blob: ac19325bbbd38ca88613c1f1b592d9d474e5746e [file] [log] [blame]
# Slovak translation of the GNU-libc-messages.
# Copyright (C) 1998-2001, 2002, 2003, 2004 Free Software Foundation, Inc.
# Marcel Telka <marcel@telka.sk>, 2002, 2003, 2004.
# Stanislav Meduna <stano@meduna.org>, 1998-2001.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: libc 2.3.3\n"
"POT-Creation-Date: 2004-08-05 09:16+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2004-08-05 22:19+0200\n"
"Last-Translator: Marcel Telka <marcel@telka.sk>\n"
"Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#: sysdeps/generic/siglist.h:29 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:27
msgid "Hangup"
msgstr "Zavesenie"
#: sysdeps/generic/siglist.h:30 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:28
msgid "Interrupt"
msgstr "Prerušenie"
#: sysdeps/generic/siglist.h:31 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:29
msgid "Quit"
msgstr "Koniec"
#: sysdeps/generic/siglist.h:32 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:30
msgid "Illegal instruction"
msgstr "Neprípustná inštrukcia"
#: sysdeps/generic/siglist.h:33 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:31
msgid "Trace/breakpoint trap"
msgstr "Trasovacie/ladiace prerušenie"
#: sysdeps/generic/siglist.h:34
msgid "Aborted"
msgstr "Zrušené"
#: sysdeps/generic/siglist.h:35 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:34
msgid "Floating point exception"
msgstr "Výnimka pohyblivej rádovej čiarky"
#: sysdeps/generic/siglist.h:36 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:35
msgid "Killed"
msgstr "Zabitý"
#: sysdeps/generic/siglist.h:37 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:36
msgid "Bus error"
msgstr "Chyba na zbernici"
#: sysdeps/generic/siglist.h:38 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:37
msgid "Segmentation fault"
msgstr "Chyba segmentácie"
#. TRANS Broken pipe; there is no process reading from the other end of a pipe.
#. TRANS Every library function that returns this error code also generates a
#. TRANS @code{SIGPIPE} signal; this signal terminates the program if not handled
#. TRANS or blocked. Thus, your program will never actually see @code{EPIPE}
#. TRANS unless it has handled or blocked @code{SIGPIPE}.
#: sysdeps/generic/siglist.h:39 stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:351
#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:39
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:62
msgid "Broken pipe"
msgstr "Prerušená rúra"
#: sysdeps/generic/siglist.h:40 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:40
msgid "Alarm clock"
msgstr "Budík"
#: sysdeps/generic/siglist.h:41 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:41
msgid "Terminated"
msgstr "Ukončené"
#: sysdeps/generic/siglist.h:42 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:42
msgid "Urgent I/O condition"
msgstr "Urgentný V/V stav"
#: sysdeps/generic/siglist.h:43 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:43
msgid "Stopped (signal)"
msgstr "Zastavené (signál)"
#: sysdeps/generic/siglist.h:44 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:44
msgid "Stopped"
msgstr "Zastavené"
#: sysdeps/generic/siglist.h:45 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:45
msgid "Continued"
msgstr "Pokračovanie"
#: sysdeps/generic/siglist.h:46 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:46
msgid "Child exited"
msgstr "Detský proces skončil"
#: sysdeps/generic/siglist.h:47 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:47
msgid "Stopped (tty input)"
msgstr "Zastavené (vstup z terminálu)"
#: sysdeps/generic/siglist.h:48 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:48
msgid "Stopped (tty output)"
msgstr "Zastavené (výstup na terminál)"
#: sysdeps/generic/siglist.h:49 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:49
msgid "I/O possible"
msgstr "V/V možný"
#: sysdeps/generic/siglist.h:50 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:50
msgid "CPU time limit exceeded"
msgstr "Prekročený časový limit pre procesor"
#: sysdeps/generic/siglist.h:51 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:51
msgid "File size limit exceeded"
msgstr "Prekročený limit dĺžky súboru"
#: sysdeps/generic/siglist.h:52 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:52
msgid "Virtual timer expired"
msgstr "Vypršal virtuálny časovač"
#: sysdeps/generic/siglist.h:53 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:53
msgid "Profiling timer expired"
msgstr "Profilovací časovač vypršal"
#: sysdeps/generic/siglist.h:54 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:54
msgid "Window changed"
msgstr "Okno sa zmenilo"
#: sysdeps/generic/siglist.h:55 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:56
msgid "User defined signal 1"
msgstr "Používateľom definovaný signál 1"
#: sysdeps/generic/siglist.h:56 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:57
msgid "User defined signal 2"
msgstr "Používateľom definovaný signál 2"
#: sysdeps/generic/siglist.h:60 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:33
msgid "EMT trap"
msgstr "EMT prerušenie"
#: sysdeps/generic/siglist.h:63 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:38
msgid "Bad system call"
msgstr "Chybné volanie systému"
#: sysdeps/generic/siglist.h:66
msgid "Stack fault"
msgstr "Chyba zásobníka"
#: sysdeps/generic/siglist.h:69
msgid "Information request"
msgstr "Žiadosť o informáciu"
#: sysdeps/generic/siglist.h:71
msgid "Power failure"
msgstr "Výpadok napájania"
#: sysdeps/generic/siglist.h:74 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:55
msgid "Resource lost"
msgstr "Zdroj bol stratený"
#: sysdeps/mach/hurd/mips/dl-machine.c:68
#: string/../sysdeps/mach/_strerror.c:57
msgid "Error in unknown error system: "
msgstr "Chyba v neznámom chybovom systéme: "
#: sysdeps/mach/hurd/mips/dl-machine.c:83
#: string/../sysdeps/generic/_strerror.c:44
#: string/../sysdeps/mach/_strerror.c:87
msgid "Unknown error "
msgstr "Neznáma chyba "
#: sysdeps/unix/sysv/linux/lddlibc4.c:64
#, c-format
msgid "cannot open `%s'"
msgstr "nie je možné otvoriť `%s'"
#: sysdeps/unix/sysv/linux/lddlibc4.c:68
#, c-format
msgid "cannot read header from `%s'"
msgstr "nie je možné prečítať hlavičku z `%s'"
#: iconv/iconv_charmap.c:159 iconv/iconv_prog.c:295 catgets/gencat.c:288
#, c-format
msgid "cannot open input file `%s'"
msgstr "nie je možné otvoriť vstupný súbor `%s'"
#: iconv/iconv_charmap.c:177 iconv/iconv_prog.c:313
#, c-format
msgid "error while closing input `%s'"
msgstr "chyba počas zatvárania vstupu `%s'"
#: iconv/iconv_charmap.c:443
#, c-format
msgid "illegal input sequence at position %Zd"
msgstr "neprípustná vstupná sekvencia na pozícii %Zd"
#: iconv/iconv_charmap.c:462 iconv/iconv_prog.c:506
msgid "incomplete character or shift sequence at end of buffer"
msgstr "nekompletný znak alebo preraďovacia sekvencia na konci vyrovnávacej pamäti"
#: iconv/iconv_charmap.c:507 iconv/iconv_charmap.c:543 iconv/iconv_prog.c:549
#: iconv/iconv_prog.c:585
msgid "error while reading the input"
msgstr "počas čítania vstupu"
#: iconv/iconv_charmap.c:525 iconv/iconv_prog.c:567
msgid "unable to allocate buffer for input"
msgstr "nie je možné prideliť vyrovnávaciu pamäť pre vstup"
#: iconv/iconv_prog.c:61
msgid "Input/Output format specification:"
msgstr "Špecifikácia vstupno/výstupného formátu:"
#: iconv/iconv_prog.c:62
msgid "encoding of original text"
msgstr "kódovanie pôvodného textu"
#: iconv/iconv_prog.c:63
msgid "encoding for output"
msgstr "kódovanie výstupu"
#: iconv/iconv_prog.c:64
msgid "Information:"
msgstr "Informácia:"
#: iconv/iconv_prog.c:65
msgid "list all known coded character sets"
msgstr "vypíš všetky známe znakové sady"
#: iconv/iconv_prog.c:66 locale/programs/localedef.c:128
msgid "Output control:"
msgstr "Riadenie výstupu:"
#: iconv/iconv_prog.c:67
msgid "omit invalid characters from output"
msgstr "vynechať z výstupu neplatné znaky"
#: iconv/iconv_prog.c:68
msgid "output file"
msgstr "výstupný súbor"
#: iconv/iconv_prog.c:69
msgid "suppress warnings"
msgstr "potlačiť varovania"
#: iconv/iconv_prog.c:70
msgid "print progress information"
msgstr "vypisovať informáciu o postupe"
#: iconv/iconv_prog.c:75
msgid "Convert encoding of given files from one encoding to another."
msgstr "Konverzia kódovania zadaných súborov na iné."
#: iconv/iconv_prog.c:79
msgid "[FILE...]"
msgstr "[SÚBOR...]"
#: iconv/iconv_prog.c:201
msgid "cannot open output file"
msgstr "nie je možné otvoriť výstupný súbor"
#: iconv/iconv_prog.c:243
#, c-format
msgid "conversions from `%s' and to `%s' are not supported"
msgstr "konverzie z `%s' a do `%s' nie sú podporované"
#: iconv/iconv_prog.c:248
#, c-format
msgid "conversion from `%s' is not supported"
msgstr "konverzia z `%s' nie je podporovaná"
#: iconv/iconv_prog.c:255
#, c-format
msgid "conversion to `%s' is not supported"
msgstr "konverzia do `%s' nie je podporovaná"
#: iconv/iconv_prog.c:259
#, c-format
msgid "conversion from `%s' to `%s' is not supported"
msgstr "konverzia z `%s' do `%s' nie je podporovaná"
#: iconv/iconv_prog.c:265
msgid "failed to start conversion processing"
msgstr "nepodarilo sa odštartovať konverziu"
#: iconv/iconv_prog.c:360
msgid "error while closing output file"
msgstr "chyba počas zatvárania výstupného súboru"
#: iconv/iconv_prog.c:409 iconv/iconvconfig.c:357 locale/programs/locale.c:279
#: locale/programs/localedef.c:372 catgets/gencat.c:233
#: malloc/memusagestat.c:602 debug/pcprofiledump.c:199
msgid "Report bugs using the `glibcbug' script to <bugs@gnu.org>.\n"
msgstr "Chyby hláste na adrese <bugs@gnu.org> - použite skript `glibcbug'.\n"
#: iconv/iconv_prog.c:423 iconv/iconvconfig.c:371 locale/programs/locale.c:292
#: locale/programs/localedef.c:386 catgets/gencat.c:246 posix/getconf.c:913
#: nss/getent.c:74 nscd/nscd.c:355 nscd/nscd_nischeck.c:90 elf/ldconfig.c:274
#: elf/sprof.c:349
#, c-format
msgid ""
"Copyright (C) %s Free Software Foundation, Inc.\n"
"This is free software; see the source for copying conditions. There is NO\n"
"warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.\n"
msgstr ""
"Autorské práva © %s Free Software Foundation, Inc.\n"
"Toto je voľne šíriteľný softvér; pre podmienky kopírovania pozri zdrojový kód.\n"
"Neposkytuje sa ŽIADNA záruka; ani čo sa týka OBCHODOVATEĽNOSTI alebo VHODNOSTI\n"
"NA KONKRÉTNY ÚČEL.\n"
#: iconv/iconv_prog.c:428 iconv/iconvconfig.c:376 locale/programs/locale.c:297
#: locale/programs/localedef.c:391 catgets/gencat.c:251 posix/getconf.c:918
#: nss/getent.c:79 nscd/nscd.c:360 nscd/nscd_nischeck.c:95 elf/ldconfig.c:279
#: elf/sprof.c:355
#, c-format
msgid "Written by %s.\n"
msgstr "Autor: %s.\n"
#: iconv/iconv_prog.c:458 iconv/iconv_prog.c:484
msgid "conversion stopped due to problem in writing the output"
msgstr "konverzia zastavená kvôli problému pri zápise výstupu"
#: iconv/iconv_prog.c:502
#, c-format
msgid "illegal input sequence at position %ld"
msgstr "neprípustná vstupná sekvencia na pozícii %ld"
#: iconv/iconv_prog.c:510
msgid "internal error (illegal descriptor)"
msgstr "vnútorná chyba (nesprávny deskriptor)"
#: iconv/iconv_prog.c:513
#, c-format
msgid "unknown iconv() error %d"
msgstr "neznáma iconv() chyba %d"
#: iconv/iconv_prog.c:756
msgid ""
"The following list contain all the coded character sets known. This does\n"
"not necessarily mean that all combinations of these names can be used for\n"
"the FROM and TO command line parameters. One coded character set can be\n"
"listed with several different names (aliases).\n"
"\n"
" "
msgstr ""
"Nasledujúci zoznam obsahuje všetky známe znakové sady. To nutne neznamená,\n"
"že všetky kombinácie týchto názvov môžu byť použité pre argumenty Z a DO.\n"
"Jedna sada znakov môže byť uvedená pod viacerými názvami (aliasmi).\n"
"\n"
" "
#: iconv/iconvconfig.c:110
msgid "Create fastloading iconv module configuration file."
msgstr "Nie je možné rýchlo načítať konfiguračný súbor iconv modulu."
#: iconv/iconvconfig.c:114
msgid "[DIR...]"
msgstr "[ADRESÁR...]"
#: iconv/iconvconfig.c:126
msgid "Prefix used for all file accesses"
msgstr "Predpona použitá pre všetky prístupy k súborom"
#: iconv/iconvconfig.c:327 locale/programs/localedef.c:292
msgid "no output file produced because warnings were issued"
msgstr "výstupný súbor nebol vytvorený kvôli výskytu varovaní"
#: iconv/iconvconfig.c:405
msgid "while inserting in search tree"
msgstr "počas vkladania do vyhľadávacieho stromu"
#: iconv/iconvconfig.c:1204
msgid "cannot generate output file"
msgstr "nie je možné vygenerovať výstupný súbor"
#: locale/programs/charmap-dir.c:59
#, c-format
msgid "cannot read character map directory `%s'"
msgstr "nie je možné načítať adresár znakových sád `%s'"
#: locale/programs/charmap.c:136
#, c-format
msgid "character map file `%s' not found"
msgstr "súbor znakovej sady `%s' nebol nájdený"
#: locale/programs/charmap.c:194
#, c-format
msgid "default character map file `%s' not found"
msgstr "implicitný súbor znakovej sady `%s' nebol nájdený"
#: locale/programs/charmap.c:257
#, c-format
msgid "character map `%s' is not ASCII compatible, locale not ISO C compliant\n"
msgstr "znaková mapa `%s' nie je kompatibilná s ASCII, prostredie nevyhovuje ISO C\n"
#: locale/programs/charmap.c:336
#, c-format
msgid "%s: <mb_cur_max> must be greater than <mb_cur_min>\n"
msgstr "%s: <mb_cur_max> musí byť väčšie ako <mb_cur_min>\n"
#: locale/programs/charmap.c:356 locale/programs/charmap.c:373
#: locale/programs/repertoire.c:175
#, c-format
msgid "syntax error in prolog: %s"
msgstr "chyba syntaxe v prológu: %s"
#: locale/programs/charmap.c:357
msgid "invalid definition"
msgstr "neprípustná definícia"
#: locale/programs/charmap.c:374 locale/programs/locfile.c:126
#: locale/programs/locfile.c:153 locale/programs/repertoire.c:176
msgid "bad argument"
msgstr "chybný argument"
#: locale/programs/charmap.c:402
#, c-format
msgid "duplicate definition of <%s>"
msgstr "duplicitná definícia <%s>"
#: locale/programs/charmap.c:409
#, c-format
msgid "value for <%s> must be 1 or greater"
msgstr "hodnota pre <%s> musí byť 1 alebo viac"
#: locale/programs/charmap.c:421
#, c-format
msgid "value of <%s> must be greater or equal than the value of <%s>"
msgstr "hodnota <%s> musí byť väčšia alebo rovná hodnote <%s>"
#: locale/programs/charmap.c:444 locale/programs/repertoire.c:184
#, c-format
msgid "argument to <%s> must be a single character"
msgstr "argument pre <%s> musí byť jeden znak"
#: locale/programs/charmap.c:470
msgid "character sets with locking states are not supported"
msgstr "znakové sady so zamykacími stavmi nie sú podporované"
#: locale/programs/charmap.c:497 locale/programs/charmap.c:551
#: locale/programs/charmap.c:583 locale/programs/charmap.c:677
#: locale/programs/charmap.c:732 locale/programs/charmap.c:773
#: locale/programs/charmap.c:814
#, c-format
msgid "syntax error in %s definition: %s"
msgstr "chyba syntaxe v definícii %s: %s"
#: locale/programs/charmap.c:498 locale/programs/charmap.c:678
#: locale/programs/charmap.c:774 locale/programs/repertoire.c:231
msgid "no symbolic name given"
msgstr "nebolo zadané žiadne symbolické meno"
#: locale/programs/charmap.c:552
msgid "invalid encoding given"
msgstr "zadané neprípustné kódovanie"
#: locale/programs/charmap.c:561
msgid "too few bytes in character encoding"
msgstr "primálo bajtov v kódovaní znaku"
#: locale/programs/charmap.c:563
msgid "too many bytes in character encoding"
msgstr "priveľa bajtov v kódovaní znaku"
#: locale/programs/charmap.c:585 locale/programs/charmap.c:733
#: locale/programs/charmap.c:816 locale/programs/repertoire.c:297
msgid "no symbolic name given for end of range"
msgstr "nebolo zadané žiadne symbolické meno pre koniec rozsahu"
#: locale/programs/charmap.c:609 locale/programs/locfile.c:818
#: locale/programs/repertoire.c:314
#, c-format
msgid "`%1$s' definition does not end with `END %1$s'"
msgstr "Definícia `%1$s' nekončí `END %1$s'"
#: locale/programs/charmap.c:642
msgid "only WIDTH definitions are allowed to follow the CHARMAP definition"
msgstr "po definícii CHARMAP môžu nasledovať iba definície WIDTH"
#: locale/programs/charmap.c:650 locale/programs/charmap.c:713
#, c-format
msgid "value for %s must be an integer"
msgstr "hodnota pre %s musí byť celé číslo"
#: locale/programs/charmap.c:841
#, c-format
msgid "%s: error in state machine"
msgstr "%s: chyba v stavovom automate"
#: locale/programs/charmap.c:849 locale/programs/ld-address.c:605
#: locale/programs/ld-collate.c:2650 locale/programs/ld-collate.c:3818
#: locale/programs/ld-ctype.c:2225 locale/programs/ld-ctype.c:2994
#: locale/programs/ld-identification.c:469
#: locale/programs/ld-measurement.c:255 locale/programs/ld-messages.c:349
#: locale/programs/ld-monetary.c:958 locale/programs/ld-name.c:324
#: locale/programs/ld-numeric.c:392 locale/programs/ld-paper.c:258
#: locale/programs/ld-telephone.c:330 locale/programs/ld-time.c:1219
#: locale/programs/locfile.c:825 locale/programs/repertoire.c:325
#, c-format
msgid "%s: premature end of file"
msgstr "%s: predčasný koniec súboru"
#: locale/programs/charmap.c:868 locale/programs/charmap.c:879
#, c-format
msgid "unknown character `%s'"
msgstr "neznámy znak `%s'"
#: locale/programs/charmap.c:887
#, c-format
msgid "number of bytes for byte sequence of beginning and end of range not the same: %d vs %d"
msgstr "počet bajtov pre postupnosť bajtov začiatku a konca rozsahu nie sú rovnaké: %d a %d"
#: locale/programs/charmap.c:991 locale/programs/ld-collate.c:2930
#: locale/programs/repertoire.c:420
msgid "invalid names for character range"
msgstr "neprípustné mená pre rozsah znakov"
#: locale/programs/charmap.c:1003 locale/programs/repertoire.c:432
msgid "hexadecimal range format should use only capital characters"
msgstr "hexadecimálny formát rozsahu by mal používať iba veľké písmená"
#: locale/programs/charmap.c:1021
#, c-format
msgid "<%s> and <%s> are illegal names for range"
msgstr "<%s> and <%s> sú neprípustné názvy pre rozsah"
#: locale/programs/charmap.c:1027
msgid "upper limit in range is not higher then lower limit"
msgstr "horný limit rozsahu nie je väčší ako dolný"
#: locale/programs/charmap.c:1085
msgid "resulting bytes for range not representable."
