można przygotować odczytu %s/task"
#: elf/pldd.c:158
#, c-format
msgid "invalid thread ID '%s'"
msgstr "błędny ID wątku '%s'"
#: elf/pldd.c:169
#, c-format
msgid "cannot attach to process %lu"
msgstr "nie można podłączyć się do procesu %lu"
#: elf/pldd.c:261
#, c-format
msgid "cannot get information about process %lu"
msgstr "nie można uzyskać informacji o procesie %lu"
#: elf/pldd.c:274
#, c-format
msgid "process %lu is no ELF program"
msgstr "proces %lu nie jest programem ELF"
#: elf/readelflib.c:34
#, c-format
msgid "file %s is truncated\n"
msgstr "plik %s jest skrócony\n"
#: elf/readelflib.c:66
#, c-format
msgid "%s is a 32 bit ELF file.\n"
msgstr "%s jest 32-bitowym plikiem ELF.\n"
#: elf/readelflib.c:68
#, c-format
msgid "%s is a 64 bit ELF file.\n"
msgstr "%s jest 64-bitowym plikiem ELF.\n"
#: elf/readelflib.c:70
#, c-format
msgid "Unknown ELFCLASS in file %s.\n"
msgstr "Nieznana ELFCLASS w pliku %s.\n"
#: elf/readelflib.c:77
#, c-format
msgid "%s is not a shared object file (Type: %d).\n"
msgstr "%s nie jest plikiem obiektu dzielonego (Typ: %d).\n"
#: elf/readelflib.c:108
#, c-format
msgid "more than one dynamic segment\n"
msgstr "więcej niż jeden segment dynamiczny\n"
#: elf/readlib.c:96
#, c-format
msgid "Cannot fstat file %s.\n"
msgstr "Nie można wykonać fstat na pliku %s.\n"
#: elf/readlib.c:107
#, c-format
msgid "File %s is empty, not checked."
msgstr "Plik %s jest pusty, nie sprawdzony."
#: elf/readlib.c:113
#, c-format
msgid "File %s is too small, not checked."
msgstr "Plik %s jest za mały, nie sprawdzony."
#: elf/readlib.c:123
#, c-format
msgid "Cannot mmap file %s.\n"
msgstr "Nie można wykonać mmap pliku %s.\n"
#: elf/readlib.c:161
#, c-format
msgid "%s is not an ELF file - it has the wrong magic bytes at the start.\n"
msgstr "%s nie jest plikiem ELF - ma złe bajty magiczne na początku.\n"
#: elf/sln.c:84
#, c-format
msgid ""
"Usage: sln src dest|file\n"
"\n"
msgstr ""
"Składnia: sln źródło cel|plik\n"
"\n"
#: elf/sln.c:109
#, c-format
msgid "%s: file open error: %m\n"
msgstr "%s: błąd otwierania pliku: %m\n"
#: elf/sln.c:146
#, c-format
msgid "No target in line %d\n"
msgstr "Brak celu w linii %d\n"
#: elf/sln.c:178
#, c-format
msgid "%s: destination must not be a directory\n"
msgstr "%s: cel nie może być katalogiem\n"
#: elf/sln.c:184
#, c-format
msgid "%s: failed to remove the old destination\n"
msgstr "%s: nie udało się usunąć starego celu\n"
#: elf/sln.c:192
#, c-format
msgid "%s: invalid destination: %s\n"
msgstr "%s: błędny cel: %s\n"
#: elf/sln.c:207 elf/sln.c:216
#, c-format
msgid "Invalid link from \"%s\" to \"%s\": %s\n"
msgstr "Błędne dowiązanie \"%s\" do \"%s\": %s\n"
#: elf/sotruss.ksh:32
#, sh-format
msgid ""
"Usage: sotruss [OPTION...] [--] EXECUTABLE [EXECUTABLE-OPTION...]\n"
" -F, --from FROMLIST Trace calls from objects on FROMLIST\n"
" -T, --to TOLIST Trace calls to objects on TOLIST\n"
"\n"
" -e, --exit Also show exits from the function calls\n"
" -f, --follow Trace child processes\n"
" -o, --output FILENAME Write output to FILENAME (or FILENAME.$PID in case\n"
"\t\t\t -f is also used) instead of standard error\n"
"\n"
" -?, --help Give this help list\n"
" --usage Give a short usage message\n"
" --version Print program version"
msgstr ""
"Składnia: sotruss [OPCJA...] [--] PROGRAM [OPCJA-PROGRAMU...]\n"
" -F, --from LISTA śledzenie wywołań z obiektów z LISTY\n"
" -T, --to LISTA śledzenie wywołań obiektów z LISTY\n"
"\n"
" -e, --exit pokazywanie także wyjść z wywołań funkcji\n"
" -f, --follow śledzenie procesów potomnych\n"
" -o, --output PLIK zapis wyjścia do PLIKU (lub PLIKU.$PID w przypadku\n"
" użycia -f) zamiast standardowego wyjścia błędów\n"
"\n"
" -?, --help wypisanie tego opisu i zakończenie\n"
" --usage wypisanie krótkiej informacji o składni\n"
" --version wypisanie informacji o wersji i zakończenie"
#: elf/sotruss.ksh:46
msgid "Mandatory arguments to long options are also mandatory for any corresponding\\nshort options.\\n"
msgstr "Argumenty obowiązkowe dla opcji długich są również obowiązkowe dla odpowiednich\\nopcji krótkich.\\n"
#: elf/sotruss.ksh:55
msgid "%s: option requires an argument -- '%s'\\n"
msgstr "%s: opcja musi mieć argument -- '%s'\\n"
#: elf/sotruss.ksh:61
msgid "%s: option is ambiguous; possibilities:"
msgstr "%s: opcja jest niejednoznaczna; możliwości:"
# w %s wchodzi nazwisko autora danego programu/procedury -PK
#: elf/sotruss.ksh:79
msgid "Written by %s.\\n"
msgstr "Autorem jest %s.\\n"
#: elf/sotruss.ksh:86
msgid ""
"Usage: %s [-ef] [-F FROMLIST] [-o FILENAME] [-T TOLIST] [--exit]\n"
"\t [--follow] [--from FROMLIST] [--output FILENAME] [--to TOLIST]\n"
"\t [--help] [--usage] [--version] [--]\n"
"\t EXECUTABLE [EXECUTABLE-OPTION...]\\n"
msgstr ""
"Składnia: %s [-ef] [-F LISTA] [-o PLIK] [-T LISTA] [--exit]\n"
"\t [--follow] [--from LISTA] [--output PLIK] [--to LISTA]\n"
"\t [--help] [--usage] [--version] [--]\n"
"\t PROGRAM [OPCJA-PROGRAMU...]\\n"
#: elf/sotruss.ksh:134
msgid "%s: unrecognized option '%c%s'\\n"
msgstr "%s: nieznana opcja '%c%s'\\n"
#: elf/sprof.c:77
msgid "Output selection:"
msgstr "Wybór wyjścia:"
# XXX poprawic -PK
#: elf/sprof.c:79
msgid "print list of count paths and their number of use"
msgstr "wypisanie listy ścieżek zliczania i ich liczników użycia"
#: elf/sprof.c:81
msgid "generate flat profile with counts and ticks"
msgstr "generowanie prostego profilu z licznikami i czasami"
#: elf/sprof.c:82
msgid "generate call graph"
msgstr "generowanie wykresu wywołań"
#: elf/sprof.c:89
msgid "Read and display shared object profiling data."
msgstr "Odczyt i wyświetlanie danych profilujących dla obiektów współdzielonych."
#: elf/sprof.c:94
msgid "SHOBJ [PROFDATA]"
msgstr "OBIEKT_DZIELONY [DANE_PROFILUJĄCE]"
#: elf/sprof.c:433
#, c-format
msgid "failed to load shared object `%s'"
msgstr "załadowanie dzielonego obiektu `%s' nie powiodło się"
#: elf/sprof.c:442
#, c-format
msgid "cannot create internal descriptors"
msgstr "nie można utworzyć wewnętrznych deskryptorów"
#: elf/sprof.c:554
#, c-format
msgid "Reopening shared object `%s' failed"
msgstr "Ponowne otwarcie obiektu dzielonego `%s' nie powiodło się"
#: elf/sprof.c:561 elf/sprof.c:656
#, c-format
msgid "reading of section headers failed"
msgstr "odczyt nagłówków sekcji nie powiódł się"
#: elf/sprof.c:569 elf/sprof.c:664
#, c-format
msgid "reading of section header string table failed"
msgstr "odczyt tablicy łańcuchów nagłówków sekcji nie powiódł się"
#: elf/sprof.c:595
#, c-format
msgid "*** Cannot read debuginfo file name: %m\n"
msgstr "*** Nie można odczytać nazwy pliku informacji diagnostycznych: %m\n"
#: elf/sprof.c:616
#, c-format
msgid "cannot determine file name"
msgstr "nie można określić nazwy pliku"
#: elf/sprof.c:649
#, c-format
msgid "reading of ELF header failed"
msgstr "odczyt nagłówka ELF nie powiódł się"
#: elf/sprof.c:685
#, c-format
msgid "*** The file `%s' is stripped: no detailed analysis possible\n"
msgstr "*** Symbole z pliku `%s' zostały usunięte, dokładna analiza jest niemożliwa\n"
#: elf/sprof.c:715
#, c-format
msgid "failed to load symbol data"
msgstr "załadowanie danych o symbolach nie powiodło się"
#: elf/sprof.c:780
#, c-format
msgid "cannot load profiling data"
msgstr "nie można załadować danych do profilowania"
#: elf/sprof.c:789
#, c-format
msgid "while stat'ing profiling data file"
msgstr "podczas wykonywania stat na pliku z danymi profilującymi"
#: elf/sprof.c:797
#, c-format
msgid "profiling data file `%s' does not match shared object `%s'"
msgstr "dane profilujące w pliku `%s' nie pasują do obiektu dzielonego `%s'"
#: elf/sprof.c:808
#, c-format
msgid "failed to mmap the profiling data file"
msgstr "wykonanie mmap danych profilujących nie powiodło się"
#: elf/sprof.c:816
#, c-format
msgid "error while closing the profiling data file"
msgstr "błąd podczas zamykania pliku z danymi profilującymi"
#: elf/sprof.c:825 elf/sprof.c:923
#, c-format
msgid "cannot create internal descriptor"
msgstr "nie można utworzyć wewnętrznego deskryptora"
#: elf/sprof.c:899
#, c-format
msgid "`%s' is no correct profile data file for `%s'"
msgstr "`%s' nie jest poprawnym plikiem danych profilujących dla `%s'"
#: elf/sprof.c:1080 elf/sprof.c:1138
#, c-format
msgid "cannot allocate symbol data"
msgstr "nie można przydzielić pamięci dla symboli"
#: iconv/iconv_charmap.c:141 iconv/iconv_prog.c:448
#, c-format
msgid "cannot open output file"
msgstr "nie można otworzyć pliku wyjściowego"
#: iconv/iconv_charmap.c:187 iconv/iconv_prog.c:311
#, c-format
msgid "error while closing input `%s'"
msgstr "błąd podczas zamykania wejścia `%s'"
#: iconv/iconv_charmap.c:461
#, c-format
msgid "illegal input sequence at position %Zd"
msgstr "błędna sekwencja wejściowa na pozycji %Zd"
#: iconv/iconv_charmap.c:480 iconv/iconv_prog.c:539
#, c-format
msgid "incomplete character or shift sequence at end of buffer"
msgstr "niekompletny znak lub sekwencja sterująca na końcu bufora"
#: iconv/iconv_charmap.c:525 iconv/iconv_charmap.c:561 iconv/iconv_prog.c:582
#: iconv/iconv_prog.c:618
#, c-format
msgid "error while reading the input"
msgstr "błąd podczas czytania danych wejściowych"
#: iconv/iconv_charmap.c:543 iconv/iconv_prog.c:600
#, c-format
msgid "unable to allocate buffer for input"
msgstr "przydzielenie bufora dla danych wejściowych było niemożliwe"
#: iconv/iconv_prog.c:59
msgid "Input/Output format specification:"
msgstr "Specyfikacja formatu wejścia/wyjścia:"
#: iconv/iconv_prog.c:60
msgid "encoding of original text"
msgstr "kodowanie oryginalnego tekstu"
#: iconv/iconv_prog.c:61
msgid "encoding for output"
msgstr "kodowanie wyników"
#: iconv/iconv_prog.c:62
msgid "Information:"
msgstr "Informacje:"
#: iconv/iconv_prog.c:63
msgid "list all known coded character sets"
msgstr "wyświetlenie wszystkich znanych zestawów znaków"
#: iconv/iconv_prog.c:64 locale/programs/localedef.c:129
msgid "Output control:"
msgstr "Kontrola wyjścia:"
#: iconv/iconv_prog.c:65
msgid "omit invalid characters from output"
msgstr "pominięcie nieprawidłowych znaków z wyjścia"
#: iconv/iconv_prog.c:66 iconv/iconvconfig.c:128
#: locale/programs/localedef.c:122 locale/programs/localedef.c:124
#: locale/programs/localedef.c:126 locale/programs/localedef.c:147
#: malloc/memusagestat.c:56
msgid "FILE"
msgstr "PLIK"
#: iconv/iconv_prog.c:66
msgid "output file"
msgstr "plik wynikowy"
#: iconv/iconv_prog.c:67
msgid "suppress warnings"
msgstr "nie wypisywanie ostrzeżeń"
#: iconv/iconv_prog.c:68
msgid "print progress information"
msgstr "wyświetlanie informacji o postępie konwersji"
#: iconv/iconv_prog.c:73
msgid "Convert encoding of given files from one encoding to another."
msgstr "Konwersja podanych plików między różnymi metodami kodowania."
#: iconv/iconv_prog.c:77
msgid "[FILE...]"
msgstr "[PLIK...]"
