blob: 8a1871af01baaa325bdf3b5ad53953aa2c9d9e2d [file] [log] [blame]
# Vietnamese translation for LibC.
# Bản dịch tiếng Việt dành cho LibC.
# Copyright © 2014 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the glibc package.
# Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>, 2008-2010.
# Trần Ngọc Quân <vnwildman@gmail.com>, 2012-2014.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: libc-2.18.90.20140105\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://www.gnu.org/software/libc/bugs.html\n"
"POT-Creation-Date: 2014-01-05 17:40+1000\n"
"PO-Revision-Date: 2014-01-09 15:04+0700\n"
"Last-Translator: Trần Ngọc Quân <vnwildman@gmail.com>\n"
"Language-Team: Vietnamese <translation-team-vi@lists.sourceforge.net>\n"
"Language: vi\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
"X-Language-Team-Website: <http://translationproject.org/team/vi.html>\n"
"X-Generator: Poedit 1.5.5\n"
"X-Poedit-SourceCharset: UTF-8\n"
#: argp/argp-help.c:227
#, c-format
msgid "%.*s: ARGP_HELP_FMT parameter requires a value"
msgstr "%.*s: tham số “ARGP_HELP_FMT” cần có một giá trị"
#: argp/argp-help.c:237
#, c-format
msgid "%.*s: Unknown ARGP_HELP_FMT parameter"
msgstr "%.*s: Không hiểu tham số “ARGP_HELP_FMT”"
#: argp/argp-help.c:250
#, c-format
msgid "Garbage in ARGP_HELP_FMT: %s"
msgstr "Gặp rác trong “ARGP_HELP_FMT”: %s"
#: argp/argp-help.c:1214
msgid "Mandatory or optional arguments to long options are also mandatory or optional for any corresponding short options."
msgstr "Các đối số là bắt buộc hay chỉ là tùy chọn khi dùng với tùy chọn dài thì tùy chọn ngắn tương ứng với nó cũng vậy."
#: argp/argp-help.c:1600
msgid "Usage:"
msgstr "Cách dùng:"
#: argp/argp-help.c:1604
msgid " or: "
msgstr " hoặc:"
#: argp/argp-help.c:1616
msgid " [OPTION...]"
msgstr " [TÙY_CHỌN...]"
#: argp/argp-help.c:1643
#, c-format
msgid "Try `%s --help' or `%s --usage' for more information.\n"
msgstr "Hãy chạy lệnh “%s --help” (trợ giúp) hay “%s --usage” (cách dùng) để xem thông tin thêm.\n"
#: argp/argp-help.c:1671
#, c-format
msgid "Report bugs to %s.\n"
msgstr ""
"Hãy thông báo lỗi cho %s\n"
"Thông báo lỗi dịch cho: <http://translationproject.org/team/vi.html>.\n"
#: argp/argp-parse.c:101
msgid "Give this help list"
msgstr "Hiển thị trợ giúp này"
#: argp/argp-parse.c:102
msgid "Give a short usage message"
msgstr "Hiển thị thông tin về cách dùng dạng ngắn"
#: argp/argp-parse.c:103 catgets/gencat.c:109 catgets/gencat.c:113
#: iconv/iconv_prog.c:60 iconv/iconv_prog.c:61 nscd/nscd.c:115
#: nss/makedb.c:120
msgid "NAME"
msgstr "TÊN"
#: argp/argp-parse.c:104
msgid "Set the program name"
msgstr "Đặt tên chương trình"
#: argp/argp-parse.c:105
msgid "SECS"
msgstr "GIÂY"
#: argp/argp-parse.c:106
msgid "Hang for SECS seconds (default 3600)"
msgstr "Treo trong vòng GIÂY giây (mặc định là 3600)"
#: argp/argp-parse.c:167
msgid "Print program version"
msgstr "In ra phiên bản chương trình"
#: argp/argp-parse.c:183
msgid "(PROGRAM ERROR) No version known!?"
msgstr "(LỖI CHƯƠNG TRÌNH) Không có phiên bản đã biết!?"
#: argp/argp-parse.c:623
#, c-format
msgid "%s: Too many arguments\n"
msgstr "%s: Quá nhiều đối số\n"
#: argp/argp-parse.c:766
msgid "(PROGRAM ERROR) Option should have been recognized!?"
msgstr "(LỖI CHƯƠNG TRÌNH) Nên nhận biệt tùy chọn mà chưa?"
#: assert/assert-perr.c:35
#, c-format
msgid "%s%s%s:%u: %s%sUnexpected error: %s.\n"
msgstr "%s%s%s:%u: %s%sGặp lỗi bất thường: %s.\n"
#: assert/assert.c:101
#, c-format
msgid ""
"%s%s%s:%u: %s%sAssertion `%s' failed.\n"
"%n"
msgstr ""
"%s%s%s:%u: %s%s Khẳng định “%s” gặp lỗi.\n"
"%n"
#: catgets/gencat.c:110
msgid "Create C header file NAME containing symbol definitions"
msgstr "Tạo tập tin phần đầu C TÊN chứa các lời định nghĩa ký hiệu"
#: catgets/gencat.c:112
msgid "Do not use existing catalog, force new output file"
msgstr "Đừng dùng phân loại đã tồn tại, ép buộc tập tin xuất mới"
#: catgets/gencat.c:113 nss/makedb.c:120
msgid "Write output to file NAME"
msgstr "Ghi kết xuất vào tập tin TÊN"
#: catgets/gencat.c:118
msgid ""
"Generate message catalog.\vIf INPUT-FILE is -, input is read from standard input. If OUTPUT-FILE\n"
"is -, output is written to standard output.\n"
msgstr ""
"Tạo phân loại thông điệp. Nếu TẬP-TIN-ĐẦU-VÀO là “-”,\n"
"thì dữ liệu đầu vào được đọc từ đầu vào tiêu chuẩn.\n"
"Nếu TẬP-TIN-ĐẦU-RA là “-” thì kết xuất được ghi vào đầu ra tiêu chuẩn.\n"
#: catgets/gencat.c:123
msgid ""
"-o OUTPUT-FILE [INPUT-FILE]...\n"
"[OUTPUT-FILE [INPUT-FILE]...]"
msgstr ""
"-o TẬP-TIN-ĐẦU-RA [TẬP-TIN-ĐẦU-VÀO]...\n"
"[TẬP-TIN-ĐẦU-RA [TẬP-TIN-ĐẦU-VÀO]...]"
#: catgets/gencat.c:229 debug/pcprofiledump.c:209 elf/ldconfig.c:307
#: elf/pldd.c:219 elf/sln.c:85 elf/sprof.c:372 iconv/iconv_prog.c:408
#: iconv/iconvconfig.c:379 locale/programs/locale.c:277
#: locale/programs/localedef.c:376 login/programs/pt_chown.c:88
#: malloc/memusagestat.c:563 nss/getent.c:969 nss/makedb.c:369
#: posix/getconf.c:1121 sunrpc/rpcinfo.c:691
#: sysdeps/unix/sysv/linux/lddlibc4.c:61
#, c-format
msgid ""
"For bug reporting instructions, please see:\n"
"%s.\n"
msgstr ""
"Để tìm hướng dẫn về thông báo lỗi, hãy xem:\n"
"%s.\n"
"Thông báo lỗi dịch cho: <http://translationproject.org/team/vi.html>.\n"
#: catgets/gencat.c:245 debug/pcprofiledump.c:225 debug/xtrace.sh:64
#: elf/ldconfig.c:323 elf/ldd.bash.in:38 elf/pldd.c:235 elf/sotruss.ksh:75
#: elf/sprof.c:389 iconv/iconv_prog.c:425 iconv/iconvconfig.c:396
#: locale/programs/locale.c:294 locale/programs/localedef.c:402
#: login/programs/pt_chown.c:62 malloc/memusage.sh:71
#: malloc/memusagestat.c:581 nscd/nscd.c:485 nss/getent.c:86 nss/makedb.c:385
#: posix/getconf.c:1103 sysdeps/unix/sysv/linux/lddlibc4.c:68
#, c-format
msgid ""
"Copyright (C) %s Free Software Foundation, Inc.\n"
"This is free software; see the source for copying conditions. There is NO\n"
"warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.\n"
msgstr ""
"Tác quyền © %s của Tổ chức Phần mềm Tự do.\n"
"Chương trình này là phần mềm tự do; xem mã nguồn để tìm điều kiện sao chép.\n"
"KHÔNG CÓ BẢO HÀNH GÌ CẢ; NGAY CẢ KHI NÓ ĐƯỢC BÁN HAY THÍCH HỢP CHO MỤC ĐÍCH CÁ NHÂN.\n"
#: catgets/gencat.c:250 debug/pcprofiledump.c:230 debug/xtrace.sh:68
#: elf/ldconfig.c:328 elf/pldd.c:240 elf/sprof.c:395 iconv/iconv_prog.c:430
#: iconv/iconvconfig.c:401 locale/programs/locale.c:299
#: locale/programs/localedef.c:407 malloc/memusage.sh:75
#: malloc/memusagestat.c:586 nscd/nscd.c:490 nss/getent.c:91 nss/makedb.c:390
#: posix/getconf.c:1108
#, c-format
msgid "Written by %s.\n"
msgstr "Viết bởi %s.\n"
#: catgets/gencat.c:281
msgid "*standard input*"
msgstr "*đầu vào tiêu chuẩn*"
#: catgets/gencat.c:287 iconv/iconv_charmap.c:167 iconv/iconv_prog.c:293
#: nss/makedb.c:246
#, c-format
msgid "cannot open input file `%s'"
msgstr "không thể mở tập tin nhập vào “%s”"
#: catgets/gencat.c:416 catgets/gencat.c:491
msgid "illegal set number"
msgstr "số thứ tự tập hợp không hợp lệ"
#: catgets/gencat.c:443
msgid "duplicate set definition"
msgstr "lời định nghĩa tập hợp bị trùng"
#: catgets/gencat.c:445 catgets/gencat.c:617 catgets/gencat.c:669
msgid "this is the first definition"
msgstr "đây là lời định nghĩa thứ nhất"
#: catgets/gencat.c:516
#, c-format
msgid "unknown set `%s'"
msgstr "không rõ tập hợp “%s”"
#: catgets/gencat.c:557
msgid "invalid quote character"
msgstr "ký tự trích dẫn không hợp lệ"
#: catgets/gencat.c:570
#, c-format
msgid "unknown directive `%s': line ignored"
msgstr "không rõ chỉ thị “%s”: dòng bị bỏ qua"
#: catgets/gencat.c:615
msgid "duplicated message number"
msgstr "số thứ tự thông điệp trùng"
#: catgets/gencat.c:666
msgid "duplicated message identifier"
msgstr "đồ nhận diện thông điệp trùng"
#: catgets/gencat.c:723
msgid "invalid character: message ignored"
msgstr "ký tự không hợp lệ: thông điệp bị bỏ qua"
#: catgets/gencat.c:766
msgid "invalid line"
msgstr "dòng không hợp lệ"
#: catgets/gencat.c:820
msgid "malformed line ignored"
msgstr "dòng dạng sai bị bỏ qua"
#: catgets/gencat.c:984 catgets/gencat.c:1025
#, c-format
msgid "cannot open output file `%s'"
msgstr "không thể mở tập tin kết xuất “%s”"
#: catgets/gencat.c:1187 locale/programs/linereader.c:560
msgid "invalid escape sequence"
msgstr "dây thoát không hợp lệ"
#: catgets/gencat.c:1209
msgid "unterminated message"
msgstr "thông điệp chưa chấm dứt"
#: catgets/gencat.c:1233
#, c-format
msgid "while opening old catalog file"
msgstr "trong khi mở tập tin phân loại cũ"
#: catgets/gencat.c:1324
#, c-format
msgid "conversion modules not available"
msgstr "mô-đun chuyển đổi không sẵn sàng"
#: catgets/gencat.c:1350
#, c-format
msgid "cannot determine escape character"
msgstr "không thể giải quyết ký tự thoát chuỗi"
#: debug/pcprofiledump.c:53
msgid "Don't buffer output"
msgstr "Đừng chuyển hoán đệm kết xuất"
#: debug/pcprofiledump.c:58
msgid "Dump information generated by PC profiling."
msgstr "Đổ thông tin được tạo khi đo hiệu năng sử dụng PC "
#: debug/pcprofiledump.c:61
msgid "[FILE]"
msgstr "[TẬP-TIN]"
#: debug/pcprofiledump.c:108
#, c-format
msgid "cannot open input file"
msgstr "không thể mở tập tin nhập vào"
#: debug/pcprofiledump.c:115
#, c-format
msgid "cannot read header"
msgstr "không thể đọc phần đầu"
#: debug/pcprofiledump.c:179
#, c-format
msgid "invalid pointer size"
msgstr "kích cỡ con trỏ không hợp lệ"
#: debug/xtrace.sh:26 debug/xtrace.sh:44
msgid "Usage: xtrace [OPTION]... PROGRAM [PROGRAMOPTION]...\\n"
msgstr "Cách dùng: xtrace [TÙY-CHỌN]... CHƯƠNG-TRÌNH [TÙY_CHỌN_CHƯƠNG_TRÌNH]...\\n"
#: debug/xtrace.sh:32 elf/sotruss.ksh:56 elf/sotruss.ksh:67
#: elf/sotruss.ksh:135 malloc/memusage.sh:26
msgid "Try \\`%s --help' or \\`%s --usage' for more information.\\n"
msgstr "Hãy chạy lệnh “%s --help” (trợ giúp) hoặc “%s --usage” (cách dùng) để xem thêm thông tin.\\n"
#: debug/xtrace.sh:38
msgid "%s: option '%s' requires an argument.\\n"
msgstr "%s: tùy chọn “%s” yêu cầu một tham số.\\n"
#: debug/xtrace.sh:45
msgid ""
"Trace execution of program by printing currently executed function.\n"
"\n"
" --data=FILE Don't run the program, just print the data from FILE.\n"
"\n"
" -?,--help Print this help and exit\n"
" --usage Give a short usage message\n"
" -V,--version Print version information and exit\n"
"\n"
"Mandatory arguments to long options are also mandatory for any corresponding\n"
"short options.\n"
"\n"
msgstr ""
"Dò tìm đường khi thực hiện chương trình bằng cách in hàm đang được chạy.\n"
"\n"
" --data=TẬP-TIN Đừng chạy chương trình, chỉ in dữ liệu từ TẬP-TIN.\n"
"\n"
" -?,--help In trợ giúp này rồi thoát\n"
" --usage Hiển thị hướng dẫn ngắn gọn\n"
" -V,--version In thông tin phiên bản rồi thoát\n"
"\n"
"Mọi đối số bắt buộc phải sử dụng cùng với tùy chọn dài\n"
"cũng bắt buộc với các tùy chọn ngắn tương ứng.\n"
"\n"
#: debug/xtrace.sh:57 elf/ldd.bash.in:55 elf/sotruss.ksh:49
#: malloc/memusage.sh:64
msgid "For bug reporting instructions, please see:\\\\n%s.\\\\n"
msgstr "Để tìm hướng dẫn về thông báo lỗi, hãy xem:\\\\n%s.\\\\nThông báo lỗi dịch cho: <http://translationproject.org/team/vi.html>.\\\\n"
#: debug/xtrace.sh:125
msgid "xtrace: unrecognized option \\`$1'\\n"
msgstr "xtrace: không nhận ra tùy chọn \\“$1”\\n"
#: debug/xtrace.sh:138
msgid "No program name given\\n"
msgstr "Chưa nhập tên chương trình\\n"
#: debug/xtrace.sh:146
#, sh-format
msgid "executable \\`$program' not found\\n"
msgstr "không tìm thấy tập tin thực hiện được \\“$program”\\n"
#: debug/xtrace.sh:150
#, sh-format
msgid "\\`$program' is no executable\\n"
msgstr "\\“$program” không có khả năng thực thi\\n"
#: dlfcn/dlinfo.c:63
msgid "RTLD_SELF used in code not dynamically loaded"
msgstr "Chưa nạp động RTLD_SELF được dùng trong mã"
#: dlfcn/dlinfo.c:72
msgid "unsupported dlinfo request"
msgstr "yêu cầu dlinfo không được hỗ trợ"
#: dlfcn/dlmopen.c:63
msgid "invalid namespace"
msgstr "không gian tên không hợp lệ"
#: dlfcn/dlmopen.c:68
msgid "invalid mode"
msgstr "chế độ không hợp lệ"
#: dlfcn/dlopen.c:64
msgid "invalid mode parameter"
msgstr "tham số chế độ không hợp lệ"
#: elf/cache.c:69
msgid "unknown"
msgstr "không hiểu"
#: elf/cache.c:135
msgid "Unknown OS"
msgstr "Hệ điều hành không biết"
#: elf/cache.c:140
#, c-format
msgid ", OS ABI: %s %d.%d.%d"
msgstr ", OS ABI: %s %d.%d.%d"
#: elf/cache.c:157 elf/ldconfig.c:1318
#, c-format
msgid "Can't open cache file %s\n"
msgstr "Không thể mở tập tin nhớ tạm %s\n"
#: elf/cache.c:171
#, c-format
msgid "mmap of cache file failed.\n"
msgstr "gặp lỗi khi mmap tập tin nhớ tạm.\n"
#: elf/cache.c:175 elf/cache.c:189
#, c-format
msgid "File is not a cache file.\n"
msgstr "Tập tin không phải là một tập tin nhớ tạm.\n"
#: elf/cache.c:222 elf/cache.c:232
#, c-format
msgid "%d libs found in cache `%s'\n"
msgstr "Tìm thấy %d thư viện trong bộ nhớ tạm “%s”\n"
#: elf/cache.c:426
#, c-format
msgid "Can't create temporary cache file %s"
msgstr "Không thể tạo tập tin nhớ tạm kiểu tạm thời %s"
#: elf/cache.c:434 elf/cache.c:444 elf/cache.c:448 elf/cache.c:453
#, c-format
msgid "Writing of cache data failed"
msgstr "Gặp lỗi khi ghi dữ liệu nhớ tạm"
#: elf/cache.c:458
#, c-format
msgid "Changing access rights of %s to %#o failed"
msgstr "Gặp lỗi khi thay đổi quyền truy cập của %s thành %#o"
#: elf/cache.c:463
#, c-format
msgid "Renaming of %s to %s failed"
msgstr "Gặp lỗi khi thay đổi tên %s thành %s"
#: elf/dl-close.c:383 elf/dl-open.c:470
msgid "cannot create scope list"
msgstr "không thể tạo danh sách phạm vi"
#: elf/dl-close.c:776
msgid "shared object not open"
msgstr "chưa mở đối tượng dùng chung"
#: elf/dl-deps.c:112
msgid "DST not allowed in SUID/SGID programs"
msgstr "Không cho phép DST trong chương trình kiểu SUID/SGID"
#: elf/dl-deps.c:125
msgid "empty dynamic string token substitution"
msgstr "sự thay thế thẻ bài chuỗi động trống"
#: elf/dl-deps.c:131
#, c-format
msgid "cannot load auxiliary `%s' because of empty dynamic string token substitution\n"
msgstr "không thể nạp bổ trợ “%s” do sự thay thế thẻ bài chuỗi động trống\n"
#: elf/dl-deps.c:479
msgid "cannot allocate dependency list"
msgstr "không thể cấp phát danh sách quan hệ phụ thuộc"
#: elf/dl-deps.c:516 elf/dl-deps.c:576
msgid "cannot allocate symbol search list"
msgstr "không thể cấp phát danh sách tìm kiếm ký hiệu"
#: elf/dl-deps.c:556
msgid "Filters not supported with LD_TRACE_PRELINKING"
msgstr "Không hỗ trợ bộ lọc với LD_TRACE_PRELINKING"
#: elf/dl-error.c:77
msgid "DYNAMIC LINKER BUG!!!"
msgstr "LỖI LIÊN KẾT ĐỘNG!!!"