msgstr "výsledné bajty rozsahu nie sú zobraziteľné"
#: locale/programs/ld-address.c:134 locale/programs/ld-collate.c:1534
#: locale/programs/ld-ctype.c:421 locale/programs/ld-identification.c:134
#: locale/programs/ld-measurement.c:95 locale/programs/ld-messages.c:98
#: locale/programs/ld-monetary.c:194 locale/programs/ld-name.c:95
#: locale/programs/ld-numeric.c:99 locale/programs/ld-paper.c:92
#: locale/programs/ld-telephone.c:95 locale/programs/ld-time.c:160
#, c-format
msgid "No definition for %s category found"
msgstr "Nebola nájdená definícia kategórie %s"
#: locale/programs/ld-address.c:145 locale/programs/ld-address.c:183
#: locale/programs/ld-address.c:201 locale/programs/ld-address.c:228
#: locale/programs/ld-address.c:290 locale/programs/ld-address.c:309
#: locale/programs/ld-address.c:322 locale/programs/ld-identification.c:147
#: locale/programs/ld-measurement.c:106 locale/programs/ld-monetary.c:206
#: locale/programs/ld-monetary.c:250 locale/programs/ld-monetary.c:266
#: locale/programs/ld-monetary.c:278 locale/programs/ld-name.c:106
#: locale/programs/ld-name.c:143 locale/programs/ld-numeric.c:113
#: locale/programs/ld-numeric.c:127 locale/programs/ld-paper.c:103
#: locale/programs/ld-paper.c:112 locale/programs/ld-telephone.c:106
#: locale/programs/ld-telephone.c:163 locale/programs/ld-time.c:176
#: locale/programs/ld-time.c:197
#, c-format
msgid "%s: field `%s' not defined"
msgstr "%s: pole `%s' nie je definované"
#: locale/programs/ld-address.c:157 locale/programs/ld-address.c:209
#: locale/programs/ld-address.c:235 locale/programs/ld-address.c:265
#: locale/programs/ld-name.c:118 locale/programs/ld-telephone.c:118
#, c-format
msgid "%s: field `%s' must not be empty"
msgstr "%s: pole `%s' nesmie byť prázdne"
#: locale/programs/ld-address.c:169
#, c-format
msgid "%s: invalid escape `%%%c' sequence in field `%s'"
msgstr "%s: neprípustná escape `%%%c' sekvencia v poli `%s'"
#: locale/programs/ld-address.c:220
#, c-format
msgid "%s: terminology language code `%s' not defined"
msgstr "%s: kód jazyka terminológie `%s' nie je definovaný"
#: locale/programs/ld-address.c:247 locale/programs/ld-address.c:276
#, c-format
msgid "%s: language abbreviation `%s' not defined"
msgstr "%s: skratka jazyka `%s' nie je definovaná"
#: locale/programs/ld-address.c:254 locale/programs/ld-address.c:282
#: locale/programs/ld-address.c:316 locale/programs/ld-address.c:328
#, c-format
msgid "%s: `%s' value does not match `%s' value"
msgstr "%s: hodnota `%s' nezodpovedá hodnote `%s'"
#: locale/programs/ld-address.c:301
#, c-format
msgid "%s: numeric country code `%d' not valid"
msgstr "%s: číselný kód krajiny `%d' nie je platný"
#: locale/programs/ld-address.c:497 locale/programs/ld-address.c:534
#: locale/programs/ld-address.c:572 locale/programs/ld-ctype.c:2601
#: locale/programs/ld-identification.c:365
#: locale/programs/ld-measurement.c:222 locale/programs/ld-messages.c:302
#: locale/programs/ld-monetary.c:700 locale/programs/ld-monetary.c:735
#: locale/programs/ld-monetary.c:776 locale/programs/ld-name.c:281
#: locale/programs/ld-numeric.c:264 locale/programs/ld-paper.c:225
#: locale/programs/ld-telephone.c:289 locale/programs/ld-time.c:1108
#: locale/programs/ld-time.c:1150
#, c-format
msgid "%s: field `%s' declared more than once"
msgstr "%s: pole `%s' deklarované viac ako raz"
#: locale/programs/ld-address.c:501 locale/programs/ld-address.c:539
#: locale/programs/ld-identification.c:369 locale/programs/ld-messages.c:312
#: locale/programs/ld-monetary.c:704 locale/programs/ld-monetary.c:739
#: locale/programs/ld-name.c:285 locale/programs/ld-numeric.c:268
#: locale/programs/ld-telephone.c:293 locale/programs/ld-time.c:1002
#: locale/programs/ld-time.c:1071 locale/programs/ld-time.c:1113
#, c-format
msgid "%s: unknown character in field `%s'"
msgstr "%s: neznámy znak v poli `%s'"
#: locale/programs/ld-address.c:586 locale/programs/ld-collate.c:3800
#: locale/programs/ld-ctype.c:2974 locale/programs/ld-identification.c:450
#: locale/programs/ld-measurement.c:236 locale/programs/ld-messages.c:331
#: locale/programs/ld-monetary.c:940 locale/programs/ld-name.c:306
#: locale/programs/ld-numeric.c:374 locale/programs/ld-paper.c:240
#: locale/programs/ld-telephone.c:312 locale/programs/ld-time.c:1201
#, c-format
msgid "%s: incomplete `END' line"
msgstr "%s: nekompletný riadok `END'"
#: locale/programs/ld-address.c:589 locale/programs/ld-collate.c:2653
#: locale/programs/ld-collate.c:3802 locale/programs/ld-ctype.c:2228
#: locale/programs/ld-ctype.c:2977 locale/programs/ld-identification.c:453
#: locale/programs/ld-measurement.c:239 locale/programs/ld-messages.c:333
#: locale/programs/ld-monetary.c:942 locale/programs/ld-name.c:308
#: locale/programs/ld-numeric.c:376 locale/programs/ld-paper.c:242
#: locale/programs/ld-telephone.c:314 locale/programs/ld-time.c:1203
#, c-format
msgid "%1$s: definition does not end with `END %1$s'"
msgstr "%1$s: Definícia nekončí `END %1$s'"
#: locale/programs/ld-address.c:596 locale/programs/ld-collate.c:523
#: locale/programs/ld-collate.c:575 locale/programs/ld-collate.c:871
#: locale/programs/ld-collate.c:884 locale/programs/ld-collate.c:2640
#: locale/programs/ld-collate.c:3809 locale/programs/ld-ctype.c:1956
#: locale/programs/ld-ctype.c:2215 locale/programs/ld-ctype.c:2799
#: locale/programs/ld-ctype.c:2985 locale/programs/ld-identification.c:460
#: locale/programs/ld-measurement.c:246 locale/programs/ld-messages.c:340
#: locale/programs/ld-monetary.c:949 locale/programs/ld-name.c:315
#: locale/programs/ld-numeric.c:383 locale/programs/ld-paper.c:249
#: locale/programs/ld-telephone.c:321 locale/programs/ld-time.c:1210
#, c-format
msgid "%s: syntax error"
msgstr "%s: chyba syntaxe"
#: locale/programs/ld-collate.c:398
#, c-format
msgid "`%.*s' already defined in charmap"
msgstr "`%.*s' bol už definovaný v znakovej mape"
#: locale/programs/ld-collate.c:407
#, c-format
msgid "`%.*s' already defined in repertoire"
msgstr "`%.*s' bol už definovaný v repertoári"
#: locale/programs/ld-collate.c:414
#, c-format
msgid "`%.*s' already defined as collating symbol"
msgstr "`%.*s' bol už definovaný ako symbol triedenia"
#: locale/programs/ld-collate.c:421
#, c-format
msgid "`%.*s' already defined as collating element"
msgstr "`%.*s' bol už definovaný ako element triedenia"
#: locale/programs/ld-collate.c:452 locale/programs/ld-collate.c:478
#, c-format
msgid "%s: `forward' and `backward' are mutually excluding each other"
msgstr "%s: `forward' a `backward' sa navzájom vylučujú"
#: locale/programs/ld-collate.c:462 locale/programs/ld-collate.c:488
#: locale/programs/ld-collate.c:504
#, c-format
msgid "%s: `%s' mentioned more than once in definition of weight %d"
msgstr "%s: `%s' spomenuté viac ako raz v definícii váhy %d"
#: locale/programs/ld-collate.c:560
#, c-format
msgid "%s: too many rules; first entry only had %d"
msgstr "%s: priveľa pravidiel; prvý záznam mal iba %d"
#: locale/programs/ld-collate.c:596
#, c-format
msgid "%s: not enough sorting rules"
msgstr "%s: nedostatočný počet pravidiel triedenia"
#: locale/programs/ld-collate.c:761
#, c-format
msgid "%s: empty weight string not allowed"
msgstr "%s: prázdny reťazec váhy nie je povolený"
#: locale/programs/ld-collate.c:856
#, c-format
msgid "%s: weights must use the same ellipsis symbol as the name"
msgstr "%s: váhy musia ako názov použiť rovnaký symbol pokračovania"
#: locale/programs/ld-collate.c:912
#, c-format
msgid "%s: too many values"
msgstr "%s: priveľa hodnôt"
#: locale/programs/ld-collate.c:1031 locale/programs/ld-collate.c:1206
#, c-format
msgid "order for `%.*s' already defined at %s:%Zu"
msgstr "poradie pre `%.*s' je už definované na %s:%Zu"
#: locale/programs/ld-collate.c:1081
#, c-format
msgid "%s: the start and the end symbol of a range must stand for characters"
msgstr "%s: počiatočný a koncový symbol rozsahu musia zastupovať znaky"
#: locale/programs/ld-collate.c:1108
#, c-format
msgid "%s: byte sequences of first and last character must have the same length"
msgstr "%s: bajtové sekvencie prvého a posledného znaku musia mať rovnakú dĺžku"
#: locale/programs/ld-collate.c:1150
#, c-format
msgid "%s: byte sequence of first character of sequence is not lower than that of the last character"
msgstr "%s: poradie bajtu prvého znaku sekvencie nie je menšie ako posledného"
#: locale/programs/ld-collate.c:1275
#, c-format
msgid "%s: symbolic range ellipsis must not directly follow `order_start'"
msgstr "%s: pokračovanie symbolického rozsahu nesmie priamo nasledoť `order_start'"
#: locale/programs/ld-collate.c:1279
#, c-format
msgid "%s: symbolic range ellipsis must not be directly followed by `order_end'"
msgstr "%s: pokračovanie symbolického rozsahu nesmie byť priamo nasledované `order_end'"
#: locale/programs/ld-collate.c:1299 locale/programs/ld-ctype.c:1476
#, c-format
msgid "`%s' and `%.*s' are not valid names for symbolic range"
msgstr "`%s' a `%.*s' sú neprípustné názvy pre symbolický rozsah"
#: locale/programs/ld-collate.c:1348 locale/programs/ld-collate.c:3737
#, c-format
msgid "%s: order for `%.*s' already defined at %s:%Zu"
msgstr "%s: poradie pre `%.*s' je už definované na %s:%Zu"
#: locale/programs/ld-collate.c:1357
#, c-format
msgid "%s: `%s' must be a character"
msgstr "%s: `%s' musí byť znak"
#: locale/programs/ld-collate.c:1550
#, c-format
msgid "%s: `position' must be used for a specific level in all sections or none"
msgstr "%s: `position' musí byť pre danú úroveň použitá vo všetkých sekciách, alebo v žiadnej"
#: locale/programs/ld-collate.c:1575
#, c-format
msgid "symbol `%s' not defined"
msgstr "symbol `%s' nie je definovaný"
#: locale/programs/ld-collate.c:1651 locale/programs/ld-collate.c:1757
#, c-format
msgid "symbol `%s' has the same encoding as"
msgstr "symbol `%s' má rovnaké kódovanie ako"
#: locale/programs/ld-collate.c:1655 locale/programs/ld-collate.c:1761
#, c-format
msgid "symbol `%s'"
msgstr "symbol `%s'"
#: locale/programs/ld-collate.c:1803
msgid "no definition of `UNDEFINED'"
msgstr "neexistuje definícia pre `UNDEFINED'"
#: locale/programs/ld-collate.c:1832
msgid "too many errors; giving up"
msgstr "príliš veľa chýb; vzdávam to"
#: locale/programs/ld-collate.c:2735
#, c-format
msgid "%s: duplicate definition of `%s'"
msgstr "%s: duplicitná definícia `%s'"
#: locale/programs/ld-collate.c:2771
#, c-format
msgid "%s: duplicate declaration of section `%s'"
msgstr "%s: duplicitná deklarácia sekcie `%s'"
#: locale/programs/ld-collate.c:2910
#, c-format
msgid "%s: unknown character in collating symbol name"
msgstr "%s: neznámy znak v názve symbolu triedenia"
#: locale/programs/ld-collate.c:3042
#, c-format
msgid "%s: unknown character in equivalent definition name"
msgstr "%s: neznámy znak v názve ekvivalentnej definície"
#: locale/programs/ld-collate.c:3055
#, c-format
msgid "%s: unknown character in equivalent definition value"
msgstr "%s: neznámy znak v hodnote ekvivalentnej definície"
#: locale/programs/ld-collate.c:3065
#, c-format
msgid "%s: unknown symbol `%s' in equivalent definition"
msgstr "%s: neznámy symbol `%s' v ekvivalentnej definícii"
#: locale/programs/ld-collate.c:3074
msgid "error while adding equivalent collating symbol"
msgstr "chyba pri pridávaní ekvivalentného symbolu triedenia"
#: locale/programs/ld-collate.c:3104
#, c-format
msgid "duplicate definition of script `%s'"
msgstr "duplicitná definícia skriptu `%s'"
#: locale/programs/ld-collate.c:3152
#, c-format
msgid "%s: unknown section name `%s'"
msgstr "%s: neznámy názov sekcie `%s'"
#: locale/programs/ld-collate.c:3180
#, c-format
msgid "%s: multiple order definitions for section `%s'"
msgstr "%s: viacnásobná definícia poradia pre sekciu `%s'"
#: locale/programs/ld-collate.c:3205
#, c-format
msgid "%s: invalid number of sorting rules"
msgstr "%s: chybný počet pravidiel triedenia"
#: locale/programs/ld-collate.c:3232
#, c-format
msgid "%s: multiple order definitions for unnamed section"
msgstr "%s: viacnásobná definícia poradia pre sekciu bez mena"
#: locale/programs/ld-collate.c:3286 locale/programs/ld-collate.c:3414
#: locale/programs/ld-collate.c:3778
#, c-format
msgid "%s: missing `order_end' keyword"
msgstr "%s: chýbajúce kľúčové slovo `order_end'"
#: locale/programs/ld-collate.c:3347
#, c-format
msgid "%s: order for collating symbol %.*s not yet defined"
msgstr "%s: poradie pre symbol triedenia `%.*s' ešte nebolo definované"
#: locale/programs/ld-collate.c:3365
#, c-format
msgid "%s: order for collating element %.*s not yet defined"
msgstr "%s: poradie pre element triedenia `%.*s' ešte nebolo definované"
#: locale/programs/ld-collate.c:3376
#, c-format
msgid "%s: cannot reorder after %.*s: symbol not known"
msgstr "%s: nie je možné preradiť za %.*s: neznámy symbol"
#: locale/programs/ld-collate.c:3428 locale/programs/ld-collate.c:3790
#, c-format
msgid "%s: missing `reorder-end' keyword"
msgstr "%s: chýbajúce kľúčové slovo `reorder-end'"
#: locale/programs/ld-collate.c:3462 locale/programs/ld-collate.c:3662
#, c-format
msgid "%s: section `%.*s' not known"
msgstr "%s: neznáma sekcia `%.*s'"
#: locale/programs/ld-collate.c:3527
#, c-format
msgid "%s: bad symbol <%.*s>"
msgstr "%s: zlý symbol <%.*s>"
#: locale/programs/ld-collate.c:3725
#, c-format
msgid "%s: cannot have `%s' as end of ellipsis range"
msgstr "%s: `%s' nemôže byť koncovým znakom rozsahu pokračovania"
#: locale/programs/ld-collate.c:3774
#, c-format
msgid "%s: empty category description not allowed"
msgstr "%s: prázdny popis kategórie nie je povolený"
#: locale/programs/ld-collate.c:3793
#, c-format
msgid "%s: missing `reorder-sections-end' keyword"
msgstr "%s: chýbajúce kľúčové slovo `reorder-sections-end'"
#: locale/programs/ld-ctype.c:440
msgid "No character set name specified in charmap"
msgstr "V znakovej mape nie je zadaný názov znakovej sady"
#: locale/programs/ld-ctype.c:469
#, c-format
msgid "character L'\\u%0*x' in class `%s' must be in class `%s'"
msgstr "znak L'\\u%0*x' v triede `%s' musí byť v triede `%s'"
#: locale/programs/ld-ctype.c:484
#, c-format
msgid "character L'\\u%0*x' in class `%s' must not be in class `%s'"
msgstr "znak L'\\u%0*x' v triede `%s' nesmie byť v triede `%s'"
#: locale/programs/ld-ctype.c:498 locale/programs/ld-ctype.c:556
#, c-format
msgid "internal error in %s, line %u"
msgstr "vnútorná chyba %s na riadku %u"
#: locale/programs/ld-ctype.c:527
#, c-format
msgid "character '%s' in class `%s' must be in class `%s'"
msgstr "znak '%s' v triede `%s' musí byť v triede `%s'"
#: locale/programs/ld-ctype.c:543
#, c-format
msgid "character '%s' in class `%s' must not be in class `%s'"
msgstr "znak '%s' v triede `%s' nesmie byť v triede `%s'"
#: locale/programs/ld-ctype.c:573 locale/programs/ld-ctype.c:611
#, c-format
msgid "<SP> character not in class `%s'"
msgstr "<SP> znak nie je v triede `%s'"
#: locale/programs/ld-ctype.c:585 locale/programs/ld-ctype.c:622
#, c-format
msgid "<SP> character must not be in class `%s'"
msgstr "<SP> znak nesmie byť v triede `%s'"
#: locale/programs/ld-ctype.c:600
msgid "character <SP> not defined in character map"