#: iconv/iconv_prog.c:233
#, c-format
msgid "conversions from `%s' and to `%s' are not supported"
msgstr "konwersje z `%s' oraz do `%s' nie są obsługiwane"
#: iconv/iconv_prog.c:238
#, c-format
msgid "conversion from `%s' is not supported"
msgstr "konwersja z `%s' nie jest obsługiwana"
#: iconv/iconv_prog.c:245
#, c-format
msgid "conversion to `%s' is not supported"
msgstr "konwersja do `%s' nie jest obsługiwana"
#: iconv/iconv_prog.c:249
#, c-format
msgid "conversion from `%s' to `%s' is not supported"
msgstr "konwersja z `%s' do `%s' nie jest obsługiwana"
#: iconv/iconv_prog.c:259
#, c-format
msgid "failed to start conversion processing"
msgstr "nie udało się rozpocząć konwersji"
#: iconv/iconv_prog.c:357
#, c-format
msgid "error while closing output file"
msgstr "błąd podczas zamykania pliku wyjściowego"
#: iconv/iconv_prog.c:458
#, c-format
msgid "conversion stopped due to problem in writing the output"
msgstr "konwersja przerwana z powodu problemu z zapisaniem wyników"
#: iconv/iconv_prog.c:535
#, c-format
msgid "illegal input sequence at position %ld"
msgstr "błędna sekwencja wejściowa na pozycji %ld"
#: iconv/iconv_prog.c:543
#, c-format
msgid "internal error (illegal descriptor)"
msgstr "błąd wewnętrzny (nieprawidłowy deskryptor)"
#: iconv/iconv_prog.c:546
#, c-format
msgid "unknown iconv() error %d"
msgstr "nieznany błąd iconv() %d"
#: iconv/iconv_prog.c:791
msgid ""
"The following list contains all the coded character sets known. This does\n"
"not necessarily mean that all combinations of these names can be used for\n"
"the FROM and TO command line parameters. One coded character set can be\n"
"listed with several different names (aliases).\n"
"\n"
" "
msgstr ""
"Poniższa lista zawiera wszystkie znane zakodowane zestawy znaków. Nie oznacza\n"
"to, że wszystkie kombinacje zestawów mogą być używane jako parametry OD i DO.\n"
"Jeden zestaw znaków może znajdować się na liście pod wieloma nazwami\n"
"(aliasami).\n"
"\n"
" "
#: iconv/iconvconfig.c:109
msgid "Create fastloading iconv module configuration file."
msgstr "Tworzenie pliku konfiguracyjnego do szybkiego wczytywania modułów iconv."
#: iconv/iconvconfig.c:113
msgid "[DIR...]"
msgstr "[KATALOG...]"
#: iconv/iconvconfig.c:126 locale/programs/localedef.c:133
msgid "PATH"
msgstr "ŚCIEŻKA"
#: iconv/iconvconfig.c:127
msgid "Prefix used for all file accesses"
msgstr "Prefiks używany przy każdym dostępie do pliku"
#: iconv/iconvconfig.c:128
msgid "Put output in FILE instead of installed location (--prefix does not apply to FILE)"
msgstr "Umieszczenie wyjścia w PLIKU zamiast miejsca instalacji (--prefix nie wpływa na PLIK)"
#: iconv/iconvconfig.c:132
msgid "Do not search standard directories, only those on the command line"
msgstr "Nie przeszukiwanie standardowych katalogów, a wyłącznie podanych z linii poleceń"
#: iconv/iconvconfig.c:299
#, c-format
msgid "Directory arguments required when using --nostdlib"
msgstr "W przypadku użycia --nostdlib wymagane jest podanie katalogów jako argumentów"
#: iconv/iconvconfig.c:341 locale/programs/localedef.c:294
#, c-format
msgid "no output file produced because warnings were issued"
msgstr "nie utworzono pliku wyjściowego, ponieważ wystąpiły ostrzeżenia"
#: iconv/iconvconfig.c:430
#, c-format
msgid "while inserting in search tree"
msgstr "błąd podczas wstawiania do drzewa wyszukiwań"
#: iconv/iconvconfig.c:1239
#, c-format
msgid "cannot generate output file"
msgstr "nie można wygenerować pliku wyjściowego"
#: inet/rcmd.c:163
msgid "rcmd: Cannot allocate memory\n"
msgstr "rcmd: Nie można przydzielić pamięci\n"
#: inet/rcmd.c:178
msgid "rcmd: socket: All ports in use\n"
msgstr "rcmd: socket: Wszystkie porty zajęte\n"
#: inet/rcmd.c:206
#, c-format
msgid "connect to address %s: "
msgstr "połączenie do adresu %s: "
#: inet/rcmd.c:219
#, c-format
msgid "Trying %s...\n"
msgstr "Próbowanie %s...\n"
#: inet/rcmd.c:255
#, c-format
msgid "rcmd: write (setting up stderr): %m\n"
msgstr "rcmd: write (podczas ustawiania stderr): %m\n"
#: inet/rcmd.c:271
#, c-format
msgid "rcmd: poll (setting up stderr): %m\n"
msgstr "rcmd: poll (podczas ustawiania stderr): %m\n"
#: inet/rcmd.c:274
msgid "poll: protocol failure in circuit setup\n"
msgstr "poll: błąd protokołu podczas zestawiania pętli\n"
#: inet/rcmd.c:306
msgid "socket: protocol failure in circuit setup\n"
msgstr "socket: błąd protokołu podczas zestawiania pętli\n"
#: inet/rcmd.c:330
#, c-format
msgid "rcmd: %s: short read"
msgstr "rcmd: %s: odczyt skrócony"
#: inet/rcmd.c:486
msgid "lstat failed"
msgstr "lstat nie powiodło się"
#: inet/rcmd.c:493
msgid "cannot open"
msgstr "nie można otworzyć"
#: inet/rcmd.c:495
msgid "fstat failed"
msgstr "fstat nie powiodło się"
#: inet/rcmd.c:497
msgid "bad owner"
msgstr "nieodpowiedni właściciel"
#: inet/rcmd.c:499
msgid "writeable by other than owner"
msgstr "zapisywalny nie tylko przez właściciela"
#: inet/rcmd.c:501
msgid "hard linked somewhere"
msgstr "gdzieś twardo dowiązany"
#: inet/ruserpass.c:170 inet/ruserpass.c:193
msgid "out of memory"
msgstr "brak pamięci"
#: inet/ruserpass.c:184
msgid "Error: .netrc file is readable by others."
msgstr "Błąd: plik .netrc może być czytany przez innych."
#: inet/ruserpass.c:185
msgid "Remove password or make file unreadable by others."
msgstr "Należy usunąć hasło lub uczynić plik niedostępnym dla innych."
#: inet/ruserpass.c:277
#, c-format
msgid "Unknown .netrc keyword %s"
msgstr "Nieznane słowo kluczowe w .netrc: %s"
#: libidn/nfkc.c:463
msgid "Character out of range for UTF-8"
msgstr "Znak spoza zakresu UTF-8"
#: locale/programs/charmap-dir.c:57
#, c-format
msgid "cannot read character map directory `%s'"
msgstr "nie można odczytać katalogu mapy znaków `%s'"
#: locale/programs/charmap.c:138
#, c-format
msgid "character map file `%s' not found"
msgstr "nie znaleziono pliku tablicy znaków `%s'"
#: locale/programs/charmap.c:195
#, c-format
msgid "default character map file `%s' not found"
msgstr "nie znaleziono domyślnej tablicy znaków `%s'"
#: locale/programs/charmap.c:258
#, c-format
msgid "character map `%s' is not ASCII compatible, locale not ISO C compliant\n"
msgstr "tablica znaków `%s' niekompatybilna z ASCII, lokalizacja niekompatybilna z ISO C\n"
#: locale/programs/charmap.c:337
#, c-format
msgid "%s: <mb_cur_max> must be greater than <mb_cur_min>\n"
msgstr "%s: <mb_cur_max> musi być większy niż <mb_cur_min>\n"
#: locale/programs/charmap.c:357 locale/programs/charmap.c:374
#: locale/programs/repertoire.c:174
#, c-format
msgid "syntax error in prolog: %s"
msgstr "błąd składni w prologu: %s"
#: locale/programs/charmap.c:358
msgid "invalid definition"
msgstr "niepoprawna definicja"
#: locale/programs/charmap.c:375 locale/programs/locfile.c:131
#: locale/programs/locfile.c:158 locale/programs/repertoire.c:175
msgid "bad argument"
msgstr "błędny argument"
#: locale/programs/charmap.c:403
#, c-format
msgid "duplicate definition of <%s>"
msgstr "powtórzona definicja <%s>"
#: locale/programs/charmap.c:410
#, c-format
msgid "value for <%s> must be 1 or greater"
msgstr "wartość <%s> musi wynosić 1 lub więcej"
#: locale/programs/charmap.c:422
#, c-format
msgid "value of <%s> must be greater or equal than the value of <%s>"
msgstr "wartość <%s> musi być większa lub równa wartości <%s>"
#: locale/programs/charmap.c:445 locale/programs/repertoire.c:183
#, c-format
msgid "argument to <%s> must be a single character"
msgstr "argument <%s> musi być pojedynczym znakiem"
#: locale/programs/charmap.c:471
msgid "character sets with locking states are not supported"
msgstr "zestawy znaków ze stanami blokowania nie są obsługiwane"
#: locale/programs/charmap.c:498 locale/programs/charmap.c:552
#: locale/programs/charmap.c:584 locale/programs/charmap.c:678
#: locale/programs/charmap.c:733 locale/programs/charmap.c:774
#: locale/programs/charmap.c:815
#, c-format
msgid "syntax error in %s definition: %s"
msgstr "błąd składni w definicji %s: %s"
#: locale/programs/charmap.c:499 locale/programs/charmap.c:679
#: locale/programs/charmap.c:775 locale/programs/repertoire.c:230
msgid "no symbolic name given"
msgstr "brak nazwy symbolicznej"
#: locale/programs/charmap.c:553
msgid "invalid encoding given"
msgstr "niepoprawne kodowanie"
#: locale/programs/charmap.c:562
msgid "too few bytes in character encoding"
msgstr "za mało bajtów w kodzie znaku"
#: locale/programs/charmap.c:564
msgid "too many bytes in character encoding"
msgstr "za dużo bajtów w kodzie znaku"
#: locale/programs/charmap.c:586 locale/programs/charmap.c:734
#: locale/programs/charmap.c:817 locale/programs/repertoire.c:296
msgid "no symbolic name given for end of range"
msgstr "brak nazwy symbolicznej dla końca przedziału"
#: locale/programs/charmap.c:610 locale/programs/ld-address.c:528
#: locale/programs/ld-collate.c:2626 locale/programs/ld-collate.c:3784
#: locale/programs/ld-ctype.c:2159 locale/programs/ld-ctype.c:2910
#: locale/programs/ld-identification.c:368
#: locale/programs/ld-measurement.c:215 locale/programs/ld-messages.c:298
#: locale/programs/ld-monetary.c:740 locale/programs/ld-name.c:264
#: locale/programs/ld-numeric.c:326 locale/programs/ld-paper.c:214
#: locale/programs/ld-telephone.c:278 locale/programs/ld-time.c:943
#: locale/programs/repertoire.c:313
#, c-format
msgid "%1$s: definition does not end with `END %1$s'"
msgstr "%1$s: definicja nie kończy się przez `END %1$s'"
#: locale/programs/charmap.c:643
msgid "only WIDTH definitions are allowed to follow the CHARMAP definition"
msgstr "po definicji CHARMAP mogą występować tylko definicje WIDTH"
#: locale/programs/charmap.c:651 locale/programs/charmap.c:714
#, c-format
msgid "value for %s must be an integer"
msgstr "wartość %s musi być liczbą całkowitą"
# state machine = finite state machine =
# automat skończony -PK
#: locale/programs/charmap.c:842
#, c-format
msgid "%s: error in state machine"
msgstr "%s: błąd w automacie skończonym"
#: locale/programs/charmap.c:850 locale/programs/ld-address.c:544
#: locale/programs/ld-collate.c:2623 locale/programs/ld-collate.c:3977
#: locale/programs/ld-ctype.c:2156 locale/programs/ld-ctype.c:2927
#: locale/programs/ld-identification.c:384
#: locale/programs/ld-measurement.c:231 locale/programs/ld-messages.c:314
#: locale/programs/ld-monetary.c:756 locale/programs/ld-name.c:280
#: locale/programs/ld-numeric.c:342 locale/programs/ld-paper.c:230
#: locale/programs/ld-telephone.c:294 locale/programs/ld-time.c:959
#: locale/programs/locfile.c:1000 locale/programs/repertoire.c:324
#, c-format
msgid "%s: premature end of file"
msgstr "%s: przedwczesny koniec pliku"
#: locale/programs/charmap.c:869 locale/programs/charmap.c:880
#, c-format
msgid "unknown character `%s'"
msgstr "nieznany znak `%s'"
#: locale/programs/charmap.c:888
#, c-format
msgid "number of bytes for byte sequence of beginning and end of range not the same: %d vs %d"
msgstr "liczba bajtów dla sekwencji bajtów początku i końca przedziału jest różna: %d i %d"
#: locale/programs/charmap.c:993 locale/programs/ld-collate.c:2903
#: locale/programs/repertoire.c:419
msgid "invalid names for character range"
msgstr "nieprawidłowe nazwy dla przedziału znaków"
#: locale/programs/charmap.c:1005 locale/programs/repertoire.c:431
msgid "hexadecimal range format should use only capital characters"
msgstr "w szesnastkowym formacie przedziału powinny być używane wielkie litery"
#: locale/programs/charmap.c:1023 locale/programs/repertoire.c:449
#, c-format
msgid "<%s> and <%s> are invalid names for range"
msgstr "<%s> i <%s> są niepoprawnymi nazwami dla przedziału"
#: locale/programs/charmap.c:1029 locale/programs/repertoire.c:456
msgid "upper limit in range is smaller than lower limit"
msgstr "górna granica przedziału nie jest mniejsza niż dolna"
#: locale/programs/charmap.c:1087
msgid "resulting bytes for range not representable."
msgstr "wynikowe bajty dla przedziału nie mogą zostać wyrażone."