#: elf/dl-error.c:127
msgid "error while loading shared libraries"
msgstr "gặp lỗi khi nạp thư viện dùng chung"
#: elf/dl-fptr.c:87 ports/sysdeps/hppa/dl-fptr.c:93
msgid "cannot map pages for fdesc table"
msgstr "không thể ánh xạ trang cho bảng fdesc"
#: elf/dl-fptr.c:191 ports/sysdeps/hppa/dl-fptr.c:206
msgid "cannot map pages for fptr table"
msgstr "không thể ánh xạ trang cho bảng fptr"
#: elf/dl-fptr.c:220 ports/sysdeps/hppa/dl-fptr.c:235
msgid "internal error: symidx out of range of fptr table"
msgstr "lỗi nội bộ: symidx ở ngoại phạm vi của bảng fptr"
#: elf/dl-hwcaps.c:184 elf/dl-hwcaps.c:196
msgid "cannot create capability list"
msgstr "không thể tạo danh sách khả năng"
#: elf/dl-load.c:465
msgid "cannot allocate name record"
msgstr "không thể cấp phát bản ghi tên"
#: elf/dl-load.c:550 elf/dl-load.c:666 elf/dl-load.c:749 elf/dl-load.c:868
msgid "cannot create cache for search path"
msgstr "không thể tạo bộ nhớ tạm cho đường dẫn tìm kiếm"
#: elf/dl-load.c:641
msgid "cannot create RUNPATH/RPATH copy"
msgstr "không thể tạo bản sao RUNPATH/RPATH"
#: elf/dl-load.c:735
msgid "cannot create search path array"
msgstr "không thể tạo mảng đường dẫn tìm kiếm"
#: elf/dl-load.c:940
msgid "cannot stat shared object"
msgstr "không thể lấy trạng thái về đối tượng dùng chung"
#: elf/dl-load.c:1018
msgid "cannot open zero fill device"
msgstr "không thể mở thiết bị điền số không"
#: elf/dl-load.c:1065 elf/dl-load.c:2348
msgid "cannot create shared object descriptor"
msgstr "không thể tạo bộ mô tả đối tượng dùng chung"
#: elf/dl-load.c:1084 elf/dl-load.c:1761 elf/dl-load.c:1864
msgid "cannot read file data"
msgstr "không thể đọc dữ liệu tập tin"
#: elf/dl-load.c:1130
msgid "ELF load command alignment not page-aligned"
msgstr "Sắp hàng câu lệnh nạp ELF không phải sắp hàng theo trang"
#: elf/dl-load.c:1137
msgid "ELF load command address/offset not properly aligned"
msgstr "Địa chỉ/bù của câu lệnh nạp ELF không phải được sắp hàng đúng"
#: elf/dl-load.c:1222
msgid "cannot allocate TLS data structures for initial thread"
msgstr "không thể cấp phát cấu trúc dữ liệu TLS đối với tuyến trình đầu tiên"
#: elf/dl-load.c:1245
msgid "cannot handle TLS data"
msgstr "không thể xử lý dữ liệu TLS"
#: elf/dl-load.c:1264
msgid "object file has no loadable segments"
msgstr "tập tin đối tượng không có đoạn nạp được"
#: elf/dl-load.c:1300
msgid "failed to map segment from shared object"
msgstr "lỗi ánh xạ đoạn từ đối tượng dùng chung"
#: elf/dl-load.c:1326
msgid "cannot dynamically load executable"
msgstr "không thể nạp động tập tin thực hiện được"
#: elf/dl-load.c:1389 elf/dl-load.c:1498
msgid "cannot change memory protections"
msgstr "không thể thay đổi sự bảo vệ bộ nhớ"
#: elf/dl-load.c:1408
msgid "cannot map zero-fill pages"
msgstr "không thể ánh xạ trang điền số không"
#: elf/dl-load.c:1422
msgid "object file has no dynamic section"
msgstr "tập tin đối tượng không có phần động"
#: elf/dl-load.c:1445
msgid "shared object cannot be dlopen()ed"
msgstr "đối tượng dùng chung không thể được dlopen()"
#: elf/dl-load.c:1458
msgid "cannot allocate memory for program header"
msgstr "không thể cấp phát bộ nhớ cho phần đầu chương trình"
#: elf/dl-load.c:1475 elf/dl-open.c:195
msgid "invalid caller"
msgstr "bộ gọi không hợp lệ"
#: elf/dl-load.c:1518
msgid "cannot enable executable stack as shared object requires"
msgstr "không thể hiệu lực đống thực hiện được theo yêu cầu của đối tượng dùng chung"
#: elf/dl-load.c:1531
msgid "cannot close file descriptor"
msgstr "không thể đóng bộ mô tả tập tin"
#: elf/dl-load.c:1761
msgid "file too short"
msgstr "tập tin quá ngắn"
#: elf/dl-load.c:1797
msgid "invalid ELF header"
msgstr "phần đầu ELF không hợp lệ"
#: elf/dl-load.c:1809
msgid "ELF file data encoding not big-endian"
msgstr "Bảng mã dữ liệu tập tin ELF không có kiểu về cuối lớn (big-endian)"
#: elf/dl-load.c:1811
msgid "ELF file data encoding not little-endian"
msgstr "Bảng mã dữ liệu tập tin ELF không có kiểu về cuối nhỏ (little-endian)"
#: elf/dl-load.c:1815
msgid "ELF file version ident does not match current one"
msgstr "ident của phiên bản tập tin ELF không tương ứng với điều hiện thời"
#: elf/dl-load.c:1819
msgid "ELF file OS ABI invalid"
msgstr "Hệ điều hành ABI của tập tin ELF không phải hợp lệ"
#: elf/dl-load.c:1822
msgid "ELF file ABI version invalid"
msgstr "Phiên bản ABI của tập tin ELF không phải hợp lệ"
#: elf/dl-load.c:1825
msgid "nonzero padding in e_ident"
msgstr "không có phần đệm số không trong e_ident"
#: elf/dl-load.c:1828
msgid "internal error"
msgstr "lỗi nội bộ"
#: elf/dl-load.c:1835
msgid "ELF file version does not match current one"
msgstr "Phiên bản tập tin ELF không tương ứng với điều hiện thời"
#: elf/dl-load.c:1843
msgid "only ET_DYN and ET_EXEC can be loaded"
msgstr "chỉ có thể nạp ET_DYN và ET_EXEC"
#: elf/dl-load.c:1849
msgid "ELF file's phentsize not the expected size"
msgstr "kích cỡ phentsize của tập tin ELF là bất thường"
#: elf/dl-load.c:2367
msgid "wrong ELF class: ELFCLASS64"
msgstr "lớp ELF không đúng: ELFCLASS64"
#: elf/dl-load.c:2368
msgid "wrong ELF class: ELFCLASS32"
msgstr "lớp ELF không đúng: ELFCLASS32"
#: elf/dl-load.c:2371
msgid "cannot open shared object file"
msgstr "không thể mở tập tin đối tượng dùng chung"
#: elf/dl-lookup.c:753 ports/sysdeps/mips/dl-lookup.c:770
msgid "relocation error"
msgstr "lỗi tái định vị"
#: elf/dl-lookup.c:780 ports/sysdeps/mips/dl-lookup.c:797
msgid "symbol lookup error"
msgstr "lỗi tra cứu ký hiệu"
#: elf/dl-open.c:102
msgid "cannot extend global scope"
msgstr "không thể kéo dài phạm vi toàn cục"
#: elf/dl-open.c:520
msgid "TLS generation counter wrapped! Please report this."
msgstr "Bộ đếm tạo TLS đã bao bọc! Hãy thông báo lỗi này."
#: elf/dl-open.c:542
msgid "cannot load any more object with static TLS"
msgstr "không thể tải thêm đối tượng với TLS tĩnh"
#: elf/dl-open.c:602
msgid "invalid mode for dlopen()"
msgstr "chế độ không hợp lệ đối với dlopen()"
#: elf/dl-open.c:619
msgid "no more namespaces available for dlmopen()"
msgstr "không có sẵn miền tên thêm nữa đối với dlmopen()"
#: elf/dl-open.c:637
msgid "invalid target namespace in dlmopen()"
msgstr "miền tên đích không hợp lệ trong dlmopen()"
#: elf/dl-reloc.c:158
msgid "cannot allocate memory in static TLS block"
msgstr "không thể cấp phát bộ nhớ trong khối TLS tĩnh."
#: elf/dl-reloc.c:250
msgid "cannot make segment writable for relocation"
msgstr "không thể làm cho đoạn có khả năng ghi để tái định vị"
#: elf/dl-reloc.c:313
#, c-format
msgid "%s: no PLTREL found in object %s\n"
msgstr "%s: không tìm thấy PLTREL trong đối tượng %s\n"
#: elf/dl-reloc.c:324
#, c-format
msgid "%s: out of memory to store relocation results for %s\n"
msgstr "%s: không đủ bộ nhớ để cất giữ kết quả tái định vị đối với %s\n"
#: elf/dl-reloc.c:340
msgid "cannot restore segment prot after reloc"
msgstr "không thể phục hồi giao thức (prot) đoạn sau khi tái định vị"
#: elf/dl-reloc.c:369
msgid "cannot apply additional memory protection after relocation"
msgstr "không thể áp dụng sự bảo vệ bộ nhớ thêm sau khi tái định vị"
#: elf/dl-sym.c:153
msgid "RTLD_NEXT used in code not dynamically loaded"
msgstr "RTLD_NEXT được dùng trong mã không phải được nạp động"
#: elf/dl-tls.c:923
msgid "cannot create TLS data structures"
msgstr "không thể tạo các cấu trúc dữ liệu TLS"
#: elf/dl-version.c:166
msgid "version lookup error"
msgstr "lỗi tra cứu phiên bản"
#: elf/dl-version.c:296
msgid "cannot allocate version reference table"
msgstr "không thể cấp phát bảng tham chiếu phiên bản"
#: elf/ldconfig.c:141
msgid "Print cache"
msgstr "In bộ nhớ đệm"
#: elf/ldconfig.c:142
msgid "Generate verbose messages"
msgstr "Tạo thông tin chi tiết"
#: elf/ldconfig.c:143
msgid "Don't build cache"
msgstr "Đừng xây dựng bộ nhớ tạm"
#: elf/ldconfig.c:144
msgid "Don't generate links"
msgstr "Đừng tạo liên kết"
#: elf/ldconfig.c:145
msgid "Change to and use ROOT as root directory"
msgstr "Chuyển đổi và dùng GỐC làm thư mục gốc"
#: elf/ldconfig.c:145
msgid "ROOT"
msgstr "GỐC"
#: elf/ldconfig.c:146
msgid "CACHE"
msgstr "NHỚ_ĐỆM"
#: elf/ldconfig.c:146
msgid "Use CACHE as cache file"
msgstr "Dùng cái này làm TẬP-TIN nhớ đệm"
#: elf/ldconfig.c:147
msgid "CONF"
msgstr "CẤU_HÌNH"
#: elf/ldconfig.c:147
msgid "Use CONF as configuration file"
msgstr "Dùng CẤU_HÌNH làm tập tin cấu hình"
#: elf/ldconfig.c:148
msgid "Only process directories specified on the command line. Don't build cache."
msgstr "Chỉ xử lý các thư mục được ghi rõ trên dòng lệnh. Đừng xây dựng bộ nhớ tạm."
#: elf/ldconfig.c:149
msgid "Manually link individual libraries."
msgstr "Liên kết bằng tay các thư viện riêng."
#: elf/ldconfig.c:150
msgid "FORMAT"
msgstr "ĐỊNH_DẠNG"
#: elf/ldconfig.c:150
msgid "Format to use: new, old or compat (default)"
msgstr "Định dạng cần dùng: new, old, compat (mới,cũ,tương thích (mặc định))"
#: elf/ldconfig.c:151
msgid "Ignore auxiliary cache file"
msgstr "Bỏ qua tập tin nhớ tạm bổ trợ"
#: elf/ldconfig.c:159
msgid "Configure Dynamic Linker Run Time Bindings."
msgstr "Cấu hình ràng buộc liên kết động khi chạy."
#: elf/ldconfig.c:346
#, c-format
msgid "Path `%s' given more than once"
msgstr "Đường dẫn “%s” được đưa ra nhiều lần"
#: elf/ldconfig.c:386
#, c-format
msgid "%s is not a known library type"
msgstr "“%s” không phải là kiểu thư viện đã biết"
#: elf/ldconfig.c:414
#, c-format
msgid "Can't stat %s"
msgstr "Không thể lấy thống kê về %s"
#: elf/ldconfig.c:488
#, c-format
msgid "Can't stat %s\n"
msgstr "Không thể lấy thống kê về %s\n"
#: elf/ldconfig.c:498
#, c-format
msgid "%s is not a symbolic link\n"
msgstr "%s không phải là một liên kết tượng trưng\n"
#: elf/ldconfig.c:517
#, c-format
msgid "Can't unlink %s"
msgstr "Không thể bỏ liên kết %s"
#: elf/ldconfig.c:523
#, c-format
msgid "Can't link %s to %s"
msgstr "Không thể liên kết %s tới %s"
#: elf/ldconfig.c:529
msgid " (changed)\n"
msgstr " (đã thay đổi)\n"
#: elf/ldconfig.c:531
msgid " (SKIPPED)\n"
msgstr " (BỊ BỎ QUA)\n"
#: elf/ldconfig.c:586
#, c-format
msgid "Can't find %s"
msgstr "Không tìm thấy %s"
#: elf/ldconfig.c:602 elf/ldconfig.c:775 elf/ldconfig.c:834 elf/ldconfig.c:868
#, c-format
msgid "Cannot lstat %s"
msgstr "Không thể lstat %s"
#: elf/ldconfig.c:609
#, c-format
msgid "Ignored file %s since it is not a regular file."
msgstr "Đã bỏ qua tập tin %s vì nó không phải là tập tin thông thường."
#: elf/ldconfig.c:618
#, c-format
msgid "No link created since soname could not be found for %s"
msgstr "Chưa tạo liên kết vì không tìm thấy soname đối với %s"
#: elf/ldconfig.c:701
#, c-format
msgid "Can't open directory %s"
msgstr "Không thể mở thư mục %s"
#: elf/ldconfig.c:793 elf/ldconfig.c:855 elf/readlib.c:90
#, c-format
msgid "Input file %s not found.\n"
msgstr "Không tìm thấy tập tin nhập vào %s.\n"
#: elf/ldconfig.c:800
#, c-format
msgid "Cannot stat %s"
msgstr "Không thể lấy trạng thái về %s"
#: elf/ldconfig.c:929
#, c-format
msgid "libc5 library %s in wrong directory"
msgstr "thư viện libc5 %s nằm trong thư mục không đúng"
#: elf/ldconfig.c:932
#, c-format
msgid "libc6 library %s in wrong directory"
msgstr "thư viện libc6 %s nằm trong thư mục không đúng"
#: elf/ldconfig.c:935
#, c-format
msgid "libc4 library %s in wrong directory"
msgstr "thư viện libc4 %s nằm trong thư mục không đúng"
#: elf/ldconfig.c:963
#, c-format
msgid "libraries %s and %s in directory %s have same soname but different type."
msgstr "thư viện %s và %s trong thư mục %s có cùng một soname còn có kiểu khác nhau."
#: elf/ldconfig.c:1072
#, c-format
msgid "Warning: ignoring configuration file that cannot be opened: %s"
msgstr "Cảnh báo: đang bỏ qua tập tin cấu hình, cái mà đã không thể mở được: %s"
#: elf/ldconfig.c:1138
#, c-format
msgid "%s:%u: bad syntax in hwcap line"
msgstr "%s:%u: cú pháp sai trong dòng hwcap"
#: elf/ldconfig.c:1144
#, c-format
msgid "%s:%u: hwcap index %lu above maximum %u"
msgstr "%s:%u: chỉ mục hwcap %lu vượt quá tối đa %u"
#: elf/ldconfig.c:1151 elf/ldconfig.c:1159
#, c-format
msgid "%s:%u: hwcap index %lu already defined as %s"
msgstr "%s:%u: chỉ mục hwcap %lu đã được định nghĩa là %s"
#: elf/ldconfig.c:1162
#, c-format
msgid "%s:%u: duplicate hwcap %lu %s"
msgstr "%s:%u: hwcap bị trùng %lu %s"
#: elf/ldconfig.c:1184
#, c-format
msgid "need absolute file name for configuration file when using -r"
msgstr "dùng tùy chọn “-r” thì cũng cần tên tập tin tuyệt đối cho tập tin cấu hình"
#: elf/ldconfig.c:1191 locale/programs/xmalloc.c:64 malloc/obstack.c:432
#: malloc/obstack.c:434 posix/getconf.c:1076 posix/getconf.c:1296
#, c-format
msgid "memory exhausted"
msgstr "hết bộ nhớ"
#: elf/ldconfig.c:1223
#, c-format
msgid "%s:%u: cannot read directory %s"
msgstr "%s:%u: không thể đọc thư mục %s"
#: elf/ldconfig.c:1267
#, c-format
msgid "relative path `%s' used to build cache"
msgstr "đường dẫn tương đối “%s” được dùng để xây dựng bộ nhớ tạm"
#: elf/ldconfig.c:1297
#, c-format
msgid "Can't chdir to /"
msgstr "Không thể chuyển đổi thư mục (chdir) sang /"
#: elf/ldconfig.c:1338
#, c-format
msgid "Can't open cache file directory %s\n"
msgstr "Không thể mở thư mục nhớ tạm %s\n"
#: elf/ldd.bash.in:42
msgid "Written by %s and %s.\n"
msgstr "Tác giả: %s và %s.\n"
#: elf/ldd.bash.in:47
msgid ""
"Usage: ldd [OPTION]... FILE...\n"
" --help print this help and exit\n"
" --version print version information and exit\n"
" -d, --data-relocs process data relocations\n"
" -r, --function-relocs process data and function relocations\n"
" -u, --unused print unused direct dependencies\n"
" -v, --verbose print all information\n"
msgstr ""
"Cách dùng: ldd [TÙY_CHỌN]... TẬP-TIN...\n"
" --help in trợ giúp này rồi thoát\n"
" --version in thông tin phiên bản rồi thoát\n"
" -d, --data-relocs xử lý tái định vị dữ liệu\n"
" -r, --function-relocs xử lý tái định vị dữ liệu và hàm\n"
" -u, --unused in các quan hệ phụ thuộc trực tiếp không dùng\n"
" -v, --verbose in mọi thông tin\n"
#: elf/ldd.bash.in:80
msgid "ldd: option \\`$1' is ambiguous"
msgstr "ldd: tùy chọn “$1” chưa rõ ràng"
#: elf/ldd.bash.in:87
msgid "unrecognized option"
msgstr "không nhận ra tùy chọn"
#: elf/ldd.bash.in:88 elf/ldd.bash.in:125
msgid "Try \\`ldd --help' for more information."
msgstr "Hãy chạy lệnh trợ giúp “ldd --help” để xem thông tin thêm."