msgstr "znak <SP> nie je definovaný v znakovej sade"
#: locale/programs/ld-ctype.c:714
msgid "`digit' category has not entries in groups of ten"
msgstr "kategória `digit' neobsahuje záznamy v skupinách po desiatich"
#: locale/programs/ld-ctype.c:763
msgid "no input digits defined and none of the standard names in the charmap"
msgstr "neboli definované žiadne vstupné číslice a v znakovej mape nie je žiadne zo štandardných mien"
#: locale/programs/ld-ctype.c:828
msgid "not all characters used in `outdigit' are available in the charmap"
msgstr "nie všetky znaky použité v `outdigit' sú dostupné v znakovej mape"
#: locale/programs/ld-ctype.c:845
msgid "not all characters used in `outdigit' are available in the repertoire"
msgstr "nie všetky znaky použité v `outdigit' sú dostupné v repertoári"
#: locale/programs/ld-ctype.c:1244
#, c-format
msgid "character class `%s' already defined"
msgstr "trieda znakov `%s' je už definovaná"
#: locale/programs/ld-ctype.c:1250
#, c-format
msgid "implementation limit: no more than %Zd character classes allowed"
msgstr "limit implementácie: maximálne množstvo tried znakov je %Zd"
#: locale/programs/ld-ctype.c:1276
#, c-format
msgid "character map `%s' already defined"
msgstr "znaková sada `%s' je už definovaná"
#: locale/programs/ld-ctype.c:1282
#, c-format
msgid "implementation limit: no more than %d character maps allowed"
msgstr "limit implementácie: maximálne množstvo sád znakov je %d"
#: locale/programs/ld-ctype.c:1547 locale/programs/ld-ctype.c:1672
#: locale/programs/ld-ctype.c:1778 locale/programs/ld-ctype.c:2464
#: locale/programs/ld-ctype.c:3460
#, c-format
msgid "%s: field `%s' does not contain exactly ten entries"
msgstr "%s: pole `%s' neobsahuje presne desať položiek"
#: locale/programs/ld-ctype.c:1575 locale/programs/ld-ctype.c:2146
#, c-format
msgid "to-value <U%0*X> of range is smaller than from-value <U%0*X>"
msgstr "to-value <U%0*X> rozsahu je menšia ako from-value <U%0*X>"
#: locale/programs/ld-ctype.c:1702
msgid "start and end character sequence of range must have the same length"
msgstr "úvodná a koncová znaková sekvencia rozsahu musia mať rovnakú dĺžku"
#: locale/programs/ld-ctype.c:1709
msgid "to-value character sequence is smaller than from-value sequence"
msgstr "to-value sekvencia znakov je menšia ako sekvencia from-value"
#: locale/programs/ld-ctype.c:2066 locale/programs/ld-ctype.c:2117
msgid "premature end of `translit_ignore' definition"
msgstr "predčasný koniec definície `translit_ignore'"
#: locale/programs/ld-ctype.c:2072 locale/programs/ld-ctype.c:2123
#: locale/programs/ld-ctype.c:2165
msgid "syntax error"
msgstr "chyba syntaxe"
#: locale/programs/ld-ctype.c:2296
#, c-format
msgid "%s: syntax error in definition of new character class"
msgstr "%s: chyba syntaxe v definícii novej triedy znakov"
#: locale/programs/ld-ctype.c:2311
#, c-format
msgid "%s: syntax error in definition of new character map"
msgstr "%s: chyba syntaxe v definícii novej znakovej mapy"
#: locale/programs/ld-ctype.c:2486
msgid "ellipsis range must be marked by two operands of same type"
msgstr "rozsah pokračovania musí byť označený dvomi operandami rovnakého typu"
#: locale/programs/ld-ctype.c:2495
msgid "with symbolic name range values the absolute ellipsis `...' must not be used"
msgstr "v symbolickom rozsahu hodnôt nesmie byť použité absolútne pokračovanie `...'"
#: locale/programs/ld-ctype.c:2510
msgid "with UCS range values one must use the hexadecimal symbolic ellipsis `..'"
msgstr "v rozsahu hodnôt UCS treba použiť hexadecimálne symbolické pokračovanie `..'"
#: locale/programs/ld-ctype.c:2524
msgid "with character code range values one must use the absolute ellipsis `...'"
msgstr "v rozsahu hodnôt kódov znakov treba použiť absolútne pokračovanie `...'"
#: locale/programs/ld-ctype.c:2675
#, c-format
msgid "duplicated definition for mapping `%s'"
msgstr "duplicitná definícia mapovania `%s'"
#: locale/programs/ld-ctype.c:2761 locale/programs/ld-ctype.c:2905
#, c-format
msgid "%s: `translit_start' section does not end with `translit_end'"
msgstr "%s: sekcia `translit_start' nekončí `translit_end'"
#: locale/programs/ld-ctype.c:2856
#, c-format
msgid "%s: duplicate `default_missing' definition"
msgstr "%s: duplicitná definícia `default_missing'"
#: locale/programs/ld-ctype.c:2861
msgid "previous definition was here"
msgstr "predchádzajúca definícia bola tu"
#: locale/programs/ld-ctype.c:2883
#, c-format
msgid "%s: no representable `default_missing' definition found"
msgstr "%s: nenájdená zobraziteľná definícia `default_missing'"
#: locale/programs/ld-ctype.c:3036
#, c-format
msgid "%s: character `%s' not defined in charmap while needed as default value"
msgstr "%s: znak `%s' nie je definovaný v mape znakov a je potrebný ako implicitná hodnota"
#: locale/programs/ld-ctype.c:3041 locale/programs/ld-ctype.c:3125
#: locale/programs/ld-ctype.c:3145 locale/programs/ld-ctype.c:3166
#: locale/programs/ld-ctype.c:3187 locale/programs/ld-ctype.c:3208
#: locale/programs/ld-ctype.c:3229 locale/programs/ld-ctype.c:3269
#: locale/programs/ld-ctype.c:3290 locale/programs/ld-ctype.c:3357
#, c-format
msgid "%s: character `%s' in charmap not representable with one byte"
msgstr "%s: znak `%s' v znakovej mape nie je vyjadriteľný jedným bajtom"
#: locale/programs/ld-ctype.c:3120 locale/programs/ld-ctype.c:3140
#: locale/programs/ld-ctype.c:3182 locale/programs/ld-ctype.c:3203
#: locale/programs/ld-ctype.c:3224 locale/programs/ld-ctype.c:3264
#: locale/programs/ld-ctype.c:3285 locale/programs/ld-ctype.c:3352
#: locale/programs/ld-ctype.c:3394 locale/programs/ld-ctype.c:3419
#, c-format
msgid "%s: character `%s' not defined while needed as default value"
msgstr "%s: znak `%s' nie je definovaný a je potrebný ako implicitná hodnota"
#: locale/programs/ld-ctype.c:3161
#, c-format
msgid "character `%s' not defined while needed as default value"
msgstr "znak `%s' nie je definovaný a je potrebný ako implicitná hodnota"
#: locale/programs/ld-ctype.c:3401 locale/programs/ld-ctype.c:3426
#, c-format
msgid "%s: character `%s' needed as default value not representable with one byte"
msgstr "%s: znak `%s' je potrebný ako prednastavená hodnota nevyjadriteľná jedným bajtom"
#: locale/programs/ld-ctype.c:3481
msgid "no output digits defined and none of the standard names in the charmap"
msgstr "neboli definované žiadne výstupné číslice a v znakovej mape nie je žiadne zo štandardných mien"
#: locale/programs/ld-ctype.c:3772
#, c-format
msgid "%s: transliteration data from locale `%s' not available"
msgstr "%s: transliteračné údaje prostredia `%s' nie sú dostupné"
#: locale/programs/ld-ctype.c:3868
#, c-format
msgid "%s: table for class \"%s\": %lu bytes\n"
msgstr "%s: tabuľka triedy \"%s\": %lu bajtov\n"
#: locale/programs/ld-ctype.c:3937
#, c-format
msgid "%s: table for map \"%s\": %lu bytes\n"
msgstr "%s: tabuľka mapy \"%s\": %lu bajtov\n"
#: locale/programs/ld-ctype.c:4070
#, c-format
msgid "%s: table for width: %lu bytes\n"
msgstr "%s: tabuľka šírky: %lu bajtov\n"
#: locale/programs/ld-identification.c:171
#, c-format
msgid "%s: no identification for category `%s'"
msgstr "%s: kategória `%s' nemá identifikáciu"
#: locale/programs/ld-identification.c:436
#, c-format
msgid "%s: duplicate category version definition"
msgstr "%s: duplicitná definícia verzie kategórie"
#: locale/programs/ld-measurement.c:114
#, c-format
msgid "%s: invalid value for field `%s'"
msgstr "%s: neprípustná hodnota poľa `%s'"
#: locale/programs/ld-messages.c:115 locale/programs/ld-messages.c:149
#, c-format
msgid "%s: field `%s' undefined"
msgstr "%s: pole `%s' nedefinované"
#: locale/programs/ld-messages.c:122 locale/programs/ld-messages.c:156
#, c-format
msgid "%s: value for field `%s' must not be an empty string"
msgstr "%s: hodnota poľa `%s' nesmie byť prázdny reťazec"
#: locale/programs/ld-messages.c:138 locale/programs/ld-messages.c:172
#, c-format
msgid "%s: no correct regular expression for field `%s': %s"
msgstr "%s: pre pole `%s' neexistuje korektný regulérny výraz: %s"
#: locale/programs/ld-monetary.c:224
#, c-format
msgid "%s: value of field `int_curr_symbol' has wrong length"
msgstr "%s: hodnota poľa `int_curr_symbol' má chybnú dĺžku"
#: locale/programs/ld-monetary.c:237
#, c-format
msgid "%s: value of field `int_curr_symbol' does not correspond to a valid name in ISO 4217"
msgstr "%s: hodnota poľa `int_curr_symbol' nezodpovedá platnému názvu v ISO 4217"
#: locale/programs/ld-monetary.c:256 locale/programs/ld-numeric.c:119
#, c-format
msgid "%s: value for field `%s' must not be the empty string"
msgstr "%s: hodnota poľa `%s' nesmie byť prázdny reťazec"
#: locale/programs/ld-monetary.c:284 locale/programs/ld-monetary.c:314
#, c-format
msgid "%s: value for field `%s' must be in range %d...%d"
msgstr "%s: hodnota poľa `%s' musí byť z rozsahu %d...%d"
#: locale/programs/ld-monetary.c:746 locale/programs/ld-numeric.c:275
#, c-format
msgid "%s: value for field `%s' must be a single character"
msgstr "%s: hodnota poľa `%s' musí byť jeden znak"
#: locale/programs/ld-monetary.c:843 locale/programs/ld-numeric.c:319
#, c-format
msgid "%s: `-1' must be last entry in `%s' field"
msgstr "%s: `-1' musí byť posledným záznamom v poli `%s'"
#: locale/programs/ld-monetary.c:865 locale/programs/ld-numeric.c:340
#, c-format
msgid "%s: values for field `%s' must be smaller than 127"
msgstr "%s: hodnoty poľa `%s' musia byť menšie ako 127"
#: locale/programs/ld-monetary.c:908
msgid "conversion rate value cannot be zero"
msgstr "konverzný pomer nemôže byť nula"
#: locale/programs/ld-name.c:130 locale/programs/ld-telephone.c:127
#: locale/programs/ld-telephone.c:150
#, c-format
msgid "%s: invalid escape sequence in field `%s'"
msgstr "%s: chybná escape-sekvencia v poli `%s'"
#: locale/programs/ld-time.c:248
#, c-format
msgid "%s: direction flag in string %Zd in `era' field is not '+' nor '-'"
msgstr "%s: príznak smeru v reťazci %Zd poľa `era' nie je '+' ani '-'"
#: locale/programs/ld-time.c:259
#, c-format
msgid "%s: direction flag in string %Zd in `era' field is not a single character"
msgstr "%s: príznak smeru v reťazci %Zd poľa `era' nie je jeden znak"
#: locale/programs/ld-time.c:272
#, c-format
msgid "%s: invalid number for offset in string %Zd in `era' field"
msgstr "%s: neprípustné číslo pre posunutie v reťazci %Zd poľa `era'"
#: locale/programs/ld-time.c:280
#, c-format
msgid "%s: garbage at end of offset value in string %Zd in `era' field"
msgstr "%s: smetie za koncom hodnoty posunutia v reťazci %Zd poľa `era'"
#: locale/programs/ld-time.c:331
#, c-format
msgid "%s: invalid starting date in string %Zd in `era' field"
msgstr "%s: neprípustný počiatočný dátum v reťazci %Zd poľa `era'"
#: locale/programs/ld-time.c:340
#, c-format
msgid "%s: garbage at end of starting date in string %Zd in `era' field "
msgstr "%s: smetie za koncom počiatočného dátumu v reťazci %Zd poľa `era' "
#: locale/programs/ld-time.c:359
#, c-format
msgid "%s: starting date is invalid in string %Zd in `era' field"
msgstr "%s: neprípustný počiatočný dátum v reťazci %Zd v poli `era'"
#: locale/programs/ld-time.c:408
#, c-format
msgid "%s: invalid stopping date in string %Zd in `era' field"
msgstr "%s: neprípustný koncový dátum v reťazci %Zd poľa `era'"
#: locale/programs/ld-time.c:417
#, c-format
msgid "%s: garbage at end of stopping date in string %Zd in `era' field"
msgstr "%s: smetie za koncom koncového dátumu v reťazci %Zd poľa `era'"
#: locale/programs/ld-time.c:436
#, c-format
msgid "%s: stopping date is invalid in string %Zd in `era' field"
msgstr "%s: neprípustný koncový dátum v reťazci %Zd v poli `era'"
#: locale/programs/ld-time.c:445
#, c-format
msgid "%s: missing era name in string %Zd in `era' field"
msgstr "%s: chýba meno éry v reťazci %Zd v poli `era'"
#: locale/programs/ld-time.c:457
#, c-format
msgid "%s: missing era format in string %Zd in `era' field"
msgstr "%s: chýba formát éry v reťazci %Zd v poli `era'"
#: locale/programs/ld-time.c:486
#, c-format
msgid "%s: third operand for value of field `%s' must not be larger than %d"
msgstr "%s: tretí operand hodnoty poľa `%s' nesmie byť väčší ako %d"
#: locale/programs/ld-time.c:494 locale/programs/ld-time.c:502
#, c-format
msgid "%s: values of field `%s' must not be larger than %d"
msgstr "%s: hodnoty poľa `%s' nesmú byť väčšie ako %d"
#: locale/programs/ld-time.c:510
#, c-format
msgid "%s: values for field `%s' must not be larger than %d"
msgstr "%s: hodnoty poľa `%s' nesmú byť väčšie ako %d"
#: locale/programs/ld-time.c:986
#, c-format
msgid "%s: too few values for field `%s'"
msgstr "%s: príliš málo hodnôt poľa `%s'"
#: locale/programs/ld-time.c:1031
msgid "extra trailing semicolon"
msgstr "prebytočná koncová bodkočiarka"
#: locale/programs/ld-time.c:1034
#, c-format
msgid "%s: too many values for field `%s'"
msgstr "%s: priveľa hodnôt poľa `%s'"
#: locale/programs/linereader.c:130
msgid "trailing garbage at end of line"
msgstr "smetie na konci riadku"
#: locale/programs/linereader.c:304
msgid "garbage at end of number"
msgstr "smetie za koncom čísla"
#: locale/programs/linereader.c:416
msgid "garbage at end of character code specification"
msgstr "smetie za koncom špecifikácie kódu znaku"
#: locale/programs/linereader.c:502
msgid "unterminated symbolic name"
msgstr "neukončené symbolické meno"
#: locale/programs/linereader.c:566 catgets/gencat.c:1195
msgid "invalid escape sequence"
msgstr "neprípustná escape-sekvencia"
#: locale/programs/linereader.c:629
msgid "illegal escape sequence at end of string"
msgstr "chybná escape-sekvencia na konci reťazca"
#: locale/programs/linereader.c:633 locale/programs/linereader.c:861
msgid "unterminated string"
msgstr "neukončený reťazec"
#: locale/programs/linereader.c:675
msgid "non-symbolic character value should not be used"
msgstr "nesymbolické hodnoty znakov by nemali byť používané"
#: locale/programs/linereader.c:822
#, c-format
msgid "symbol `%.*s' not in charmap"
msgstr "symbol `%.*s' nie je v mape znakov"
#: locale/programs/linereader.c:843
#, c-format
msgid "symbol `%.*s' not in repertoire map"
msgstr "symbol `%.*s' nie je v mape repertoáru"
#: locale/programs/locale.c:75
msgid "System information:"
msgstr "Systémové informácie:"
#: locale/programs/locale.c:77
msgid "Write names of available locales"
msgstr "Vypísať názvy dostupných národných prostredí"
#: locale/programs/locale.c:79
msgid "Write names of available charmaps"
msgstr "Vypísať názvy dostupných znakových sád"
#: locale/programs/locale.c:80
msgid "Modify output format:"
msgstr "Modifikovať výstupný formát:"
#: locale/programs/locale.c:81
msgid "Write names of selected categories"
msgstr "Vypísať názvy vybraných kategórií"
#: locale/programs/locale.c:82
msgid "Write names of selected keywords"
msgstr "Vypísať názvy vybraných kľúčových slov"
#: locale/programs/locale.c:83
msgid "Print more information"
msgstr "Vypisovať viac informácií"
#: locale/programs/locale.c:88
msgid "Get locale-specific information."
msgstr "Získať informáciu špecifickú pre národné prostredie."