#: locale/programs/ld-address.c:135 locale/programs/ld-collate.c:1565
#: locale/programs/ld-ctype.c:462 locale/programs/ld-identification.c:133
#: locale/programs/ld-measurement.c:94 locale/programs/ld-messages.c:97
#: locale/programs/ld-monetary.c:193 locale/programs/ld-name.c:94
#: locale/programs/ld-numeric.c:98 locale/programs/ld-paper.c:91
#: locale/programs/ld-telephone.c:94 locale/programs/ld-time.c:159
#, c-format
msgid "No definition for %s category found"
msgstr "Nie znaleziono definicji dla kategorii %s"
#: locale/programs/ld-address.c:146 locale/programs/ld-address.c:184
#: locale/programs/ld-address.c:202 locale/programs/ld-address.c:231
#: locale/programs/ld-address.c:303 locale/programs/ld-address.c:322
#: locale/programs/ld-address.c:335 locale/programs/ld-identification.c:146
#: locale/programs/ld-measurement.c:105 locale/programs/ld-monetary.c:205
#: locale/programs/ld-monetary.c:249 locale/programs/ld-monetary.c:265
#: locale/programs/ld-monetary.c:277 locale/programs/ld-name.c:105
#: locale/programs/ld-name.c:142 locale/programs/ld-numeric.c:112
#: locale/programs/ld-numeric.c:126 locale/programs/ld-paper.c:102
#: locale/programs/ld-paper.c:111 locale/programs/ld-telephone.c:105
#: locale/programs/ld-telephone.c:162 locale/programs/ld-time.c:175
#: locale/programs/ld-time.c:196
#, c-format
msgid "%s: field `%s' not defined"
msgstr "%s: pole `%s' nie jest zdefiniowane"
#: locale/programs/ld-address.c:158 locale/programs/ld-address.c:210
#: locale/programs/ld-address.c:240 locale/programs/ld-address.c:278
#: locale/programs/ld-name.c:117 locale/programs/ld-telephone.c:117
#, c-format
msgid "%s: field `%s' must not be empty"
msgstr "%s: pole `%s' nie może być puste"
#: locale/programs/ld-address.c:170
#, c-format
msgid "%s: invalid escape `%%%c' sequence in field `%s'"
msgstr "%s: niepoprawna sekwencja escape `%%%c' w polu `%s'"
#: locale/programs/ld-address.c:221
#, c-format
msgid "%s: terminology language code `%s' not defined"
msgstr "%s: kod języka terminologii `%s' nie jest zdefiniowany"
#: locale/programs/ld-address.c:246
#, c-format
msgid "%s: field `%s' must not be defined"
msgstr "%s: pole `%s' nie może być zdefiniowane"
#: locale/programs/ld-address.c:260 locale/programs/ld-address.c:289
#, c-format
msgid "%s: language abbreviation `%s' not defined"
msgstr "%s: skrót języka `%s' nie jest zdefiniowany"
#: locale/programs/ld-address.c:267 locale/programs/ld-address.c:295
#: locale/programs/ld-address.c:329 locale/programs/ld-address.c:341
#, c-format
msgid "%s: `%s' value does not match `%s' value"
msgstr "%s: wartość `%s' nie pasuje do wartości `%s'"
#: locale/programs/ld-address.c:314
#, c-format
msgid "%s: numeric country code `%d' not valid"
msgstr "%s: liczbowy kod kraju `%d' jest niepoprawny"
#: locale/programs/ld-address.c:436 locale/programs/ld-address.c:473
#: locale/programs/ld-address.c:511 locale/programs/ld-ctype.c:2534
#: locale/programs/ld-identification.c:280
#: locale/programs/ld-measurement.c:198 locale/programs/ld-messages.c:267
#: locale/programs/ld-monetary.c:495 locale/programs/ld-monetary.c:530
#: locale/programs/ld-monetary.c:571 locale/programs/ld-name.c:237
#: locale/programs/ld-numeric.c:218 locale/programs/ld-paper.c:197
#: locale/programs/ld-telephone.c:253 locale/programs/ld-time.c:848
#: locale/programs/ld-time.c:890
#, c-format
msgid "%s: field `%s' declared more than once"
msgstr "%s: pole `%s' zadeklarowane więcej niż raz"
#: locale/programs/ld-address.c:440 locale/programs/ld-address.c:478
#: locale/programs/ld-identification.c:284 locale/programs/ld-messages.c:277
#: locale/programs/ld-monetary.c:499 locale/programs/ld-monetary.c:534
#: locale/programs/ld-name.c:241 locale/programs/ld-numeric.c:222
#: locale/programs/ld-telephone.c:257 locale/programs/ld-time.c:742
#: locale/programs/ld-time.c:811 locale/programs/ld-time.c:853
#, c-format
msgid "%s: unknown character in field `%s'"
msgstr "%s: nieznany znak w polu `%s'"
#: locale/programs/ld-address.c:525 locale/programs/ld-collate.c:3782
#: locale/programs/ld-ctype.c:2907 locale/programs/ld-identification.c:365
#: locale/programs/ld-measurement.c:212 locale/programs/ld-messages.c:296
#: locale/programs/ld-monetary.c:738 locale/programs/ld-name.c:262
#: locale/programs/ld-numeric.c:324 locale/programs/ld-paper.c:212
#: locale/programs/ld-telephone.c:276 locale/programs/ld-time.c:941
#, c-format
msgid "%s: incomplete `END' line"
msgstr "%s: niekompletna linia `END'"
#: locale/programs/ld-address.c:535 locale/programs/ld-collate.c:551
#: locale/programs/ld-collate.c:603 locale/programs/ld-collate.c:899
#: locale/programs/ld-collate.c:912 locale/programs/ld-collate.c:2592
#: locale/programs/ld-collate.c:2613 locale/programs/ld-collate.c:3967
#: locale/programs/ld-ctype.c:1888 locale/programs/ld-ctype.c:2146
#: locale/programs/ld-ctype.c:2732 locale/programs/ld-ctype.c:2918
#: locale/programs/ld-identification.c:375
#: locale/programs/ld-measurement.c:222 locale/programs/ld-messages.c:305
#: locale/programs/ld-monetary.c:747 locale/programs/ld-name.c:271
#: locale/programs/ld-numeric.c:333 locale/programs/ld-paper.c:221
#: locale/programs/ld-telephone.c:285 locale/programs/ld-time.c:950
#, c-format
msgid "%s: syntax error"
msgstr "%s: błąd składni"
#: locale/programs/ld-collate.c:426
#, c-format
msgid "`%.*s' already defined in charmap"
msgstr "`%.*s' już zdefiniowany w tablicy znaków"
#: locale/programs/ld-collate.c:435
#, c-format
msgid "`%.*s' already defined in repertoire"
msgstr "`%.*s' już zdefiniowany w repertuarze"
#: locale/programs/ld-collate.c:442
#, c-format
msgid "`%.*s' already defined as collating symbol"
msgstr "`%.*s' już zdefiniowany jako symbol scalający"
#: locale/programs/ld-collate.c:449
#, c-format
msgid "`%.*s' already defined as collating element"
msgstr "`%.*s' już zdefiniowany jako element scalający"
#: locale/programs/ld-collate.c:480 locale/programs/ld-collate.c:506
#, c-format
msgid "%s: `forward' and `backward' are mutually excluding each other"
msgstr "%s: porządki `forward' i `backward' wykluczają się wzajemnie"
#: locale/programs/ld-collate.c:490 locale/programs/ld-collate.c:516
#: locale/programs/ld-collate.c:532
#, c-format
msgid "%s: `%s' mentioned more than once in definition of weight %d"
msgstr "%s: `%s' wystąpiło więcej niż raz w definicji wagi %d"
#: locale/programs/ld-collate.c:588
#, c-format
msgid "%s: too many rules; first entry only had %d"
msgstr "%s: zbyt dużo reguł; pierwszy wpis miał tylko %d"
#: locale/programs/ld-collate.c:624
#, c-format
msgid "%s: not enough sorting rules"
msgstr "%s: za mało reguł sortowania"
#: locale/programs/ld-collate.c:789
#, c-format
msgid "%s: empty weight string not allowed"
msgstr "%s: pusty łańcuch wagi jest niedozwolony"
# ellipsis = wyrzutnia jezykowa - sprawdzilem. nawet pamietam ze cos takiego
# istnieje ze szkoly, ale za cholere nie pamietam co to jest ;) -PK
#: locale/programs/ld-collate.c:884
#, c-format
msgid "%s: weights must use the same ellipsis symbol as the name"
msgstr "%s: wagi muszą używać jako nazwy tego samego symbolu wyrzutni"
#: locale/programs/ld-collate.c:940
#, c-format
msgid "%s: too many values"
msgstr "%s: zbyt dużo wartości"
#: locale/programs/ld-collate.c:1060 locale/programs/ld-collate.c:1235
#, c-format
msgid "order for `%.*s' already defined at %s:%Zu"
msgstr "porządek dla `%.*s' został już zdefiniowany w %s:%Zu"
#: locale/programs/ld-collate.c:1110
#, c-format
msgid "%s: the start and the end symbol of a range must stand for characters"
msgstr "%s: początkowy i końcowy symbol przedziału muszą być znakami"
#: locale/programs/ld-collate.c:1137
#, c-format
msgid "%s: byte sequences of first and last character must have the same length"
msgstr "%s: sekwencje bajtów pierwszego i ostatniego znaku muszą mieć tę samą długość"
#: locale/programs/ld-collate.c:1179
#, c-format
msgid "%s: byte sequence of first character of range is not lower than that of the last character"
msgstr "%s: sekwencja bajtów pierwszego znaku przedziału nie jest mniejsza niż sekwencja ostatniego znaku"
#: locale/programs/ld-collate.c:1304
#, c-format
msgid "%s: symbolic range ellipsis must not directly follow `order_start'"
msgstr "%s: wyrzutnia symbolicznego przedziału nie może być bezpośrednio po `order_start'"
#: locale/programs/ld-collate.c:1308
#, c-format
msgid "%s: symbolic range ellipsis must not be directly followed by `order_end'"
msgstr "%s: wyrzutnia symbolicznego przedziału nie może być bezpośrednio przed `order_end'"
#: locale/programs/ld-collate.c:1328 locale/programs/ld-ctype.c:1405
#, c-format
msgid "`%s' and `%.*s' are not valid names for symbolic range"
msgstr "`%s' i `%.*s' nie są poprawnymi nazwami dla symbolicznego przedziału"
#: locale/programs/ld-collate.c:1378 locale/programs/ld-collate.c:3718
#, c-format
msgid "%s: order for `%.*s' already defined at %s:%Zu"
msgstr "%s: porządek dla `%.*s' został już zdefiniowany w %s:%Zu"
#: locale/programs/ld-collate.c:1387
#, c-format
msgid "%s: `%s' must be a character"
msgstr "%s: `%s' musi być znakiem"
#: locale/programs/ld-collate.c:1582
#, c-format
msgid "%s: `position' must be used for a specific level in all sections or none"
msgstr "%s: `position' musi być użyte dla konkretnego poziomu we wszystkich sekcjach lub żadnej"
#: locale/programs/ld-collate.c:1607
#, c-format
msgid "symbol `%s' not defined"
msgstr "nie zdefiniowany symbol `%s'"
#: locale/programs/ld-collate.c:1683 locale/programs/ld-collate.c:1789
#, c-format
msgid "symbol `%s' has the same encoding as"
msgstr "symbol `%s' ma to samo kodowanie co"
#: locale/programs/ld-collate.c:1687 locale/programs/ld-collate.c:1793
#, c-format
msgid "symbol `%s'"
msgstr "symbol `%s'"
#: locale/programs/ld-collate.c:1833
#, c-format
msgid "no definition of `UNDEFINED'"
msgstr "brak definicji `UNDEFINED'"
#: locale/programs/ld-collate.c:1862
#, c-format
msgid "too many errors; giving up"
msgstr "zbyt dużo błędów; poddaję się"
#: locale/programs/ld-collate.c:2518 locale/programs/ld-collate.c:3906
#, c-format
msgid "%s: nested conditionals not supported"
msgstr "%s: warunki zagnieżdżone nie są obsługiwane"
#: locale/programs/ld-collate.c:2536
#, c-format
msgid "%s: more than one 'else'"
msgstr "%s: więcej niż jedno 'else'"
#: locale/programs/ld-collate.c:2711
#, c-format
msgid "%s: duplicate definition of `%s'"
msgstr "%s: powtórzona definicja `%s'"
#: locale/programs/ld-collate.c:2747
#, c-format
msgid "%s: duplicate declaration of section `%s'"
msgstr "%s: powtórzona deklaracja sekcji `%s'"
#: locale/programs/ld-collate.c:2883
#, c-format
msgid "%s: unknown character in collating symbol name"
msgstr "%s: nieznany znak w nazwie symbolu scalającego"
#: locale/programs/ld-collate.c:3012
#, c-format
msgid "%s: unknown character in equivalent definition name"
msgstr "%s: nieznany znak w nazwie definicji równoważności"
#: locale/programs/ld-collate.c:3023
#, c-format
msgid "%s: unknown character in equivalent definition value"
msgstr "%s: nieznany znak w wartości definicji równoważności"
#: locale/programs/ld-collate.c:3033
#, c-format
msgid "%s: unknown symbol `%s' in equivalent definition"
msgstr "%s: nieznany symbol `%s' w definicji równoważności"
#: locale/programs/ld-collate.c:3042
msgid "error while adding equivalent collating symbol"
msgstr "błąd podczas dodawania równoważnego symbolu scalającego"
#: locale/programs/ld-collate.c:3080
#, c-format
msgid "duplicate definition of script `%s'"
msgstr "powtórzona definicja skryptu `%s'"
#: locale/programs/ld-collate.c:3128
#, c-format
msgid "%s: unknown section name `%.*s'"
msgstr "%s: nieznana nazwa sekcji `%.*s'"
#: locale/programs/ld-collate.c:3157
#, c-format
msgid "%s: multiple order definitions for section `%s'"
msgstr "%s: wielokrotna definicja porządku dla sekcji `%s'"
#: locale/programs/ld-collate.c:3185
#, c-format
msgid "%s: invalid number of sorting rules"
msgstr "%s: błędna liczba reguł sortowania"
#: locale/programs/ld-collate.c:3212
#, c-format
msgid "%s: multiple order definitions for unnamed section"
msgstr "%s: wielokrotna definicja porządku dla nie nazwanej sekcji"
#: locale/programs/ld-collate.c:3267 locale/programs/ld-collate.c:3397