#: elf/ldd.bash.in:124
msgid "missing file arguments"
msgstr "đối số tập tin còn thiếu"
#. TRANS No such file or directory. This is a ``file doesn't exist'' error
#. TRANS for ordinary files that are referenced in contexts where they are
#. TRANS expected to already exist.
#: elf/ldd.bash.in:147 sysdeps/gnu/errlist.c:36
msgid "No such file or directory"
msgstr "Không có tập tin hoặc thư mục như vậy"
#: elf/ldd.bash.in:150 inet/rcmd.c:488
msgid "not regular file"
msgstr "không phải tập tin thường"
#: elf/ldd.bash.in:153
msgid "warning: you do not have execution permission for"
msgstr "cảnh báo: bạn không có đủ thẩm quyền đối với"
#: elf/ldd.bash.in:182
msgid "\tnot a dynamic executable"
msgstr "\tkhông phải một tập tin thực hiện được kiểu động"
#: elf/ldd.bash.in:190
msgid "exited with unknown exit code"
msgstr "đã thoát với mã thoát không rõ"
#: elf/ldd.bash.in:195
msgid "error: you do not have read permission for"
msgstr "lỗi: bạn không có quyền đọc"
#: elf/pldd-xx.c:105
#, c-format
msgid "cannot find program header of process"
msgstr "không tìm thấy phần đầu của tiến trình"
#: elf/pldd-xx.c:110
#, c-format
msgid "cannot read program header"
msgstr "không thể đọc phần đầu của chương trình"
#: elf/pldd-xx.c:135
#, c-format
msgid "cannot read dynamic section"
msgstr "không thể đọc phần động lực (dynamic) "
#: elf/pldd-xx.c:147
#, c-format
msgid "cannot read r_debug"
msgstr "không đọc được r_debug"
#: elf/pldd-xx.c:167
#, c-format
msgid "cannot read program interpreter"
msgstr "không thể đọc bộ giải dịch (phiên dịch) chương trình"
#: elf/pldd-xx.c:196
#, c-format
msgid "cannot read link map"
msgstr "không đọc được ánh xạ liên kết"
#: elf/pldd-xx.c:207
#, c-format
msgid "cannot read object name"
msgstr "không thể đọc tên đối tượng"
#: elf/pldd.c:62
msgid "List dynamic shared objects loaded into process."
msgstr "Liệt kê các đối tượng chia sẻ động được tải vào một tiến trình."
#: elf/pldd.c:66
msgid "PID"
msgstr "PID"
#: elf/pldd.c:97
#, c-format
msgid "Exactly one parameter with process ID required.\n"
msgstr "Yêu cầu chính xác một tham số với ID tiến trình.\n"
#: elf/pldd.c:109
#, c-format
msgid "invalid process ID '%s'"
msgstr "mã số ID tiến trình sai “%s”"
#: elf/pldd.c:117
#, c-format
msgid "cannot open %s"
msgstr "không mở được %s"
#: elf/pldd.c:142
#, c-format
msgid "cannot open %s/task"
msgstr "không thể mở %s/task"
#: elf/pldd.c:145
#, c-format
msgid "cannot prepare reading %s/task"
msgstr "không thể chuẩn bị cho việc đọc %s/task"
#: elf/pldd.c:158
#, c-format
msgid "invalid thread ID '%s'"
msgstr "ID tuyến không hợp lệ “%s”"
#: elf/pldd.c:169
#, c-format
msgid "cannot attach to process %lu"
msgstr "không thể gán cho tiến trình %lu"
#: elf/pldd.c:261
#, c-format
msgid "cannot get information about process %lu"
msgstr "không thể lấy thông tin về tiến trình %lu"
#: elf/pldd.c:274
#, c-format
msgid "process %lu is no ELF program"
msgstr "tiến trình %lu không phải là chương trình kiểu ELF"
#: elf/readelflib.c:34
#, c-format
msgid "file %s is truncated\n"
msgstr "tập tin “%s” bị cắt ngắn\n"
#: elf/readelflib.c:66
#, c-format
msgid "%s is a 32 bit ELF file.\n"
msgstr "%s là một tập tin ELF 32-bit.\n"
#: elf/readelflib.c:68
#, c-format
msgid "%s is a 64 bit ELF file.\n"
msgstr "%s là một tập tin ELF 64-bit.\n"
#: elf/readelflib.c:70
#, c-format
msgid "Unknown ELFCLASS in file %s.\n"
msgstr "Không rõ lớp ELFCLASS trong tập tin %s.\n"
#: elf/readelflib.c:77
#, c-format
msgid "%s is not a shared object file (Type: %d).\n"
msgstr "%s không phải là tập tin đối tượng dùng chung (Kiểu: %d).\n"
#: elf/readelflib.c:108
#, c-format
msgid "more than one dynamic segment\n"
msgstr "nhiều hơn một đoạn động\n"
#: elf/readlib.c:96
#, c-format
msgid "Cannot fstat file %s.\n"
msgstr "Không thể lấy thống kê tập tin %s.\n"
#: elf/readlib.c:107
#, c-format
msgid "File %s is empty, not checked."
msgstr "Tập tin %s là trống nên không được kiểm tra."
#: elf/readlib.c:113
#, c-format
msgid "File %s is too small, not checked."
msgstr "Tập tin %s quá nhỏ nên không được kiểm tra."
#: elf/readlib.c:123
#, c-format
msgid "Cannot mmap file %s.\n"
msgstr "Không thể mmap tập tin %s.\n"
#: elf/readlib.c:161
#, c-format
msgid "%s is not an ELF file - it has the wrong magic bytes at the start.\n"
msgstr "%s không phải là tập tin ELF — có những byte ma thuật không đúng tại khởi đầu của nó.\n"
#: elf/sln.c:84
#, c-format
msgid ""
"Usage: sln src dest|file\n"
"\n"
msgstr ""
"Cách dùng: sln nguồn đích|tập_tin\n"
"\n"
#: elf/sln.c:109
#, c-format
msgid "%s: file open error: %m\n"
msgstr "%s: lỗi mở tập tin: %m\n"
#: elf/sln.c:146
#, c-format
msgid "No target in line %d\n"
msgstr "Không có đích trên dòng %d\n"
#: elf/sln.c:178
#, c-format
msgid "%s: destination must not be a directory\n"
msgstr "%s: đích không thể là thư mục\n"
#: elf/sln.c:184
#, c-format
msgid "%s: failed to remove the old destination\n"
msgstr "%s: gặp lỗi khi gỡ bỏ được đích cũ\n"
#: elf/sln.c:192
#, c-format
msgid "%s: invalid destination: %s\n"
msgstr "%s: đích không hợp lệ: %s\n"
#: elf/sln.c:207 elf/sln.c:216
#, c-format
msgid "Invalid link from \"%s\" to \"%s\": %s\n"
msgstr "Liên kết không hợp lệ từ “%s” đến “%s”: %s\n"
#: elf/sotruss.ksh:32
#, sh-format
msgid ""
"Usage: sotruss [OPTION...] [--] EXECUTABLE [EXECUTABLE-OPTION...]\n"
" -F, --from FROMLIST Trace calls from objects on FROMLIST\n"
" -T, --to TOLIST Trace calls to objects on TOLIST\n"
"\n"
" -e, --exit Also show exits from the function calls\n"
" -f, --follow Trace child processes\n"
" -o, --output FILENAME Write output to FILENAME (or FILENAME.$PID in case\n"
"\t\t\t -f is also used) instead of standard error\n"
"\n"
" -?, --help Give this help list\n"
" --usage Give a short usage message\n"
" --version Print program version"
msgstr ""
"Cách dùng: sotruss [TUỲ CHỌN...] [--] LỆNH-THỰC-THI [TÙY-CHỌN-LỆNH-THỰC-THI...]\n"
" -F, --from FROMLIST Dấu vết các cuộc gọi đối tượng trên FORMLIST\n"
" -T, --to TOLIST Dấu vết các cuộc gọi đối tượng trên TOLIST\n"
"\n"
" -e, --exit Cũng đồng thời hiển thị cả kết thúc từ cú gọi hàm\n"
" -f, --follow Dấu vết tiến trình con\n"
" -o, --output FILENAME ghi kết xuất ra FILENAME (hay FILENAME.$PID trong trường hợp\n"
" -f được sử dụng) thay cho đầu ra lỗi chuẩn\n"
"\n"
" -?, --help Hiển thị trợ giúp này\n"
" --usage Đưa ra cách dùng dạng ngắn gọn\n"
" --version Hiển thị thông tin về phiên bản"
#: elf/sotruss.ksh:46
msgid "Mandatory arguments to long options are also mandatory for any corresponding\\nshort options.\\n"
msgstr "Các đối số bắt buộc với tùy chọn dài thì cũng bắt buộc với tùy chọn ngắn\\ntương ứng.\\n"
#: elf/sotruss.ksh:55
msgid "%s: option requires an argument -- '%s'\\n"
msgstr "%s: tùy chọn yêu cầu một tham số -- “%s”\\n"
#: elf/sotruss.ksh:61
msgid "%s: option is ambiguous; possibilities:"
msgstr "%s: tùy chọn chưa rõ ràng; khả năng là:"
#: elf/sotruss.ksh:79
msgid "Written by %s.\\n"
msgstr "Tác giả: %s.\\n"
#: elf/sotruss.ksh:86
msgid ""
"Usage: %s [-ef] [-F FROMLIST] [-o FILENAME] [-T TOLIST] [--exit]\n"
"\t [--follow] [--from FROMLIST] [--output FILENAME] [--to TOLIST]\n"
"\t [--help] [--usage] [--version] [--]\n"
"\t EXECUTABLE [EXECUTABLE-OPTION...]\\n"
msgstr ""
"Cách dùng: %s [-ef] [-F TỪ_DANH_SÁCH] [-o TÊN_TỆP_TIN] [-T TỚI_DANH_SÁCH] [--exit]\n"
"\t [--follow] [--from TỪ_DANH_SÁCH] [--output TÊN_TỆP_TIN] [--to TỚI_DANH_SÁCH]\\n\t [--help] [--usage] [--version] [--]\n"
"\t LỆNH-THỰC-THI [TÙY-CHỌN-LỆNH-THỰC-THI...]\\n"
#: elf/sotruss.ksh:134
msgid "%s: unrecognized option '%c%s'\\n"
msgstr "%s: không nhận ra tùy chọn “%c%s”\\n"
#: elf/sprof.c:77
msgid "Output selection:"
msgstr "Xuất vùng chọn:"
#: elf/sprof.c:79
msgid "print list of count paths and their number of use"
msgstr "in danh sách các đường dẫn đếm và số lần dùng mỗi đường dẫn"
#: elf/sprof.c:81
msgid "generate flat profile with counts and ticks"
msgstr "tạo lược tả phẳng có số đếm và vạch khấc"
#: elf/sprof.c:82
msgid "generate call graph"
msgstr "tạo đồ thị gọi"
#: elf/sprof.c:89
msgid "Read and display shared object profiling data."
msgstr "Đọc và hiển thị dữ liệu lược tả đối tượng chia sẻ."
#: elf/sprof.c:94
msgid "SHOBJ [PROFDATA]"
msgstr "SHOBJ [DỮ_LIỆU_LƯỢC_TẢ]"
#: elf/sprof.c:433
#, c-format
msgid "failed to load shared object `%s'"
msgstr "lỗi nạp đối tượng dùng chung “%s”"
#: elf/sprof.c:442
#, c-format
msgid "cannot create internal descriptors"
msgstr "không thể tạo bộ mô tả nội bộ"
#: elf/sprof.c:554
#, c-format
msgid "Reopening shared object `%s' failed"
msgstr "Lỗi mở lại đối tượng dùng chung “%s”"
#: elf/sprof.c:561 elf/sprof.c:656
#, c-format
msgid "reading of section headers failed"
msgstr "lỗi đọc phần đầu của phần"
#: elf/sprof.c:569 elf/sprof.c:664
#, c-format
msgid "reading of section header string table failed"
msgstr "lỗi đọc bảng chuỗi phần đầu của phần"
#: elf/sprof.c:595
#, c-format
msgid "*** Cannot read debuginfo file name: %m\n"
msgstr "*** Không thể đọc tên tập tin chứa thông tin gỡ lỗi: %m\n"
#: elf/sprof.c:616
#, c-format
msgid "cannot determine file name"
msgstr "không thể phân giải tên tập tin"
#: elf/sprof.c:649
#, c-format
msgid "reading of ELF header failed"
msgstr "lỗi đọc phần đầu ELF"
#: elf/sprof.c:685
#, c-format
msgid "*** The file `%s' is stripped: no detailed analysis possible\n"
msgstr "*** Tập tin “%s” bị tước nên không thể phân tích chi tiết\n"
#: elf/sprof.c:715
#, c-format
msgid "failed to load symbol data"
msgstr "lỗi nạp dữ liệu ký hiệu"
#: elf/sprof.c:780
#, c-format
msgid "cannot load profiling data"
msgstr "không thể nạp dữ liệu đo hiệu năng sử dụng"
#: elf/sprof.c:789
#, c-format
msgid "while stat'ing profiling data file"
msgstr "trong khi lấy thống kê về tập tin dữ liệu do hiệu năng sử dụng"
#: elf/sprof.c:797
#, c-format
msgid "profiling data file `%s' does not match shared object `%s'"
msgstr "tập tin dữ liệu do hiệu năng sử dụng “%s” không tương ứng với đối tượng dùng chung “%s”"
#: elf/sprof.c:808
#, c-format
msgid "failed to mmap the profiling data file"
msgstr "lỗi mmap tập tin dữ liệu do hiệu năng sử dụng"
#: elf/sprof.c:816
#, c-format
msgid "error while closing the profiling data file"
msgstr "gặp lỗi khi đóng tập tin dữ liệu do hiệu năng sử dụng"
#: elf/sprof.c:825 elf/sprof.c:923
#, c-format
msgid "cannot create internal descriptor"
msgstr "không thể tạo bộ mô tả nội bộ"
#: elf/sprof.c:899
#, c-format
msgid "`%s' is no correct profile data file for `%s'"
msgstr "“%s” không phải là tập tin dữ liệu lược tả đúng dành cho “%s”"
#: elf/sprof.c:1080 elf/sprof.c:1138
#, c-format
msgid "cannot allocate symbol data"
msgstr "không thể cấp phát dữ liệu ký hiệu"
#: iconv/iconv_charmap.c:141 iconv/iconv_prog.c:448
#, c-format
msgid "cannot open output file"
msgstr "không thể mở tập tin kết xuất"
#: iconv/iconv_charmap.c:187 iconv/iconv_prog.c:311
#, c-format
msgid "error while closing input `%s'"
msgstr "gặp lỗi khi đóng dữ liệu nhập vào “%s”"
#: iconv/iconv_charmap.c:461
#, c-format
msgid "illegal input sequence at position %Zd"
msgstr "dãy nhập vào cấm ở vị trí %Zd"
#: iconv/iconv_charmap.c:480 iconv/iconv_prog.c:539
#, c-format
msgid "incomplete character or shift sequence at end of buffer"
msgstr "dãy ký tự hoặc dời chưa hoàn toàn ở kết thúc của bộ đệm"
#: iconv/iconv_charmap.c:525 iconv/iconv_charmap.c:561 iconv/iconv_prog.c:582
#: iconv/iconv_prog.c:618
#, c-format
msgid "error while reading the input"
msgstr "gặp lỗi khi đọc dữ liệu nhập vào"
#: iconv/iconv_charmap.c:543 iconv/iconv_prog.c:600
#, c-format
msgid "unable to allocate buffer for input"
msgstr "không thể cấp phát bộ đệm cho dữ liệu nhập vào"
#: iconv/iconv_prog.c:59
msgid "Input/Output format specification:"
msgstr "Đặc tả định dạng Vào/Ra:"
#: iconv/iconv_prog.c:60
msgid "encoding of original text"
msgstr "bảng mã của văn bản gốc"
#: iconv/iconv_prog.c:61
msgid "encoding for output"
msgstr "bảng mã cho kết xuất"
#: iconv/iconv_prog.c:62
msgid "Information:"
msgstr "Thông tin:"
#: iconv/iconv_prog.c:63
msgid "list all known coded character sets"
msgstr "liệt kê tất cả các bộ ký tự đã mã hoá được biết"
#: iconv/iconv_prog.c:64 locale/programs/localedef.c:129
msgid "Output control:"
msgstr "Điều khiển xuất:"
#: iconv/iconv_prog.c:65
msgid "omit invalid characters from output"
msgstr "bỏ sót ký tự không hợp lệ khỏi kết xuất"
#: iconv/iconv_prog.c:66 iconv/iconvconfig.c:128
#: locale/programs/localedef.c:122 locale/programs/localedef.c:124
#: locale/programs/localedef.c:126 locale/programs/localedef.c:147
#: malloc/memusagestat.c:56
msgid "FILE"
msgstr "TẬP-TIN"
#: iconv/iconv_prog.c:66
msgid "output file"
msgstr "tập tin kết xuất"
#: iconv/iconv_prog.c:67
msgid "suppress warnings"
msgstr "thu hồi cảnh báo"
#: iconv/iconv_prog.c:68
msgid "print progress information"
msgstr "in thông tin tiến hành"
#: iconv/iconv_prog.c:73
msgid "Convert encoding of given files from one encoding to another."
msgstr "Chuyển đổi bảng mã của các tập tin đã đưa ra từ bảng mã này sang bảng mã khác."
#: iconv/iconv_prog.c:77
msgid "[FILE...]"
msgstr "[TẬP-TIN...]"