#: locale/programs/locale.c:91
msgid ""
"NAME\n"
"[-a|-m]"
msgstr ""
"NÁZOV\n"
"[-a|-m]"
#: locale/programs/locale.c:195
msgid "Cannot set LC_CTYPE to default locale"
msgstr "Nepodarilo sa nastaviť LC_CTYPE na predvolené národné prostredie"
#: locale/programs/locale.c:197
msgid "Cannot set LC_MESSAGES to default locale"
msgstr "Nepodarilo sa nastaviť LC_MESSAGES na predvolené národné prostredie"
#: locale/programs/locale.c:210
msgid "Cannot set LC_COLLATE to default locale"
msgstr "Nepodarilo sa nastaviť LC_COLLATE na predvolené národné prostredie"
#: locale/programs/locale.c:226
msgid "Cannot set LC_ALL to default locale"
msgstr "Nepodarilo sa nastaviť LC_ALL na predvolené národné prostredie"
#: locale/programs/locale.c:517
msgid "while preparing output"
msgstr "počas prípravy výstupu"
#: locale/programs/localedef.c:121
msgid "Input Files:"
msgstr "Vstupné súbory:"
#: locale/programs/localedef.c:123
msgid "Symbolic character names defined in FILE"
msgstr "Symbolické názvy znakov sú definované v SÚBORe"
#: locale/programs/localedef.c:124
msgid "Source definitions are found in FILE"
msgstr "Zdrojové definície sa nachádzajú v SÚBORe"
#: locale/programs/localedef.c:126
msgid "FILE contains mapping from symbolic names to UCS4 values"
msgstr "SÚBOR obsahuje mapovanie symbolických názvov na UCS4 hodnoty"
#: locale/programs/localedef.c:130
msgid "Create output even if warning messages were issued"
msgstr "Vytvoriť výstupný súbor aj pri výskyte varovaní"
#: locale/programs/localedef.c:131
msgid "Create old-style tables"
msgstr "Vytvoriť tabuľky na starý spôsob"
#: locale/programs/localedef.c:132
msgid "Optional output file prefix"
msgstr "Voliteľný prefix výstupného súboru"
#: locale/programs/localedef.c:133
msgid "Be strictly POSIX conform"
msgstr "Presný súlad s POSIX"
#: locale/programs/localedef.c:135
msgid "Suppress warnings and information messages"
msgstr "Potlačiť varovné a informačné správy"
#: locale/programs/localedef.c:136
msgid "Print more messages"
msgstr "Vypísať viac správ"
#: locale/programs/localedef.c:137
msgid "Archive control:"
msgstr "Práca s archívom:"
#: locale/programs/localedef.c:139
msgid "Don't add new data to archive"
msgstr "Nepridávať nové dáta do archívu"
#: locale/programs/localedef.c:141
msgid "Add locales named by parameters to archive"
msgstr "Pridať národné prostredia pomenované podľa parametrov do archívu"
#: locale/programs/localedef.c:142
msgid "Replace existing archive content"
msgstr "Nahradiť existujúci obsah archívu"
#: locale/programs/localedef.c:144
msgid "Remove locales named by parameters from archive"
msgstr "Odstrániť národné prostredia pomenované podľa parametrov z archívu"
#: locale/programs/localedef.c:145
msgid "List content of archive"
msgstr "Vypísať obsah archívu"
#: locale/programs/localedef.c:147
msgid "locale.alias file to consult when making archive"
msgstr "súbor locale.alias, aby sa zistilo, kedy vytvárať archív"
#: locale/programs/localedef.c:152
msgid "Compile locale specification"
msgstr "Kompilácia špecifikácie národného prostredia"
#: locale/programs/localedef.c:155
msgid ""
"NAME\n"
"[--add-to-archive|--delete-from-archive] FILE...\n"
"--list-archive [FILE]"
msgstr ""
"NÁZOV\n"
"[--add-to-archive|--delete-from-archive] SÚBOR...\n"
"--list-archive [SÚBOR]"
#: locale/programs/localedef.c:233
msgid "cannot create directory for output files"
msgstr "nie je možné vytvoriť adresár pre výstupné súbory"
#: locale/programs/localedef.c:244
msgid "FATAL: system does not define `_POSIX2_LOCALEDEF'"
msgstr "FATÁLNA CHYBA: systém nedefinuje `_POSIX2_LOCALEDEF'"
#: locale/programs/localedef.c:258 locale/programs/localedef.c:274
#: locale/programs/localedef.c:599 locale/programs/localedef.c:619
#, c-format
msgid "cannot open locale definition file `%s'"
msgstr "nie je možné otvoriť súbor definície národného prostredia `%s'"
#: locale/programs/localedef.c:286
#, c-format
msgid "cannot write output files to `%s'"
msgstr "nie je možné zapísať výstupné súbory do `%s'"
#: locale/programs/localedef.c:367
#, c-format
msgid ""
"System's directory for character maps : %s\n"
" repertoire maps: %s\n"
" locale path : %s\n"
"%s"
msgstr ""
"Systémový adresár pre mapy znakov: : %s\n"
" mapy repertoárov: %s\n"
" cestu locale : %s\n"
"%s"
#: locale/programs/localedef.c:567
msgid "circular dependencies between locale definitions"
msgstr "kruhová závislosť medzi definíciami prostredí"
#: locale/programs/localedef.c:573
#, c-format
msgid "cannot add already read locale `%s' a second time"
msgstr "nie je možné znovu pridať už načítané prostredie `%s'"
#: locale/programs/locarchive.c:89 locale/programs/locarchive.c:259
msgid "cannot create temporary file"
msgstr "nie je možné vytvoriť dočasný súbor"
#: locale/programs/locarchive.c:118 locale/programs/locarchive.c:305
msgid "cannot initialize archive file"
msgstr "nie je možné inicializovať archívny súbor"
#: locale/programs/locarchive.c:125 locale/programs/locarchive.c:312
msgid "cannot resize archive file"
msgstr "nie je možné zmeniť veľkosť archívneho súboru"
#: locale/programs/locarchive.c:134 locale/programs/locarchive.c:321
#: locale/programs/locarchive.c:511
msgid "cannot map archive header"
msgstr "nie je možné namapovať hlavičku archívu"
#: locale/programs/locarchive.c:156
msgid "failed to create new locale archive"
msgstr "zlyhalo vytvorenie nového archívu národného prostredia"
#: locale/programs/locarchive.c:168
msgid "cannot change mode of new locale archive"
msgstr "nie je možné zmeniť mód nového archívu národného prostredia"
#: locale/programs/locarchive.c:253
msgid "cannot map locale archive file"
msgstr "nie je možné namapovať súbor archívu národného prostredia"
#: locale/programs/locarchive.c:329
msgid "cannot lock new archive"
msgstr "nie je možné uzamknúť nový archív"
#: locale/programs/locarchive.c:380
msgid "cannot extend locale archive file"
msgstr "nie je možné rozšíriť súbor archívu národného prostredia"
#: locale/programs/locarchive.c:389
msgid "cannot change mode of resized locale archive"
msgstr "nie je možné zmeniť mód archívu národného prostredia s upravenou veľkosťou"
#: locale/programs/locarchive.c:397
msgid "cannot rename new archive"
msgstr "nie je možné premenovať nový archív"
#: locale/programs/locarchive.c:450
#, c-format
msgid "cannot open locale archive \"%s\""
msgstr "nie je možné otvoriť archív národného prostredia \"%s\""
#: locale/programs/locarchive.c:455
#, c-format
msgid "cannot stat locale archive \"%s\""
msgstr "nie je možné zistiť stav archívu národného prostredia \"%s\""
#: locale/programs/locarchive.c:474
#, c-format
msgid "cannot lock locale archive \"%s\""
msgstr "nie je možné uzamknúť archív národného prostredia \"%s\""
#: locale/programs/locarchive.c:497
msgid "cannot read archive header"
msgstr "nie je možné prečítať hlavičku archívu"
#: locale/programs/locarchive.c:557
#, c-format
msgid "locale '%s' already exists"
msgstr "národné prostredie `%s' už existuje"
#: locale/programs/locarchive.c:788 locale/programs/locarchive.c:803
#: locale/programs/locarchive.c:815 locale/programs/locarchive.c:827
#: locale/programs/locfile.c:343
msgid "cannot add to locale archive"
msgstr "nie je možné pridať do archívu národného prostredia"
#: locale/programs/locarchive.c:982
#, c-format
msgid "locale alias file `%s' not found"
msgstr "súbor aliasu národného prostredia `%s' nebol nájdený"
#: locale/programs/locarchive.c:1126
#, c-format
msgid "Adding %s\n"
msgstr "Pridávam %s\n"
#: locale/programs/locarchive.c:1132
#, c-format
msgid "stat of \"%s\" failed: %s: ignored"
msgstr "zistenie stavu \"%s\" zlyhalo: %s: ignorované"
#: locale/programs/locarchive.c:1138
#, c-format
msgid "\"%s\" is no directory; ignored"
msgstr "\"%s\" nie je adresár; ignorované"
#: locale/programs/locarchive.c:1145
#, c-format
msgid "cannot open directory \"%s\": %s: ignored"
msgstr "nie je možné otvoriť adresár \"%s\": %s: ignorované"
#: locale/programs/locarchive.c:1217
#, c-format
msgid "incomplete set of locale files in \"%s\""
msgstr "nekompletná skupina súborov národných prostredí v \"%s\""
#: locale/programs/locarchive.c:1281
#, c-format
msgid "cannot read all files in \"%s\": ignored"
msgstr "nie je možné načítať všetky súbory v \"%s\": ignorované"
#: locale/programs/locarchive.c:1351
#, c-format
msgid "locale \"%s\" not in archive"
msgstr "národné prostredie \"%s\" nie je v archíve"
#: locale/programs/locfile.c:132
#, c-format
msgid "argument to `%s' must be a single character"
msgstr "argument pre `%s' musí byť jeden znak"
#: locale/programs/locfile.c:251
msgid "syntax error: not inside a locale definition section"
msgstr "chyba syntaxe: nie je vnútri sekcie definície národného prostredia"
#: locale/programs/locfile.c:625
#, c-format
msgid "cannot open output file `%s' for category `%s'"
msgstr "nie je možné otvoriť výstupný súbor `%s' pre kategóriu `%s'"
#: locale/programs/locfile.c:649
#, c-format
msgid "failure while writing data for category `%s'"
msgstr "chyba počas zápisu údajov kategórie `%s'"
#: locale/programs/locfile.c:745
#, c-format
msgid "cannot create output file `%s' for category `%s'"
msgstr "nie je možné vytvoriť výstupný súbor `%s' pre kategóriu `%s'"
#: locale/programs/locfile.c:781
msgid "expect string argument for `copy'"
msgstr "pre `copy' je očakávaný reťazcový argyment"
#: locale/programs/locfile.c:785
msgid "locale name should consist only of portable characters"
msgstr "názov prostredia by malo obsahovať iba prenositeľné znaky"
#: locale/programs/locfile.c:804
msgid "no other keyword shall be specified when `copy' is used"
msgstr "pri použití `copy' nemá byť zadané žiadne iné kľúčové slovo"
#: locale/programs/repertoire.c:230 locale/programs/repertoire.c:271
#: locale/programs/repertoire.c:296
#, c-format
msgid "syntax error in repertoire map definition: %s"
msgstr "chyba syntaxe v definícii mapy repertoáru: %s"
#: locale/programs/repertoire.c:272
msgid "no <Uxxxx> or <Uxxxxxxxx> value given"
msgstr "nezadaná <Uxxxx> alebo <Uxxxxxxxx> hodnota"
#: locale/programs/repertoire.c:332
msgid "cannot save new repertoire map"
msgstr "nie je možné uchovať mapu repertoáru"
#: locale/programs/repertoire.c:343
#, c-format
msgid "repertoire map file `%s' not found"
msgstr "súbor mapy repertoáru `%s' nebol nájdený"
#: locale/programs/repertoire.c:450
#, c-format
msgid "<%s> and <%s> are invalid names for range"
msgstr "<%s> a <%s> sú neprípustné názvy pre rozsah"
#: locale/programs/repertoire.c:457
msgid "upper limit in range is not smaller then lower limit"
msgstr "horný limit rozsahu je menší ako dolný"
#: locale/programs/xmalloc.c:70 malloc/obstack.c:505 malloc/obstack.c:508
#: posix/getconf.c:1007
msgid "memory exhausted"
msgstr "nedostatok pamäti"
#: assert/assert-perr.c:57
#, c-format
msgid "%s%s%s:%u: %s%sUnexpected error: %s.\n"
msgstr "%s%s%s:%u: %s%sNeočakávaná chyba: %s.\n"
#: assert/assert.c:56
#, c-format
msgid "%s%s%s:%u: %s%sAssertion `%s' failed.\n"
msgstr "%s%s%s:%u: %s%sPredpoklad `%s' nesplnený.\n"
#: intl/tst-codeset.c:40 intl/tst-codeset.c:50
msgid "cheese"
msgstr "syr"
#: intl/tst-gettext2.c:37
msgid "First string for testing."
msgstr "Prvý testovací reťazec."
#: intl/tst-gettext2.c:38
msgid "Another string for testing."
msgstr "Iný reťazec pre testovanie."
#: catgets/gencat.c:111 catgets/gencat.c:115 nscd/nscd.c:88
msgid "NAME"
msgstr "NÁZOV"
#: catgets/gencat.c:112
msgid "Create C header file NAME containing symbol definitions"
msgstr "Vytvoriť C hlavičkový súbor NÁZOV obsahujúci definície symbolov"
#: catgets/gencat.c:114
msgid "Do not use existing catalog, force new output file"
msgstr "Nepoužívať existujúci katalóg, vnútiť nový výstupný súbor"
#: catgets/gencat.c:115
msgid "Write output to file NAME"
msgstr "Zapísať výstup do súboru SÚBOR"
#: catgets/gencat.c:120
msgid ""
"Generate message catalog. If INPUT-FILE is -, input is read from standard input. If OUTPUT-FILE\n"
"is -, output is written to standard output.\n"
msgstr ""
"Tvorba katalógu správ. Ak je VSTUPNÝ_SÚBOR -, vstup je načítaný zo štandardného vstupu. Ak je\n"
"VÝSTUPNÝ_SÚBOR -, výstup je zapísaný na štandardný výstup.\n"
#: catgets/gencat.c:125
msgid ""
"-o OUTPUT-FILE [INPUT-FILE]...\n"
"[OUTPUT-FILE [INPUT-FILE]...]"
msgstr ""
"-o VÝSTUPNÝ_SÚBOR [VSTUPNÝ_SÚBOR]...\n"
"[VÝSTUPNÝ_SÚBOR [VSTUPNÝ_SÚBOR]...]"