#: locale/programs/ld-collate.c:3760
#, c-format
msgid "%s: missing `order_end' keyword"
msgstr "%s: brak słowa kluczowego `order_end'"
#: locale/programs/ld-collate.c:3330
#, c-format
msgid "%s: order for collating symbol %.*s not yet defined"
msgstr "%s: porządek dla symbolu scalającego %.*s jeszcze nie zdefiniowany"
#: locale/programs/ld-collate.c:3348
#, c-format
msgid "%s: order for collating element %.*s not yet defined"
msgstr "%s: porządek dla elementu scalającego %.*s jeszcze nie zdefiniowany"
#: locale/programs/ld-collate.c:3359
#, c-format
msgid "%s: cannot reorder after %.*s: symbol not known"
msgstr "%s: nie można zmienić porządku po %.*s: nieznany symbol"
#: locale/programs/ld-collate.c:3411 locale/programs/ld-collate.c:3772
#, c-format
msgid "%s: missing `reorder-end' keyword"
msgstr "%s: brak słowa kluczowego `reorder-end'"
#: locale/programs/ld-collate.c:3445 locale/programs/ld-collate.c:3643
#, c-format
msgid "%s: section `%.*s' not known"
msgstr "%s: nieznana sekcja `%.*s'"
#: locale/programs/ld-collate.c:3510
#, c-format
msgid "%s: bad symbol <%.*s>"
msgstr "%s: błędny symbol <%.*s>"
#: locale/programs/ld-collate.c:3706
#, c-format
msgid "%s: cannot have `%s' as end of ellipsis range"
msgstr "%s: nie można użyć `%s' jako końca przedziału wyrzutni"
#: locale/programs/ld-collate.c:3756
#, c-format
msgid "%s: empty category description not allowed"
msgstr "%s: pusty opis kategorii niedozwolony"
#: locale/programs/ld-collate.c:3775
#, c-format
msgid "%s: missing `reorder-sections-end' keyword"
msgstr "%s: brak słowa kluczowego `reorder-sections-end'"
#: locale/programs/ld-collate.c:3939
#, c-format
msgid "%s: '%s' without matching 'ifdef' or 'ifndef'"
msgstr "%s: '%s' bez odpowiadającego mu 'ifdef' lub 'ifndef'"
#: locale/programs/ld-collate.c:3957
#, c-format
msgid "%s: 'endif' without matching 'ifdef' or 'ifndef'"
msgstr "%s: 'endif' bez odpowiadającego mu 'ifdef' lub 'ifndef'"
#: locale/programs/ld-ctype.c:481
#, c-format
msgid "No character set name specified in charmap"
msgstr "Brak nazwy zestawu znaków w tablicy znaków"
#: locale/programs/ld-ctype.c:510
#, c-format
msgid "character L'\\u%0*x' in class `%s' must be in class `%s'"
msgstr "znak L'\\u%0*x' z klasy `%s' musi być w klasie `%s'"
#: locale/programs/ld-ctype.c:525
#, c-format
msgid "character L'\\u%0*x' in class `%s' must not be in class `%s'"
msgstr "znak L'\\u%0*x' z klasy `%s' nie może być w klasie `%s'"
#: locale/programs/ld-ctype.c:539 locale/programs/ld-ctype.c:597
#, c-format
msgid "internal error in %s, line %u"
msgstr "błąd wewnętrzny w %s, linia %u"
#: locale/programs/ld-ctype.c:568
#, c-format
msgid "character '%s' in class `%s' must be in class `%s'"
msgstr "znak '%s' z klasy `%s' musi być w klasie `%s'"
#: locale/programs/ld-ctype.c:584
#, c-format
msgid "character '%s' in class `%s' must not be in class `%s'"
msgstr "znak '%s' z klasy `%s' nie może być w klasie `%s'"
#: locale/programs/ld-ctype.c:614 locale/programs/ld-ctype.c:652
#, c-format
msgid "<SP> character not in class `%s'"
msgstr "znak <SP> nie jest w klasie `%s'"
#: locale/programs/ld-ctype.c:626 locale/programs/ld-ctype.c:663
#, c-format
msgid "<SP> character must not be in class `%s'"
msgstr "znak <SP> nie może być w klasie `%s'"
#: locale/programs/ld-ctype.c:641
#, c-format
msgid "character <SP> not defined in character map"
msgstr "znak <SP> nie zdefiniowany w tablicy znaków"
#: locale/programs/ld-ctype.c:777
#, c-format
msgid "`digit' category has not entries in groups of ten"
msgstr "kategoria `digit' nie ma wpisów w grupach po dziesięć"
#: locale/programs/ld-ctype.c:826
#, c-format
msgid "no input digits defined and none of the standard names in the charmap"
msgstr "brak cyfr wejściowych ani żadnej ze standardowych nazw w tablicy znaków"
#: locale/programs/ld-ctype.c:891
#, c-format
msgid "not all characters used in `outdigit' are available in the charmap"
msgstr "nie wszystkie znaki użyte w `outdigit' są dostępne w tablicy znaków"
#: locale/programs/ld-ctype.c:908
#, c-format
msgid "not all characters used in `outdigit' are available in the repertoire"
msgstr "nie wszystkie znaki użyte w `outdigit' są dostępne w repertuarze"
#: locale/programs/ld-ctype.c:1173
#, c-format
msgid "character class `%s' already defined"
msgstr "klasa znaków `%s' jest już zdefiniowana"
#: locale/programs/ld-ctype.c:1179
#, c-format
msgid "implementation limit: no more than %Zd character classes allowed"
msgstr "ograniczenie implementacji: dozwolone maksymalnie %Zd klas znaków"
#: locale/programs/ld-ctype.c:1205
#, c-format
msgid "character map `%s' already defined"
msgstr "tablica znaków `%s' jest już zdefiniowana"
#: locale/programs/ld-ctype.c:1211
#, c-format
msgid "implementation limit: no more than %d character maps allowed"
msgstr "ograniczenie implementacji: dozwolone maksymalnie %d tablic znaków"
#: locale/programs/ld-ctype.c:1476 locale/programs/ld-ctype.c:1601
#: locale/programs/ld-ctype.c:1707 locale/programs/ld-ctype.c:2397
#: locale/programs/ld-ctype.c:3393
#, c-format
msgid "%s: field `%s' does not contain exactly ten entries"
msgstr "%s: pole `%s' nie zawiera dokładnie dziesięciu elementów"
#: locale/programs/ld-ctype.c:1504 locale/programs/ld-ctype.c:2078
#, c-format
msgid "to-value <U%0*X> of range is smaller than from-value <U%0*X>"
msgstr "wartość-do <U%0*X> przedziału jest mniejsza niż wartość-od <U%0*X>"
#: locale/programs/ld-ctype.c:1631
msgid "start and end character sequence of range must have the same length"
msgstr "początkowa i końcowa sekwencja znaków przedziału muszą mieć tę samą długość"
#: locale/programs/ld-ctype.c:1638
msgid "to-value character sequence is smaller than from-value sequence"
msgstr "sekwencja znaków wartość-do jest mniejsza niż sekwencja wartość-od"
#: locale/programs/ld-ctype.c:1998 locale/programs/ld-ctype.c:2049
msgid "premature end of `translit_ignore' definition"
msgstr "przedwczesny koniec definicji `translit_ignore'"
#: locale/programs/ld-ctype.c:2004 locale/programs/ld-ctype.c:2055
#: locale/programs/ld-ctype.c:2097
msgid "syntax error"
msgstr "błąd składni"
#: locale/programs/ld-ctype.c:2230
#, c-format
msgid "%s: syntax error in definition of new character class"
msgstr "%s: błąd składni w definicji nowej klasy znaków"
#: locale/programs/ld-ctype.c:2245
#, c-format
msgid "%s: syntax error in definition of new character map"
msgstr "%s: błąd składni w definicji nowej tablicy znaków"
#: locale/programs/ld-ctype.c:2419
msgid "ellipsis range must be marked by two operands of same type"
msgstr "przedział wyrzutni musi być oznaczony dwoma argumentami tego samego typu"
#: locale/programs/ld-ctype.c:2428
msgid "with symbolic name range values the absolute ellipsis `...' must not be used"
msgstr "dla wartości przedziału będących nazwami nie można użyć bezwzględnej wyrzutni `...'"
#: locale/programs/ld-ctype.c:2443
msgid "with UCS range values one must use the hexadecimal symbolic ellipsis `..'"
msgstr "dla wartości przedziału w kodzie UCS trzeba użyć wyrzutni szesnastkowej `..'"
#: locale/programs/ld-ctype.c:2457
msgid "with character code range values one must use the absolute ellipsis `...'"
msgstr "dla wartości przedziału z kodami znaków trzeba użyć bezwzględnej wyrzutni `...'"
#: locale/programs/ld-ctype.c:2608
#, c-format
msgid "duplicated definition for mapping `%s'"
msgstr "powtórzona definicja odwzorowania `%s'"
#: locale/programs/ld-ctype.c:2694 locale/programs/ld-ctype.c:2838
#, c-format
msgid "%s: `translit_start' section does not end with `translit_end'"
msgstr "%s: sekcja `translit_start' nie kończy się przez `translit_end'"
#: locale/programs/ld-ctype.c:2789
#, c-format
msgid "%s: duplicate `default_missing' definition"
msgstr "%s: powtórzona definicja `default_missing'"
#: locale/programs/ld-ctype.c:2794
msgid "previous definition was here"
msgstr "tutaj była poprzednia definicja"
#: locale/programs/ld-ctype.c:2816
#, c-format
msgid "%s: no representable `default_missing' definition found"
msgstr "%s: nie znaleziono dającej się wyrazić definicji `default_missing'"
#: locale/programs/ld-ctype.c:2969 locale/programs/ld-ctype.c:3053
#: locale/programs/ld-ctype.c:3073 locale/programs/ld-ctype.c:3094
#: locale/programs/ld-ctype.c:3115 locale/programs/ld-ctype.c:3136
#: locale/programs/ld-ctype.c:3157 locale/programs/ld-ctype.c:3197
#: locale/programs/ld-ctype.c:3218 locale/programs/ld-ctype.c:3285
#: locale/programs/ld-ctype.c:3327 locale/programs/ld-ctype.c:3352
#, c-format
msgid "%s: character `%s' not defined while needed as default value"
msgstr "%s: znak `%s', wymagany jako domyślny, nie został zdefiniowany"
#: locale/programs/ld-ctype.c:2974 locale/programs/ld-ctype.c:3058
#: locale/programs/ld-ctype.c:3078 locale/programs/ld-ctype.c:3099
#: locale/programs/ld-ctype.c:3120 locale/programs/ld-ctype.c:3141
#: locale/programs/ld-ctype.c:3162 locale/programs/ld-ctype.c:3202
#: locale/programs/ld-ctype.c:3223 locale/programs/ld-ctype.c:3290
#, c-format
msgid "%s: character `%s' in charmap not representable with one byte"
msgstr "%s: znak `%s' z tablicy znaków nie może być wyrażony w jednym bajcie"
#: locale/programs/ld-ctype.c:3334 locale/programs/ld-ctype.c:3359
#, c-format
msgid "%s: character `%s' needed as default value not representable with one byte"
msgstr "%s: znak `%s', wymagany jako domyślny, nie może być wyrażony w jednym bajcie"
#: locale/programs/ld-ctype.c:3415
#, c-format
msgid "no output digits defined and none of the standard names in the charmap"
msgstr "brak definicji cyfr wyjściowych ani żadnej standardowej nazwy w tablicy znaków"
#: locale/programs/ld-ctype.c:3662
#, c-format
msgid "%s: transliteration data from locale `%s' not available"
msgstr "%s: dane do transliteracji z lokalizacji `%s' niedostępne"
#: locale/programs/ld-ctype.c:3762
#, c-format
msgid "%s: table for class \"%s\": %lu bytes\n"
msgstr "%s: tablica dla klasy \"%s\": %lu bajtów\n"
#: locale/programs/ld-ctype.c:3827
#, c-format
msgid "%s: table for map \"%s\": %lu bytes\n"
msgstr "%s: tablica dla odwzorowania \"%s\": %lu bajtów\n"
#: locale/programs/ld-ctype.c:3956
#, c-format
msgid "%s: table for width: %lu bytes\n"
msgstr "%s: tablica dla szerokości: %lu bajtów\n"
#: locale/programs/ld-identification.c:170
#, c-format
msgid "%s: no identification for category `%s'"
msgstr "%s: brak identyfikacji dla kategorii `%s'"
#: locale/programs/ld-identification.c:351
#, c-format
msgid "%s: duplicate category version definition"
msgstr "%s: powtórzona definicja wersji kategorii"
#: locale/programs/ld-measurement.c:113
#, c-format
msgid "%s: invalid value for field `%s'"
msgstr "%s: błędna wartość dla pola `%s'"
#: locale/programs/ld-messages.c:114 locale/programs/ld-messages.c:148
#, c-format
msgid "%s: field `%s' undefined"
msgstr "%s: pole `%s' nie zdefiniowane"
#: locale/programs/ld-messages.c:121 locale/programs/ld-messages.c:155
#: locale/programs/ld-monetary.c:255 locale/programs/ld-numeric.c:118
#, c-format
msgid "%s: value for field `%s' must not be an empty string"
msgstr "%s: wartość pola `%s' nie może być łańcuchem pustym"
#: locale/programs/ld-messages.c:137 locale/programs/ld-messages.c:171
#, c-format
msgid "%s: no correct regular expression for field `%s': %s"
msgstr "%s: brak poprawnego wyrażenia regularnego dla pola `%s': %s"
#: locale/programs/ld-monetary.c:223
#, c-format
msgid "%s: value of field `int_curr_symbol' has wrong length"
msgstr "%s: wartość pola `int_curr_symbol' ma złą długość"
#: locale/programs/ld-monetary.c:236
#, c-format
msgid "%s: value of field `int_curr_symbol' does not correspond to a valid name in ISO 4217"
msgstr "%s: wartość pola `int_curr_symbol' nie jest zgodna z nazwami ISO 4217"
#: locale/programs/ld-monetary.c:284 locale/programs/ld-monetary.c:314
#, c-format
msgid "%s: value for field `%s' must be in range %d...%d"
msgstr "%s: wartość pola `%s' musi mieścić się w przedziale %d...%d"
#: locale/programs/ld-monetary.c:541 locale/programs/ld-numeric.c:229
#, c-format
msgid "%s: value for field `%s' must be a single character"
msgstr "%s: wartość pola `%s' musi być pojedynczym znakiem"
#: locale/programs/ld-monetary.c:638 locale/programs/ld-numeric.c:273