#: iconv/iconv_prog.c:233
#, c-format
msgid "conversions from `%s' and to `%s' are not supported"
msgstr "không hỗ trợ chức năng chuyển đổi từ “%s” hoặc đến “%s”"
#: iconv/iconv_prog.c:238
#, c-format
msgid "conversion from `%s' is not supported"
msgstr "không hỗ trợ chức năng chuyển đổi từ “%s”"
#: iconv/iconv_prog.c:245
#, c-format
msgid "conversion to `%s' is not supported"
msgstr "không hỗ trợ chức năng chuyển đổi đến “%s”"
#: iconv/iconv_prog.c:249
#, c-format
msgid "conversion from `%s' to `%s' is not supported"
msgstr "không hỗ trợ chức năng chuyển đổi từ “%s” đến “%s”"
#: iconv/iconv_prog.c:259
#, c-format
msgid "failed to start conversion processing"
msgstr "lỗi bắt đầu tiến trình chuyển đổi"
#: iconv/iconv_prog.c:357
#, c-format
msgid "error while closing output file"
msgstr "gặp lỗi khi đóng tập tin kết xuất"
#: iconv/iconv_prog.c:458
#, c-format
msgid "conversion stopped due to problem in writing the output"
msgstr "tiến trình chuyển đổi bị dừng chạy do vấn đề khi ghi kết xuất"
#: iconv/iconv_prog.c:535
#, c-format
msgid "illegal input sequence at position %ld"
msgstr "dãy nhập vào không hợp lệ ở vị trí %ld"
#: iconv/iconv_prog.c:543
#, c-format
msgid "internal error (illegal descriptor)"
msgstr "gặp lỗi nội bộ (bộ mô tả không hợp lệ)"
#: iconv/iconv_prog.c:546
#, c-format
msgid "unknown iconv() error %d"
msgstr "không rõ lỗi iconv() %d"
#: iconv/iconv_prog.c:791
msgid ""
"The following list contains all the coded character sets known. This does\n"
"not necessarily mean that all combinations of these names can be used for\n"
"the FROM and TO command line parameters. One coded character set can be\n"
"listed with several different names (aliases).\n"
"\n"
" "
msgstr ""
"Danh sách bên dưới chứa tất cả các bộ ký tự đã mã hoá mà được biết.\n"
"Không nhất thiết có nghĩa là tất cả các tổ hợp những tên này có thể\n"
"được dùng làm tham số dòng lệnh TỪ và ĐẾN. Một bộ ký tự đã mã hoá\n"
"cũng có thể được liệt kê với vài tên khác nhau (các bí danh).\n"
"\n"
" "
#: iconv/iconvconfig.c:109
msgid "Create fastloading iconv module configuration file."
msgstr "Tạo tập tin cấu hình mô-đun iconv sẽ nạp nhanh."
#: iconv/iconvconfig.c:113
msgid "[DIR...]"
msgstr "[THƯ_MỤC...]"
#: iconv/iconvconfig.c:126 locale/programs/localedef.c:133
msgid "PATH"
msgstr "ĐƯỜNG-DẪN"
#: iconv/iconvconfig.c:127
msgid "Prefix used for all file accesses"
msgstr "Tiền tố được dùng cho mọi việc truy cập tập tin"
#: iconv/iconvconfig.c:128
msgid "Put output in FILE instead of installed location (--prefix does not apply to FILE)"
msgstr "Để kết xuất vào TẬP-TIN thay vào vị trí đã cài đặt (--prefix không áp dụng cho TẬP-TIN)"
#: iconv/iconvconfig.c:132
msgid "Do not search standard directories, only those on the command line"
msgstr "Đừng tìm kiếm trong các thư mục chuẩn, chỉ trong những thư mục trong dòng lệnh"
#: iconv/iconvconfig.c:299
#, c-format
msgid "Directory arguments required when using --nostdlib"
msgstr "Tùy chọn “--nostdlib” cũng cần thiết đối số thư mục"
#: iconv/iconvconfig.c:341 locale/programs/localedef.c:294
#, c-format
msgid "no output file produced because warnings were issued"
msgstr "chưa xuất tập tin do cảnh báo"
#: iconv/iconvconfig.c:430
#, c-format
msgid "while inserting in search tree"
msgstr "trong khi chèn vào cây tìm kiếm"
#: iconv/iconvconfig.c:1239
#, c-format
msgid "cannot generate output file"
msgstr "không thể tạo tập tin kết xuất"
#: inet/rcmd.c:163
msgid "rcmd: Cannot allocate memory\n"
msgstr "rcmd: Không thể cấp phát bộ nhớ\n"
#: inet/rcmd.c:178
msgid "rcmd: socket: All ports in use\n"
msgstr "rcmd: ổ cắm: tất cả các cổng đang được dùng\n"
#: inet/rcmd.c:206
#, c-format
msgid "connect to address %s: "
msgstr "kết nối tới địa chỉ %s: "
#: inet/rcmd.c:219
#, c-format
msgid "Trying %s...\n"
msgstr "Đang thử %s...\n"
#: inet/rcmd.c:255
#, c-format
msgid "rcmd: write (setting up stderr): %m\n"
msgstr "rcmd: ghi (đang cài đặt đầu lỗi tiêu chuẩn): %m\n"
#: inet/rcmd.c:271
#, c-format
msgid "rcmd: poll (setting up stderr): %m\n"
msgstr "rcmd: thăm dò (đang cài đặt đầu lỗi tiêu chuẩn): %m\n"
#: inet/rcmd.c:274
msgid "poll: protocol failure in circuit setup\n"
msgstr "thăm dò: lỗi giao thức trong cài đặt mạch điện\n"
#: inet/rcmd.c:306
msgid "socket: protocol failure in circuit setup\n"
msgstr "ổ cắm: lỗi giao thức trong cài đặt mạch điện\n"
#: inet/rcmd.c:330
#, c-format
msgid "rcmd: %s: short read"
msgstr "rcmd: %s: đọc ngắn"
#: inet/rcmd.c:486
msgid "lstat failed"
msgstr "lstat bị lỗi"
#: inet/rcmd.c:493
msgid "cannot open"
msgstr "không thể mở"
#: inet/rcmd.c:495
msgid "fstat failed"
msgstr "fstat bị lỗi"
#: inet/rcmd.c:497
msgid "bad owner"
msgstr "chủ sai"
#: inet/rcmd.c:499
msgid "writeable by other than owner"
msgstr "người khác với chủ cũng có quyền ghi vào"
#: inet/rcmd.c:501
msgid "hard linked somewhere"
msgstr "đã liên kết cứng với một vị trí nào đó"
#: inet/ruserpass.c:170 inet/ruserpass.c:193
msgid "out of memory"
msgstr "hết bộ nhớ"
#: inet/ruserpass.c:184
msgid "Error: .netrc file is readable by others."
msgstr "Lỗi: người khác cũng có quyền đọc tập tin .netrc"
#: inet/ruserpass.c:185
msgid "Remove password or make file unreadable by others."
msgstr "Gỡ bỏ mật khẩu hoặc làm cho tập tin không cho phép người khác đọc."
#: inet/ruserpass.c:277
#, c-format
msgid "Unknown .netrc keyword %s"
msgstr "Không hiểu từ khoá .netrc %s"
#: libidn/nfkc.c:463
msgid "Character out of range for UTF-8"
msgstr "Ký tự ở ngoại phạm vi UTF-8"
#: locale/programs/charmap-dir.c:57
#, c-format
msgid "cannot read character map directory `%s'"
msgstr "không thể đọc thư mục ánh xạ ký tự “%s”"
#: locale/programs/charmap.c:138
#, c-format
msgid "character map file `%s' not found"
msgstr "không tìm thấy tập tin ánh xạ ký tự “%s”"
#: locale/programs/charmap.c:195
#, c-format
msgid "default character map file `%s' not found"
msgstr "không tìm thấy tập tin ánh xạ ký tự mặc định “%s”"
#: locale/programs/charmap.c:258
#, c-format
msgid "character map `%s' is not ASCII compatible, locale not ISO C compliant\n"
msgstr "ánh xạ ký tự “%s” không tương thích với ASCII, miền địa phương không tùy theo ISO C\n"
#: locale/programs/charmap.c:337
#, c-format
msgid "%s: <mb_cur_max> must be greater than <mb_cur_min>\n"
msgstr "%s: <mb_cur_max> phải lớn hơn <mb_cur_min>\n"
#: locale/programs/charmap.c:357 locale/programs/charmap.c:374
#: locale/programs/repertoire.c:174
#, c-format
msgid "syntax error in prolog: %s"
msgstr "lỗi cú pháp trong prolog: %s"
#: locale/programs/charmap.c:358
msgid "invalid definition"
msgstr "lời định nghĩa không hợp lệ"
#: locale/programs/charmap.c:375 locale/programs/locfile.c:131
#: locale/programs/locfile.c:158 locale/programs/repertoire.c:175
msgid "bad argument"
msgstr "đối số sai"
#: locale/programs/charmap.c:403
#, c-format
msgid "duplicate definition of <%s>"
msgstr "lời định nghĩa trùng của <%s>"
#: locale/programs/charmap.c:410
#, c-format
msgid "value for <%s> must be 1 or greater"
msgstr "giá trị cho <%s> phải ≥ 1"
#: locale/programs/charmap.c:422
#, c-format
msgid "value of <%s> must be greater or equal than the value of <%s>"
msgstr "giá trị của <%s> phải ≥ giá trị <%s>"
#: locale/programs/charmap.c:445 locale/programs/repertoire.c:183
#, c-format
msgid "argument to <%s> must be a single character"
msgstr "đối số cho <%s> phải là một ký tự riêng lẻ"
#: locale/programs/charmap.c:471
msgid "character sets with locking states are not supported"
msgstr "không hỗ trợ bộ ký tự có tình trạng khoá"
#: locale/programs/charmap.c:498 locale/programs/charmap.c:552
#: locale/programs/charmap.c:584 locale/programs/charmap.c:678
#: locale/programs/charmap.c:733 locale/programs/charmap.c:774
#: locale/programs/charmap.c:815
#, c-format
msgid "syntax error in %s definition: %s"
msgstr "gặp lỗi cú pháp trong lời định nghĩa %s: %s"
#: locale/programs/charmap.c:499 locale/programs/charmap.c:679
#: locale/programs/charmap.c:775 locale/programs/repertoire.c:230
msgid "no symbolic name given"
msgstr "chưa đưa ra tên tượng trưng"
#: locale/programs/charmap.c:553
msgid "invalid encoding given"
msgstr "đưa ra bảng mã không hợp lệ"
#: locale/programs/charmap.c:562
msgid "too few bytes in character encoding"
msgstr "bảng mã ký tự chứa quá ít byte"
#: locale/programs/charmap.c:564
msgid "too many bytes in character encoding"
msgstr "bảng mã ký tự chứa quá nhiều byte"
#: locale/programs/charmap.c:586 locale/programs/charmap.c:734
#: locale/programs/charmap.c:817 locale/programs/repertoire.c:296
msgid "no symbolic name given for end of range"
msgstr "chưa đưa ra tên tượng trưng cho kết thúc phạm vi"
#: locale/programs/charmap.c:610 locale/programs/ld-address.c:528
#: locale/programs/ld-collate.c:2626 locale/programs/ld-collate.c:3784
#: locale/programs/ld-ctype.c:2159 locale/programs/ld-ctype.c:2910
#: locale/programs/ld-identification.c:368
#: locale/programs/ld-measurement.c:215 locale/programs/ld-messages.c:298
#: locale/programs/ld-monetary.c:740 locale/programs/ld-name.c:264
#: locale/programs/ld-numeric.c:326 locale/programs/ld-paper.c:214
#: locale/programs/ld-telephone.c:278 locale/programs/ld-time.c:943
#: locale/programs/repertoire.c:313
#, c-format
msgid "%1$s: definition does not end with `END %1$s'"
msgstr "%1$s: lời định nghĩa không kết thúc với: END %1$s”"
#: locale/programs/charmap.c:643
msgid "only WIDTH definitions are allowed to follow the CHARMAP definition"
msgstr "cho phép chỉ lời định nghĩa WIDTH (chiều rộng) nằm sau lời định nghĩa CHARMAP (ánh xạ ký tự)"
#: locale/programs/charmap.c:651 locale/programs/charmap.c:714
#, c-format
msgid "value for %s must be an integer"
msgstr "giá trị cho %s phải là số nguyên"
#: locale/programs/charmap.c:842
#, c-format
msgid "%s: error in state machine"
msgstr "%s: lỗi trong cơ chế tình trạng"
#: locale/programs/charmap.c:850 locale/programs/ld-address.c:544
#: locale/programs/ld-collate.c:2623 locale/programs/ld-collate.c:3977
#: locale/programs/ld-ctype.c:2156 locale/programs/ld-ctype.c:2927
#: locale/programs/ld-identification.c:384
#: locale/programs/ld-measurement.c:231 locale/programs/ld-messages.c:314
#: locale/programs/ld-monetary.c:756 locale/programs/ld-name.c:280
#: locale/programs/ld-numeric.c:342 locale/programs/ld-paper.c:230
#: locale/programs/ld-telephone.c:294 locale/programs/ld-time.c:959
#: locale/programs/locfile.c:1000 locale/programs/repertoire.c:324
#, c-format
msgid "%s: premature end of file"
msgstr "%s: gặp kết thúc tập tin quá sớm"
#: locale/programs/charmap.c:869 locale/programs/charmap.c:880
#, c-format
msgid "unknown character `%s'"
msgstr "không rõ ký tự “%s”"
#: locale/programs/charmap.c:888
#, c-format
msgid "number of bytes for byte sequence of beginning and end of range not the same: %d vs %d"
msgstr "số byte cho dãy byte ở đầu và cuối của phạm vi không phải là trùng: %d so với %d"
#: locale/programs/charmap.c:993 locale/programs/ld-collate.c:2903
#: locale/programs/repertoire.c:419
msgid "invalid names for character range"
msgstr "tên không hợp lệ cho phạm vi ký tự"
#: locale/programs/charmap.c:1005 locale/programs/repertoire.c:431
msgid "hexadecimal range format should use only capital characters"
msgstr "định dạng phạm vi thập lục chỉ nên dùng chữ HOA"
#: locale/programs/charmap.c:1023 locale/programs/repertoire.c:449
#, c-format
msgid "<%s> and <%s> are invalid names for range"
msgstr "<%s> và <%s> là tên không hợp lệ với phạm vi"
#: locale/programs/charmap.c:1029 locale/programs/repertoire.c:456
msgid "upper limit in range is smaller than lower limit"
msgstr "giới hạn trên của phạm vi là nhỏ hơn giới hạn dưới"
#: locale/programs/charmap.c:1087
msgid "resulting bytes for range not representable."
msgstr "không thể đại diện số byte kết quả cho phạm vi."