#: catgets/gencat.c:282
msgid "*standard input*"
msgstr "*štandardný vstup*"
#: catgets/gencat.c:417 catgets/gencat.c:494
msgid "illegal set number"
msgstr "neprípustné číslo sady"
#: catgets/gencat.c:444
msgid "duplicate set definition"
msgstr "duplicitná definícia sady"
#: catgets/gencat.c:446 catgets/gencat.c:623 catgets/gencat.c:677
msgid "this is the first definition"
msgstr "toto je prvá definícia"
#: catgets/gencat.c:522
#, c-format
msgid "unknown set `%s'"
msgstr "neznáma sada `%s'"
#: catgets/gencat.c:563
msgid "invalid quote character"
msgstr "neprípustný znak citácie"
#: catgets/gencat.c:576
#, c-format
msgid "unknown directive `%s': line ignored"
msgstr "neznáma direktíva `%s' - riadok ignorovaný"
#: catgets/gencat.c:621
msgid "duplicated message number"
msgstr "duplicitné číslo správy"
#: catgets/gencat.c:674
msgid "duplicated message identifier"
msgstr "duplicitný identifikátor správy"
#: catgets/gencat.c:731
msgid "invalid character: message ignored"
msgstr "neprípustný znak: správa ignorovaná"
#: catgets/gencat.c:774
msgid "invalid line"
msgstr "neprípustný riadok"
#: catgets/gencat.c:828
msgid "malformed line ignored"
msgstr "nesprávny riadok ignorovaný"
#: catgets/gencat.c:992 catgets/gencat.c:1033
#, c-format
msgid "cannot open output file `%s'"
msgstr "nie je možné otvoriť výstupný súbor `%s'"
#: catgets/gencat.c:1217
msgid "unterminated message"
msgstr "neukončená správa"
#: catgets/gencat.c:1241
msgid "while opening old catalog file"
msgstr "počas otvárania starého katalógu"
#: catgets/gencat.c:1332
msgid "conversion modules not available"
msgstr "moduly konverzie nie sú dostupné"
#: catgets/gencat.c:1358
msgid "cannot determine escape character"
msgstr "nie je možné určiť znak escape"
#: stdlib/../sysdeps/unix/sysv/linux/ia64/makecontext.c:63
#, c-format
msgid "makecontext: does not know how to handle more than 8 arguments\n"
msgstr "makecontext: nevie ako má spracovať viac ako 8 argumentov\n"
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:12 posix/regcomp.c:147
#: nis/nis_error.c:29 nis/ypclnt.c:778 nis/ypclnt.c:852
msgid "Success"
msgstr "Úspech"
#. TRANS Operation not permitted; only the owner of the file (or other resource)
#. TRANS or processes with special privileges can perform the operation.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:17
msgid "Operation not permitted"
msgstr "Operácia nie je povolená"
#. TRANS No such file or directory. This is a ``file doesn't exist'' error
#. TRANS for ordinary files that are referenced in contexts where they are
#. TRANS expected to already exist.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:28
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:32
msgid "No such file or directory"
msgstr "Adresár alebo súbor neexistuje"
#. TRANS No process matches the specified process ID.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:37
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:33
msgid "No such process"
msgstr "Tento proces neexistuje"
#. TRANS Interrupted function call; an asynchronous signal occurred and prevented
#. TRANS completion of the call. When this happens, you should try the call
#. TRANS again.
#. TRANS
#. TRANS You can choose to have functions resume after a signal that is handled,
#. TRANS rather than failing with @code{EINTR}; see @ref{Interrupted
#. TRANS Primitives}.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:52
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:34
msgid "Interrupted system call"
msgstr "Prerušené volanie systému"
#. TRANS Input/output error; usually used for physical read or write errors.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:61
msgid "Input/output error"
msgstr "Chyba vstupu/výstupu"
#. TRANS No such device or address. The system tried to use the device
#. TRANS represented by a file you specified, and it couldn't find the device.
#. TRANS This can mean that the device file was installed incorrectly, or that
#. TRANS the physical device is missing or not correctly attached to the
#. TRANS computer.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:74
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:36
msgid "No such device or address"
msgstr "Také zariadenie alebo adresa neexistuje"
#. TRANS Argument list too long; used when the arguments passed to a new program
#. TRANS being executed with one of the @code{exec} functions (@pxref{Executing a
#. TRANS File}) occupy too much memory space. This condition never arises in the
#. TRANS GNU system.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:86
msgid "Argument list too long"
msgstr "Príliš dlhý zoznam argumentov"
#. TRANS Invalid executable file format. This condition is detected by the
#. TRANS @code{exec} functions; see @ref{Executing a File}.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:96
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:38
msgid "Exec format error"
msgstr "Chybný formát spustiteľného súboru"
#. TRANS Bad file descriptor; for example, I/O on a descriptor that has been
#. TRANS closed or reading from a descriptor open only for writing (or vice
#. TRANS versa).
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:107
msgid "Bad file descriptor"
msgstr "Chybný deskriptor súboru"
#. TRANS There are no child processes. This error happens on operations that are
#. TRANS supposed to manipulate child processes, when there aren't any processes
#. TRANS to manipulate.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:118
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:40
msgid "No child processes"
msgstr "Detské procesy neexistujú"
#. TRANS Deadlock avoided; allocating a system resource would have resulted in a
#. TRANS deadlock situation. The system does not guarantee that it will notice
#. TRANS all such situations. This error means you got lucky and the system
#. TRANS noticed; it might just hang. @xref{File Locks}, for an example.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:130
msgid "Resource deadlock avoided"
msgstr "Bolo zabránené vzájomnému zablokovaniu"
#. TRANS No memory available. The system cannot allocate more virtual memory
#. TRANS because its capacity is full.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:140
msgid "Cannot allocate memory"
msgstr "Nie je možné prideliť pamäť"
#. TRANS Permission denied; the file permissions do not allow the attempted operation.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:149
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:43
#: nis/nis_error.c:39 nis/ypclnt.c:808
msgid "Permission denied"
msgstr "Prístup odmietnutý"
#. TRANS Bad address; an invalid pointer was detected.
#. TRANS In the GNU system, this error never happens; you get a signal instead.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:159
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:44
msgid "Bad address"
msgstr "Chybná adresa"
#. TRANS A file that isn't a block special file was given in a situation that
#. TRANS requires one. For example, trying to mount an ordinary file as a file
#. TRANS system in Unix gives this error.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:170
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:45
msgid "Block device required"
msgstr "Vyžadované blokové zariadenie"
#. TRANS Resource busy; a system resource that can't be shared is already in use.
#. TRANS For example, if you try to delete a file that is the root of a currently
#. TRANS mounted filesystem, you get this error.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:181
msgid "Device or resource busy"
msgstr "Zariadenie alebo iný zdroj je používané"
#. TRANS File exists; an existing file was specified in a context where it only
#. TRANS makes sense to specify a new file.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:191
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:47
msgid "File exists"
msgstr "Súbor existuje"
#. TRANS An attempt to make an improper link across file systems was detected.
#. TRANS This happens not only when you use @code{link} (@pxref{Hard Links}) but
#. TRANS also when you rename a file with @code{rename} (@pxref{Renaming Files}).
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:202
msgid "Invalid cross-device link"
msgstr "Neprípustný odkaz medzi zariadeniami"
#. TRANS The wrong type of device was given to a function that expects a
#. TRANS particular sort of device.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:212
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:49
msgid "No such device"
msgstr "Také zariadenie neexistuje"
#. TRANS A file that isn't a directory was specified when a directory is required.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:221
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:50
msgid "Not a directory"
msgstr "Nie je adresár"
#. TRANS File is a directory; you cannot open a directory for writing,
#. TRANS or create or remove hard links to it.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:231
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:51
msgid "Is a directory"
msgstr "Je adresár"
#. TRANS Invalid argument. This is used to indicate various kinds of problems
#. TRANS with passing the wrong argument to a library function.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:241
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:52
msgid "Invalid argument"
msgstr "Neprípustný argument"
#. TRANS The current process has too many files open and can't open any more.
#. TRANS Duplicate descriptors do count toward this limit.
#. TRANS
#. TRANS In BSD and GNU, the number of open files is controlled by a resource
#. TRANS limit that can usually be increased. If you get this error, you might
#. TRANS want to increase the @code{RLIMIT_NOFILE} limit or make it unlimited;
#. TRANS @pxref{Limits on Resources}.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:256
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:54
msgid "Too many open files"
msgstr "Priveľa otvorených súborov"
#. TRANS There are too many distinct file openings in the entire system. Note
#. TRANS that any number of linked channels count as just one file opening; see
#. TRANS @ref{Linked Channels}. This error never occurs in the GNU system.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:267
msgid "Too many open files in system"
msgstr "Priveľa otvorených súborov v systéme"
#. TRANS Inappropriate I/O control operation, such as trying to set terminal
#. TRANS modes on an ordinary file.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:277
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:55
msgid "Inappropriate ioctl for device"
msgstr "Nevhodný ioctl pre toto zariadenie"
#. TRANS An attempt to execute a file that is currently open for writing, or
#. TRANS write to a file that is currently being executed. Often using a
#. TRANS debugger to run a program is considered having it open for writing and
#. TRANS will cause this error. (The name stands for ``text file busy''.) This
#. TRANS is not an error in the GNU system; the text is copied as necessary.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:290
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:56
msgid "Text file busy"
msgstr "Spustiteľný súbor je používaný"
#. TRANS File too big; the size of a file would be larger than allowed by the system.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:299
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:57
msgid "File too large"
msgstr "Súbor je príliš veľký"
#. TRANS No space left on device; write operation on a file failed because the
#. TRANS disk is full.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:309
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:58
msgid "No space left on device"
msgstr "Na zariadení už nie je žiadne miesto"
#. TRANS Invalid seek operation (such as on a pipe).
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:318
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:59
msgid "Illegal seek"
msgstr "Neprípustné nastavenie pozície"
#. TRANS An attempt was made to modify something on a read-only file system.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:327
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:60
msgid "Read-only file system"
msgstr "Súborový systém dovoľuje len čítanie"
#. TRANS Too many links; the link count of a single file would become too large.
#. TRANS @code{rename} can cause this error if the file being renamed already has
#. TRANS as many links as it can take (@pxref{Renaming Files}).
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:338
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:61
msgid "Too many links"
msgstr "Priveľa odkazov"
#. TRANS Domain error; used by mathematical functions when an argument value does
#. TRANS not fall into the domain over which the function is defined.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:361
msgid "Numerical argument out of domain"
msgstr "Číselný rozsah mimo domény definície funkcie"
#. TRANS Range error; used by mathematical functions when the result value is
#. TRANS not representable because of overflow or underflow.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:371
msgid "Numerical result out of range"
msgstr "Číselný výsledok mimo povoleného rozsahu"
#. TRANS Resource temporarily unavailable; the call might work if you try again
#. TRANS later. The macro @code{EWOULDBLOCK} is another name for @code{EAGAIN};
#. TRANS they are always the same in the GNU C library.
#. TRANS
#. TRANS This error can happen in a few different situations:
#. TRANS
#. TRANS @itemize @bullet
#. TRANS @item
#. TRANS An operation that would block was attempted on an object that has
#. TRANS non-blocking mode selected. Trying the same operation again will block
#. TRANS until some external condition makes it possible to read, write, or
#. TRANS connect (whatever the operation). You can use @code{select} to find out
#. TRANS when the operation will be possible; @pxref{Waiting for I/O}.
#. TRANS
#. TRANS @strong{Portability Note:} In many older Unix systems, this condition
#. TRANS was indicated by @code{EWOULDBLOCK}, which was a distinct error code
#. TRANS different from @code{EAGAIN}. To make your program portable, you should
#. TRANS check for both codes and treat them the same.
#. TRANS
#. TRANS @item
#. TRANS A temporary resource shortage made an operation impossible. @code{fork}
#. TRANS can return this error. It indicates that the shortage is expected to
#. TRANS pass, so your program can try the call again later and it may succeed.
#. TRANS It is probably a good idea to delay for a few seconds before trying it
#. TRANS again, to allow time for other processes to release scarce resources.
#. TRANS Such shortages are usually fairly serious and affect the whole system,
#. TRANS so usually an interactive program should report the error to the user
#. TRANS and return to its command loop.
#. TRANS @end itemize
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:408
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:41
msgid "Resource temporarily unavailable"
msgstr "Zdroj je dočasne neprístupný"
#. TRANS In the GNU C library, this is another name for @code{EAGAIN} (above).
#. TRANS The values are always the same, on every operating system.
#. TRANS
#. TRANS C libraries in many older Unix systems have @code{EWOULDBLOCK} as a
#. TRANS separate error code.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:421
msgid "Operation would block"
msgstr "Operácia by blokovala"
#. TRANS An operation that cannot complete immediately was initiated on an object
#. TRANS that has non-blocking mode selected. Some functions that must always
#. TRANS block (such as @code{connect}; @pxref{Connecting}) never return
#. TRANS @code{EAGAIN}. Instead, they return @code{EINPROGRESS} to indicate that
#. TRANS the operation has begun and will take some time. Attempts to manipulate
#. TRANS the object before the call completes return @code{EALREADY}. You can
#. TRANS use the @code{select} function to find out when the pending operation
#. TRANS has completed; @pxref{Waiting for I/O}.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:437
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:180
msgid "Operation now in progress"
msgstr "Operácia prebieha"
#. TRANS An operation is already in progress on an object that has non-blocking
#. TRANS mode selected.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:447
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:179
msgid "Operation already in progress"
msgstr "Operácia je už rozpracovaná"
#. TRANS A file that isn't a socket was specified when a socket is required.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:456
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:125
msgid "Socket operation on non-socket"
msgstr "Socketová operácia na objekte, ktorý nie je socket"
#. TRANS The size of a message sent on a socket was larger than the supported
#. TRANS maximum size.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:466
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:127
msgid "Message too long"
msgstr "Príliš dlhá správa"
#. TRANS The socket type does not support the requested communications protocol.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:475
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:128
msgid "Protocol wrong type for socket"
msgstr "Protokol nie je socketom podporovaný"
#. TRANS You specified a socket option that doesn't make sense for the
#. TRANS particular protocol being used by the socket. @xref{Socket Options}.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:485
msgid "Protocol not available"
msgstr "Protokol nie je k dispozícii"
#. TRANS The socket domain does not support the requested communications protocol
#. TRANS (perhaps because the requested protocol is completely invalid).
#. TRANS @xref{Creating a Socket}.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:496
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:150
msgid "Protocol not supported"
msgstr "Protokol nie je podporovaný"
#. TRANS The socket type is not supported.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:505
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:151
msgid "Socket type not supported"
msgstr "Typ socketu nie je podporovaný"
#. TRANS The operation you requested is not supported. Some socket functions
#. TRANS don't make sense for all types of sockets, and others may not be
#. TRANS implemented for all communications protocols. In the GNU system, this
#. TRANS error can happen for many calls when the object does not support the
#. TRANS particular operation; it is a generic indication that the server knows
#. TRANS nothing to do for that call.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:519
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:78
msgid "Operation not supported"
msgstr "Operácia nie je podporovaná"
#. TRANS The socket communications protocol family you requested is not supported.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:528
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:153
msgid "Protocol family not supported"
msgstr "Rodina protokolov nie je podporovaná"
#. TRANS The address family specified for a socket is not supported; it is
#. TRANS inconsistent with the protocol being used on the socket. @xref{Sockets}.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:538
msgid "Address family not supported by protocol"
msgstr "Trieda adries nie je podporovaná protokolom"
#. TRANS The requested socket address is already in use. @xref{Socket Addresses}.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:547
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:155
msgid "Address already in use"
msgstr "Adresa je používaná"
#. TRANS The requested socket address is not available; for example, you tried
#. TRANS to give a socket a name that doesn't match the local host name.
#. TRANS @xref{Socket Addresses}.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:558
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:156
msgid "Cannot assign requested address"
msgstr "Priradenie požadovanej adresy nie je možné"
#. TRANS A socket operation failed because the network was down.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:567
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:157
msgid "Network is down"
msgstr "Sieť je nefunkčná"
#. TRANS A socket operation failed because the subnet containing the remote host
#. TRANS was unreachable.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:577
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:158
msgid "Network is unreachable"
msgstr "Sieť nie je dostupná"
#. TRANS A network connection was reset because the remote host crashed.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:586
msgid "Network dropped connection on reset"
msgstr "Sieť zrušila spojenie (problém so vzdialeným počítačom)"
#. TRANS A network connection was aborted locally.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:595
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:160
msgid "Software caused connection abort"
msgstr "Software spôsobil zrušenie spojenia"
#. TRANS A network connection was closed for reasons outside the control of the
#. TRANS local host, such as by the remote machine rebooting or an unrecoverable
#. TRANS protocol violation.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:606
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:161
msgid "Connection reset by peer"
msgstr "Spojenie zrušené druhou stranou"
#. TRANS The kernel's buffers for I/O operations are all in use. In GNU, this
#. TRANS error is always synonymous with @code{ENOMEM}; you may get one or the
#. TRANS other from network operations.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:617
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:162
msgid "No buffer space available"
msgstr "Nie je možné prideliť pamäť pre V/V operácie"
#. TRANS You tried to connect a socket that is already connected.
#. TRANS @xref{Connecting}.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:627
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:163
msgid "Transport endpoint is already connected"
msgstr "Koncový komunikačný bod je už spojený"
#. TRANS The socket is not connected to anything. You get this error when you
#. TRANS try to transmit data over a socket, without first specifying a
#. TRANS destination for the data. For a connectionless socket (for datagram
#. TRANS protocols, such as UDP), you get @code{EDESTADDRREQ} instead.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:639
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:164
msgid "Transport endpoint is not connected"
msgstr "Koncový komunikačný bod nie je spojený"
#. TRANS No default destination address was set for the socket. You get this
#. TRANS error when you try to transmit data over a connectionless socket,
#. TRANS without first specifying a destination for the data with @code{connect}.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:650
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:126
msgid "Destination address required"
msgstr "Je potrebné zadať cieľovú hodnotu"
#. TRANS The socket has already been shut down.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:659
msgid "Cannot send after transport endpoint shutdown"
msgstr "Nie je možné vysielať po ukončení činnosti komunikačného bodu"
#. TRANS ???
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:668
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:174
msgid "Too many references: cannot splice"
msgstr "Priveľa odkazov - nie je možné rozdeliť"
#. TRANS A socket operation with a specified timeout received no response during
#. TRANS the timeout period.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:678
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:175
msgid "Connection timed out"
msgstr "Časový limit pre spojenie vypršal"
#. TRANS A remote host refused to allow the network connection (typically because
#. TRANS it is not running the requested service).
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:688
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:176
msgid "Connection refused"
msgstr "Spojenie odmietnuté"
#. TRANS Too many levels of symbolic links were encountered in looking up a file name.
#. TRANS This often indicates a cycle of symbolic links.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:698
msgid "Too many levels of symbolic links"
msgstr "Priveľa úrovní symbolických odkazov"
#. TRANS Filename too long (longer than @code{PATH_MAX}; @pxref{Limits for
#. TRANS Files}) or host name too long (in @code{gethostname} or
#. TRANS @code{sethostname}; @pxref{Host Identification}).