#, c-format
msgid "%s: `-1' must be last entry in `%s' field"
msgstr "%s: `-1' musi być ostatnim elementem w polu `%s'"
#: locale/programs/ld-monetary.c:660 locale/programs/ld-numeric.c:290
#, c-format
msgid "%s: values for field `%s' must be smaller than 127"
msgstr "%s: wartości pola `%s' muszą być mniejsze niż 127"
#: locale/programs/ld-monetary.c:706
msgid "conversion rate value cannot be zero"
msgstr "wartość stopnia konwersji nie może być zerem"
#: locale/programs/ld-name.c:129 locale/programs/ld-telephone.c:126
#: locale/programs/ld-telephone.c:149
#, c-format
msgid "%s: invalid escape sequence in field `%s'"
msgstr "%s: niepoprawna sekwencja escape w polu `%s'"
#: locale/programs/ld-time.c:247
#, c-format
msgid "%s: direction flag in string %Zd in `era' field is not '+' nor '-'"
msgstr "%s: znacznik kierunku w łańcuchu %Zd w polu `era' nie jest '+' ani '-'"
#: locale/programs/ld-time.c:258
#, c-format
msgid "%s: direction flag in string %Zd in `era' field is not a single character"
msgstr "%s: znacznik kierunku w łańcuchu %Zd w polu `era' nie jest pojedynczym znakiem"
#: locale/programs/ld-time.c:271
#, c-format
msgid "%s: invalid number for offset in string %Zd in `era' field"
msgstr "%s: niepoprawna wartość przesunięcia w łańcuchu %Zd w polu `era'"
#: locale/programs/ld-time.c:279
#, c-format
msgid "%s: garbage at end of offset value in string %Zd in `era' field"
msgstr "%s: śmieci na końcu wartości przesunięcia w łańcuchu %Zd w polu `era'"
#: locale/programs/ld-time.c:330
#, c-format
msgid "%s: invalid starting date in string %Zd in `era' field"
msgstr "%s: niepoprawna data początkowa w łańcuchu %Zd w polu `era'"
#: locale/programs/ld-time.c:339
#, c-format
msgid "%s: garbage at end of starting date in string %Zd in `era' field "
msgstr "%s: śmieci na końcu daty początkowej w łańcuchu %Zd w polu `era' "
#: locale/programs/ld-time.c:358
#, c-format
msgid "%s: starting date is invalid in string %Zd in `era' field"
msgstr "%s: niepoprawna data początkowa w łańcuchu %Zd w polu `era'"
#: locale/programs/ld-time.c:407 locale/programs/ld-time.c:435
#, c-format
msgid "%s: invalid stopping date in string %Zd in `era' field"
msgstr "%s: niepoprawna data końcowa w łańcuchu %Zd w polu `era'"
#: locale/programs/ld-time.c:416
#, c-format
msgid "%s: garbage at end of stopping date in string %Zd in `era' field"
msgstr "%s: śmieci na końcu daty końcowej w łańcuchu %Zd w polu `era'"
#: locale/programs/ld-time.c:444
#, c-format
msgid "%s: missing era name in string %Zd in `era' field"
msgstr "%s: brak nazwy ery w łańcuchu %Zd w polu `era'"
#: locale/programs/ld-time.c:456
#, c-format
msgid "%s: missing era format in string %Zd in `era' field"
msgstr "%s: brak formatu ery w łańcuchu %Zd w polu `era'"
#: locale/programs/ld-time.c:497
#, c-format
msgid "%s: third operand for value of field `%s' must not be larger than %d"
msgstr "%s: wartość trzeciego argumentu pola `%s' nie może być większa niż %d"
#: locale/programs/ld-time.c:505 locale/programs/ld-time.c:513
#: locale/programs/ld-time.c:521
#, c-format
msgid "%s: values for field `%s' must not be larger than %d"
msgstr "%s: wartości w polu `%s' nie mogą być większe niż %d"
#: locale/programs/ld-time.c:726
#, c-format
msgid "%s: too few values for field `%s'"
msgstr "%s: zbyt mało wartości w polu `%s'"
#: locale/programs/ld-time.c:771
msgid "extra trailing semicolon"
msgstr "nadmiarowy średnik na końcu"
#: locale/programs/ld-time.c:774
#, c-format
msgid "%s: too many values for field `%s'"
msgstr "%s: zbyt dużo wartości w polu `%s'"
#: locale/programs/linereader.c:130
msgid "trailing garbage at end of line"
msgstr "śmieci na końcu linii"
#: locale/programs/linereader.c:298
msgid "garbage at end of number"
msgstr "śmieci na końcu liczby"
#: locale/programs/linereader.c:410
msgid "garbage at end of character code specification"
msgstr "śmieci na końcu specyfikacji kodu znaku"
#: locale/programs/linereader.c:496
msgid "unterminated symbolic name"
msgstr "nie zakończona nazwa symboliczna"
#: locale/programs/linereader.c:623
msgid "illegal escape sequence at end of string"
msgstr "niepoprawna sekwencja escape na końcu łańcucha"
#: locale/programs/linereader.c:627 locale/programs/linereader.c:855
msgid "unterminated string"
msgstr "nie zakończony łańcuch"
#: locale/programs/linereader.c:669
msgid "non-symbolic character value should not be used"
msgstr "nie symboliczna wartość znaku nie powinna być użyta"
#: locale/programs/linereader.c:816
#, c-format
msgid "symbol `%.*s' not in charmap"
msgstr "brak symbolu `%.*s' w tablicy znaków"
#: locale/programs/linereader.c:837
#, c-format
msgid "symbol `%.*s' not in repertoire map"
msgstr "brak symbolu `%.*s' w tablicy repertuaru"
#: locale/programs/locale-spec.c:130
#, c-format
msgid "unknown name \"%s\""
msgstr "nieznana nazwa \"%s\""
#: locale/programs/locale.c:72
msgid "System information:"
msgstr "Informacja o systemie:"
#: locale/programs/locale.c:74
msgid "Write names of available locales"
msgstr "Wypisanie nazw dostępnych lokalizacji"
#: locale/programs/locale.c:76
msgid "Write names of available charmaps"
msgstr "Wypisanie nazw dostępnych tablic znaków"
#: locale/programs/locale.c:77
msgid "Modify output format:"
msgstr "Modyfikacja formatu wyjściowego:"
#: locale/programs/locale.c:78
msgid "Write names of selected categories"
msgstr "Wypisanie nazw wybranych kategorii"
#: locale/programs/locale.c:79
msgid "Write names of selected keywords"
msgstr "Wypisanie nazw wybranych słów kluczowych"
#: locale/programs/locale.c:80
msgid "Print more information"
msgstr "Wypisanie większej ilości informacji"
#: locale/programs/locale.c:85
msgid "Get locale-specific information."
msgstr "Odczyt informacji dotyczących lokalizacji."
#: locale/programs/locale.c:88
msgid ""
"NAME\n"
"[-a|-m]"
msgstr ""
"NAZWA\n"
"[-a|-m]"
#: locale/programs/locale.c:192
#, c-format
msgid "Cannot set LC_CTYPE to default locale"
msgstr "Nie można ustawić LC_CTYPE na domyślną lokalizację"
#: locale/programs/locale.c:194
#, c-format
msgid "Cannot set LC_MESSAGES to default locale"
msgstr "Nie można ustawić LC_MESSAGES na domyślną lokalizację"
#: locale/programs/locale.c:207
#, c-format
msgid "Cannot set LC_COLLATE to default locale"
msgstr "Nie można ustawić LC_COLLATE na domyślną lokalizację"
#: locale/programs/locale.c:223
#, c-format
msgid "Cannot set LC_ALL to default locale"
msgstr "Nie można ustawić LC_ALL na domyślną lokalizację"
#: locale/programs/locale.c:519
#, c-format
msgid "while preparing output"
msgstr "podczas przygotowywania wyników"
#: locale/programs/localedef.c:121
msgid "Input Files:"
msgstr "Pliki wejściowe:"
#: locale/programs/localedef.c:123
msgid "Symbolic character names defined in FILE"
msgstr "Nazwy symboliczne znaków są zdefiniowane w PLIKU"
#: locale/programs/localedef.c:125
msgid "Source definitions are found in FILE"
msgstr "Definicje źródłowe znajdują się w PLIKU"
#: locale/programs/localedef.c:127
msgid "FILE contains mapping from symbolic names to UCS4 values"
msgstr "PLIK zawiera odwzorowania nazw symbolicznych na wartości UCS4"
#: locale/programs/localedef.c:131
msgid "Create output even if warning messages were issued"
msgstr "Tworzenie pliku wyjściowego nawet jeśli wystąpiły ostrzeżenia"
#: locale/programs/localedef.c:132
msgid "Create old-style tables"
msgstr "Tworzenie tablic w starym stylu"
#: locale/programs/localedef.c:133
msgid "Optional output file prefix"
msgstr "Opcjonalny prefiks plików wyjściowych"
#: locale/programs/localedef.c:134
msgid "Strictly conform to POSIX"
msgstr "Ścisłe przestrzeganie POSIX"
#: locale/programs/localedef.c:136
msgid "Suppress warnings and information messages"
msgstr "Pominięcie wyświetlania ostrzeżeń i informacji"
#: locale/programs/localedef.c:137
msgid "Print more messages"
msgstr "Wyświetlanie więcej liczby komunikatów"
#: locale/programs/localedef.c:138
msgid "Archive control:"
msgstr "Kontrola archiwum:"
#: locale/programs/localedef.c:140
msgid "Don't add new data to archive"
msgstr "Nie dodawanie nowych danych do archiwum"
#: locale/programs/localedef.c:142
msgid "Add locales named by parameters to archive"
msgstr "Dodanie do archiwum lokalizacji określonych parametrami"
#: locale/programs/localedef.c:143
msgid "Replace existing archive content"
msgstr "Zastąpienie aktualnej zawartości archiwum"
#: locale/programs/localedef.c:145
msgid "Remove locales named by parameters from archive"
msgstr "Usunięcie z archiwum lokalizacji określonych parametrami"
#: locale/programs/localedef.c:146
msgid "List content of archive"
msgstr "Lista zawartości archiwum"
#: locale/programs/localedef.c:148
msgid "locale.alias file to consult when making archive"
msgstr "Plik locale.alias używany przy tworzeniu archiwum"
#: locale/programs/localedef.c:150
msgid "Generate little-endian output"
msgstr "Utworzenie wyjścia w formacie little-endian"
#: locale/programs/localedef.c:152
msgid "Generate big-endian output"
msgstr "Utworzenie wyjścia w formacie big-endian"
#: locale/programs/localedef.c:157
msgid "Compile locale specification"
msgstr "Kompilowanie specyfikacji lokalizacji"
#: locale/programs/localedef.c:160
msgid ""
"NAME\n"
"[--add-to-archive|--delete-from-archive] FILE...\n"
"--list-archive [FILE]"
msgstr ""
"NAZWA\n"
"[--add-to-archive|--delete-from-archive] PLIK...\n"
"--list-archive [PLIK]"
#: locale/programs/localedef.c:235
#, c-format
msgid "cannot create directory for output files"
msgstr "nie można utworzyć katalogu na pliki wyjściowe"
#: locale/programs/localedef.c:246
#, c-format
msgid "FATAL: system does not define `_POSIX2_LOCALEDEF'"
msgstr "OSTATECZNE: system nie definiuje `_POSIX2_LOCALEDEF'"
#: locale/programs/localedef.c:260 locale/programs/localedef.c:276
#: locale/programs/localedef.c:614 locale/programs/localedef.c:634
#, c-format
msgid "cannot open locale definition file `%s'"
msgstr "nie można otworzyć pliku definicji lokalizacji `%s'"
#: locale/programs/localedef.c:288
#, c-format
msgid "cannot write output files to `%s'"
msgstr "nie można zapisać plików wyjściowych do `%s'"
#: locale/programs/localedef.c:380
#, c-format
msgid ""
"System's directory for character maps : %s\n"
"\t\t repertoire maps: %s\n"
"\t\t locale path : %s\n"
"%s"
msgstr ""
"Katalog systemowy dla odwzorowań znaków: %s\n"
" odwzorowania repertuarów: %s\n"
" ścieżka lokalizacji: %s\n"
"%s"
#: locale/programs/localedef.c:582
#, c-format
msgid "circular dependencies between locale definitions"
msgstr "zapętlone zależności pomiędzy definicjami lokalizacji"
#: locale/programs/localedef.c:588
#, c-format
msgid "cannot add already read locale `%s' a second time"
msgstr "nie można dodać po raz drugi już odczytanej lokalizacji `%s'"
#: locale/programs/locarchive.c:133 locale/programs/locarchive.c:380
#, c-format
msgid "cannot create temporary file: %s"
msgstr "nie można utworzyć pliku tymczasowego: %s"
#: locale/programs/locarchive.c:167 locale/programs/locarchive.c:430
#, c-format
msgid "cannot initialize archive file"
msgstr "nie można zainicjować pliku archiwum"
#: locale/programs/locarchive.c:174 locale/programs/locarchive.c:437
#, c-format
msgid "cannot resize archive file"
msgstr "nie można zmienić rozmiaru pliku archiwum"
#: locale/programs/locarchive.c:189 locale/programs/locarchive.c:452
#: locale/programs/locarchive.c:674
#, c-format
msgid "cannot map archive header"
msgstr "nie można odwzorować nagłówka archiwum"
#: locale/programs/locarchive.c:211
#, c-format
msgid "failed to create new locale archive"
msgstr "tworzenie nowego archiwum lokalizacji nie powiodło się"
#: locale/programs/locarchive.c:223
#, c-format
msgid "cannot change mode of new locale archive"
msgstr "nie można zmienić uprawnień nowego archiwum lokalizacji"
#: locale/programs/locarchive.c:324
#, c-format
msgid "cannot read data from locale archive"
msgstr "nie można odczytać danych z archiwum lokalizacji"
#: locale/programs/locarchive.c:355
#, c-format
msgid "cannot map locale archive file"
msgstr "nie można odwzorować pliku archiwum lokalizacji"
#: locale/programs/locarchive.c:460
#, c-format
msgid "cannot lock new archive"
msgstr "nie można zablokować nowego archiwum"
#: locale/programs/locarchive.c:529