#: locale/programs/ld-address.c:135 locale/programs/ld-collate.c:1565
#: locale/programs/ld-ctype.c:462 locale/programs/ld-identification.c:133
#: locale/programs/ld-measurement.c:94 locale/programs/ld-messages.c:97
#: locale/programs/ld-monetary.c:193 locale/programs/ld-name.c:94
#: locale/programs/ld-numeric.c:98 locale/programs/ld-paper.c:91
#: locale/programs/ld-telephone.c:94 locale/programs/ld-time.c:159
#, c-format
msgid "No definition for %s category found"
msgstr "Không tìm thấy lời định nghĩa cho phân loại %s"
#: locale/programs/ld-address.c:146 locale/programs/ld-address.c:184
#: locale/programs/ld-address.c:202 locale/programs/ld-address.c:231
#: locale/programs/ld-address.c:303 locale/programs/ld-address.c:322
#: locale/programs/ld-address.c:335 locale/programs/ld-identification.c:146
#: locale/programs/ld-measurement.c:105 locale/programs/ld-monetary.c:205
#: locale/programs/ld-monetary.c:249 locale/programs/ld-monetary.c:265
#: locale/programs/ld-monetary.c:277 locale/programs/ld-name.c:105
#: locale/programs/ld-name.c:142 locale/programs/ld-numeric.c:112
#: locale/programs/ld-numeric.c:126 locale/programs/ld-paper.c:102
#: locale/programs/ld-paper.c:111 locale/programs/ld-telephone.c:105
#: locale/programs/ld-telephone.c:162 locale/programs/ld-time.c:175
#: locale/programs/ld-time.c:196
#, c-format
msgid "%s: field `%s' not defined"
msgstr "%s: chưa định nghĩa trường “%s”"
#: locale/programs/ld-address.c:158 locale/programs/ld-address.c:210
#: locale/programs/ld-address.c:240 locale/programs/ld-address.c:278
#: locale/programs/ld-name.c:117 locale/programs/ld-telephone.c:117
#, c-format
msgid "%s: field `%s' must not be empty"
msgstr "%s: trường “%s” không thể là rỗng"
#: locale/programs/ld-address.c:170
#, c-format
msgid "%s: invalid escape `%%%c' sequence in field `%s'"
msgstr "%s: dãy thoát không hợp lệ: “%%%c” trong trường “%s”"
#: locale/programs/ld-address.c:221
#, c-format
msgid "%s: terminology language code `%s' not defined"
msgstr "%s: chưa định nghĩa mã ngôn ngữ thuật ngữ “%s”"
#: locale/programs/ld-address.c:246
#, c-format
msgid "%s: field `%s' must not be defined"
msgstr "%s: trường “%s” không nên được định nghĩa"
#: locale/programs/ld-address.c:260 locale/programs/ld-address.c:289
#, c-format
msgid "%s: language abbreviation `%s' not defined"
msgstr "%s: chưa định nghĩa từ viết tắt ngôn ngữ “%s”"
#: locale/programs/ld-address.c:267 locale/programs/ld-address.c:295
#: locale/programs/ld-address.c:329 locale/programs/ld-address.c:341
#, c-format
msgid "%s: `%s' value does not match `%s' value"
msgstr "%s: giá trị “%s” không tương ứng với giá trị “%s”"
#: locale/programs/ld-address.c:314
#, c-format
msgid "%s: numeric country code `%d' not valid"
msgstr "%s: mã quốc gia thuộc kiểu số “%d” là không hợp lệ"
#: locale/programs/ld-address.c:436 locale/programs/ld-address.c:473
#: locale/programs/ld-address.c:511 locale/programs/ld-ctype.c:2534
#: locale/programs/ld-identification.c:280
#: locale/programs/ld-measurement.c:198 locale/programs/ld-messages.c:267
#: locale/programs/ld-monetary.c:495 locale/programs/ld-monetary.c:530
#: locale/programs/ld-monetary.c:571 locale/programs/ld-name.c:237
#: locale/programs/ld-numeric.c:218 locale/programs/ld-paper.c:197
#: locale/programs/ld-telephone.c:253 locale/programs/ld-time.c:848
#: locale/programs/ld-time.c:890
#, c-format
msgid "%s: field `%s' declared more than once"
msgstr "%s: trường “%s” khai báo nhiều lần"
#: locale/programs/ld-address.c:440 locale/programs/ld-address.c:478
#: locale/programs/ld-identification.c:284 locale/programs/ld-messages.c:277
#: locale/programs/ld-monetary.c:499 locale/programs/ld-monetary.c:534
#: locale/programs/ld-name.c:241 locale/programs/ld-numeric.c:222
#: locale/programs/ld-telephone.c:257 locale/programs/ld-time.c:742
#: locale/programs/ld-time.c:811 locale/programs/ld-time.c:853
#, c-format
msgid "%s: unknown character in field `%s'"
msgstr "%s: không rõ ký tự trong trường “%s”"
#: locale/programs/ld-address.c:525 locale/programs/ld-collate.c:3782
#: locale/programs/ld-ctype.c:2907 locale/programs/ld-identification.c:365
#: locale/programs/ld-measurement.c:212 locale/programs/ld-messages.c:296
#: locale/programs/ld-monetary.c:738 locale/programs/ld-name.c:262
#: locale/programs/ld-numeric.c:324 locale/programs/ld-paper.c:212
#: locale/programs/ld-telephone.c:276 locale/programs/ld-time.c:941
#, c-format
msgid "%s: incomplete `END' line"
msgstr "%s: dòng “END” chưa hoàn thiện"
#: locale/programs/ld-address.c:535 locale/programs/ld-collate.c:551
#: locale/programs/ld-collate.c:603 locale/programs/ld-collate.c:899
#: locale/programs/ld-collate.c:912 locale/programs/ld-collate.c:2592
#: locale/programs/ld-collate.c:2613 locale/programs/ld-collate.c:3967
#: locale/programs/ld-ctype.c:1888 locale/programs/ld-ctype.c:2146
#: locale/programs/ld-ctype.c:2732 locale/programs/ld-ctype.c:2918
#: locale/programs/ld-identification.c:375
#: locale/programs/ld-measurement.c:222 locale/programs/ld-messages.c:305
#: locale/programs/ld-monetary.c:747 locale/programs/ld-name.c:271
#: locale/programs/ld-numeric.c:333 locale/programs/ld-paper.c:221
#: locale/programs/ld-telephone.c:285 locale/programs/ld-time.c:950
#, c-format
msgid "%s: syntax error"
msgstr "%s: lỗi cú pháp"
#: locale/programs/ld-collate.c:426
#, c-format
msgid "`%.*s' already defined in charmap"
msgstr "“%.*s” đã được định nghĩa trong ánh xạ ký tự"
#: locale/programs/ld-collate.c:435
#, c-format
msgid "`%.*s' already defined in repertoire"
msgstr "“%.*s” đã được định nghĩa trong repertoire"
#: locale/programs/ld-collate.c:442
#, c-format
msgid "`%.*s' already defined as collating symbol"
msgstr "“%.*s” đã được định nghĩa là ký hiệu đối chiếu"
#: locale/programs/ld-collate.c:449
#, c-format
msgid "`%.*s' already defined as collating element"
msgstr "“%.*s” đã được định nghĩa là phần tử đối chiếu"
#: locale/programs/ld-collate.c:480 locale/programs/ld-collate.c:506
#, c-format
msgid "%s: `forward' and `backward' are mutually excluding each other"
msgstr "%s: “forward” (tiếp tới) và “backward” (lùi lại) thì loại từ lẫn nhau"
#: locale/programs/ld-collate.c:490 locale/programs/ld-collate.c:516
#: locale/programs/ld-collate.c:532
#, c-format
msgid "%s: `%s' mentioned more than once in definition of weight %d"
msgstr "%s: “%s” được ghi nhiều lần để định nghĩa độ đậm %d"
#: locale/programs/ld-collate.c:588
#, c-format
msgid "%s: too many rules; first entry only had %d"
msgstr "%s: quá nhiều quy tắc; mục nhập thứ nhất chỉ có %d"
#: locale/programs/ld-collate.c:624
#, c-format
msgid "%s: not enough sorting rules"
msgstr "%s: không đủ quy tắc sắp xếp"
#: locale/programs/ld-collate.c:789
#, c-format
msgid "%s: empty weight string not allowed"
msgstr "%s: không cho phép chuỗi độ đậm rỗng"
#: locale/programs/ld-collate.c:884
#, c-format
msgid "%s: weights must use the same ellipsis symbol as the name"
msgstr "%s: độ đậm phải dùng cùng một ký hiệu dấu chấm lửng với tên"
#: locale/programs/ld-collate.c:940
#, c-format
msgid "%s: too many values"
msgstr "%s: quá nhiều giá trị"
#: locale/programs/ld-collate.c:1060 locale/programs/ld-collate.c:1235
#, c-format
msgid "order for `%.*s' already defined at %s:%Zu"
msgstr "thứ tự “%.*s” đã được định nghĩa ở %s:%Zu"
#: locale/programs/ld-collate.c:1110
#, c-format
msgid "%s: the start and the end symbol of a range must stand for characters"
msgstr "%s: ký hiệu đầu và ký hiệu cuối của một phạm vi phải đại diện ký tự"
#: locale/programs/ld-collate.c:1137
#, c-format
msgid "%s: byte sequences of first and last character must have the same length"
msgstr "%s: dãy byte của ký tự đầu và ký tự cuối phải có cùng một chiều dài"
#: locale/programs/ld-collate.c:1179
#, c-format
msgid "%s: byte sequence of first character of range is not lower than that of the last character"
msgstr "%s: dãy byte của ký tự đầu của phạm vi không phải nhỏ hơn ký tự cuối"
#: locale/programs/ld-collate.c:1304
#, c-format
msgid "%s: symbolic range ellipsis must not directly follow `order_start'"
msgstr "%s: dấu chấm lửng phạm vi tượng trưng không thể nằm đúng sau “order_start”"
#: locale/programs/ld-collate.c:1308
#, c-format
msgid "%s: symbolic range ellipsis must not be directly followed by `order_end'"
msgstr "%s: dấu chấm lửng phạm vi tượng trưng không thể nằm đúng trước “order_end”"
#: locale/programs/ld-collate.c:1328 locale/programs/ld-ctype.c:1405
#, c-format
msgid "`%s' and `%.*s' are not valid names for symbolic range"
msgstr "“%s” và “%.*s” không phải là tên hợp lệ cho phạm vi tượng trưng"
#: locale/programs/ld-collate.c:1378 locale/programs/ld-collate.c:3718
#, c-format
msgid "%s: order for `%.*s' already defined at %s:%Zu"
msgstr "%s: thứ tự “%.*s” đã được định nghĩa ở %s:%Zu"
#: locale/programs/ld-collate.c:1387
#, c-format
msgid "%s: `%s' must be a character"
msgstr "%s: “%s” phải là một ký tự"
#: locale/programs/ld-collate.c:1582
#, c-format
msgid "%s: `position' must be used for a specific level in all sections or none"
msgstr "%s: “position” (vị trí) phải được dùng cho một cấp cụ thể trong tất cả các phần, hoặc trong không phần gì"
#: locale/programs/ld-collate.c:1607
#, c-format
msgid "symbol `%s' not defined"
msgstr "chưa định nghĩa ký hiệu “%s”"
#: locale/programs/ld-collate.c:1683 locale/programs/ld-collate.c:1789
#, c-format
msgid "symbol `%s' has the same encoding as"
msgstr "ký hiệu “%s” có cùng một bảng mã với"
#: locale/programs/ld-collate.c:1687 locale/programs/ld-collate.c:1793
#, c-format
msgid "symbol `%s'"
msgstr "ký hiệu “%s”"
#: locale/programs/ld-collate.c:1833
#, c-format
msgid "no definition of `UNDEFINED'"
msgstr "chưa định nghĩa “UNDEFINED”"
#: locale/programs/ld-collate.c:1862
#, c-format
msgid "too many errors; giving up"
msgstr "quá nhiều lỗi nên chịu thua"
#: locale/programs/ld-collate.c:2518 locale/programs/ld-collate.c:3906
#, c-format
msgid "%s: nested conditionals not supported"
msgstr "%s: không hỗ trợ điều kiện lồng nhau"
#: locale/programs/ld-collate.c:2536
#, c-format
msgid "%s: more than one 'else'"
msgstr "%s: nhiều hơn một “else” (nếu không)"
#: locale/programs/ld-collate.c:2711
#, c-format
msgid "%s: duplicate definition of `%s'"
msgstr "%s: định nghĩa “%s” trùng"
#: locale/programs/ld-collate.c:2747
#, c-format
msgid "%s: duplicate declaration of section `%s'"
msgstr "%s: định nghĩa phần “%s” trùng"
#: locale/programs/ld-collate.c:2883
#, c-format
msgid "%s: unknown character in collating symbol name"
msgstr "%s: không rõ ký tự trong tên ký hiệu đối chiếu"
#: locale/programs/ld-collate.c:3012
#, c-format
msgid "%s: unknown character in equivalent definition name"
msgstr "%s: không rõ ký tự trong tên lời định nghĩa tương đương"
#: locale/programs/ld-collate.c:3023
#, c-format
msgid "%s: unknown character in equivalent definition value"
msgstr "%s: không rõ ký tự trong giá trị lời định nghĩa tương đương"
#: locale/programs/ld-collate.c:3033
#, c-format
msgid "%s: unknown symbol `%s' in equivalent definition"
msgstr "%s: không rõ ký hiệu “%s” trong lời định nghĩa tương đương"
#: locale/programs/ld-collate.c:3042
msgid "error while adding equivalent collating symbol"
msgstr "gặp lỗi khi thêm ký hiệu đối chiếu tương đương"
#: locale/programs/ld-collate.c:3080
#, c-format
msgid "duplicate definition of script `%s'"
msgstr "lời định nghĩa văn lệnh “%s” trùng"
#: locale/programs/ld-collate.c:3128
#, c-format
msgid "%s: unknown section name `%.*s'"
msgstr "%s: không rõ tên phần “%.*s”"
#: locale/programs/ld-collate.c:3157
#, c-format
msgid "%s: multiple order definitions for section `%s'"
msgstr "%s: nhiều lời định nghĩa thứ tự cho phần “%s”"
#: locale/programs/ld-collate.c:3185
#, c-format
msgid "%s: invalid number of sorting rules"
msgstr "%s: số quy tắc sắp xếp không hợp lệ"
#: locale/programs/ld-collate.c:3212
#, c-format
msgid "%s: multiple order definitions for unnamed section"
msgstr "%s: nhiều lời định nghĩa thứ tự cho phần không tên"
#: locale/programs/ld-collate.c:3267 locale/programs/ld-collate.c:3397
#: locale/programs/ld-collate.c:3760
#, c-format
msgid "%s: missing `order_end' keyword"
msgstr "%s: thiếu từ khoá “order_end”"
#: locale/programs/ld-collate.c:3330
#, c-format
msgid "%s: order for collating symbol %.*s not yet defined"
msgstr "%s: chưa định nghĩa thứ tự cho ký hiệu đối chiếu %.*s"
#: locale/programs/ld-collate.c:3348
#, c-format
msgid "%s: order for collating element %.*s not yet defined"
msgstr "%s: chưa định nghĩa thứ tự cho phần tử đối chiếu %.*s"
#: locale/programs/ld-collate.c:3359
#, c-format
msgid "%s: cannot reorder after %.*s: symbol not known"
msgstr "%s: không thể sắp xếp lại sau %.*s: ký hiệu không rõ"
#: locale/programs/ld-collate.c:3411 locale/programs/ld-collate.c:3772
#, c-format
msgid "%s: missing `reorder-end' keyword"
msgstr "%s: thiếu từ khoá “reorder-end”"
#: locale/programs/ld-collate.c:3445 locale/programs/ld-collate.c:3643
#, c-format
msgid "%s: section `%.*s' not known"
msgstr "%s: không rõ phần “%.*s”"
#: locale/programs/ld-collate.c:3510
#, c-format
msgid "%s: bad symbol <%.*s>"
msgstr "%s: ký hiệu sai <%.*s>"
#: locale/programs/ld-collate.c:3706
#, c-format
msgid "%s: cannot have `%s' as end of ellipsis range"
msgstr "%s: không thể dùng “%s” làm kết thúc của phạm vi dấu chấm lửng"
#: locale/programs/ld-collate.c:3756
#, c-format
msgid "%s: empty category description not allowed"
msgstr "%s: không cho phép mô tả phân loại rỗng"
#: locale/programs/ld-collate.c:3775
#, c-format
msgid "%s: missing `reorder-sections-end' keyword"
msgstr "%s: thiếu từ khoá “reorder-sections-end”"
#: locale/programs/ld-collate.c:3939
#, c-format
msgid "%s: '%s' without matching 'ifdef' or 'ifndef'"
msgstr "%s: “%s” không có “ifdef” hoặc “ifndef” tương ứng"
#: locale/programs/ld-collate.c:3957
#, c-format
msgid "%s: 'endif' without matching 'ifdef' or 'ifndef'"
msgstr "%s: “endif” không có “ifdef” hoặc “ifndef” tương ứng"
#: locale/programs/ld-ctype.c:481
#, c-format
msgid "No character set name specified in charmap"
msgstr "Chưa định nghĩa tên bộ ký tự trong ánh xạ ký tự"
#: locale/programs/ld-ctype.c:510
#, c-format
msgid "character L'\\u%0*x' in class `%s' must be in class `%s'"
msgstr "ký tự L”\\u%0*x” trong lớp “%s” cũng phải nằm trong lớp “%s”"
#: locale/programs/ld-ctype.c:525
#, c-format
msgid "character L'\\u%0*x' in class `%s' must not be in class `%s'"
msgstr "ký tự L”\\u%0*x” trong lớp “%s” không thể nằm trong lớp “%s”"
#: locale/programs/ld-ctype.c:539 locale/programs/ld-ctype.c:597
#, c-format
msgid "internal error in %s, line %u"
msgstr "gặp lỗi nội bộ trong %s, dòng %u"
#: locale/programs/ld-ctype.c:568
#, c-format
msgid "character '%s' in class `%s' must be in class `%s'"
msgstr "ký tự “%s” trong lớp “%s” cũng phải nằm trong lớp “%s”"
#: locale/programs/ld-ctype.c:584
#, c-format
msgid "character '%s' in class `%s' must not be in class `%s'"
msgstr "ký tự “%s” trong lớp “%s” không thể nằm trong lớp “%s”"
#: locale/programs/ld-ctype.c:614 locale/programs/ld-ctype.c:652
#, c-format
msgid "<SP> character not in class `%s'"
msgstr "ký tự <SP> không phải nằm trong lớp “%s”"
#: locale/programs/ld-ctype.c:626 locale/programs/ld-ctype.c:663
#, c-format
msgid "<SP> character must not be in class `%s'"
msgstr "ký tự <SP> không thể nằm trong lớp “%s”"
#: locale/programs/ld-ctype.c:641
#, c-format
msgid "character <SP> not defined in character map"
msgstr "ký tự <SP> không phải được định nghĩa trong ánh xạ ký tự"
#: locale/programs/ld-ctype.c:777
#, c-format
msgid "`digit' category has not entries in groups of ten"
msgstr "phân loại “digit” (chữ số) không có mục nhập theo nhóm mười"
#: locale/programs/ld-ctype.c:826
#, c-format
msgid "no input digits defined and none of the standard names in the charmap"
msgstr "chưa định nghĩa chữ số nhập vào hoặc tên tiêu chuẩn trong ánh xạ ký tự"
#: locale/programs/ld-ctype.c:891
#, c-format
msgid "not all characters used in `outdigit' are available in the charmap"
msgstr "không phải tất cả các ký tự được dùng trong “outdigit” cũng sẵn sàng trong ánh xạ ký tự"
#: locale/programs/ld-ctype.c:908
#, c-format
msgid "not all characters used in `outdigit' are available in the repertoire"
msgstr "không phải tất cả các ký tự được dùng trong “outdigit” cũng sẵn sàng trong repertoire"
#: locale/programs/ld-ctype.c:1173
#, c-format
msgid "character class `%s' already defined"
msgstr "lớp ký tự “%s” đã được định nghĩa"
#: locale/programs/ld-ctype.c:1179
#, c-format
msgid "implementation limit: no more than %Zd character classes allowed"
msgstr "giới hạn thực hiện: không cho phép vượt quá %Zd lớp ký tự"
#: locale/programs/ld-ctype.c:1205
#, c-format
msgid "character map `%s' already defined"
msgstr "ánh xạ ký tự “%s” đã được định nghĩa"
#: locale/programs/ld-ctype.c:1211
#, c-format
msgid "implementation limit: no more than %d character maps allowed"
msgstr "giới hạn thực hiện: không cho phép vượt quá %d ánh xạ ký tự"
#: locale/programs/ld-ctype.c:1476 locale/programs/ld-ctype.c:1601
#: locale/programs/ld-ctype.c:1707 locale/programs/ld-ctype.c:2397
#: locale/programs/ld-ctype.c:3393
#, c-format
msgid "%s: field `%s' does not contain exactly ten entries"
msgstr "%s: trường “%s” không chứa chính xác mười mục nhập"
#: locale/programs/ld-ctype.c:1504 locale/programs/ld-ctype.c:2078
#, c-format
msgid "to-value <U%0*X> of range is smaller than from-value <U%0*X>"
msgstr "giá trị Đến <U%0*X> của phạm vi là nhỏ hơn giá trị Từ <U%0*X>"
#: locale/programs/ld-ctype.c:1631
msgid "start and end character sequence of range must have the same length"
msgstr "dãy ký tự đầu và cuối của phạm vi phải có cùng một chiều dài"
#: locale/programs/ld-ctype.c:1638
msgid "to-value character sequence is smaller than from-value sequence"
msgstr "dãy ký tự của giá trị Đến là nhỏ hơn dãy ký tự của giá trị Từ"
#: locale/programs/ld-ctype.c:1998 locale/programs/ld-ctype.c:2049
msgid "premature end of `translit_ignore' definition"
msgstr "gặp kết thúc quá sớm của lời định nghĩa “translit_ignore”"
#: locale/programs/ld-ctype.c:2004 locale/programs/ld-ctype.c:2055
#: locale/programs/ld-ctype.c:2097
msgid "syntax error"
msgstr "lỗi cú pháp"
#: locale/programs/ld-ctype.c:2230
#, c-format
msgid "%s: syntax error in definition of new character class"
msgstr "%s: gặp lỗi cú pháp trong lời định nghĩa của lớp ký tự mới"
#: locale/programs/ld-ctype.c:2245
#, c-format
msgid "%s: syntax error in definition of new character map"
msgstr "%s: gặp lỗi cú pháp trong lời định nghĩa của ánh xạ ký tự mới"
#: locale/programs/ld-ctype.c:2419
msgid "ellipsis range must be marked by two operands of same type"
msgstr "phạm vi dấu chấm lửng phải được đánh dấu bằng hai toán lớp cùng kiểu"
#: locale/programs/ld-ctype.c:2428
msgid "with symbolic name range values the absolute ellipsis `...' must not be used"
msgstr "đối với giá trị tên tượng trưng thì không cho phép dùng dấu chấm lửng tuyệt đối “…”"
#: locale/programs/ld-ctype.c:2443
msgid "with UCS range values one must use the hexadecimal symbolic ellipsis `..'"
msgstr "đối với giá trị phạm vi UCS thì phải dùng dấu chấm lửng tượng trưng thập lục “..”"