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:709
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:108
msgid "File name too long"
msgstr "Meno súboru príliš dlhé"
#. TRANS The remote host for a requested network connection is down.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:718
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:177
msgid "Host is down"
msgstr "Počítač je vypnutý"
#. TRANS The remote host for a requested network connection is not reachable.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:727
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:178
msgid "No route to host"
msgstr "Cesta k počítaču neexistuje"
#. TRANS Directory not empty, where an empty directory was expected. Typically,
#. TRANS this error occurs when you are trying to delete a directory.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:737
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:123
msgid "Directory not empty"
msgstr "Adresár nie je prázdny"
#. TRANS This means that the per-user limit on new process would be exceeded by
#. TRANS an attempted @code{fork}. @xref{Limits on Resources}, for details on
#. TRANS the @code{RLIMIT_NPROC} limit.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:748
msgid "Too many processes"
msgstr "Priveľa procesov"
#. TRANS The file quota system is confused because there are too many users.
#. TRANS @c This can probably happen in a GNU system when using NFS.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:758
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:124
msgid "Too many users"
msgstr "Priveľa používateľov"
#. TRANS The user's disk quota was exceeded.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:767
msgid "Disk quota exceeded"
msgstr "Disková kvóta prekročená"
#. TRANS Stale NFS file handle. This indicates an internal confusion in the NFS
#. TRANS system which is due to file system rearrangements on the server host.
#. TRANS Repairing this condition usually requires unmounting and remounting
#. TRANS the NFS file system on the local host.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:779
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:181
msgid "Stale NFS file handle"
msgstr "Zastaralý odkaz na NFS súbor"
#. TRANS An attempt was made to NFS-mount a remote file system with a file name that
#. TRANS already specifies an NFS-mounted file.
#. TRANS (This is an error on some operating systems, but we expect it to work
#. TRANS properly on the GNU system, making this error code impossible.)
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:791
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:96
msgid "Object is remote"
msgstr "Objekt je vzdialený"
#. TRANS ???
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:800
msgid "RPC struct is bad"
msgstr "RPC štruktúra je chybná"
#. TRANS ???
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:809
msgid "RPC version wrong"
msgstr "Chybná verzia RPC"
#. TRANS ???
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:818
msgid "RPC program not available"
msgstr "RPC program nie je k dispozícii"
#. TRANS ???
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:827
msgid "RPC program version wrong"
msgstr "Chybná verzia RPC programu"
#. TRANS ???
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:836
msgid "RPC bad procedure for program"
msgstr "Chybná RPC procedúra pre program"
#. TRANS No locks available. This is used by the file locking facilities; see
#. TRANS @ref{File Locks}. This error is never generated by the GNU system, but
#. TRANS it can result from an operation to an NFS server running another
#. TRANS operating system.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:848
msgid "No locks available"
msgstr "Zámky nie sú k dispozícii"
#. TRANS Inappropriate file type or format. The file was the wrong type for the
#. TRANS operation, or a data file had the wrong format.
#. TRANS
#. TRANS On some systems @code{chmod} returns this error if you try to set the
#. TRANS sticky bit on a non-directory file; @pxref{Setting Permissions}.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:861
msgid "Inappropriate file type or format"
msgstr "Nevhodný typ alebo formát súboru"
#. TRANS ???
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:870
msgid "Authentication error"
msgstr "Overenie práv neúspešné"
#. TRANS ???
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:879
msgid "Need authenticator"
msgstr "Potrebuje overovací objekt"
#. TRANS Function not implemented. This indicates that the function called is
#. TRANS not implemented at all, either in the C library itself or in the
#. TRANS operating system. When you get this error, you can be sure that this
#. TRANS particular function will always fail with @code{ENOSYS} unless you
#. TRANS install a new version of the C library or the operating system.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:892
msgid "Function not implemented"
msgstr "Funkcia nie je implementovaná"
#. TRANS Not supported. A function returns this error when certain parameter
#. TRANS values are valid, but the functionality they request is not available.
#. TRANS This can mean that the function does not implement a particular command
#. TRANS or option value or flag bit at all. For functions that operate on some
#. TRANS object given in a parameter, such as a file descriptor or a port, it
#. TRANS might instead mean that only @emph{that specific object} (file
#. TRANS descriptor, port, etc.) is unable to support the other parameters given;
#. TRANS different file descriptors might support different ranges of parameter
#. TRANS values.
#. TRANS
#. TRANS If the entire function is not available at all in the implementation,
#. TRANS it returns @code{ENOSYS} instead.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:912
msgid "Not supported"
msgstr "Nie je podporovaný"
#. TRANS While decoding a multibyte character the function came along an invalid
#. TRANS or an incomplete sequence of bytes or the given wide character is invalid.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:922
msgid "Invalid or incomplete multibyte or wide character"
msgstr "Neprípustný alebo nekompletný viacbajtový alebo široký znak"
#. TRANS In the GNU system, servers supporting the @code{term} protocol return
#. TRANS this error for certain operations when the caller is not in the
#. TRANS foreground process group of the terminal. Users do not usually see this
#. TRANS error because functions such as @code{read} and @code{write} translate
#. TRANS it into a @code{SIGTTIN} or @code{SIGTTOU} signal. @xref{Job Control},
#. TRANS for information on process groups and these signals.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:936
msgid "Inappropriate operation for background process"
msgstr "Nevhodná operácia pre proces v pozadí"
#. TRANS In the GNU system, opening a file returns this error when the file is
#. TRANS translated by a program and the translator program dies while starting
#. TRANS up, before it has connected to the file.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:947
msgid "Translator died"
msgstr "Prekladací program skončil"
#. TRANS The experienced user will know what is wrong.
#. TRANS @c This error code is a joke. Its perror text is part of the joke.
#. TRANS @c Don't change it.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:958
msgid "?"
msgstr "?"
#. TRANS You did @strong{what}?
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:967
msgid "You really blew it this time"
msgstr "Tentokrát si to skutočne poondial"
#. TRANS Go home and have a glass of warm, dairy-fresh milk.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:976
msgid "Computer bought the farm"
msgstr "Počítač kúpil farmu"
#. TRANS This error code has no purpose.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:985
msgid "Gratuitous error"
msgstr "Vďačná chyba"
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:993
msgid "Bad message"
msgstr "Chybná správa"
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1001
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:66
msgid "Identifier removed"
msgstr "Identifikátor odstránený"
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1009
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:104
msgid "Multihop attempted"
msgstr "Pokus o spojenie cez viac uzlov"
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1017
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:91
msgid "No data available"
msgstr "Dáta nie sú k dispozícii"
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1025
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:97
msgid "Link has been severed"
msgstr "Odkaz bol zničený"
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1033
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:65
msgid "No message of desired type"
msgstr "Žiadna správa želaného typu"
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1041
msgid "Out of streams resources"
msgstr "Prúdové zdroje vyčerpané"
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1049
msgid "Device not a stream"
msgstr "Zariadenie nie je prúd"
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1057
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:109
msgid "Value too large for defined data type"
msgstr "Hodnota je pre daný dátový typ priveľká"
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1065
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:101
msgid "Protocol error"
msgstr "Chyba protokolu"
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1073
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:92
msgid "Timer expired"
msgstr "Časovač vypršal"
#. TRANS Operation canceled; an asynchronous operation was canceled before it
#. TRANS completed. @xref{Asynchronous I/O}. When you call @code{aio_cancel},
#. TRANS the normal result is for the operations affected to complete with this
#. TRANS error; @pxref{Cancel AIO Operations}.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1085
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:77
msgid "Operation canceled"
msgstr "Operácia zrušená"
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1093
msgid "Interrupted system call should be restarted"
msgstr "Prerušené volanie systému by malo byť znovu spustené"
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1101
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:67
msgid "Channel number out of range"
msgstr "Číslo kanálu mimo povoleného rozsahu"
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1109
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:68
msgid "Level 2 not synchronized"
msgstr "Úroveň 2 nie je synchronizovaná"
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1117
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:69
msgid "Level 3 halted"
msgstr "Úroveň 3 zastavená"
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1125
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:70
msgid "Level 3 reset"
msgstr "Úroveň 3 nastavená na východzie hodnoty"
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1133
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:71
msgid "Link number out of range"
msgstr "Číslo odkazu mimo rozsahu"
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1141
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:72
msgid "Protocol driver not attached"
msgstr "Ovládač protokolu nepripojený"
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1149
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:73
msgid "No CSI structure available"
msgstr "CSI štruktúra nedostupná"
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1157
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:74
msgid "Level 2 halted"
msgstr "Úroveň 2 zastavená"
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1165
msgid "Invalid exchange"
msgstr "Neprípustná výmena"
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1173
msgid "Invalid request descriptor"
msgstr "Neprípustný deskriptor žiadosti"
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1181
msgid "Exchange full"
msgstr "Stredisko plné"
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1189
msgid "No anode"
msgstr "Žiadny anode"
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1197
msgid "Invalid request code"
msgstr "Neprípustný kód žiadosti"
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1205
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:85
msgid "Invalid slot"
msgstr "Neplatná priehradka"
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1213
msgid "File locking deadlock error"
msgstr "Vzájomné zablokovanie pri zamykaní súboru"
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1221
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:87
msgid "Bad font file format"
msgstr "Chybný formát súboru rezov písma"
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1229
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:94
msgid "Machine is not on the network"
msgstr "Počítač nie je zapojený v sieti"
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1237
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:95
msgid "Package not installed"
msgstr "Balík nie je nainštalovaný"
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1245
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:98
msgid "Advertise error"
msgstr "Chyba pri zverejnení"
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1253
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:99
msgid "Srmount error"
msgstr "Chyba srmount"
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1261
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:100
msgid "Communication error on send"
msgstr "Chyba komunikácie pri vysielaní"
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1269
msgid "RFS specific error"
msgstr "RFS-špecifická chyba"
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1277
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:110
msgid "Name not unique on network"
msgstr "Meno nie je v sieti jednoznačné"
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1285
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:111
msgid "File descriptor in bad state"
msgstr "Deskriptor súboru v chybnom stave"
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1293
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:112
msgid "Remote address changed"
msgstr "Vzdialená adresa sa zmenila"
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1301
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:113
msgid "Can not access a needed shared library"
msgstr "Prístup k potrebnej zdieľanej knižnici nie je možný"
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1309
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:114
msgid "Accessing a corrupted shared library"
msgstr "Prístup k poškodenej zdieľanej knižnici"
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1317
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:115
msgid ".lib section in a.out corrupted"
msgstr "Poškodená sekcia .lib v a.out"
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1325
msgid "Attempting to link in too many shared libraries"
msgstr "Pokus o použitie priveľa zdieľaných knižníc"
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1333
msgid "Cannot exec a shared library directly"
msgstr "Nie je možné priamo spustiť zdieľanú knižnicu"
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1341
msgid "Streams pipe error"
msgstr "Chyba rúry prúdov"
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1349
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:165
msgid "Structure needs cleaning"
msgstr "Štruktúra potrebuje opravu"
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1357
msgid "Not a XENIX named type file"
msgstr "Nejde o pomenovaný XENIX súbor"
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1365
msgid "No XENIX semaphores available"
msgstr "XENIX semafóry nedostupné"
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1373
msgid "Is a named type file"
msgstr "Je pomenovaný súbor typu"
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1381
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:170
msgid "Remote I/O error"
msgstr "Vzdialená V/V chyba"
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1389
msgid "No medium found"
msgstr "Nenájdené žiadne médium"
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1397
msgid "Wrong medium type"
msgstr "Chybný typ média"
#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:26
msgid "Signal 0"
msgstr "Signál 0"
#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:32
msgid "IOT trap"
msgstr "IOT prerušenie"
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:30
msgid "Error 0"
msgstr "Chyba 0"
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:31
#: nis/nis_error.c:40
msgid "Not owner"
msgstr "Nie je vlastníkom"
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:35
msgid "I/O error"
msgstr "V/V chyba"
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:37
msgid "Arg list too long"
msgstr "Príliš dlhý zoznam argumentov"
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:39
msgid "Bad file number"
msgstr "Chybné číslo súboru"
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:42
msgid "Not enough space"
msgstr "Nedostatok miesta"
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:46
msgid "Device busy"
msgstr "Zariadenie je používané"
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:48
msgid "Cross-device link"
msgstr "Odkaz medzi zariadeniami"
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:53
msgid "File table overflow"
msgstr "Pretečenie tabuľky súborov"
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:63
msgid "Argument out of domain"
msgstr "Argument mimo domény"
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:64
msgid "Result too large"
msgstr "Výsledok je príliš veľký"
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:75
msgid "Deadlock situation detected/avoided"
msgstr "Bol detekovaný a znemožnený deadlock"
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:76
msgid "No record locks available"
msgstr "Nie sú k dispozícii žiadne zámky"
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:79
msgid "Disc quota exceeded"
msgstr "Disková kvóta prekročená"
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:80
msgid "Bad exchange descriptor"
msgstr "Chybný exchange deskriptor"
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:81
msgid "Bad request descriptor"
msgstr "Neprípustný deskriptor žiadosti"
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:82
msgid "Message tables full"
msgstr "Plná tabuľka správ"
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:83
msgid "Anode table overflow"
msgstr "Pretečenie tabuľky anode"
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:84
msgid "Bad request code"
msgstr "Neprípustný kód žiadosti"
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:86
msgid "File locking deadlock"
msgstr "Vzájomné zablokovanie pri zamykaní súboru"
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:88
msgid "Error 58"
msgstr "Chyba 58"
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:89
msgid "Error 59"
msgstr "Chyba 59"
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:90
msgid "Not a stream device"
msgstr "Nejde o prúdové zariadenie"
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:93
msgid "Out of stream resources"
msgstr "Prúdové zdroje vyčerpané"
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:102
msgid "Error 72"
msgstr "Chyba 72"
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:103
msgid "Error 73"
msgstr "Chyba 73"
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:105
msgid "Error 75"
msgstr "Chyba 75"
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:106
msgid "Error 76"
msgstr "Chyba 76"
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:107
msgid "Not a data message"
msgstr "Nejde o dátovú správu"
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:116
msgid "Attempting to link in more shared libraries than system limit"
msgstr "Pokus o použitie viac zdieľaných knižníc, ako je systémový limit"
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:117
msgid "Can not exec a shared library directly"
msgstr "Nie je možné priamo spustiť zdieľanú knižnicu"
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:118
msgid "Illegal byte sequence"
msgstr "Neprípustná sekvencia bajtov"
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:119
msgid "Operation not applicable"
msgstr "Operácia nie je aplikovateľná"
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:120
msgid "Number of symbolic links encountered during path name traversal exceeds MAXSYMLINKS"
msgstr "Počet symbolických odkazov nájdených počas prechádzania cesty presahuje MAXSYMLINKS"
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:121
msgid "Error 91"
msgstr "Chyba 91"
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:122
msgid "Error 92"
msgstr "Chyba 92"
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:129
msgid "Option not supported by protocol"
msgstr "Voľba nie je protokolom podporovaná"
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:130
msgid "Error 100"
msgstr "Chyba 100"