#, c-format
msgid "cannot extend locale archive file"
msgstr "nie można rozszerzyć pliku archiwum lokalizacji"
#: locale/programs/locarchive.c:538
#, c-format
msgid "cannot change mode of resized locale archive"
msgstr "nie można zmienić uprawnień archiwum lokalizacji po zmianie rozmiaru"
#: locale/programs/locarchive.c:546
#, c-format
msgid "cannot rename new archive"
msgstr "nie można zmienić nazwy nowego archiwum"
#: locale/programs/locarchive.c:608
#, c-format
msgid "cannot open locale archive \"%s\""
msgstr "nie można otworzyć archiwum lokalizacji \"%s\""
#: locale/programs/locarchive.c:613
#, c-format
msgid "cannot stat locale archive \"%s\""
msgstr "nie można wykonać stat na archiwum lokalizacji \"%s\""
#: locale/programs/locarchive.c:632
#, c-format
msgid "cannot lock locale archive \"%s\""
msgstr "nie można zablokować archiwum lokalizacji \"%s\""
#: locale/programs/locarchive.c:655
#, c-format
msgid "cannot read archive header"
msgstr "nie można odczytać nagłówka archiwum"
#: locale/programs/locarchive.c:728
#, c-format
msgid "locale '%s' already exists"
msgstr "lokalizacja '%s' już istnieje"
#: locale/programs/locarchive.c:1003 locale/programs/locarchive.c:1018
#: locale/programs/locarchive.c:1030 locale/programs/locarchive.c:1042
#: locale/programs/locfile.c:350
#, c-format
msgid "cannot add to locale archive"
msgstr "nie można dodać do archiwum lokalizacji"
#: locale/programs/locarchive.c:1206
#, c-format
msgid "locale alias file `%s' not found"
msgstr "nie znaleziono pliku aliasów lokalizacji `%s'"
#: locale/programs/locarchive.c:1357
#, c-format
msgid "Adding %s\n"
msgstr "Dodawanie %s\n"
#: locale/programs/locarchive.c:1363
#, c-format
msgid "stat of \"%s\" failed: %s: ignored"
msgstr "stat na \"%s\" nie powiodło się: %s: zignorowano"
#: locale/programs/locarchive.c:1369
#, c-format
msgid "\"%s\" is no directory; ignored"
msgstr "\"%s\" nie jest katalogiem; zignorowano"
#: locale/programs/locarchive.c:1376
#, c-format
msgid "cannot open directory \"%s\": %s: ignored"
msgstr "nie można otworzyć katalogu \"%s\": %s: zignorowano"
#: locale/programs/locarchive.c:1448
#, c-format
msgid "incomplete set of locale files in \"%s\""
msgstr "niekompletny zestaw plików lokalizacji w \"%s\""
#: locale/programs/locarchive.c:1512
#, c-format
msgid "cannot read all files in \"%s\": ignored"
msgstr "nie można przeczytać wszystkich plików w \"%s\": zignorowano"
#: locale/programs/locarchive.c:1584
#, c-format
msgid "locale \"%s\" not in archive"
msgstr "lokalizacji \"%s\" nie ma w archiwum"
#: locale/programs/locfile.c:137
#, c-format
msgid "argument to `%s' must be a single character"
msgstr "argument `%s' musi być pojedynczym znakiem"
#: locale/programs/locfile.c:257
msgid "syntax error: not inside a locale definition section"
msgstr "błąd składni: poza sekcją definicji lokalizacji"
#: locale/programs/locfile.c:800
#, c-format
msgid "cannot open output file `%s' for category `%s'"
msgstr "nie można otworzyć pliku wyjściowego `%s' dla kategorii `%s'"
#: locale/programs/locfile.c:824
#, c-format
msgid "failure while writing data for category `%s'"
msgstr "niepowodzenie podczas zapisu danych dla kategorii `%s'"
#: locale/programs/locfile.c:920
#, c-format
msgid "cannot create output file `%s' for category `%s'"
msgstr "nie można utworzyć pliku wyjściowego `%s' dla kategorii `%s'"
#: locale/programs/locfile.c:956
msgid "expecting string argument for `copy'"
msgstr "spodziewanym argumentem dla `copy' jest łańcuch"
#: locale/programs/locfile.c:960
msgid "locale name should consist only of portable characters"
msgstr "nazwa lokalizacji powinna składać się wyłącznie ze znaków przenośnych"
#: locale/programs/locfile.c:979
msgid "no other keyword shall be specified when `copy' is used"
msgstr "żadne inne słowo kluczowe nie powinno występować razem z `copy'"
#: locale/programs/locfile.c:993
#, c-format
msgid "`%1$s' definition does not end with `END %1$s'"
msgstr "definicja `%1$s' musi kończyć się wyrażeniem `END %1$s'"
#: locale/programs/repertoire.c:229 locale/programs/repertoire.c:270
#: locale/programs/repertoire.c:295
#, c-format
msgid "syntax error in repertoire map definition: %s"
msgstr "błąd składni w definicji tablicy repertuaru: %s"
#: locale/programs/repertoire.c:271
msgid "no <Uxxxx> or <Uxxxxxxxx> value given"
msgstr "nie podano żadnych wartości <Uxxxx> lub <Uxxxxxxxx>"
#: locale/programs/repertoire.c:331
#, c-format
msgid "cannot save new repertoire map"
msgstr "nie można zachować nowej tablicy repertuaru"
#: locale/programs/repertoire.c:342
#, c-format
msgid "repertoire map file `%s' not found"
msgstr "nie znaleziono pliku tablicy repertuaru `%s'"
#: login/programs/pt_chown.c:78
#, c-format
msgid "Set the owner, group and access permission of the slave pseudo terminal corresponding to the master pseudo terminal passed on file descriptor `%d'. This is the helper program for the `grantpt' function. It is not intended to be run directly from the command line.\n"
msgstr "Ustawienie właściciela, grupy i praw dostępu podrzędnego pseudoterminala odpowiadającego nadrzędnemu pseudoterminalowi przekazanemu w deskryptorze pliku `%d'. Jest to program pomocniczy dla funkcji `grantpt'. Nie jest przeznaczony do uruchamiania bezpośrednio z linii poleceń.\n"
#: login/programs/pt_chown.c:92
#, c-format
msgid ""
"The owner is set to the current user, the group is set to `%s', and the access permission is set to `%o'.\n"
"\n"
"%s"
msgstr ""
"Właściciela ustawiono na bieżącego użytkownika, grupę na `%s', a prawa dostępu na `%o'.\n"
"\n"
"%s"
#: login/programs/pt_chown.c:198
#, c-format
msgid "too many arguments"
msgstr "za dużo argumentów"
#: login/programs/pt_chown.c:206
#, c-format
msgid "needs to be installed setuid `root'"
msgstr "musi być zainstalowany jako setuid `root'"
#: malloc/mcheck.c:346
msgid "memory is consistent, library is buggy\n"
msgstr "pamięć jest spójna, biblioteka zawiera błędy\n"
#: malloc/mcheck.c:349
msgid "memory clobbered before allocated block\n"
msgstr "pamięć została uszkodzona przed przydzielonym blokiem\n"
#: malloc/mcheck.c:352
msgid "memory clobbered past end of allocated block\n"
msgstr "pamięć została uszkodzona za przydzielonym blokiem\n"
#: malloc/mcheck.c:355
msgid "block freed twice\n"
msgstr "blok zwalniany dwa razy\n"
#: malloc/mcheck.c:358
msgid "bogus mcheck_status, library is buggy\n"
msgstr "błędny mcheck_status, biblioteka zawiera błędy\n"
#: malloc/memusage.sh:32
msgid "%s: option '%s' requires an argument\\n"
msgstr "%s: opcja '%s' musi mieć argument\\n"
#: malloc/memusage.sh:38
msgid ""
"Usage: memusage [OPTION]... PROGRAM [PROGRAMOPTION]...\n"
"Profile memory usage of PROGRAM.\n"
"\n"
" -n,--progname=NAME Name of the program file to profile\n"
" -p,--png=FILE Generate PNG graphic and store it in FILE\n"
" -d,--data=FILE Generate binary data file and store it in FILE\n"
" -u,--unbuffered Don't buffer output\n"
" -b,--buffer=SIZE Collect SIZE entries before writing them out\n"
" --no-timer Don't collect additional information through timer\n"
" -m,--mmap Also trace mmap & friends\n"
"\n"
" -?,--help Print this help and exit\n"
" --usage Give a short usage message\n"
" -V,--version Print version information and exit\n"
"\n"
" The following options only apply when generating graphical output:\n"
" -t,--time-based Make graph linear in time\n"
" -T,--total Also draw graph of total memory use\n"
" --title=STRING Use STRING as title of the graph\n"
" -x,--x-size=SIZE Make graphic SIZE pixels wide\n"
" -y,--y-size=SIZE Make graphic SIZE pixels high\n"
"\n"
"Mandatory arguments to long options are also mandatory for any corresponding\n"
"short options.\n"
"\n"
msgstr ""
"Składnia: memusage [OPCJA]... PROGRAM [OPCJA-PROGRAMU]...\n"
"Profilowanie wykorzystania pamięci przez PROGRAM.\n"
"\n"
" -n,--progname=NAZWA Nazwa pliku programu do profilowania\n"
" -p,--png=PLIK Wygenerowanie grafiki PNG i zapisanie jej do PLIKU\n"
" -d,--data=PLIK Wygenerowanie danych binarnych i zapisanie do PLIKU\n"
" -u,--unbuffered Nie buforowanie wyjścia\n"
" -b,--buffer=ROZMIAR Zgromadzenie tylu wpisów przed zapisaniem ich\n"
" --no-timer Nie zbieranie dodatkowych informacji z użyciem zegara\n"
" -m,--mmap Śledzenie także mmap i podobnych funkcji\n"
"\n"
" -?,--help Wypisanie tego opisu i zakończenie\n"
" --usage Podanie krótkiego opisu składni polecenia\n"
" -V,--version Wypisanie informacji o wersji i zakończenie\n"
"\n"
" Następujące opcje odnoszą się tylko do generowania graficznego wyjścia:\n"
" -t,--time-based Utworzenie wykresu liniowego w czasie\n"
" -T,--total Narysowanie także wykresu całkowitego użycia pamięci\n"
" --title=ŁAŃCUCH Użycie ŁAŃCUCHA jako tytułu wykresu\n"
" -x,--x-size=ROZMIAR Utworzenie wykresu o podanej szerokości w pikselach\n"
" -y,--y-size=ROZMIAR Utworzenie wykresu o podanej wysokości w pikselach\n"
"\n"
"Argumenty obowiązkowe dla długich opcji są obowiązkowe również dla odpowiednich\n"
"krótkich opcji.\n"
"\n"
#: malloc/memusage.sh:99
msgid ""
"Syntax: memusage [--data=FILE] [--progname=NAME] [--png=FILE] [--unbuffered]\n"
"\t [--buffer=SIZE] [--no-timer] [--time-based] [--total]\n"
"\t [--title=STRING] [--x-size=SIZE] [--y-size=SIZE]\n"
"\t PROGRAM [PROGRAMOPTION]..."
msgstr ""
"Składnia: memusage [--data=PLIK] [--progname=NAZWA] [--png=PLIK] [--unbuffered]\n"
" [--buffer=ROZMIAR] [--no-timer] [--time-based] [--total]\n"
" [--title=ŁAŃCUCH] [--x-size=ROZMIAR] [--y-size=ROZMIAR]\n"
" PROGRAM [OPCJA-PROGRAMU]..."
#: malloc/memusage.sh:191
msgid "memusage: option \\`${1##*=}' is ambiguous"
msgstr "memusage: opcja \\`${1##*=}' jest niejednoznaczna"
#: malloc/memusage.sh:200
msgid "memusage: unrecognized option \\`$1'"
msgstr "memusage: nieznana opcja \\`$1'"
#: malloc/memusage.sh:213
msgid "No program name given"
msgstr "Nie podano nazwy programu"
#: malloc/memusagestat.c:56
msgid "Name output file"
msgstr "Nazwa pliku wyjściowego"
#: malloc/memusagestat.c:57
msgid "STRING"
msgstr "ŁAŃCUCH"
#: malloc/memusagestat.c:57
msgid "Title string used in output graphic"
msgstr "Łańcuch tytułowy używany w wynikowym wykresie"
#: malloc/memusagestat.c:58
msgid "Generate output linear to time (default is linear to number of function calls)"
msgstr "Generowanie wyjścia liniowo po czasie (domyślnie: liniowo po liczbie wywołań funkcji)"
#: malloc/memusagestat.c:62
msgid "Also draw graph for total memory consumption"
msgstr "Narysowanie także wykresu całkowitego użycia pamięci"
#: malloc/memusagestat.c:63
msgid "VALUE"
msgstr "WARTOŚĆ"
#: malloc/memusagestat.c:64
msgid "Make output graphic VALUE pixels wide"
msgstr "Stworzenie wykresu szerokości VALUE pikseli"
#: malloc/memusagestat.c:65
msgid "Make output graphic VALUE pixels high"
msgstr "Stworzenie wykresu szerokości VALUE pikseli"
#: malloc/memusagestat.c:70
msgid "Generate graphic from memory profiling data"
msgstr "Wygenerowanie wykresu z danych profilowania pamięci"
#: malloc/memusagestat.c:73
msgid "DATAFILE [OUTFILE]"
msgstr "PLIK-DANYCH [PLIK-WYJŚCIOWY]"
#: misc/error.c:117
msgid "Unknown system error"
msgstr "Nieznany błąd systemowy"
#: nis/nis_callback.c:188
msgid "unable to free arguments"
msgstr "zwolnienie argumentów niemożliwe"
#: nis/nis_error.h:1 nis/ypclnt.c:831 nis/ypclnt.c:919 posix/regcomp.c:133
#: sysdeps/gnu/errlist.c:20
msgid "Success"
msgstr "Sukces"
#: nis/nis_error.h:2
msgid "Probable success"
msgstr "Prawdopodobnie sukces"
#: nis/nis_error.h:3
msgid "Not found"
msgstr "Nie znaleziono"
#: nis/nis_error.h:4
msgid "Probably not found"
msgstr "Prawdopodobnie nie znaleziony"
#: nis/nis_error.h:5
msgid "Cache expired"
msgstr "Dezaktualizacja bufora cache"
#: nis/nis_error.h:6
msgid "NIS+ servers unreachable"
msgstr "Serwery NIS+ są niedostępne"
#: nis/nis_error.h:7
msgid "Unknown object"
msgstr "Nieznany obiekt"
#: nis/nis_error.h:8
msgid "Server busy, try again"
msgstr "Serwer zajęty, trzeba spróbować ponownie"
#: nis/nis_error.h:9
msgid "Generic system error"
msgstr "Ogólny błąd systemowy"
#: nis/nis_error.h:10
msgid "First/next chain broken"
msgstr "Łańcuch pierwszy/następny jest uszkodzony"
#. TRANS Permission denied; the file permissions do not allow the attempted operation.