#: locale/programs/ld-ctype.c:2457
msgid "with character code range values one must use the absolute ellipsis `...'"
msgstr "đối với giá trị phạm vi mã ký tự thì phải dùng dấu chấm lửng tuyệt đối “…”"
#: locale/programs/ld-ctype.c:2608
#, c-format
msgid "duplicated definition for mapping `%s'"
msgstr "gặp lời định nghĩa trùng của sự ánh xạ “%s”"
#: locale/programs/ld-ctype.c:2694 locale/programs/ld-ctype.c:2838
#, c-format
msgid "%s: `translit_start' section does not end with `translit_end'"
msgstr "%s: phần “translit_start” không kết thúc với “translit_end”"
#: locale/programs/ld-ctype.c:2789
#, c-format
msgid "%s: duplicate `default_missing' definition"
msgstr "%s: lời định nghĩa “default_missing” trùng"
#: locale/programs/ld-ctype.c:2794
msgid "previous definition was here"
msgstr "lời định nghĩa trước ở đây"
#: locale/programs/ld-ctype.c:2816
#, c-format
msgid "%s: no representable `default_missing' definition found"
msgstr "%s: không tìm thấy lời định nghĩa “default_missing” có thể đại diện"
#: locale/programs/ld-ctype.c:2969 locale/programs/ld-ctype.c:3053
#: locale/programs/ld-ctype.c:3073 locale/programs/ld-ctype.c:3094
#: locale/programs/ld-ctype.c:3115 locale/programs/ld-ctype.c:3136
#: locale/programs/ld-ctype.c:3157 locale/programs/ld-ctype.c:3197
#: locale/programs/ld-ctype.c:3218 locale/programs/ld-ctype.c:3285
#: locale/programs/ld-ctype.c:3327 locale/programs/ld-ctype.c:3352
#, c-format
msgid "%s: character `%s' not defined while needed as default value"
msgstr "%s: chưa định nghĩa ký tự “%s” mà cần thiết làm giá trị mặc định"
#: locale/programs/ld-ctype.c:2974 locale/programs/ld-ctype.c:3058
#: locale/programs/ld-ctype.c:3078 locale/programs/ld-ctype.c:3099
#: locale/programs/ld-ctype.c:3120 locale/programs/ld-ctype.c:3141
#: locale/programs/ld-ctype.c:3162 locale/programs/ld-ctype.c:3202
#: locale/programs/ld-ctype.c:3223 locale/programs/ld-ctype.c:3290
#, c-format
msgid "%s: character `%s' in charmap not representable with one byte"
msgstr "%s: ký tự “%s” trong ánh xạ ký tự không thể được đại diện dùng một byte"
#: locale/programs/ld-ctype.c:3334 locale/programs/ld-ctype.c:3359
#, c-format
msgid "%s: character `%s' needed as default value not representable with one byte"
msgstr "%s: ký tự “%s” cần thiết làm giá trị mặc định mà không thể được đại diện dùng một byte"
#: locale/programs/ld-ctype.c:3415
#, c-format
msgid "no output digits defined and none of the standard names in the charmap"
msgstr "chưa định nghĩa chữ số kết xuất hoặc tên tiêu chuẩn trong ánh xạ ký tự"
#: locale/programs/ld-ctype.c:3662
#, c-format
msgid "%s: transliteration data from locale `%s' not available"
msgstr "%s: không có sẵn dữ liệu chuyển chữ từ miền địa phương “%s”"
#: locale/programs/ld-ctype.c:3762
#, c-format
msgid "%s: table for class \"%s\": %lu bytes\n"
msgstr "%s: bảng cho lớp “%s”: %lu byte\n"
#: locale/programs/ld-ctype.c:3827
#, c-format
msgid "%s: table for map \"%s\": %lu bytes\n"
msgstr "%s: bảng cho ánh xạ “%s”: %lu byte\n"
#: locale/programs/ld-ctype.c:3956
#, c-format
msgid "%s: table for width: %lu bytes\n"
msgstr "%s: bảng cho chiều rộng: %lu byte\n"
#: locale/programs/ld-identification.c:170
#, c-format
msgid "%s: no identification for category `%s'"
msgstr "%s: không có đồ nhận diện phân loại “%s”"
#: locale/programs/ld-identification.c:351
#, c-format
msgid "%s: duplicate category version definition"
msgstr "%s: lời định nghĩa phiên bản phân loại trùng"
#: locale/programs/ld-measurement.c:113
#, c-format
msgid "%s: invalid value for field `%s'"
msgstr "%s: giá trị không hợp lệ cho trường “%s”"
#: locale/programs/ld-messages.c:114 locale/programs/ld-messages.c:148
#, c-format
msgid "%s: field `%s' undefined"
msgstr "%s: chưa định nghĩa trường “%s”"
#: locale/programs/ld-messages.c:121 locale/programs/ld-messages.c:155
#: locale/programs/ld-monetary.c:255 locale/programs/ld-numeric.c:118
#, c-format
msgid "%s: value for field `%s' must not be an empty string"
msgstr "%s: giá trị cho trường “%s” không thể là một chuỗi rỗng"
#: locale/programs/ld-messages.c:137 locale/programs/ld-messages.c:171
#, c-format
msgid "%s: no correct regular expression for field `%s': %s"
msgstr "%s: không có biểu thức chính quy đúng cho trường “%s”: %s"
#: locale/programs/ld-monetary.c:223
#, c-format
msgid "%s: value of field `int_curr_symbol' has wrong length"
msgstr "%s: giá trị của trường “int_curr_symbol” có chiều dài không đúng"
#: locale/programs/ld-monetary.c:236
#, c-format
msgid "%s: value of field `int_curr_symbol' does not correspond to a valid name in ISO 4217"
msgstr "%s: giá trị của trường “int_curr_symbol” không tương ứng với tên hợp lệ theo ISO 4217"
#: locale/programs/ld-monetary.c:284 locale/programs/ld-monetary.c:314
#, c-format
msgid "%s: value for field `%s' must be in range %d...%d"
msgstr "%s: giá trị của trường “%s” phải nằm trong phạm vi %d...%d"
#: locale/programs/ld-monetary.c:541 locale/programs/ld-numeric.c:229
#, c-format
msgid "%s: value for field `%s' must be a single character"
msgstr "%s: giá trị của trường “%s” phải là một ký tự riêng lẻ"
#: locale/programs/ld-monetary.c:638 locale/programs/ld-numeric.c:273
#, c-format
msgid "%s: `-1' must be last entry in `%s' field"
msgstr "%s: “-1” phải là mục nhập cuối cùng trong trường “%s”"
#: locale/programs/ld-monetary.c:660 locale/programs/ld-numeric.c:290
#, c-format
msgid "%s: values for field `%s' must be smaller than 127"
msgstr "%s: các giá trị cho trường “%s” phải nhỏ hơn 127"
#: locale/programs/ld-monetary.c:706
msgid "conversion rate value cannot be zero"
msgstr "giá trị tỷ lệ chuyển đổi không thể là số không"
#: locale/programs/ld-name.c:129 locale/programs/ld-telephone.c:126
#: locale/programs/ld-telephone.c:149
#, c-format
msgid "%s: invalid escape sequence in field `%s'"
msgstr "%s: dây thoát không hợp lệ trong trường “%s”"
#: locale/programs/ld-time.c:247
#, c-format
msgid "%s: direction flag in string %Zd in `era' field is not '+' nor '-'"
msgstr "%s: cờ hướng trong chuỗi %Zd trong trường “era” không phải là “+”, cũng không phải là” -”"
#: locale/programs/ld-time.c:258
#, c-format
msgid "%s: direction flag in string %Zd in `era' field is not a single character"
msgstr "%s: cờ hướng trong chuỗi %Zd trong trường “era” không phải là một ký tự riêng lẻ"
#: locale/programs/ld-time.c:271
#, c-format
msgid "%s: invalid number for offset in string %Zd in `era' field"
msgstr "%s: số không hợp lệ với bù trong hướng %Zd trong trường “era”"
#: locale/programs/ld-time.c:279
#, c-format
msgid "%s: garbage at end of offset value in string %Zd in `era' field"
msgstr "%s: gặp rác ở kết thúc của giá trị bù trong chuỗi %Zd trong trường “era”"
#: locale/programs/ld-time.c:330
#, c-format
msgid "%s: invalid starting date in string %Zd in `era' field"
msgstr "%s: ngày bắt đầu không hợp lệ trong chuỗi %Zd trong trường “era”"
#: locale/programs/ld-time.c:339
#, c-format
msgid "%s: garbage at end of starting date in string %Zd in `era' field "
msgstr "%s: gặp rác ở kết thúc của ngày bắt đầu trong chuỗi %Zd trong trường “era”"
#: locale/programs/ld-time.c:358
#, c-format
msgid "%s: starting date is invalid in string %Zd in `era' field"
msgstr "%s: ngày bắt đầu không hợp lệ trong chuỗi %Zd trong trường “era”"
#: locale/programs/ld-time.c:407 locale/programs/ld-time.c:435
#, c-format
msgid "%s: invalid stopping date in string %Zd in `era' field"
msgstr "%s: ngày kết thúc không hợp lệ trong chuỗi %Zd trong trường “era”"
#: locale/programs/ld-time.c:416
#, c-format
msgid "%s: garbage at end of stopping date in string %Zd in `era' field"
msgstr "%s: gặp rác ở kết thúc của ngày kết thúc trong chuỗi %Zd trong trường “era”"
#: locale/programs/ld-time.c:444
#, c-format
msgid "%s: missing era name in string %Zd in `era' field"
msgstr "%s: thiếu tên thời đại trong chuỗi %Zd trong trường “era”"
#: locale/programs/ld-time.c:456
#, c-format
msgid "%s: missing era format in string %Zd in `era' field"
msgstr "%s: thiếu định dạng thời đại trong chuỗi %Zd trong trường “era”"
#: locale/programs/ld-time.c:497
#, c-format
msgid "%s: third operand for value of field `%s' must not be larger than %d"
msgstr "%s: toán hạng thứ ba cho giá trị của trường “%s” không thể vượt quá %d"
#: locale/programs/ld-time.c:505 locale/programs/ld-time.c:513
#: locale/programs/ld-time.c:521
#, c-format
msgid "%s: values for field `%s' must not be larger than %d"
msgstr "%s: giá trị cho trường “%s” không thể vượt quá %d"
#: locale/programs/ld-time.c:726
#, c-format
msgid "%s: too few values for field `%s'"
msgstr "%s: quá nhiều giá trị cho trường “%s”"
#: locale/programs/ld-time.c:771
msgid "extra trailing semicolon"
msgstr "thừa dấu chấm phẩy"
#: locale/programs/ld-time.c:774
#, c-format
msgid "%s: too many values for field `%s'"
msgstr "%s: quá nhiều giá trị cho trường “%s”"
#: locale/programs/linereader.c:130
msgid "trailing garbage at end of line"
msgstr "gặp rác đi theo ở kết thúc dòng"
#: locale/programs/linereader.c:298
msgid "garbage at end of number"
msgstr "gặp rác ở kết thúc số"
#: locale/programs/linereader.c:410
msgid "garbage at end of character code specification"
msgstr "gặp rác ở kết thúc của đặc tả mã ký tự"
#: locale/programs/linereader.c:496
msgid "unterminated symbolic name"
msgstr "tên tượng trưng chưa chấm dứt"
#: locale/programs/linereader.c:623
msgid "illegal escape sequence at end of string"
msgstr "dãy thoát cấm ở kết thúc của chuỗi"
#: locale/programs/linereader.c:627 locale/programs/linereader.c:855
msgid "unterminated string"
msgstr "chuỗi chưa chấm dứt"
#: locale/programs/linereader.c:669
msgid "non-symbolic character value should not be used"
msgstr "không nên dùng giá trị ký tự không phải tượng trưng"
#: locale/programs/linereader.c:816
#, c-format
msgid "symbol `%.*s' not in charmap"
msgstr "ký hiệu “%.*s” không nằm trong ánh xạ ký tự"
#: locale/programs/linereader.c:837
#, c-format
msgid "symbol `%.*s' not in repertoire map"
msgstr "ký hiệu “%.*s” không nằm trong ánh xạ repertoire"
#: locale/programs/locale-spec.c:130
#, c-format
msgid "unknown name \"%s\""
msgstr "không hiểu tên “%s”"
#: locale/programs/locale.c:72
msgid "System information:"
msgstr "Thông tin hệ thống:"
#: locale/programs/locale.c:74
msgid "Write names of available locales"
msgstr "Ghi tên của các miền địa phương sẵn sàng"
#: locale/programs/locale.c:76
msgid "Write names of available charmaps"
msgstr "Ghi tên của các ánh xạ ký tự sẵn sàng"
#: locale/programs/locale.c:77
msgid "Modify output format:"
msgstr "Sửa đổi định dạng xuất:"
#: locale/programs/locale.c:78
msgid "Write names of selected categories"
msgstr "Ghi tên của các phân loại đã chọn"
#: locale/programs/locale.c:79
msgid "Write names of selected keywords"
msgstr "Ghi tên của các từ khoá đã chọn"
#: locale/programs/locale.c:80
msgid "Print more information"
msgstr "In thêm thông tin"
#: locale/programs/locale.c:85
msgid "Get locale-specific information."
msgstr "Lấy thông tin đặc trưng cho miền địa phương."
#: locale/programs/locale.c:88
msgid ""
"NAME\n"
"[-a|-m]"
msgstr ""
"TÊN\n"
"[-a|-m]"
#: locale/programs/locale.c:192
#, c-format
msgid "Cannot set LC_CTYPE to default locale"
msgstr "Không thể đặt LC_TYPE thành miền địa phương mặc định"
#: locale/programs/locale.c:194
#, c-format
msgid "Cannot set LC_MESSAGES to default locale"
msgstr "Không thể đặt LC_MESSAGES thành miền địa phương mặc định"
#: locale/programs/locale.c:207
#, c-format
msgid "Cannot set LC_COLLATE to default locale"
msgstr "Không thể đặt LC_COLLATE thành miền địa phương mặc định"
#: locale/programs/locale.c:223
#, c-format
msgid "Cannot set LC_ALL to default locale"
msgstr "Không thể đặt LC_ALL thành miền địa phương mặc định"
#: locale/programs/locale.c:519
#, c-format
msgid "while preparing output"
msgstr "trong khi chuẩn bị kết xuất"
#: locale/programs/localedef.c:121
msgid "Input Files:"
msgstr "Các tập tin đầu vào:"
#: locale/programs/localedef.c:123
msgid "Symbolic character names defined in FILE"
msgstr "Các tên ký tự tượng trưng được định nghĩa trong TẬP-TIN"
#: locale/programs/localedef.c:125
msgid "Source definitions are found in FILE"
msgstr "Các lời định nghĩa nguồn nằm trong TẬP-TIN"
#: locale/programs/localedef.c:127
msgid "FILE contains mapping from symbolic names to UCS4 values"
msgstr "TẬP-TIN chứa sự ánh xạ từ tên tượng trưng đến giá trị UCS4"
#: locale/programs/localedef.c:131
msgid "Create output even if warning messages were issued"
msgstr "Tạo kết xuất thậm chí nếu có cảnh báo"
#: locale/programs/localedef.c:132
msgid "Create old-style tables"
msgstr "Tạo bảng kiểu cũ"
#: locale/programs/localedef.c:133
msgid "Optional output file prefix"
msgstr "Tiền tố tập tin xuất tùy chọn"
#: locale/programs/localedef.c:134
msgid "Strictly conform to POSIX"
msgstr "Làm cho hợp hoàn toàn với POSIX"
#: locale/programs/localedef.c:136
msgid "Suppress warnings and information messages"
msgstr "Thu hồi các cảnh báo và thông điệp thông tin"
#: locale/programs/localedef.c:137
msgid "Print more messages"
msgstr "In thêm thông điệp"
#: locale/programs/localedef.c:138
msgid "Archive control:"
msgstr "Điều khiển kho lưu:"
#: locale/programs/localedef.c:140
msgid "Don't add new data to archive"
msgstr "Đừng thêm dữ liệu mới vào kho lưu"
#: locale/programs/localedef.c:142
msgid "Add locales named by parameters to archive"
msgstr "Thêm vào kho lưu các miền địa phương được tham số đặt tên"
#: locale/programs/localedef.c:143
msgid "Replace existing archive content"
msgstr "Thay thế nội dung kho lưu đã có"
#: locale/programs/localedef.c:145
msgid "Remove locales named by parameters from archive"
msgstr "Gỡ bỏ các miền địa phương được đặt tên bằng tham số từ kho lưu"
#: locale/programs/localedef.c:146
msgid "List content of archive"
msgstr "Liệt kê nội dung của kho lưu"
#: locale/programs/localedef.c:148
msgid "locale.alias file to consult when making archive"
msgstr "tập tin locale.alias cần đọc khi tạo kho lưu"
#: locale/programs/localedef.c:150
msgid "Generate little-endian output"
msgstr "Tạo kết xuất little-endian (nhỏ trước)"
#: locale/programs/localedef.c:152
msgid "Generate big-endian output"
msgstr "Tạo kết xuất big-endian (lớn trước)"
#: locale/programs/localedef.c:157
msgid "Compile locale specification"
msgstr "Biên dịch đặc tả miền địa phương"
#: locale/programs/localedef.c:160
msgid ""
"NAME\n"
"[--add-to-archive|--delete-from-archive] FILE...\n"
"--list-archive [FILE]"
msgstr ""
"TÊN\n"
"[--add-to-archive|--delete-from-archive] TẬP-TIN...\n"
"--list-archive [TẬP-TIN]"
#: locale/programs/localedef.c:235
#, c-format
msgid "cannot create directory for output files"
msgstr "không thể tạo thư mục cho tập tin kết xuất"
#: locale/programs/localedef.c:246
#, c-format
msgid "FATAL: system does not define `_POSIX2_LOCALEDEF'"
msgstr "NGHIÊM TRỌNG: hệ thống không định nghĩa “_POSIX2_LOCALEDEF”"
#: locale/programs/localedef.c:260 locale/programs/localedef.c:276
#: locale/programs/localedef.c:614 locale/programs/localedef.c:634
#, c-format
msgid "cannot open locale definition file `%s'"
msgstr "không thể mở tập tin định nghĩa miền địa phương “%s”"
#: locale/programs/localedef.c:288
#, c-format
msgid "cannot write output files to `%s'"
msgstr "không thể ghi tập tin kết xuất vào “%s”"
#: locale/programs/localedef.c:380
#, c-format
msgid ""
"System's directory for character maps : %s\n"
"\t\t repertoire maps: %s\n"
"\t\t locale path : %s\n"
"%s"
msgstr ""
"Thư mục của hệ thống cho ánh xạ ký tự: %s\n"
" ánh xạ repertoire : %s\n"
" đường dẫn miền địa phương: %s\n"
"%s"
#: locale/programs/localedef.c:582
#, c-format
msgid "circular dependencies between locale definitions"
msgstr "quan hệ phụ thuộc vòng tròn giữa các lời định nghĩa miền địa phương"
#: locale/programs/localedef.c:588
#, c-format
msgid "cannot add already read locale `%s' a second time"
msgstr "không thể thêm lần thứ hai miền địa phương đã đọc “%s”"
#: locale/programs/locarchive.c:133 locale/programs/locarchive.c:380
#, c-format
msgid "cannot create temporary file: %s"
msgstr "không thể tạo tập tin tạm thời: %s"
#: locale/programs/locarchive.c:167 locale/programs/locarchive.c:430
#, c-format
msgid "cannot initialize archive file"
msgstr "không thể khởi tạo tập tin kho lưu"
#: locale/programs/locarchive.c:174 locale/programs/locarchive.c:437
#, c-format
msgid "cannot resize archive file"
msgstr "không thể thay đổi kích cỡ của tập tin kho lưu"
#: locale/programs/locarchive.c:189 locale/programs/locarchive.c:452
#: locale/programs/locarchive.c:674
#, c-format
msgid "cannot map archive header"
msgstr "không thể ánh xạ phần đầu của kho lưu"
#: locale/programs/locarchive.c:211
#, c-format
msgid "failed to create new locale archive"
msgstr "gặp lỗi khi tạo kho lưu miền địa phương mới"
#: locale/programs/locarchive.c:223
#, c-format
msgid "cannot change mode of new locale archive"
msgstr "không thể chuyển đổi chế độ của kho lưu miền địa phương mới"
#: locale/programs/locarchive.c:324
#, c-format
msgid "cannot read data from locale archive"
msgstr "không thể đọc dữ liệu từ kho lưu miền địa phương"
#: locale/programs/locarchive.c:355
#, c-format
msgid "cannot map locale archive file"
msgstr "không thể ánh xạ tập tin kho lưu"
#: locale/programs/locarchive.c:460
#, c-format
msgid "cannot lock new archive"
msgstr "không thể khoá kho lưu mới"
#: locale/programs/locarchive.c:529
#, c-format
msgid "cannot extend locale archive file"
msgstr "không thể kéo dài tập tin kho lưu miền địa phương"
#: locale/programs/locarchive.c:538
#, c-format
msgid "cannot change mode of resized locale archive"
msgstr "không thể chuyển đổi chế độ của kho lưu miền địa phương có kích cỡ đã thay đổi"
#: locale/programs/locarchive.c:546
#, c-format
msgid "cannot rename new archive"
msgstr "không thể thay đổi tên của kho lưu mới"
#: locale/programs/locarchive.c:608
#, c-format
msgid "cannot open locale archive \"%s\""
msgstr "không thể mở kho lưu miền địa phương “%s”"
#: locale/programs/locarchive.c:613
#, c-format
msgid "cannot stat locale archive \"%s\""
msgstr "không thể lấy thống kê về kho lưu miền địa phương “%s”"
#: locale/programs/locarchive.c:632
#, c-format
msgid "cannot lock locale archive \"%s\""
msgstr "không thể khoá kho lưu miền địa phương “%s”"
#: locale/programs/locarchive.c:655
#, c-format
msgid "cannot read archive header"
msgstr "không thể đọc phần đầu của kho lưu"
#: locale/programs/locarchive.c:728
#, c-format
msgid "locale '%s' already exists"
msgstr "miền địa phương “%s” đã có."