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:131
msgid "Error 101"
msgstr "Chyba 101"
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:132
msgid "Error 102"
msgstr "Chyba 102"
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:133
msgid "Error 103"
msgstr "Chyba 103"
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:134
msgid "Error 104"
msgstr "Chyba 104"
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:135
msgid "Error 105"
msgstr "Chyba 105"
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:136
msgid "Error 106"
msgstr "Chyba 106"
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:137
msgid "Error 107"
msgstr "Chyba 107"
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:138
msgid "Error 108"
msgstr "Chyba 108"
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:139
msgid "Error 109"
msgstr "Chyba 109"
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:140
msgid "Error 110"
msgstr "Chyba 110"
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:141
msgid "Error 111"
msgstr "Chyba 111"
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:142
msgid "Error 112"
msgstr "Chyba 112"
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:143
msgid "Error 113"
msgstr "Chyba 113"
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:144
msgid "Error 114"
msgstr "Chyba 114"
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:145
msgid "Error 115"
msgstr "Chyba 115"
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:146
msgid "Error 116"
msgstr "Chyba 116"
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:147
msgid "Error 117"
msgstr "Chyba 117"
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:148
msgid "Error 118"
msgstr "Chyba 118"
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:149
msgid "Error 119"
msgstr "Chyba 119"
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:152
msgid "Operation not supported on transport endpoint"
msgstr "Operácia nie je podporovaná na koncovom bode komunikácie"
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:154
msgid "Address family not supported by protocol family"
msgstr "Trieda adries nie je podporovaná rodinou protokolov"
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:159
msgid "Network dropped connection because of reset"
msgstr "Sieť zrušila spojenie kvôli resetu"
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:166
msgid "Error 136"
msgstr "Chybe 136"
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:167
msgid "Not a name file"
msgstr "Nejde o súbor názvu"
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:168
msgid "Not available"
msgstr "Nie je k dispozícii"
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:169
msgid "Is a name file"
msgstr "Je súbor názvu"
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:171
msgid "Reserved for future use"
msgstr "Rezervované pre budúce použitie"
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:172
msgid "Error 142"
msgstr "Chyba 142"
#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:173
msgid "Cannot send after socket shutdown"
msgstr "Nie je možné vysielať po ukončení činnosti komunikačného bodu"
#: stdio-common/psignal.c:63
#, c-format
msgid "%s%sUnknown signal %d\n"
msgstr "%s%sNeznámy signál %d\n"
#: dlfcn/dlinfo.c:51
msgid "RTLD_SELF used in code not dynamically loaded"
msgstr "RTLD_SELF je použité v kóde, ktorý nie je dynamicky zavedený"
#: dlfcn/dlinfo.c:61
msgid "unsupported dlinfo request"
msgstr "nepodporovaná žiadosť dlinfo"
#: malloc/mcheck.c:346
msgid "memory is consistent, library is buggy\n"
msgstr "pamäť je konzistentná, knižnica je chybná\n"
#: malloc/mcheck.c:349
msgid "memory clobbered before allocated block\n"
msgstr "pamäť pred prideleným blokom prepísaná\n"
#: malloc/mcheck.c:352
msgid "memory clobbered past end of allocated block\n"
msgstr "pamäť za koncom prideleného bloku prepísaná\n"
#: malloc/mcheck.c:355
msgid "block freed twice\n"
msgstr "blok uvoľnený dvakrát\n"
#: malloc/mcheck.c:358
msgid "bogus mcheck_status, library is buggy\n"
msgstr "pochybný mcheck_status, knižnica má chyby\n"
#: malloc/memusagestat.c:53
msgid "Name output file"
msgstr "Výstupný súbor názvu"
#: malloc/memusagestat.c:54
msgid "Title string used in output graphic"
msgstr "Titulok použitý pre výstupný graf"
#: malloc/memusagestat.c:55
msgid "Generate output linear to time (default is linear to number of function calls)"
msgstr "Generovať výstup lineárny s časom (prednastavený je lineárne k počtu volaní funkcií)"
#: malloc/memusagestat.c:57
msgid "Also draw graph for total memory consumption"
msgstr "Vykreslí aj graf celkovej spotreby pamäti"
#: malloc/memusagestat.c:58
msgid "make output graphic VALUE pixel wide"
msgstr "výstupný graf bude VALUE pixlov široký"
#: malloc/memusagestat.c:59
msgid "make output graphic VALUE pixel high"
msgstr "výstupný graf bude VALUE pixlov vysoký"
#: malloc/memusagestat.c:64
msgid "Generate graphic from memory profiling data"
msgstr "Generovať graf z údajov profilu pamäti"
#: malloc/memusagestat.c:67
msgid "DATAFILE [OUTFILE]"
msgstr "DÁTOVÝ_SÚBOR [VÝSTUPNÝ_SÚBOR]"
#: string/strerror.c:43 posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:57
msgid "Unknown error"
msgstr "Neznáma chyba"
#: string/strsignal.c:69
#, c-format
msgid "Real-time signal %d"
msgstr "Signál reálneho času %d"
#: string/strsignal.c:73
#, c-format
msgid "Unknown signal %d"
msgstr "Neznámy signál %d"
#: timezone/zdump.c:176
#, c-format
msgid "%s: usage is %s [ --version ] [ -v ] [ -c cutoff ] zonename ...\n"
msgstr "%s: použitie je %s [ --version ] [ -v ] [ -c limit ] meno_zóny ...\n"
#: timezone/zdump.c:269
msgid "Error writing to standard output"
msgstr "Chyba pri zápise na štandardný výstup"
#: timezone/zic.c:361
#, c-format
msgid "%s: Memory exhausted: %s\n"
msgstr "%s: Nedostatok pamäti: %s\n"
#: timezone/zic.c:386 misc/error.c:129 misc/error.c:157
msgid "Unknown system error"
msgstr "Neznáma chyba systému"
#: timezone/zic.c:420
#, c-format
msgid "\"%s\", line %d: %s"
msgstr "\"%s\", riadok %d: %s"
#: timezone/zic.c:423
#, c-format
msgid " (rule from \"%s\", line %d)"
msgstr " (pravidlo z \"%s\", riadok %d)"
#: timezone/zic.c:435
msgid "warning: "
msgstr "varovanie: "
#: timezone/zic.c:445
#, c-format
msgid ""
"%s: usage is %s [ --version ] [ -s ] [ -v ] [ -l localtime ] [ -p posixrules ] \\\n"
"\t[ -d directory ] [ -L leapseconds ] [ -y yearistype ] [ filename ... ]\n"
msgstr ""
"%s: použitie je %s [ --version ] [ -s ] [ -v ] [ -l lokálny_čas ] [ -p posix_pravidlá ] \\\n"
"\t[ -d adresár ] [ -L priestupné_sekundy ] [ -y typ_roku ] [ súbor ... ]\n"
#: timezone/zic.c:492
#, c-format
msgid "%s: More than one -d option specified\n"
msgstr "%s: Voľba -d zadaná viac ako raz\n"
#: timezone/zic.c:502
#, c-format
msgid "%s: More than one -l option specified\n"
msgstr "%s: Voľba -l zadaná viac ako raz\n"
#: timezone/zic.c:512
#, c-format
msgid "%s: More than one -p option specified\n"
msgstr "%s: Voľba -p zadaná viac ako raz\n"
#: timezone/zic.c:522
#, c-format
msgid "%s: More than one -y option specified\n"
msgstr "%s: Voľba -y zadaná viac ako raz\n"
#: timezone/zic.c:532
#, c-format
msgid "%s: More than one -L option specified\n"
msgstr "%s: Voľba -L zadaná viac ako raz\n"
#: timezone/zic.c:639
#, c-format
msgid "%s: Can't unlink %s: %s\n"
msgstr "%s: Nie je možné zmazať %s: %s\n"
#: timezone/zic.c:646
msgid "hard link failed, symbolic link used"
msgstr "pevný odkaz zlyhal, použitý symbolický"
#: timezone/zic.c:654
#, c-format
msgid "%s: Can't link from %s to %s: %s\n"
msgstr "%s: Nie je možné vytvoriť prepojenie z %s na %s: %s\n"
#: timezone/zic.c:752 timezone/zic.c:754
msgid "same rule name in multiple files"
msgstr "rovnaké meno pravidla vo viacerých súboroch"
#: timezone/zic.c:795
msgid "unruly zone"
msgstr "zóna bez pravidiel"
#: timezone/zic.c:802
#, c-format
msgid "%s in ruleless zone"
msgstr "%s v zóne bez pravidiel"
#: timezone/zic.c:823
msgid "standard input"
msgstr "štandardný vstup"
#: timezone/zic.c:828
#, c-format
msgid "%s: Can't open %s: %s\n"
msgstr "%s: Nie je možné otvoriť %s: %s\n"
#: timezone/zic.c:839
msgid "line too long"
msgstr "pridlhý riadok"
#: timezone/zic.c:859
msgid "input line of unknown type"
msgstr "vstupný riadok neznámeho typu"
#: timezone/zic.c:875
#, c-format
msgid "%s: Leap line in non leap seconds file %s\n"
msgstr "%s: Priestupný riadok v súbore nepriestupných sekúnd %s\n"
#: timezone/zic.c:882 timezone/zic.c:1297 timezone/zic.c:1322
#, c-format
msgid "%s: panic: Invalid l_value %d\n"
msgstr "%s: fatálna chyba: Neprípustná l_hodnota %d\n"
#: timezone/zic.c:890
#, c-format
msgid "%s: Error reading %s\n"
msgstr "%s: Chyba pri čítaní %s\n"
#: timezone/zic.c:897
#, c-format
msgid "%s: Error closing %s: %s\n"
msgstr "%s: Chyba pri uzatváraní %s: %s\n"
#: timezone/zic.c:902
msgid "expected continuation line not found"
msgstr "očakávaný pokračovací riadok nebol nájdený"
#: timezone/zic.c:958
msgid "wrong number of fields on Rule line"
msgstr "chybný počšt polí v riadku Rule"
#: timezone/zic.c:962
msgid "nameless rule"
msgstr "bezmenné pravidlo"
#: timezone/zic.c:967
msgid "invalid saved time"
msgstr "neprípustný uložený čas"
#: timezone/zic.c:986
msgid "wrong number of fields on Zone line"
msgstr "chybný počet polí v riadku Zone"
#: timezone/zic.c:992
#, c-format
msgid "\"Zone %s\" line and -l option are mutually exclusive"
msgstr "Riadok \"Zone %s\" a voľba -l sa navzájom vylučujú"
#: timezone/zic.c:1000
#, c-format
msgid "\"Zone %s\" line and -p option are mutually exclusive"
msgstr "Riadok \"Zone %s\" a voľba -p sa navzájom vylučujú"
#: timezone/zic.c:1012
#, c-format
msgid "duplicate zone name %s (file \"%s\", line %d)"
msgstr "duplicitné meno zóny %s (súbor \"%s\", riadok %d)"
#: timezone/zic.c:1028
msgid "wrong number of fields on Zone continuation line"
msgstr "chybný počet polí v pokračovacom riadku Zone"
#: timezone/zic.c:1068
msgid "invalid UTC offset"
msgstr "neprípustné posunutie voči UTC"
#: timezone/zic.c:1071
msgid "invalid abbreviation format"
msgstr "neprípustný formát skratky"
#: timezone/zic.c:1097
msgid "Zone continuation line end time is not after end time of previous line"
msgstr "Koncový čas pokračovacieho riadku zóny nie je väčší ako koncový čas predchádzajúceho riadku"
#: timezone/zic.c:1124
msgid "wrong number of fields on Leap line"
msgstr "chybný počet polí v riadku Leap"
#: timezone/zic.c:1133
msgid "invalid leaping year"
msgstr "neprípustný priestupný rok"
#: timezone/zic.c:1148 timezone/zic.c:1252
msgid "invalid month name"
msgstr "neprípustný názov mesiaca"
#: timezone/zic.c:1161 timezone/zic.c:1374 timezone/zic.c:1388
msgid "invalid day of month"
msgstr "neprípustný deň mesiaca"
#: timezone/zic.c:1166
msgid "time before zero"
msgstr "čas menší ako nula"
#: timezone/zic.c:1170
msgid "time too small"
msgstr "čas je príliš malý"
#: timezone/zic.c:1174
msgid "time too large"
msgstr "čas je príliš veľký"
#: timezone/zic.c:1178 timezone/zic.c:1281
msgid "invalid time of day"
msgstr "neprípustný čas v dni"
#: timezone/zic.c:1197
msgid "illegal CORRECTION field on Leap line"
msgstr "neprípustné pole CORRECTION v riadku Leap"
#: timezone/zic.c:1201
msgid "illegal Rolling/Stationary field on Leap line"
msgstr "neprípustné pole Rolling/Stationary v riadku Leap"
#: timezone/zic.c:1216
msgid "wrong number of fields on Link line"
msgstr "chybný počet polí v riadku Link"
#: timezone/zic.c:1220
msgid "blank FROM field on Link line"
msgstr "prázdne pole OD v riadku Link"
#: timezone/zic.c:1224
msgid "blank TO field on Link line"
msgstr "prázdne pole DO v riadku Link"
#: timezone/zic.c:1301
msgid "invalid starting year"
msgstr "neprípustný počiatočný rok"
#: timezone/zic.c:1305
msgid "starting year too low to be represented"
msgstr "počiatočný rok primalý pre zobrazenie"
#: timezone/zic.c:1307
msgid "starting year too high to be represented"
msgstr "počiatočný rok priveľký pre zobrazenie"
#: timezone/zic.c:1326
msgid "invalid ending year"
msgstr "neprípustný koncový rok"
#: timezone/zic.c:1330
msgid "ending year too low to be represented"
msgstr "koncový rok primalý pre zobrazenie"
#: timezone/zic.c:1332
msgid "ending year too high to be represented"
msgstr "koncový rok priveľký pre zobrazenie"
#: timezone/zic.c:1335
msgid "starting year greater than ending year"
msgstr "počiatočný rok väčší ako koncový"
#: timezone/zic.c:1342
msgid "typed single year"
msgstr "zadaný jeden rok"
#: timezone/zic.c:1379
msgid "invalid weekday name"
msgstr "neprípustný názov dňa"
#: timezone/zic.c:1494
#, c-format
msgid "%s: Can't remove %s: %s\n"
msgstr "%s: Nie je možné odstrániť %s: %s\n"
#: timezone/zic.c:1504
#, c-format
msgid "%s: Can't create %s: %s\n"
msgstr "%s: Nie je možné vytvoriť %s: %s\n"
#: timezone/zic.c:1570
#, c-format
msgid "%s: Error writing %s\n"
msgstr "%s: Chyba pri zápise %s\n"
#: timezone/zic.c:1760
msgid "can't determine time zone abbreviation to use just after until time"
msgstr "nie je možné nájsť skratku časovej zóny pre použitie hneď po koncovom čase"
#: timezone/zic.c:1803
msgid "too many transitions?!"
msgstr "priveľa prechodov?!"
#: timezone/zic.c:1822
msgid "internal error - addtype called with bad isdst"
msgstr "vnútorná chyba - addtype zavolaný s chybným isdst"
#: timezone/zic.c:1826
msgid "internal error - addtype called with bad ttisstd"
msgstr "vnútorná chyba - addtype zavolaný s chybným ttisstd"
#: timezone/zic.c:1830
msgid "internal error - addtype called with bad ttisgmt"
msgstr "vnútorná chyba - addtype zavolaný s chybným ttisgmt"
#: timezone/zic.c:1849
msgid "too many local time types"
msgstr "priveľa lokálnych typov času"
#: timezone/zic.c:1877
msgid "too many leap seconds"
msgstr "priveľa priestupných sekúnd"
#: timezone/zic.c:1883
msgid "repeated leap second moment"
msgstr "opakovaný moment priestupnej sekundy"
#: timezone/zic.c:1935
msgid "Wild result from command execution"
msgstr "Čudný výsledok vykonania programu"
#: timezone/zic.c:1936
#, c-format
msgid "%s: command was '%s', result was %d\n"
msgstr "%s: príkaz bol '%s', výsledok bol %d\n"
#: timezone/zic.c:2031
msgid "Odd number of quotation marks"
msgstr "Nepárny počet úvodzoviek"
#: timezone/zic.c:2051 timezone/zic.c:2070
msgid "time overflow"
msgstr "pretečenie času"
#: timezone/zic.c:2117
msgid "use of 2/29 in non leap-year"
msgstr "29. február použitý v nepriestupnom roku"
#: timezone/zic.c:2151
msgid "no day in month matches rule"
msgstr "s pravidlom sa nezhoduje žiadny deň v mesiaci"
#: timezone/zic.c:2175
msgid "too many, or too long, time zone abbreviations"
msgstr "príliš veľa alebo príliš dlhé skratku časovej zóny"
#: timezone/zic.c:2216
#, c-format
msgid "%s: Can't create directory %s: %s\n"
msgstr "%s: Nie je možné vytvoriť adresár %s: %s\n"
#: timezone/zic.c:2238
#, c-format
msgid "%s: %d did not sign extend correctly\n"
msgstr "%s: nesprávne rozšírenie znamienka pre %d\n"
#: posix/../sysdeps/generic/wordexp.c:1797
msgid "parameter null or not set"
msgstr "prázdny alebo nenastavený parameter"
#: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:31
msgid "Address family for hostname not supported"
msgstr "Trieda adries nie je podporovaná počítačom"
#: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:32
msgid "Temporary failure in name resolution"
msgstr "Dočasná chyba pri riešení názvu"
#: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:33
msgid "Bad value for ai_flags"
msgstr "Chybná hodnota ai_flags"
#: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:34
msgid "Non-recoverable failure in name resolution"
msgstr "Neopraviteľná chyba pri riešení názvu"
#: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:35
msgid "ai_family not supported"
msgstr "ai_family nie je podporovaná"
#: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:36
msgid "Memory allocation failure"
msgstr "Pridelenie pamäti zlyhalo"
#: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:37
msgid "No address associated with hostname"
msgstr "Názov počítača nemá priradenú adresu"
#: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:38
msgid "Name or service not known"
msgstr "Názov alebo služba neznáme"
#: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:39
msgid "Servname not supported for ai_socktype"
msgstr "Servname nie je pre ai_socktype podporovaná"
#: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:40
msgid "ai_socktype not supported"
msgstr "ai_socktype nie je podporovaný"
#: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:41
msgid "System error"
msgstr "Chyba systému"
#: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:42
msgid "Processing request in progress"
msgstr "Požiadavka na spracovanie je už rozpracovaná"
#: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:43
msgid "Request canceled"
msgstr "Požiadavka zrušená"
#: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:44
msgid "Request not canceled"
msgstr "Požiadavka nebola zrušená"
#: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:45
msgid "All requests done"
msgstr "Všetky požiadavky vykonané"
#: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:46
msgid "Interrupted by a signal"
msgstr "Prerušené signálom"
#: posix/getconf.c:892
#, c-format
msgid "Usage: %s [-v specification] variable_name [pathname]\n"
msgstr "Použitie: %s [-v špecifikácia] meno_premennej [cesta]\n"
#: posix/getconf.c:950
#, c-format
msgid "unknown specification \"%s\""
msgstr "neznáma špecifikácia \"%s\""
#: posix/getconf.c:979 posix/getconf.c:995
msgid "undefined"
msgstr "nedefinované"
#: posix/getconf.c:1017
#, c-format
msgid "Unrecognized variable `%s'"
msgstr "Nerozpoznaná premenná `%s'"
#: posix/getopt.c:692 posix/getopt.c:711
#, c-format
msgid "%s: option '%s' is ambiguous\n"
msgstr "%s: voľba `%s' nie je jednoznačná\n"
#: posix/getopt.c:744 posix/getopt.c:748
#, c-format
msgid "%s: option '--%s' doesn't allow an argument\n"
msgstr "%s: voľba `--%s' nedovoľuje použiť argument\n"
#: posix/getopt.c:757 posix/getopt.c:762
#, c-format
msgid "%s: option '%c%s' doesn't allow an argument\n"
msgstr "%s: voľba `%c%s' nedovoľuje použiť argument\n"
#: posix/getopt.c:807 posix/getopt.c:829 posix/getopt.c:1159
#: posix/getopt.c:1181
#, c-format
msgid "%s: option '%s' requires an argument\n"
msgstr "%s: voľba `%s' vyžaduje argument\n"
#: posix/getopt.c:867 posix/getopt.c:870
#, c-format
msgid "%s: unrecognized option '--%s'\n"
msgstr "%s: nerozpoznaná voľba `--%s'\n"
#: posix/getopt.c:878 posix/getopt.c:881
#, c-format
msgid "%s: unrecognized option '%c%s'\n"
msgstr "%s: nerozpoznaná voľba `%c%s'\n"
#: posix/getopt.c:936 posix/getopt.c:939
#, c-format
msgid "%s: illegal option -- '%c'\n"
msgstr "%s: neprípustná voľba -- %c\n"
#: posix/getopt.c:945 posix/getopt.c:948
#, c-format
msgid "%s: invalid option -- '%c'\n"
msgstr "%s: chybná voľba -- %c\n"
#: posix/getopt.c:1003 posix/getopt.c:1022 posix/getopt.c:1234
#: posix/getopt.c:1255
#, c-format
msgid "%s: option requires an argument -- '%c'\n"
msgstr "%s: voľba vyžaduje argument -- %c\n"
#: posix/getopt.c:1074 posix/getopt.c:1093
#, c-format
msgid "%s: option '-W %s' is ambiguous\n"
msgstr "%s: voľba `-W %s' nie je jednoznačná\n"
#: posix/getopt.c:1117 posix/getopt.c:1138
#, c-format
msgid "%s: option '-W %s' doesn't allow an argument\n"
msgstr "%s: voľba `-W %s' nedovoľuje pouťiť argument\n"
#: posix/regcomp.c:150
msgid "No match"
msgstr "Žiadna zhoda"
#: posix/regcomp.c:153
msgid "Invalid regular expression"
msgstr "Neprípustný regulérny výraz"
#: posix/regcomp.c:156
msgid "Invalid collation character"
msgstr "Neprípustný znak triedenia"
#: posix/regcomp.c:159
msgid "Invalid character class name"
msgstr "Neprípustný názov triedy znakov"
#: posix/regcomp.c:162
msgid "Trailing backslash"
msgstr "Koncové spätné lomítko"
#: posix/regcomp.c:165
msgid "Invalid back reference"
msgstr "Neprípustný spätný odkaz"
#: posix/regcomp.c:168
msgid "Unmatched [ or [^"
msgstr "Nepárová [ or [^"
#: posix/regcomp.c:171
msgid "Unmatched ( or \\("
msgstr "Nepárová ( or \\("
#: posix/regcomp.c:174
msgid "Unmatched \\{"
msgstr "Nepárová \\{"
#: posix/regcomp.c:177
msgid "Invalid content of \\{\\}"
msgstr "Neprípustný obsah \\{\\}"
#: posix/regcomp.c:180
msgid "Invalid range end"
msgstr "Neprípustný koniec rozsahu"
#: posix/regcomp.c:183
msgid "Memory exhausted"
msgstr "Pamäť vyčerpaná"
#: posix/regcomp.c:186
msgid "Invalid preceding regular expression"
msgstr "Neprípustný predchádzajúci regulérny výraz"
#: posix/regcomp.c:189
msgid "Premature end of regular expression"
msgstr "Predčasný koniec regulérneho výrazu"
#: posix/regcomp.c:192
msgid "Regular expression too big"
msgstr "Regulérny výraz príliš veľký"
#: posix/regcomp.c:195
msgid "Unmatched ) or \\)"
msgstr "Nepárová ) or \\)"
#: posix/regcomp.c:661
msgid "No previous regular expression"
msgstr "Žiadny predchádzajúci regulérny výraz"
#: argp/argp-help.c:224
#, c-format
msgid "%.*s: ARGP_HELP_FMT parameter requires a value"
msgstr "%.*s: Parameter ARGP_HELP_FMT vyžaduje hodnotu"
#: argp/argp-help.c:233
#, c-format
msgid "%.*s: Unknown ARGP_HELP_FMT parameter"
msgstr "%.*s: Neznámy parameter ARGP_HELP_FMT"
#: argp/argp-help.c:245
#, c-format
msgid "Garbage in ARGP_HELP_FMT: %s"
msgstr "Nezmysly v ARGP_HELP_FMT: %s"
#: argp/argp-help.c:1205
msgid "Mandatory or optional arguments to long options are also mandatory or optional for any corresponding short options."