#: nis/nis_error.h:11 nis/ypclnt.c:876 sysdeps/gnu/errlist.c:157
msgid "Permission denied"
msgstr "Brak dostępu"
#: nis/nis_error.h:12
msgid "Not owner"
msgstr "Nie jest właścicielem"
#: nis/nis_error.h:13
msgid "Name not served by this server"
msgstr "Nazwa nie jest obsługiwana przez ten serwer"
#: nis/nis_error.h:14
msgid "Server out of memory"
msgstr "Brak pamięci dla serwera"
#: nis/nis_error.h:15
msgid "Object with same name exists"
msgstr "Istnieje już obiekt o tej nazwie"
#: nis/nis_error.h:16
msgid "Not master server for this domain"
msgstr "To nie jest serwer nadrzędny dla tej domeny"
#: nis/nis_error.h:17
msgid "Invalid object for operation"
msgstr "Błędny obiekt dla tej operacji"
#: nis/nis_error.h:18
msgid "Malformed name, or illegal name"
msgstr "Źle sformułowana lub nieprawidłowa nazwa"
#: nis/nis_error.h:19
msgid "Unable to create callback"
msgstr "Utworzenie wywołania zwrotnego jest niemożliwe"
# XXX callback? -PK
#: nis/nis_error.h:20
msgid "Results sent to callback proc"
msgstr "Wyniki zostały wysłane do procedury wywołania zwrotnego"
#: nis/nis_error.h:21
msgid "Not found, no such name"
msgstr "Nie znaleziono, brak takiej nazwy"
#: nis/nis_error.h:22
msgid "Name/entry isn't unique"
msgstr "Nazwa/zapis nie jest unikalny"
#: nis/nis_error.h:23
msgid "Modification failed"
msgstr "Modyfikacja nie powiodła się"
#: nis/nis_error.h:24
msgid "Database for table does not exist"
msgstr "Brak bazy danych dla tej tabeli"
#: nis/nis_error.h:25
msgid "Entry/table type mismatch"
msgstr "Typy wpisu/tablicy nie pasują do siebie"
#: nis/nis_error.h:26
msgid "Link points to illegal name"
msgstr "Dowiązanie wskazuje na błędną nazwę"
#: nis/nis_error.h:27
msgid "Partial success"
msgstr "Częściowy sukces"
#: nis/nis_error.h:28
msgid "Too many attributes"
msgstr "Za dużo atrybutów"
#: nis/nis_error.h:29
msgid "Error in RPC subsystem"
msgstr "Błąd w podsystemie RPC"
#: nis/nis_error.h:30
msgid "Missing or malformed attribute"
msgstr "Brakujący lub źle sformułowany atrybut"
#: nis/nis_error.h:31
msgid "Named object is not searchable"
msgstr "Wskazany obiekt nie może być przeszukiwany"
#: nis/nis_error.h:32
msgid "Error while talking to callback proc"
msgstr "Wystąpił błąd podczas odwołania do procedury wywołania zwrotnego"
#: nis/nis_error.h:33
msgid "Non NIS+ namespace encountered"
msgstr "Napotkano nazwy nie należące do przestrzeni NIS+"
#: nis/nis_error.h:34
msgid "Illegal object type for operation"
msgstr "Nieprawidłowy typ obiektu dla tej operacji"
#: nis/nis_error.h:35
msgid "Passed object is not the same object on server"
msgstr "Uzyskany obiekt nie jest taki sam jak obiekt na serwerze"
#: nis/nis_error.h:36
msgid "Modify operation failed"
msgstr "Operacja modyfikacji nie powiodła się"
#: nis/nis_error.h:37
msgid "Query illegal for named table"
msgstr "Błędne zapytanie dla podanej tablicy"
#: nis/nis_error.h:38
msgid "Attempt to remove a non-empty table"
msgstr "Próba skasowania tablicy z zawartością"
#: nis/nis_error.h:39
msgid "Error in accessing NIS+ cold start file. Is NIS+ installed?"
msgstr "Błąd podczas dostępu do pliku startowego NIS+. Czy NIS+ jest zainstalowany?"
#: nis/nis_error.h:40
msgid "Full resync required for directory"
msgstr "Katalog wymaga powtórzenia pełnej synchronizacji"
#: nis/nis_error.h:41
msgid "NIS+ operation failed"
msgstr "Operacja NIS+ nie powiodła się"
#: nis/nis_error.h:42
msgid "NIS+ service is unavailable or not installed"
msgstr "Usługa NIS+ jest niedostępna lub nie została zainstalowana"
#: nis/nis_error.h:43
msgid "Yes, 42 is the meaning of life"
msgstr "Tak, 42 jest odpowiedzią na pytanie o sens życia"
#: nis/nis_error.h:44
msgid "Unable to authenticate NIS+ server"
msgstr "Uwierzytelnienie serwera NIS+ jest niemożliwe"
#: nis/nis_error.h:45
msgid "Unable to authenticate NIS+ client"
msgstr "Uwierzytelnienie klienta NIS+ jest niemożliwe"
#: nis/nis_error.h:46
msgid "No file space on server"
msgstr "Brak miejsca na serwerze"
#: nis/nis_error.h:47
msgid "Unable to create process on server"
msgstr "Utworzenie procesu na serwerze jest niemożliwe"
#: nis/nis_error.h:48
msgid "Master server busy, full dump rescheduled."
msgstr "Serwer nadrzędny jest zajęty, pełny zrzut danych przesunięty na później."
#: nis/nis_local_names.c:121
#, c-format
msgid "LOCAL entry for UID %d in directory %s not unique\n"
msgstr "Wpis LOKALNY dla UID %d w katalogu %s nie jest unikalny\n"
#: nis/nis_print.c:51
msgid "UNKNOWN"
msgstr "NIEZNANY"
#: nis/nis_print.c:109
msgid "BOGUS OBJECT\n"
msgstr "NIEISTNIEJĄCY OBIEKT\n"
#: nis/nis_print.c:112
msgid "NO OBJECT\n"
msgstr "BRAK OBIEKTU\n"
#: nis/nis_print.c:115
msgid "DIRECTORY\n"
msgstr "KATALOG\n"
#: nis/nis_print.c:118
msgid "GROUP\n"
msgstr "GRUPA\n"
#: nis/nis_print.c:121
msgid "TABLE\n"
msgstr "TABLICA\n"
#: nis/nis_print.c:124
msgid "ENTRY\n"
msgstr "POZYCJA\n"
#: nis/nis_print.c:127
msgid "LINK\n"
msgstr "DOWIĄZANIE\n"
#: nis/nis_print.c:130
msgid "PRIVATE\n"
msgstr "PRYWATNY\n"
#: nis/nis_print.c:133
msgid "(Unknown object)\n"
msgstr "(Nieznany obiekt)\n"
#: nis/nis_print.c:167
#, c-format
msgid "Name : `%s'\n"
msgstr "Nazwa : `%s'\n"
#: nis/nis_print.c:168
#, c-format
msgid "Type : %s\n"
msgstr "Typ : %s\n"
#: nis/nis_print.c:173
msgid "Master Server :\n"
msgstr "Serwer nadrzędny :\n"
#: nis/nis_print.c:175
msgid "Replicate :\n"
msgstr "Replikacja :\n"
#: nis/nis_print.c:176
#, c-format
msgid "\tName : %s\n"
msgstr "\tNazwa : %s\n"
#: nis/nis_print.c:177
msgid "\tPublic Key : "
msgstr "\tKlucz publiczny : "
#: nis/nis_print.c:181
msgid "None.\n"
msgstr "Brak.\n"
#: nis/nis_print.c:184
#, c-format
msgid "Diffie-Hellmann (%d bits)\n"
msgstr "Diffie-Hellmann (%d bitów)\n"
#: nis/nis_print.c:189
#, c-format
msgid "RSA (%d bits)\n"
msgstr "RSA (%d bitów)\n"
#: nis/nis_print.c:192
msgid "Kerberos.\n"
msgstr "Kerberos.\n"
#: nis/nis_print.c:195
#, c-format
msgid "Unknown (type = %d, bits = %d)\n"
msgstr "Nieznany (typ = %d, bity = %d)\n"
#: nis/nis_print.c:206
#, c-format
msgid "\tUniversal addresses (%u)\n"
msgstr "\tAdresy uniwersalne (%u)\n"
#: nis/nis_print.c:228
msgid "Time to live : "
msgstr "Czas życia : "
#: nis/nis_print.c:230
msgid "Default Access rights :\n"
msgstr "Domyślne prawa dostępu :\n"
#: nis/nis_print.c:239
#, c-format
msgid "\tType : %s\n"
msgstr "\tTyp : %s\n"
#: nis/nis_print.c:240
msgid "\tAccess rights: "
msgstr "\tPrawa dostępu: "
#: nis/nis_print.c:254
msgid "Group Flags :"
msgstr "Flagi grupy :"
#: nis/nis_print.c:257
msgid ""
"\n"
"Group Members :\n"
msgstr ""
"\n"
"Członkowie grupy :\n"
#: nis/nis_print.c:269
#, c-format
msgid "Table Type : %s\n"
msgstr "Typ tablicy : %s\n"
#: nis/nis_print.c:270
#, c-format
msgid "Number of Columns : %d\n"
msgstr "Liczba kolumn : %d\n"
#: nis/nis_print.c:271
#, c-format
msgid "Character Separator : %c\n"
msgstr "Separator znaków : %c\n"
#: nis/nis_print.c:272
#, c-format
msgid "Search Path : %s\n"
msgstr "Ścieżka przeszukiwania : %s\n"
#: nis/nis_print.c:273
msgid "Columns :\n"
msgstr "Kolumny :\n"
#: nis/nis_print.c:276
#, c-format
msgid "\t[%d]\tName : %s\n"
msgstr "\t[%d]\tNazwa : %s\n"
#: nis/nis_print.c:278
msgid "\t\tAttributes : "
msgstr "\t\tAtrybuty : "
#: nis/nis_print.c:280
msgid "\t\tAccess Rights : "
msgstr "\t\tPrawa dostępu : "
#: nis/nis_print.c:290
msgid "Linked Object Type : "
msgstr "Typ dowiązanego obiektu : "
#: nis/nis_print.c:292
#, c-format
msgid "Linked to : %s\n"
msgstr "Dowiązany do : %s\n"
#: nis/nis_print.c:302
#, c-format
msgid "\tEntry data of type %s\n"
msgstr "\tDane rekordu typu %s\n"
#: nis/nis_print.c:305
#, c-format
msgid "\t[%u] - [%u bytes] "
msgstr "\t[%u] - [%u bajtów] "
#: nis/nis_print.c:308
msgid "Encrypted data\n"
msgstr "Zaszyfrowane dane\n"
#: nis/nis_print.c:310
msgid "Binary data\n"
msgstr "Dane binarne\n"
#: nis/nis_print.c:326
#, c-format
msgid "Object Name : %s\n"
msgstr "Nazwa obiektu : %s\n"
#: nis/nis_print.c:327
#, c-format
msgid "Directory : %s\n"
msgstr "Katalog : %s\n"
#: nis/nis_print.c:328
#, c-format
msgid "Owner : %s\n"
msgstr "Właściciel : %s\n"
#: nis/nis_print.c:329
#, c-format
msgid "Group : %s\n"
msgstr "Grupa : %s\n"
#: nis/nis_print.c:330
msgid "Access Rights : "
msgstr "Prawa dostępu : "
#: nis/nis_print.c:332
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Time to Live : "
msgstr ""
"\n"
"Czas życia : "
#: nis/nis_print.c:335
#, c-format
msgid "Creation Time : %s"
msgstr "Czas utworz. : %s"
#: nis/nis_print.c:337
#, c-format
msgid "Mod. Time : %s"
msgstr "Czas modyf. : %s"
#: nis/nis_print.c:338
msgid "Object Type : "
msgstr "Typ obiektu : "
#: nis/nis_print.c:358
#, c-format
msgid " Data Length = %u\n"
msgstr " Rozmiar danych = %u\n"
#: nis/nis_print.c:372
#, c-format
msgid "Status : %s\n"
msgstr "Stan : %s\n"
#: nis/nis_print.c:373
#, c-format
msgid "Number of objects : %u\n"
msgstr "Liczba obiektów : %u\n"
#: nis/nis_print.c:377
#, c-format
msgid "Object #%d:\n"
msgstr "Obiekt #%d:\n"
#: nis/nis_print_group_entry.c:116
#, c-format
msgid "Group entry for \"%s.%s\" group:\n"
msgstr "Wpis dla grupy \"%s.%s\":\n"
# XXX nie-czlonkowie brzmi glupio -PK
#: nis/nis_print_group_entry.c:124
msgid " Explicit members:\n"
msgstr " Członkowie zadeklarowani:\n"
#: nis/nis_print_group_entry.c:129
msgid " No explicit members\n"
msgstr " Brak zadeklarowanych członków\n"
#: nis/nis_print_group_entry.c:132
msgid " Implicit members:\n"
msgstr " Członkowie domniemani:\n"
#: nis/nis_print_group_entry.c:137
msgid " No implicit members\n"
msgstr " Brak domniemanych członków\n"
#: nis/nis_print_group_entry.c:140
msgid " Recursive members:\n"
msgstr " Członkowie rekursywni:\n"
#: nis/nis_print_group_entry.c:145
msgid " No recursive members\n"
msgstr " Brak rekursywnych członków\n"
#: nis/nis_print_group_entry.c:148
msgid " Explicit nonmembers:\n"
msgstr " Nie-członkowie zadeklarowani:\n"
#: nis/nis_print_group_entry.c:153
msgid " No explicit nonmembers\n"
msgstr " Brak zadeklarowanych nie-członków\n"
#: nis/nis_print_group_entry.c:156
msgid " Implicit nonmembers:\n"
msgstr " Nie-członkowie domniemani:\n"
#: nis/nis_print_group_entry.c:161
msgid " No implicit nonmembers\n"
msgstr " Brak domniemanych nie-członków\n"
#: nis/nis_print_group_entry.c:164
msgid " Recursive nonmembers:\n"
msgstr " Nie-członkowie rekursywni:\n"
#: nis/nis_print_group_entry.c:169
msgid " No recursive nonmembers\n"
msgstr " Brak rekursywnych nie-członków\n"
#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:100
#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:182
#, c-format
msgid "DES entry for netname %s not unique\n"
msgstr "Pozycja DES dla sieci %s nie jest unikalna\n"
#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:219
#, c-format
msgid "netname2user: missing group id list in `%s'"
msgstr "netname2user: brak listy identyfikatorów grup w `%s'"
#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:301
#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:307
#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:372
#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:381
#, c-format
msgid "netname2user: (nis+ lookup): %s\n"
msgstr "netname2user: (odwzorowanie nis+): %s\n"
#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:320
#, c-format
msgid "netname2user: DES entry for %s in directory %s not unique"
msgstr "netname2user: wpis DES dla %s w katalogu %s nie jest unikalny"
# XXX principal = nadzorca, troche lame -PK
#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:338
#, c-format
msgid "netname2user: principal name `%s' too long"
msgstr "name2user: nazwa nadzorcy `%s' jest zbyt długa"
#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:394
#, c-format
msgid "netname2user: LOCAL entry for %s in directory %s not unique"
msgstr "netname2user: wpis LOKALNY dla %s w katalogu %s nie jest unikalny"
#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:401
msgid "netname2user: should not have uid 0"
msgstr "netname2user: UID 0 nie powinien wystąpić"
#: nis/ypclnt.c:834
msgid "Request arguments bad"
msgstr "Argumenty żądania są błędne"
#: nis/ypclnt.c:837
msgid "RPC failure on NIS operation"
msgstr "Błąd RPC podczas operacji NIS"
#: nis/ypclnt.c:840
msgid "Can't bind to server which serves this domain"
msgstr "Nie można połączyć się z serwerem dla tej domeny"
#: nis/ypclnt.c:843
msgid "No such map in server's domain"
msgstr "Brak takiej mapy w domenie serwera"
#: nis/ypclnt.c:846
msgid "No such key in map"
msgstr "Brak takiego klucza w mapie"
#: nis/ypclnt.c:849
msgid "Internal NIS error"
msgstr "Błąd wewnętrzny NIS"
#: nis/ypclnt.c:852
msgid "Local resource allocation failure"
msgstr "Wystąpił błąd podczas przydzielania lokalnych zasobów"
#: nis/ypclnt.c:855
msgid "No more records in map database"
msgstr "Nie ma więcej rekordów w mapie"
#: nis/ypclnt.c:858
msgid "Can't communicate with portmapper"
msgstr "Komunikacja z portmapperem jest niemożliwa"
#: nis/ypclnt.c:861
msgid "Can't communicate with ypbind"
msgstr "Komunikacja z ypbind jest niemożliwa"
#: nis/ypclnt.c:864
msgid "Can't communicate with ypserv"
msgstr "Komunikacja z ypserv jest niemożliwa"
#: nis/ypclnt.c:867
msgid "Local domain name not set"
msgstr "Lokalna domena nie jest ustawiona"
#: nis/ypclnt.c:870
msgid "NIS map database is bad"
msgstr "Mapa NIS zawiera błędy"
#: nis/ypclnt.c:873
msgid "NIS client/server version mismatch - can't supply service"
msgstr "Niezgodność wersji między klientem i serwerem NIS - usługa niemożliwa"
#: nis/ypclnt.c:879
msgid "Database is busy"
msgstr "Baza danych jest zajęta"
#: nis/ypclnt.c:882
msgid "Unknown NIS error code"
msgstr "Nieznany kod błędu NIS"
#: nis/ypclnt.c:922
msgid "Internal ypbind error"
msgstr "Błąd wewnętrzny ypbind"
#: nis/ypclnt.c:925
msgid "Domain not bound"
msgstr "Domena nie została związana"
#: nis/ypclnt.c:928
msgid "System resource allocation failure"
msgstr "Wystąpił błąd podczas przydzielania zasobów systemowych"
#: nis/ypclnt.c:931
msgid "Unknown ypbind error"
msgstr "Nieznany błąd ypbind"
#: nis/ypclnt.c:972
msgid "yp_update: cannot convert host to netname\n"
msgstr "yp_update: nie można przekonwertować nazwy hosta na nazwę sieci\n"
#: nis/ypclnt.c:990
msgid "yp_update: cannot get server address\n"
msgstr "yp_update: nie można uzyskać adresu serwera\n"
#: nscd/aicache.c:83 nscd/hstcache.c:494
#, c-format
msgid "Haven't found \"%s\" in hosts cache!"