#: locale/programs/locarchive.c:1003 locale/programs/locarchive.c:1018
#: locale/programs/locarchive.c:1030 locale/programs/locarchive.c:1042
#: locale/programs/locfile.c:350
#, c-format
msgid "cannot add to locale archive"
msgstr "không thể thêm vào kho lưu miền địa phương"
#: locale/programs/locarchive.c:1206
#, c-format
msgid "locale alias file `%s' not found"
msgstr "không tìm thấy tập tin bí danh miền địa phương “%s”"
#: locale/programs/locarchive.c:1357
#, c-format
msgid "Adding %s\n"
msgstr "Đang thêm “%s”\n"
#: locale/programs/locarchive.c:1363
#, c-format
msgid "stat of \"%s\" failed: %s: ignored"
msgstr "gặp lỗi khi lấy thống kê về “%s”: %s: bị bỏ qua"
#: locale/programs/locarchive.c:1369
#, c-format
msgid "\"%s\" is no directory; ignored"
msgstr "“%s” không phải là thư mục nên bị bỏ qua"
#: locale/programs/locarchive.c:1376
#, c-format
msgid "cannot open directory \"%s\": %s: ignored"
msgstr "không thể mở thư mục “%s”: %s: bị bỏ qua"
#: locale/programs/locarchive.c:1448
#, c-format
msgid "incomplete set of locale files in \"%s\""
msgstr "tập hợp tập tin miền địa phương chưa hoàn toàn trong “%s”"
#: locale/programs/locarchive.c:1512
#, c-format
msgid "cannot read all files in \"%s\": ignored"
msgstr "không thể đọc tất cả các tập tin trong “%s”: bị bỏ qua"
#: locale/programs/locarchive.c:1584
#, c-format
msgid "locale \"%s\" not in archive"
msgstr "miền địa phương “%s” không nằm trong kho lưu"
#: locale/programs/locfile.c:137
#, c-format
msgid "argument to `%s' must be a single character"
msgstr "đối số cho “%s” phải là một ký tự riêng lẻ"
#: locale/programs/locfile.c:257
msgid "syntax error: not inside a locale definition section"
msgstr "gặp lỗi cú pháp: không phải bên trong một phần định nghĩa miền địa phương"
#: locale/programs/locfile.c:800
#, c-format
msgid "cannot open output file `%s' for category `%s'"
msgstr "không thể mở tập tin kết xuất “%s” cho phân loại “%s”"
#: locale/programs/locfile.c:824
#, c-format
msgid "failure while writing data for category `%s'"
msgstr "gặp lỗi khi ghi dữ liệu về phân loại “%s”"
#: locale/programs/locfile.c:920
#, c-format
msgid "cannot create output file `%s' for category `%s'"
msgstr "không thể tạo tập tin kết xuất “%s” cho phân loại “%s”"
#: locale/programs/locfile.c:956
msgid "expecting string argument for `copy'"
msgstr "mong đợi đối số chuỗi cho “copy” (sao chép)"
#: locale/programs/locfile.c:960
msgid "locale name should consist only of portable characters"
msgstr "tên miền địa phương nên chứa chỉ ký tự khả chuyển"
#: locale/programs/locfile.c:979
msgid "no other keyword shall be specified when `copy' is used"
msgstr "dùng “copy” (sao chép) thì không ghi rõ từ khoá khác"
#: locale/programs/locfile.c:993
#, c-format
msgid "`%1$s' definition does not end with `END %1$s'"
msgstr "lời định nghĩa “%1$s” không kết thúc với “END %1$s”"
#: locale/programs/repertoire.c:229 locale/programs/repertoire.c:270
#: locale/programs/repertoire.c:295
#, c-format
msgid "syntax error in repertoire map definition: %s"
msgstr "lỗi cú pháp trong lời định nghĩa ánh xạ repertoire: %s"
#: locale/programs/repertoire.c:271
msgid "no <Uxxxx> or <Uxxxxxxxx> value given"
msgstr "chưa đưa ra giá trị <Uxxxx> hoặc <Uxxxxxxxx>"
#: locale/programs/repertoire.c:331
#, c-format
msgid "cannot save new repertoire map"
msgstr "không thể lưu ánh xạ repertoire mới"
#: locale/programs/repertoire.c:342
#, c-format
msgid "repertoire map file `%s' not found"
msgstr "không tìm thấy tập tin ánh xạ repertoire “%s”"
#: login/programs/pt_chown.c:78
#, c-format
msgid "Set the owner, group and access permission of the slave pseudo terminal corresponding to the master pseudo terminal passed on file descriptor `%d'. This is the helper program for the `grantpt' function. It is not intended to be run directly from the command line.\n"
msgstr "Đặt chủ sở hữu, nhóm và quyền truy cập của thiết bị cuối ảo phụ để tương ứng với thiết bị cuối ảo chính được nhập dùng bộ mô tả tập tin “%d”. Đây là chương trình bổ trợ cho hàm “grantpt”. Nó không dự định được chạy trực tiếp từ dòng lệnh.\n"
#: login/programs/pt_chown.c:92
#, c-format
msgid ""
"The owner is set to the current user, the group is set to `%s', and the access permission is set to `%o'.\n"
"\n"
"%s"
msgstr ""
"Chủ được đặt thành người dùng hiện thời\n"
"Nhóm được đặt thành “%s”\n"
"Quyền truy cập được đặt thành “%o”\n"
"\n"
"%s"
#: login/programs/pt_chown.c:198
#, c-format
msgid "too many arguments"
msgstr "quá nhiều đối số"
#: login/programs/pt_chown.c:206
#, c-format
msgid "needs to be installed setuid `root'"
msgstr "cần phải được cài đặt một cách “setuid root”"
#: malloc/mcheck.c:346
msgid "memory is consistent, library is buggy\n"
msgstr "bộ nhớ nhất quán mà thư viện chứa lỗi\n"
#: malloc/mcheck.c:349
msgid "memory clobbered before allocated block\n"
msgstr "đang ghi đè vào bộ nhớ được dành riêng cho hệ thống, đằng trước khối đã cấp phát cho bạn\n"
#: malloc/mcheck.c:352
msgid "memory clobbered past end of allocated block\n"
msgstr "đang ghi đè vào bộ nhớ được dành riêng cho hệ thống, đằng sau khối đã cấp phát cho bạn\n"
#: malloc/mcheck.c:355
msgid "block freed twice\n"
msgstr "khối được giải phóng hai lần\n"
#: malloc/mcheck.c:358
msgid "bogus mcheck_status, library is buggy\n"
msgstr "trạng thái mcheck_status giả, thư viện chứa lỗi\n"
#: malloc/memusage.sh:32
msgid "%s: option '%s' requires an argument\\n"
msgstr "%s: tùy chọn “%s” yêu cầu một tham số \\n"
#: malloc/memusage.sh:38
msgid ""
"Usage: memusage [OPTION]... PROGRAM [PROGRAMOPTION]...\n"
"Profile memory usage of PROGRAM.\n"
"\n"
" -n,--progname=NAME Name of the program file to profile\n"
" -p,--png=FILE Generate PNG graphic and store it in FILE\n"
" -d,--data=FILE Generate binary data file and store it in FILE\n"
" -u,--unbuffered Don't buffer output\n"
" -b,--buffer=SIZE Collect SIZE entries before writing them out\n"
" --no-timer Don't collect additional information through timer\n"
" -m,--mmap Also trace mmap & friends\n"
"\n"
" -?,--help Print this help and exit\n"
" --usage Give a short usage message\n"
" -V,--version Print version information and exit\n"
"\n"
" The following options only apply when generating graphical output:\n"
" -t,--time-based Make graph linear in time\n"
" -T,--total Also draw graph of total memory use\n"
" --title=STRING Use STRING as title of the graph\n"
" -x,--x-size=SIZE Make graphic SIZE pixels wide\n"
" -y,--y-size=SIZE Make graphic SIZE pixels high\n"
"\n"
"Mandatory arguments to long options are also mandatory for any corresponding\n"
"short options.\n"
"\n"
msgstr ""
"Cách dùng: memusage [TÙY_CHỌN]... CHƯƠNG_TRÌNH [TÙY_CHỌN_CHƯƠNG_TRÌNH]...\n"
"Đo hiệu năng sử dụng bộ nhớ của CHƯƠNG_TRÌNH.\n"
"\n"
" -n,--progname=TÊN Tên của tập tin chương trình lược tả\n"
" -p,--png=TẬP-TIN Tạo đồ họa PNG và lưu nó vào TẬP-TIN này\n"
" -d,--data=TẬP-TIN Tạo dữ liệu nhị phân và lưu nó vào TẬP-TIN này\n"
" -u,--unbuffered Đừng chuyển hoán đệm kết xuất\n"
" -b,--buffer=CỠ Thu thập kích CỠ mục nhập trước khi ghi ra\n"
" --no-timer Đừng thu thập thêm thông tin thông qua bộ đếm\n"
" -m,--mmap Cũng đo mmap v.v.\n"
"\n"
" -?,--help In trợ giúp này rồi thoát\n"
" --usage Hiển thị hướng dẫn ngắn\n"
" -V,--version In thông tin phiên bản rồi thoát\n"
"\n"
"Các tùy chọn bên dưới chỉ áp dụng khi tạo kết xuất đồ họa:\n"
" -t,--time-based Làm cho đồ thị là đường theo thời gian\n"
" -T,--total Cũng vẽ đồ thị đại diện tổng số tiêu hao bộ nhớ\n"
" --title=CHUỖI Tựa đề của đồ thị là chuỗi này\n"
" -x,--x-size=CỠ Kích CỠ này là chiều rộng của đồ thị, theo điểm ảnh\n"
" -y,--y-size=CỠ Kích CỠ này là chiều cao của đồ thị, theo điểm ảnh\n"
"\n"
"Mọi đối số bắt buộc phải sử dụng với tùy chọn dài cũng bắt buộc\n"
"với tùy chọn ngắn tương ứng.\n"
"\n"
#: malloc/memusage.sh:99
msgid ""
"Syntax: memusage [--data=FILE] [--progname=NAME] [--png=FILE] [--unbuffered]\n"
"\t [--buffer=SIZE] [--no-timer] [--time-based] [--total]\n"
"\t [--title=STRING] [--x-size=SIZE] [--y-size=SIZE]\n"
"\t PROGRAM [PROGRAMOPTION]..."
msgstr ""
"Cú pháp: memusage [--data=TẬP-TIN] [--progname=TÊN] [--png=TẬP-TIN] [--unbuffered]\n"
"\t [--buffer=CỠ] [--no-timer] [--time-based] [--total]\n"
"\t [--title=CHUỖI] [--x-size=CỠ] [--y-size=CỠ]\n"
"\t CHƯƠNG_TRÌNH [TÙY_CHỌN_CHƯƠNG_TRÌNH]..."
#: malloc/memusage.sh:191
msgid "memusage: option \\`${1##*=}' is ambiguous"
msgstr "memusage: tùy chọn “${1##*=}” chưa rõ ràng"
#: malloc/memusage.sh:200
msgid "memusage: unrecognized option \\`$1'"
msgstr "memusage: không nhận ra tùy chọn “$1”"
#: malloc/memusage.sh:213
msgid "No program name given"
msgstr "Chưa đưa ra tên chương trình"
#: malloc/memusagestat.c:56
msgid "Name output file"
msgstr "Đặt tên của tập tin kết xuất"
#: malloc/memusagestat.c:57
msgid "STRING"
msgstr "CHUỖI"
#: malloc/memusagestat.c:57
msgid "Title string used in output graphic"
msgstr "Chuỗi tựa đề được dùng trong đồ họa kết xuất"
#: malloc/memusagestat.c:58
msgid "Generate output linear to time (default is linear to number of function calls)"
msgstr "Tạo đồ thị đường theo thời gian (mặc định là đồ thị đường theo số cuộc gọi hàm)"
#: malloc/memusagestat.c:62
msgid "Also draw graph for total memory consumption"
msgstr "Cũng vẽ đồ thị đại diện tổng số tiêu hao bộ nhớ"
#: malloc/memusagestat.c:63
msgid "VALUE"
msgstr "GIÁ-TRỊ"
#: malloc/memusagestat.c:64
msgid "Make output graphic VALUE pixels wide"
msgstr "Đặt đồ họa kết xuất có chiều rộng GIÁ_TRỊ (theo điểm ảnh)"
#: malloc/memusagestat.c:65
msgid "Make output graphic VALUE pixels high"
msgstr "Đặt đồ họa kết xuất có chiều cao GIÁ_TRỊ (theo điểm ảnh)"
#: malloc/memusagestat.c:70
msgid "Generate graphic from memory profiling data"
msgstr "Tạo đồ họa từ dữ liệu đo hiệu năng sử dụng bộ nhớ"
#: malloc/memusagestat.c:73
msgid "DATAFILE [OUTFILE]"
msgstr "TẬP-TIN-DỮ-LIỆU [TẬP-TIN-ĐẦU-RA]"
#: misc/error.c:117
msgid "Unknown system error"
msgstr "Gặp lỗi hệ thống không rõ"
#: nis/nis_callback.c:188
msgid "unable to free arguments"
msgstr "không thể giải phóng đối số"
#: nis/nis_error.h:1 nis/ypclnt.c:831 nis/ypclnt.c:919 posix/regcomp.c:133
#: sysdeps/gnu/errlist.c:20
msgid "Success"
msgstr "Thành công"
#: nis/nis_error.h:2
msgid "Probable success"
msgstr "Rất có thể thành công"
#: nis/nis_error.h:3
msgid "Not found"
msgstr "Không tìm thấy"
#: nis/nis_error.h:4
msgid "Probably not found"
msgstr "Rất có thể không tìm thấy"
#: nis/nis_error.h:5
msgid "Cache expired"
msgstr "Bộ nhớ tạm quá hạn"
#: nis/nis_error.h:6
msgid "NIS+ servers unreachable"
msgstr "Không thể tới máy phục vụ NIS+"
#: nis/nis_error.h:7
msgid "Unknown object"
msgstr "Đối tượng không rõ"
#: nis/nis_error.h:8
msgid "Server busy, try again"
msgstr "Máy phục vụ đang bận, hãy thử lại"
#: nis/nis_error.h:9
msgid "Generic system error"
msgstr "Lỗi hệ thống chung"
#: nis/nis_error.h:10
msgid "First/next chain broken"
msgstr "Móc xích thứ nhất/kế bị hỏng"
#. TRANS Permission denied; the file permissions do not allow the attempted operation.