msgstr "Povinné alebo voliteľné argumenty dlhých tvarov volieb sú povinné alebo voliteľné pre ľubovoľné zodpovedajúce krátke voľby."
#: argp/argp-help.c:1592
msgid "Usage:"
msgstr "Použitie:"
#: argp/argp-help.c:1596
msgid " or: "
msgstr " alebo: "
#: argp/argp-help.c:1608
msgid " [OPTION...]"
msgstr " [VOĽBA...]"
#: argp/argp-help.c:1635
#, c-format
msgid "Try `%s --help' or `%s --usage' for more information.\n"
msgstr "Použite `%s --help' alebo `%s --usage' pre viac informácií.\n"
#: argp/argp-help.c:1663
#, c-format
msgid "Report bugs to %s.\n"
msgstr "Chyby hláste na adrese %s.\n"
#: argp/argp-parse.c:115
msgid "Give this help list"
msgstr "Vypísať túto pomoc"
#: argp/argp-parse.c:116
msgid "Give a short usage message"
msgstr "Vypísať krátky návod na použitie"
#: argp/argp-parse.c:117
msgid "Set the program name"
msgstr "Nastaviť názov programu"
#: argp/argp-parse.c:119
msgid "Hang for SECS seconds (default 3600)"
msgstr "Počkať SECS sekúnd (implicitne 3600)"
#: argp/argp-parse.c:180
msgid "Print program version"
msgstr "Vypísať verziu programu"
#: argp/argp-parse.c:196
msgid "(PROGRAM ERROR) No version known!?"
msgstr "(CHYBA PROGRAMU) Verzia neznáma!?"
#: argp/argp-parse.c:672
#, c-format
msgid "%s: Too many arguments\n"
msgstr "%s: Priveľa argumentov\n"
#: argp/argp-parse.c:813
msgid "(PROGRAM ERROR) Option should have been recognized!?"
msgstr "(CHYBA PROGRAMU) Voľba by mala byť rozpoznaná!?"
#: resolv/herror.c:68
msgid "Resolver Error 0 (no error)"
msgstr "Chyba resolvera 0 (žiadna chyba)"
#: resolv/herror.c:69
msgid "Unknown host"
msgstr "Neznámy počítač"
#: resolv/herror.c:70
msgid "Host name lookup failure"
msgstr "Nepodarilo sa nájsť meno počítača"
#: resolv/herror.c:71
msgid "Unknown server error"
msgstr "Neznáma chyba servera"
#: resolv/herror.c:72
msgid "No address associated with name"
msgstr "Názov nemá priradenú adresu"
#: resolv/herror.c:108
msgid "Resolver internal error"
msgstr "Vnútorná chyba resolvera"
#: resolv/herror.c:111
msgid "Unknown resolver error"
msgstr "Neznáma chyba resolvera"
#: resolv/res_hconf.c:147
#, c-format
msgid "%s: line %d: expected service, found `%s'\n"
msgstr "%s: riadok %d: očakávaná služba, nájdené `%s'\n"
#: resolv/res_hconf.c:165
#, c-format
msgid "%s: line %d: cannot specify more than %d services"
msgstr "%s: riadok %d: nie je možné zadať viac ako %d služieb"
#: resolv/res_hconf.c:191
#, c-format
msgid "%s: line %d: list delimiter not followed by keyword"
msgstr "%s: line %d: za oddeľovačom zoznamu nenasleduje kľúčové slovo"
#: resolv/res_hconf.c:231
#, c-format
msgid "%s: line %d: cannot specify more than %d trim domains"
msgstr "%s: riadok %d: nie je možné zadať viac ako %d skrátených domén"
#: resolv/res_hconf.c:256
#, c-format
msgid "%s: line %d: list delimiter not followed by domain"
msgstr "%s: riadok %d: za oddeľovačom zoznamu nenasleduje doména"
#: resolv/res_hconf.c:319
#, c-format
msgid "%s: line %d: expected `on' or `off', found `%s'\n"
msgstr "%s: riadok %d: očakávané `on' alebo `off', nájdené `%s'\n"
#: resolv/res_hconf.c:366
#, c-format
msgid "%s: line %d: bad command `%s'\n"
msgstr "%s: riadok %d: zlý príkaz `%s'\n"
#: resolv/res_hconf.c:395
#, c-format
msgid "%s: line %d: ignoring trailing garbage `%s'\n"
msgstr "%s: riadok %d: ignorujem koncové smetie `%s'\n"
#: nss/getent.c:51
msgid "database [key ...]"
msgstr "databáza [kľúč ...]"
#: nss/getent.c:56
msgid "Service configuration to be used"
msgstr "Konfigurácia služby, ktorá má byť použitá"
#: nss/getent.c:136 nss/getent.c:375
#, c-format
msgid "Enumeration not supported on %s\n"
msgstr "Enumerácia %s nie je podporované\n"
#: nss/getent.c:800
msgid "getent - get entries from administrative database."
msgstr "getent - získať záznamy z administratívnej databázy."
#: nss/getent.c:801
msgid "Supported databases:"
msgstr "Podporované databázy:"
#: nss/getent.c:858 nscd/nscd.c:131 nscd/nscd_nischeck.c:64
msgid "wrong number of arguments"
msgstr "chybný počet argumentov"
#: nss/getent.c:868
#, c-format
msgid "Unknown database: %s\n"
msgstr "Neznáma databáza %s\n"
#: debug/pcprofiledump.c:52
msgid "Don't buffer output"
msgstr "Nepoužiť vyrovnávaciu pamäť pre výstup"
#: debug/pcprofiledump.c:57
msgid "Dump information generated by PC profiling."
msgstr "Vypísať informáciu získanú profilovaním PC."
#: debug/pcprofiledump.c:60
msgid "[FILE]"
msgstr "[SÚBOR]"
#: debug/pcprofiledump.c:100
msgid "cannot open input file"
msgstr "nie je možné otvoriť vstupný súbor"
#: debug/pcprofiledump.c:106
msgid "cannot read header"
msgstr "nie je možné prečítať hlavičku"
#: debug/pcprofiledump.c:170
msgid "invalid pointer size"
msgstr "neprípustná veľkostť ukazovateľa"
#: inet/rcmd.c:163 inet/rcmd.c:166
msgid "rcmd: Cannot allocate memory\n"
msgstr "rcmd: Nie je možné prideliť pamäť\n"
#: inet/rcmd.c:185 inet/rcmd.c:188
msgid "rcmd: socket: All ports in use\n"
msgstr "rcmd: socket: Všetky porty sú použité\n"
#: inet/rcmd.c:222
#, c-format
msgid "connect to address %s: "
msgstr "spojiť sa s adresou %s: "
#: inet/rcmd.c:240
#, c-format
msgid "Trying %s...\n"
msgstr "Skúšam %s...\n"
#: inet/rcmd.c:289
#, c-format
msgid "rcmd: write (setting up stderr): %m\n"
msgstr "rcmd: write (nastavenie stderr): %m\n"
#: inet/rcmd.c:310
#, c-format
msgid "rcmd: poll (setting up stderr): %m\n"
msgstr "rcmd: poll (nastavenie stderr): %m\n"
#: inet/rcmd.c:313
msgid "poll: protocol failure in circuit setup\n"
msgstr "poll: chyba protokolu počas prípravy okruhu\n"
#: inet/rcmd.c:358
msgid "socket: protocol failure in circuit setup\n"
msgstr "socket: chyba protokolu pri príprave okruhu\n"
#: inet/rcmd.c:387
#, c-format
msgid "rcmd: %s: short read"
msgstr "rcmd: %s: krátke čítanie"
#: inet/rcmd.c:549
msgid "lstat failed"
msgstr "lstat zlyhal"
#: inet/rcmd.c:551
msgid "not regular file"
msgstr "nie je regulérny súbor"
#: inet/rcmd.c:556
msgid "cannot open"
msgstr "nie je možné otvoriť"
#: inet/rcmd.c:558
msgid "fstat failed"
msgstr "fstat sa nepodaril"
#: inet/rcmd.c:560
msgid "bad owner"
msgstr "chybný vlastník"
#: inet/rcmd.c:562
msgid "writeable by other than owner"
msgstr "zapisovateľný nielen pre vlastníka"
#: inet/rcmd.c:564
msgid "hard linked somewhere"
msgstr "niekde existuje pevný odkaz"
#: inet/ruserpass.c:170 inet/ruserpass.c:193
msgid "out of memory"
msgstr "nedostatok pamäti"
#: inet/ruserpass.c:184
msgid "Error: .netrc file is readable by others."
msgstr "Chyba: súbor .netrc je čitateľný pre ostatných."
#: inet/ruserpass.c:185
msgid "Remove password or make file unreadable by others."
msgstr "Odstráňte heslo alebo zakážte čítanie súboru ostatnými."
#: inet/ruserpass.c:277
#, c-format
msgid "Unknown .netrc keyword %s"
msgstr "Neznáme kľúčové slovo v .netrc: %s"
#: sunrpc/auth_unix.c:115 sunrpc/auth_unix.c:118
msgid "authunix_create: out of memory\n"
msgstr "authunix_create: nedostatok pamäti\n"
#: sunrpc/auth_unix.c:318
msgid "auth_none.c - Fatal marshalling problem"
msgstr "auth_none.c - Fatálna chyba marshallingu"
#: sunrpc/clnt_perr.c:118 sunrpc/clnt_perr.c:139
#, c-format
msgid "; low version = %lu, high version = %lu"
msgstr "; nižšia verzia = %lu, vyššia verzia = %lu"
#: sunrpc/clnt_perr.c:125
msgid "; why = "
msgstr "; dôvod = "
#: sunrpc/clnt_perr.c:132
#, c-format
msgid "(unknown authentication error - %d)"
msgstr "(neznáma chyba pri overovaní totožnosti - %d)"
#: sunrpc/clnt_perr.c:177
msgid "RPC: Success"
msgstr "RPC: Úspech"
#: sunrpc/clnt_perr.c:180
msgid "RPC: Can't encode arguments"
msgstr "RPC: Nie je možné zakódovať argumenty"
#: sunrpc/clnt_perr.c:184
msgid "RPC: Can't decode result"
msgstr "RPC: Nie je možné dekódovať výsledok"
#: sunrpc/clnt_perr.c:188
msgid "RPC: Unable to send"
msgstr "RPC: Nie je možné vysielať"
#: sunrpc/clnt_perr.c:192
msgid "RPC: Unable to receive"
msgstr "RPC: Nie je možné prijímať"
#: sunrpc/clnt_perr.c:196
msgid "RPC: Timed out"
msgstr "RPC: Časovač vypršal"
#: sunrpc/clnt_perr.c:200
msgid "RPC: Incompatible versions of RPC"
msgstr "RPC: Nekompatibilné verzie RPC"
#: sunrpc/clnt_perr.c:204
msgid "RPC: Authentication error"
msgstr "RPC: Chyba pri overení práv"
#: sunrpc/clnt_perr.c:208
msgid "RPC: Program unavailable"
msgstr "RPC: Program nie je k dispozícii"
#: sunrpc/clnt_perr.c:212
msgid "RPC: Program/version mismatch"
msgstr "RPC: Nesúhlasí program alebo verzia"
#: sunrpc/clnt_perr.c:216
msgid "RPC: Procedure unavailable"
msgstr "RPC: Procedúra nie je k dispozícii"
#: sunrpc/clnt_perr.c:220
msgid "RPC: Server can't decode arguments"
msgstr "RPC: Server nemôže dekódovať argumenty"
#: sunrpc/clnt_perr.c:224
msgid "RPC: Remote system error"
msgstr "RPC: Chyba vzdialeného systému"
#: sunrpc/clnt_perr.c:228
msgid "RPC: Unknown host"
msgstr "RPC: Neznámy počítač"
#: sunrpc/clnt_perr.c:232
msgid "RPC: Unknown protocol"
msgstr "RPC: Neznámy protokol"
#: sunrpc/clnt_perr.c:236
msgid "RPC: Port mapper failure"
msgstr "RPC: Chyba portmappera"
#: sunrpc/clnt_perr.c:240
msgid "RPC: Program not registered"
msgstr "RPC: Program nie je registrovaný"
#: sunrpc/clnt_perr.c:244
msgid "RPC: Failed (unspecified error)"
msgstr "RPC: Zlyhalo (nešpecifikovaná chyba)"
#: sunrpc/clnt_perr.c:285
msgid "RPC: (unknown error code)"
msgstr "RPC: (neznámny chybový kód)"
#: sunrpc/clnt_perr.c:357
msgid "Authentication OK"
msgstr "Overenie práv úspešné"
#: sunrpc/clnt_perr.c:360
msgid "Invalid client credential"
msgstr "Neplatné oprávnenie klienta"
#: sunrpc/clnt_perr.c:364
msgid "Server rejected credential"
msgstr "Server odmietol oprávnenie"
#: sunrpc/clnt_perr.c:368
msgid "Invalid client verifier"
msgstr "Neplatné overenie klienta"
#: sunrpc/clnt_perr.c:372
msgid "Server rejected verifier"
msgstr "Server odmietol overenie"
#: sunrpc/clnt_perr.c:376
msgid "Client credential too weak"
msgstr "Oprávnenia klienta sú nepostačujúce"
#: sunrpc/clnt_perr.c:380
msgid "Invalid server verifier"
msgstr "Neplatné overenie servera"
#: sunrpc/clnt_perr.c:384
msgid "Failed (unspecified error)"
msgstr "Zlyhalo (nešpecifikovaná chyba)"
#: sunrpc/clnt_raw.c:117
msgid "clnt_raw.c - Fatal header serialization error."
msgstr "clnt_raw.c - Fatálna chyba pri serializácii hlavičky."
#: sunrpc/clnt_tcp.c:134 sunrpc/clnt_tcp.c:137
msgid "clnttcp_create: out of memory\n"
msgstr "clnttcp_create: nedostatok pamäti\n"
#: sunrpc/clnt_udp.c:141 sunrpc/clnt_udp.c:144
msgid "clntudp_create: out of memory\n"
msgstr "clntudp_create: nedostatok pamäti\n"
#: sunrpc/clnt_unix.c:131 sunrpc/clnt_unix.c:134
msgid "clntunix_create: out of memory\n"
msgstr "clntunix_create: nedostatok pamäti\n"
#: sunrpc/get_myaddr.c:78
msgid "get_myaddress: ioctl (get interface configuration)"
msgstr "get_myaddress: ioctl (získanie konfigurácie rozhrania)"