msgstr "Nie znaleziono \"%s\" w buforze hostów!"
#: nscd/aicache.c:85 nscd/hstcache.c:496
#, c-format
msgid "Reloading \"%s\" in hosts cache!"
msgstr "Przeładowywanie \"%s\" w buforze hostów!"
#: nscd/cache.c:151
#, c-format
msgid "add new entry \"%s\" of type %s for %s to cache%s"
msgstr "dodanie nowego wpisu \"%s\" typu %s dla %s do bufora%s"
#: nscd/cache.c:153
msgid " (first)"
msgstr " (pierwszy)"
#: nscd/cache.c:285 nscd/connections.c:1019
#, c-format
msgid "cannot stat() file `%s': %s"
msgstr "znalezienie pliku bazy danych `%s' jest niemożliwe: %s"
#: nscd/cache.c:331
#, c-format
msgid "pruning %s cache; time %ld"
msgstr "czyszczenie bufora %s; czas %ld"
#: nscd/cache.c:360
#, c-format
msgid "considering %s entry \"%s\", timeout %<PRIu64>"
msgstr "rozważanie wpisu %s \"%s\", limit czasu %<PRIu64>"
#: nscd/connections.c:571
#, c-format
msgid "invalid persistent database file \"%s\": %s"
msgstr "nieprawidłowy plik trwałej bazy danych \"%s\": %s"
#: nscd/connections.c:579
msgid "uninitialized header"
msgstr "niezainicjowany nagłówek"
#: nscd/connections.c:584
msgid "header size does not match"
msgstr "rozmiar nagłówka się nie zgadza"
#: nscd/connections.c:594
msgid "file size does not match"
msgstr "rozmiar pliku się nie zgadza"
#: nscd/connections.c:611
msgid "verification failed"
msgstr "weryfikacja nie powiodła się"
#: nscd/connections.c:625
#, c-format
msgid "suggested size of table for database %s larger than the persistent database's table"
msgstr "sugerowany rozmiar tablicy dla bazy danych %s większy od bufora trwałej bazy danych"
#: nscd/connections.c:636 nscd/connections.c:721
#, c-format
msgid "cannot create read-only descriptor for \"%s\"; no mmap"
msgstr "nie można utworzyć deskryptora tylko dla odczytu dla \"%s\"; brak mmap"
#: nscd/connections.c:652
#, c-format
msgid "cannot access '%s'"
msgstr "brak dostępu do '%s'"
#: nscd/connections.c:700
#, c-format
msgid "database for %s corrupted or simultaneously used; remove %s manually if necessary and restart"
msgstr "baza danych dla %s uszkodzona lub jednocześnie używana; w razie potrzeby trzeba ręcznie usunąć %s i zrestartować"
#: nscd/connections.c:707
#, c-format
msgid "cannot create %s; no persistent database used"
msgstr "nie można utworzyć %s; trwała baza danych nie używana"
#: nscd/connections.c:710
#, c-format
msgid "cannot create %s; no sharing possible"
msgstr "nie można utworzyć %s; współdzielenie niemożliwe"
#: nscd/connections.c:781
#, c-format
msgid "cannot write to database file %s: %s"
msgstr "nie można zapisać do pliku bazy danych %s: %s"
#: nscd/connections.c:820
#, c-format
msgid "cannot set socket to close on exec: %s; disabling paranoia mode"
msgstr "nie można ustawić gniazda do zamknięcia przy exec: %s; wyłączono tryb paranoiczny"
#: nscd/connections.c:869
#, c-format
msgid "cannot open socket: %s"
msgstr "nie można otworzyć gniazda: %s"
#: nscd/connections.c:889 nscd/connections.c:953
#, c-format
msgid "cannot change socket to nonblocking mode: %s"
msgstr "nie można przestawić gniazda w tryb nieblokujący: %s"
#: nscd/connections.c:897 nscd/connections.c:963
#, c-format
msgid "cannot set socket to close on exec: %s"
msgstr "nie można ustawić gniazda do zamknięcia przy exec: %s"
#: nscd/connections.c:910
#, c-format
msgid "cannot enable socket to accept connections: %s"
msgstr "nie można otworzyć gniazda do przyjmowania połączeń: %s"
#: nscd/connections.c:1003
#, c-format
msgid "register trace file %s for database %s"
msgstr "zarejestrowanie pliku śledzenia %s dla bazy danych %s"
#: nscd/connections.c:1133
#, c-format
msgid "provide access to FD %d, for %s"
msgstr "udostępnianie FD %d dla %s"
#: nscd/connections.c:1145
#, c-format
msgid "cannot handle old request version %d; current version is %d"
msgstr "nie można obsłużyć żądań w starej wersji %d; aktualna wersja to %d"
#: nscd/connections.c:1167
#, c-format
msgid "request from %ld not handled due to missing permission"
msgstr "żądanie od %ld nie obsłużone z powodu braku uprawnień"
#: nscd/connections.c:1172
#, c-format
msgid "request from '%s' [%ld] not handled due to missing permission"
msgstr "żądanie od '%s' [%ld] nie obsłużone z powodu braku uprawnień"
#: nscd/connections.c:1177
msgid "request not handled due to missing permission"
msgstr "żądanie nie obsłużone z powodu braku uprawnień"
#: nscd/connections.c:1215 nscd/connections.c:1268
#, c-format
msgid "cannot write result: %s"
msgstr "nie można zapisać wyniku: %s"
#: nscd/connections.c:1359
#, c-format
msgid "error getting caller's id: %s"
msgstr "błąd podczas pobierania identyfikatorów wywołujących: %s"
#: nscd/connections.c:1419
#, c-format
msgid "cannot open /proc/self/cmdline: %s; disabling paranoia mode"
msgstr "nie można otworzyć /proc/self/cmdline: %s; wyłączono tryb paranoiczny"
#: nscd/connections.c:1433
#, c-format
msgid "cannot read /proc/self/cmdline: %s; disabling paranoia mode"
msgstr "nie można odczytać /proc/self/cmdline: %s; wyłączono tryb paranoiczny"
#: nscd/connections.c:1473
#, c-format
msgid "cannot change to old UID: %s; disabling paranoia mode"
msgstr "nie można zmienić na stary UID: %s; wyłączono tryb paranoiczny"
#: nscd/connections.c:1483
#, c-format
msgid "cannot change to old GID: %s; disabling paranoia mode"
msgstr "nie można zmienić na stary GID: %s; wyłączono tryb paranoiczny"
#: nscd/connections.c:1496
#, c-format
msgid "cannot change to old working directory: %s; disabling paranoia mode"
msgstr "nie można przejść do starego katalog roboczego: %s; wyłączono tryb paranoiczny"
#: nscd/connections.c:1542
#, c-format
msgid "re-exec failed: %s; disabling paranoia mode"
msgstr "ponowne wywołanie nie powiodło się: %s; wyłączono tryb paranoiczny"
#: nscd/connections.c:1551
#, c-format
msgid "cannot change current working directory to \"/\": %s"
msgstr "nie można zmienić bieżącego katalogu na \"/\": %s"
#: nscd/connections.c:1744
#, c-format
msgid "short read while reading request: %s"
msgstr "skrócony odczyt podczas czytania żądania: `%s'"
#: nscd/connections.c:1777
#, c-format
msgid "key length in request too long: %d"
msgstr "długość klucza w żądaniu zbyt duża: %d"
#: nscd/connections.c:1790
#, c-format
msgid "short read while reading request key: %s"
msgstr "skrócony odczyt podczas czytania klucza żądania: %s"
#: nscd/connections.c:1800
#, c-format
msgid "handle_request: request received (Version = %d) from PID %ld"
msgstr "handle_request: odebrano żądanie (Wersja = %d) od procesu %ld"
#: nscd/connections.c:1805
#, c-format
msgid "handle_request: request received (Version = %d)"
msgstr "handle_request: odebrano żądanie (Wersja = %d)"
#: nscd/connections.c:2069 nscd/connections.c:2271
#, c-format
msgid "disabled inotify after read error %d"
msgstr "inotify wyłączone po błędzie odczytu %d"
#: nscd/connections.c:2394
msgid "could not initialize conditional variable"
msgstr "nie można zainicjować zmiennej warunkowej"
#: nscd/connections.c:2402
msgid "could not start clean-up thread; terminating"
msgstr "nie można uruchomić wątku czyszczącego; zakończenie"
#: nscd/connections.c:2416
msgid "could not start any worker thread; terminating"
msgstr "nie można uruchomić żadnego wątku roboczego; zakończenie"
#: nscd/connections.c:2467 nscd/connections.c:2468 nscd/connections.c:2485
#: nscd/connections.c:2494 nscd/connections.c:2512 nscd/connections.c:2523
#: nscd/connections.c:2534
#, c-format
msgid "Failed to run nscd as user '%s'"
msgstr "Uruchomienie nscd jako użytkownik '%s' nie powiodło się"
#: nscd/connections.c:2486
#, c-format
msgid "initial getgrouplist failed"
msgstr "początkowe getgrouplist nie powiodło się"
#: nscd/connections.c:2495
#, c-format
msgid "getgrouplist failed"
msgstr "getgrouplist nie powiodło się"
#: nscd/connections.c:2513
#, c-format
msgid "setgroups failed"
msgstr "setgroups nie powiodło się"
#: nscd/grpcache.c:413 nscd/hstcache.c:441 nscd/initgrcache.c:418
#: nscd/pwdcache.c:391 nscd/servicescache.c:346
#, c-format
msgid "short write in %s: %s"
msgstr "błąd zapisu w %s: %s"
#: nscd/grpcache.c:458 nscd/initgrcache.c:77
#, c-format
msgid "Haven't found \"%s\" in group cache!"
msgstr "Nie znaleziono \"%s\" w buforze grup!"
#: nscd/grpcache.c:460 nscd/initgrcache.c:79
#, c-format
msgid "Reloading \"%s\" in group cache!"
msgstr "Przeładowywanie \"%s\" w buforze grup!"
#: nscd/grpcache.c:539
#, c-format
msgid "Invalid numeric gid \"%s\"!"
msgstr "Nieprawidłowy liczbowy gid \"%s\"!"
#: nscd/mem.c:425
#, c-format
msgid "freed %zu bytes in %s cache"
msgstr "zwolniono %zu bajtów w buforze %s"
#: nscd/mem.c:568
#, c-format
msgid "no more memory for database '%s'"
msgstr "nie ma więcej pamięci dla bazy danych '%s'"
#: nscd/netgroupcache.c:126
#, c-format
msgid "Haven't found \"%s\" in netgroup cache!"
msgstr "Nie znaleziono \"%s\" w buforze netgroup!"
#: nscd/netgroupcache.c:128
#, c-format
msgid "Reloading \"%s\" in netgroup cache!"
msgstr "Przeładowywanie \"%s\" w buforze netgroup!"
#: nscd/netgroupcache.c:509
#, c-format
msgid "Haven't found \"%s (%s,%s,%s)\" in netgroup cache!"
msgstr "Nie znaleziono \"%s (%s,%s,%s)\" w buforze netgroup!"
#: nscd/netgroupcache.c:512
#, c-format
msgid "Reloading \"%s (%s,%s,%s)\" in netgroup cache!"
msgstr "Przeładowywanie \"%s (%s,%s,%s)\" w buforze netgroup!"
#: nscd/nscd.c:116
msgid "Read configuration data from NAME"
msgstr "Odczyt konfiguracji z pliku NAZWA"
#: nscd/nscd.c:118
msgid "Do not fork and display messages on the current tty"
msgstr "Nieprzechodzenie w tło i wyświetlanie komunikatów na bieżącym terminalu"
#: nscd/nscd.c:120
msgid "Do not fork, but otherwise behave like a daemon"
msgstr "Nieprzechodzenie w tło, ale poza tym działanie jak demon"
#: nscd/nscd.c:121