#: nis/nis_error.h:11 nis/ypclnt.c:876 sysdeps/gnu/errlist.c:157
msgid "Permission denied"
msgstr "Không đủ quyền truy cập"
#: nis/nis_error.h:12
msgid "Not owner"
msgstr "Không phải chủ"
#: nis/nis_error.h:13
msgid "Name not served by this server"
msgstr "Tên không phải được phục vụ bằng máy này"
#: nis/nis_error.h:14
msgid "Server out of memory"
msgstr "Tràn bộ nhớ của máy phục vụ"
#: nis/nis_error.h:15
msgid "Object with same name exists"
msgstr "Một đối tượng cùng tên đã có"
#: nis/nis_error.h:16
msgid "Not master server for this domain"
msgstr "Không phải máy phục vụ chính cho miền này"
#: nis/nis_error.h:17
msgid "Invalid object for operation"
msgstr "Đối tượng không hợp lệ với thao tác"
#: nis/nis_error.h:18
msgid "Malformed name, or illegal name"
msgstr "Tên dạng sai hoặc cấm"
#: nis/nis_error.h:19
msgid "Unable to create callback"
msgstr "Không thể tạo cuộc gọi ngược"
#: nis/nis_error.h:20
msgid "Results sent to callback proc"
msgstr "Kết quả được gửi cho tiến trình gọi ngược"
#: nis/nis_error.h:21
msgid "Not found, no such name"
msgstr "Không tìm thấy, không có tên như vậy"
#: nis/nis_error.h:22
msgid "Name/entry isn't unique"
msgstr "Tên/mục nhập không phải là duy nhất"
#: nis/nis_error.h:23
msgid "Modification failed"
msgstr "Lỗi sửa đổi"
#: nis/nis_error.h:24
msgid "Database for table does not exist"
msgstr "Không có cơ sở dư liệu cho bảng đó"
#: nis/nis_error.h:25
msgid "Entry/table type mismatch"
msgstr "Sai khớp mục nhập và bảng"
#: nis/nis_error.h:26
msgid "Link points to illegal name"
msgstr "Liên kết chỉ tới tên không hợp lệ"
#: nis/nis_error.h:27
msgid "Partial success"
msgstr "Thành công một phần"
#: nis/nis_error.h:28
msgid "Too many attributes"
msgstr "Quá nhiều thuộc tính"
#: nis/nis_error.h:29
msgid "Error in RPC subsystem"
msgstr "Gặp lỗi trong hệ thống con RPC"
#: nis/nis_error.h:30
msgid "Missing or malformed attribute"
msgstr "Thuộc tính còn thiếu hoặc dạng sai"
#: nis/nis_error.h:31
msgid "Named object is not searchable"
msgstr "Đối tượng có tên không thể được tìm"
#: nis/nis_error.h:32
msgid "Error while talking to callback proc"
msgstr "Gặp lỗi khi liên lạc với tiến trình gọi ngược"
#: nis/nis_error.h:33
msgid "Non NIS+ namespace encountered"
msgstr "Gặp miền tên không phải NIS+"
#: nis/nis_error.h:34
msgid "Illegal object type for operation"
msgstr "Kiểu đối tượng cấm cho thao tác"
#: nis/nis_error.h:35
msgid "Passed object is not the same object on server"
msgstr "Đối tượng đã phân tích không phải trùng với đối tượng trên máy phục vụ"
#: nis/nis_error.h:36
msgid "Modify operation failed"
msgstr "Thao tác sửa đổi bị lỗi"
#: nis/nis_error.h:37
msgid "Query illegal for named table"
msgstr "Truy vấn cấm cho bảng đã đặt tên"
#: nis/nis_error.h:38
msgid "Attempt to remove a non-empty table"
msgstr "Đã thử gỡ bỏ một bảng không-rỗng"
#: nis/nis_error.h:39
msgid "Error in accessing NIS+ cold start file. Is NIS+ installed?"
msgstr "Gặp lỗi khi truy cập tập tin khởi chạy lạnh NIS+. NIS+ đã được cài đặt chưa?"
#: nis/nis_error.h:40
msgid "Full resync required for directory"
msgstr "Thư mục cần thiết đồng bộ lại đầy đủ"
#: nis/nis_error.h:41
msgid "NIS+ operation failed"
msgstr "Thao tác NIS+ gặp lỗi"
#: nis/nis_error.h:42
msgid "NIS+ service is unavailable or not installed"
msgstr "Dịch vụ NIS+ không sẵn sàng hoặc chưa được cài đặt"
#: nis/nis_error.h:43
msgid "Yes, 42 is the meaning of life"
msgstr "Đúng vậy, đời sống nghĩa là 42"
#: nis/nis_error.h:44
msgid "Unable to authenticate NIS+ server"
msgstr "Không thể xác thực với máy phục vụ NIS+"
#: nis/nis_error.h:45
msgid "Unable to authenticate NIS+ client"
msgstr "Không thể xác thực với trình khách NIS+"
#: nis/nis_error.h:46
msgid "No file space on server"
msgstr "Không còn chỗ chứa tập tin trên máy phục vụ"
#: nis/nis_error.h:47
msgid "Unable to create process on server"
msgstr "Không thể tạo tiến trình trên máy phục vụ"
#: nis/nis_error.h:48
msgid "Master server busy, full dump rescheduled."
msgstr "Máy phục vụ chính đang bận nên lập kế hoạch lại cho tiến trình đổ đầy đủ"
#: nis/nis_local_names.c:121
#, c-format
msgid "LOCAL entry for UID %d in directory %s not unique\n"
msgstr "Mục nhập LOCAL (cục bộ) cho UID %d trong thư mục %s không phải duy nhất\n"
#: nis/nis_print.c:51
msgid "UNKNOWN"
msgstr "KHÔNG RÕ"
#: nis/nis_print.c:109
msgid "BOGUS OBJECT\n"
msgstr "ĐỐI TƯỢNG GIẢ\n"
#: nis/nis_print.c:112
msgid "NO OBJECT\n"
msgstr "KHÔNG CÓ ĐỐI TƯỢNG\n"
#: nis/nis_print.c:115
msgid "DIRECTORY\n"
msgstr "THƯ MỤC\n"
#: nis/nis_print.c:118
msgid "GROUP\n"
msgstr "NHÓM\n"
#: nis/nis_print.c:121
msgid "TABLE\n"
msgstr "BẢNG\n"
#: nis/nis_print.c:124
msgid "ENTRY\n"
msgstr "MỤC NHẬP\n"
#: nis/nis_print.c:127
msgid "LINK\n"
msgstr "LIÊN KẾT\n"
#: nis/nis_print.c:130
msgid "PRIVATE\n"
msgstr "RIÊNG\n"
#: nis/nis_print.c:133
msgid "(Unknown object)\n"
msgstr "(Không rõ đối tượng)\n"
#: nis/nis_print.c:167
#, c-format
msgid "Name : `%s'\n"
msgstr "Tên : “%s”\n"
#: nis/nis_print.c:168
#, c-format
msgid "Type : %s\n"
msgstr "Kiểu : %s\n"
#: nis/nis_print.c:173
msgid "Master Server :\n"
msgstr "Máy phục vụ chính:\n"
#: nis/nis_print.c:175
msgid "Replicate :\n"
msgstr "Tái tạo :\n"
#: nis/nis_print.c:176
#, c-format
msgid "\tName : %s\n"
msgstr "\tTên : %s\n"
#: nis/nis_print.c:177
msgid "\tPublic Key : "
msgstr "\tKhoá công : "
#: nis/nis_print.c:181
msgid "None.\n"
msgstr "Không có.\n"
#: nis/nis_print.c:184
#, c-format
msgid "Diffie-Hellmann (%d bits)\n"
msgstr "Diffie-Hellmann (%d bit)\n"
#: nis/nis_print.c:189
#, c-format
msgid "RSA (%d bits)\n"
msgstr "RSA (%d bit)\n"
# Name: don't translate/Tên: đừng dịch
#: nis/nis_print.c:192
msgid "Kerberos.\n"
msgstr "Kerberos.\n"
#: nis/nis_print.c:195
#, c-format
msgid "Unknown (type = %d, bits = %d)\n"
msgstr "Không rõ (kiểu = %d, bit = %d)\n"
#: nis/nis_print.c:206
#, c-format
msgid "\tUniversal addresses (%u)\n"
msgstr "\tĐịa chỉ chung (%u)\n"
#: nis/nis_print.c:228
msgid "Time to live : "
msgstr "Thời gian hoạt động :"
#: nis/nis_print.c:230
msgid "Default Access rights :\n"
msgstr "Quyền truy cập mặc định :\n"
#: nis/nis_print.c:239
#, c-format
msgid "\tType : %s\n"
msgstr "\tKiểu : %s\n"
#: nis/nis_print.c:240
msgid "\tAccess rights: "
msgstr "\tQuyền truy cập: "
#: nis/nis_print.c:254
msgid "Group Flags :"
msgstr "Cờ nhóm :"
#: nis/nis_print.c:257
msgid ""
"\n"
"Group Members :\n"
msgstr ""
"\n"
"Thành viên của nhóm :\n"
#: nis/nis_print.c:269
#, c-format
msgid "Table Type : %s\n"
msgstr "Kiểu bảng : %s\n"
#: nis/nis_print.c:270
#, c-format
msgid "Number of Columns : %d\n"
msgstr "Số cột : %d\n"
#: nis/nis_print.c:271
#, c-format
msgid "Character Separator : %c\n"
msgstr "Dấu tách ký tự : %c\n"
#: nis/nis_print.c:272
#, c-format
msgid "Search Path : %s\n"
msgstr "Đường dẫn tìm kiếm : %s\n"
#: nis/nis_print.c:273
msgid "Columns :\n"
msgstr "Cột :\n"
#: nis/nis_print.c:276
#, c-format
msgid "\t[%d]\tName : %s\n"
msgstr "\t[%d]\tTên : %s\n"
#: nis/nis_print.c:278
msgid "\t\tAttributes : "
msgstr "\tThuộc tính : "
#: nis/nis_print.c:280
msgid "\t\tAccess Rights : "
msgstr "\t\tQuyền truy cập: "
#: nis/nis_print.c:290
msgid "Linked Object Type : "
msgstr "Kiểu đối tượng đã liên kết: "
#: nis/nis_print.c:292
#, c-format
msgid "Linked to : %s\n"
msgstr "Được liên kết đến : %s\n"
#: nis/nis_print.c:302
#, c-format
msgid "\tEntry data of type %s\n"
msgstr "\tDữ liệu mục nhập có kiểu %s\n"
#: nis/nis_print.c:305
#, c-format
msgid "\t[%u] - [%u bytes] "
msgstr "\t[%u] - [%u byte] "
#: nis/nis_print.c:308
msgid "Encrypted data\n"
msgstr "Dữ liệu đã mật mã\n"
#: nis/nis_print.c:310
msgid "Binary data\n"
msgstr "Dữ liệu nhị phân\n"
#: nis/nis_print.c:326
#, c-format
msgid "Object Name : %s\n"
msgstr "Tên đối tượng : %s\n"
#: nis/nis_print.c:327
#, c-format
msgid "Directory : %s\n"
msgstr "Thư mục : %s\n"
#: nis/nis_print.c:328
#, c-format
msgid "Owner : %s\n"
msgstr "Chủ : %s\n"
#: nis/nis_print.c:329
#, c-format
msgid "Group : %s\n"
msgstr "Nhóm : %s\n"
#: nis/nis_print.c:330
msgid "Access Rights : "
msgstr "Quyền truy cập: "
#: nis/nis_print.c:332
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Time to Live : "
msgstr ""
"\n"
"Thời gian hoạt động: "
#: nis/nis_print.c:335
#, c-format
msgid "Creation Time : %s"
msgstr "Giờ tạo : %s"
#: nis/nis_print.c:337
#, c-format
msgid "Mod. Time : %s"
msgstr "Giờ sửa : %s"
#: nis/nis_print.c:338
msgid "Object Type : "
msgstr "Kiểu đối tượng: "
#: nis/nis_print.c:358
#, c-format
msgid " Data Length = %u\n"
msgstr " Độ dài dữ liệu = %u\n"
#: nis/nis_print.c:372
#, c-format
msgid "Status : %s\n"
msgstr "Trạng thái : %s\n"
#: nis/nis_print.c:373
#, c-format
msgid "Number of objects : %u\n"
msgstr "Số đối tượng : %u\n"
#: nis/nis_print.c:377
#, c-format
msgid "Object #%d:\n"
msgstr "Đối tượng số %d:\n"
#: nis/nis_print_group_entry.c:116
#, c-format
msgid "Group entry for \"%s.%s\" group:\n"
msgstr "Mục nhập nhóm cho nhóm “%s.%s”:\n"
#: nis/nis_print_group_entry.c:124
msgid " Explicit members:\n"
msgstr " Thành viên dứt khoát:\n"
#: nis/nis_print_group_entry.c:129
msgid " No explicit members\n"
msgstr " Không có thành viên rõ ràng\n"
#: nis/nis_print_group_entry.c:132
msgid " Implicit members:\n"
msgstr " Thành viên ngầm:\n"
#: nis/nis_print_group_entry.c:137
msgid " No implicit members\n"
msgstr " Không có thành viên ngầm\n"
#: nis/nis_print_group_entry.c:140
msgid " Recursive members:\n"
msgstr " Thành viên đệ quy:\n"
#: nis/nis_print_group_entry.c:145
msgid " No recursive members\n"
msgstr " Không có thành viên đệ quy\n"
#: nis/nis_print_group_entry.c:148
msgid " Explicit nonmembers:\n"
msgstr " Dứt khoát không phải bộ phận:\n"
#: nis/nis_print_group_entry.c:153
msgid " No explicit nonmembers\n"
msgstr " Không phải thành viên rõ ràng\n"
#: nis/nis_print_group_entry.c:156
msgid " Implicit nonmembers:\n"
msgstr " Không phải thành viên ngầm:\n"
#: nis/nis_print_group_entry.c:161
msgid " No implicit nonmembers\n"
msgstr " Không phải thành viên ngầm\n"
#: nis/nis_print_group_entry.c:164
msgid " Recursive nonmembers:\n"
msgstr " Không phải thành viên đệ quy\n"
#: nis/nis_print_group_entry.c:169
msgid " No recursive nonmembers\n"
msgstr " Không phải thành viên không đệ quy\n"
#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:100
#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:182
#, c-format
msgid "DES entry for netname %s not unique\n"
msgstr "Mục nhập DES cho netname %s không phải duy nhất\n"
#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:219
#, c-format
msgid "netname2user: missing group id list in `%s'"
msgstr "netname2user: thiếu danh sách mã số nhóm trong “%s”"
#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:301
#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:307
#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:372
#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:381
#, c-format
msgid "netname2user: (nis+ lookup): %s\n"
msgstr "netname2user: (nis+ tra cứu): %s\n"
#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:320
#, c-format
msgid "netname2user: DES entry for %s in directory %s not unique"
msgstr "netname2user: mục DES cho %s trong thư mục %s không phải duy nhất"
#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:338
#, c-format
msgid "netname2user: principal name `%s' too long"
msgstr "netname2user: tên chính “%s” quá dài"
#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:394
#, c-format
msgid "netname2user: LOCAL entry for %s in directory %s not unique"
msgstr "netname2user: mục LOCAL cho %s trong thư mục %s không phải duy nhất"
#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:401
msgid "netname2user: should not have uid 0"
msgstr "netname2user: không nên có UID 0"
#: nis/ypclnt.c:834
msgid "Request arguments bad"
msgstr "Sai đối số yêu cầu"
#: nis/ypclnt.c:837
msgid "RPC failure on NIS operation"
msgstr "Lỗi RPC trên thao tác NIS"
#: nis/ypclnt.c:840
msgid "Can't bind to server which serves this domain"
msgstr "Không thể đóng kết với máy có phục vụ miền này"
#: nis/ypclnt.c:843
msgid "No such map in server's domain"
msgstr "Không có ánh xạ như vậy trong miền của máy phục vụ"
#: nis/ypclnt.c:846
msgid "No such key in map"
msgstr "Không có khoá như vậy trong ánh xạ"
#: nis/ypclnt.c:849
msgid "Internal NIS error"
msgstr "Lỗi NIS nội bộ"
#: nis/ypclnt.c:852
msgid "Local resource allocation failure"
msgstr "Lỗi cấp phát tài nguyên cục bộ"
#: nis/ypclnt.c:855
msgid "No more records in map database"
msgstr "Không có mục ghi thêm nữa trong cơ sở dữ liệu ánh xạ"
#: nis/ypclnt.c:858
msgid "Can't communicate with portmapper"
msgstr "Không thể liên lạc với portmapper"
#: nis/ypclnt.c:861
msgid "Can't communicate with ypbind"
msgstr "Không thể liên lạc với ypbind"
#: nis/ypclnt.c:864
msgid "Can't communicate with ypserv"
msgstr "Không thể liên lạc với ypserv"
#: nis/ypclnt.c:867
msgid "Local domain name not set"
msgstr "Chưa đặt tên miền cục bộ"
#: nis/ypclnt.c:870
msgid "NIS map database is bad"
msgstr "Cơ sở dữ liệu ánh xạ NIS là sai"
#: nis/ypclnt.c:873
msgid "NIS client/server version mismatch - can't supply service"
msgstr "Sai khớp trình khách/phục vụ NIS nên không thể cung cấp dịch vụ"
#: nis/ypclnt.c:879
msgid "Database is busy"
msgstr "Cơ sở dữ liệu đang bận"
#: nis/ypclnt.c:882
msgid "Unknown NIS error code"
msgstr "Mã lỗi NIS không rõ"
#: nis/ypclnt.c:922
msgid "Internal ypbind error"
msgstr "Lỗi ypbind nội bộ"
#: nis/ypclnt.c:925
msgid "Domain not bound"
msgstr "Không tìm thấy miền"
#: nis/ypclnt.c:928
msgid "System resource allocation failure"
msgstr "Lỗi cấp phát tài nguyên hệ thống"
#: nis/ypclnt.c:931
msgid "Unknown ypbind error"
msgstr "Lỗi ypbind không rõ"
#: nis/ypclnt.c:972
msgid "yp_update: cannot convert host to netname\n"
msgstr "yp_update: không thể chuyển đổi máy sang netname\n"
#: nis/ypclnt.c:990
msgid "yp_update: cannot get server address\n"
msgstr "yp_update: không thể lấy địa chỉ của máy phục vụ\n"
#: nscd/aicache.c:83 nscd/hstcache.c:494
#, c-format
msgid "Haven't found \"%s\" in hosts cache!"
msgstr "Không tìm thấy “%s” trong bộ nhớ tạm các máy phục vụ !"
#: nscd/aicache.c:85 nscd/hstcache.c:496
#, c-format
msgid "Reloading \"%s\" in hosts cache!"
msgstr "Đang nạp lại “%s” trong bộ nhớ tạm các máy phục vụ !"
#: nscd/cache.c:151
#, c-format
msgid "add new entry \"%s\" of type %s for %s to cache%s"
msgstr "thêm mục nhập mới “%s” có kiểu %s cho %s nhớ tạm %s"
#: nscd/cache.c:153
msgid " (first)"
msgstr " (đầu tiên)"
#: nscd/cache.c:285 nscd/connections.c:1019
#, c-format
msgid "cannot stat() file `%s': %s"
msgstr "không thể stat() tập tin “%s”: %s"
#: nscd/cache.c:331
#, c-format
msgid "pruning %s cache; time %ld"
msgstr "đang xén bộ nhớ tạm %s; thời gian %ld"
#: nscd/cache.c:360
#, c-format
msgid "considering %s entry \"%s\", timeout %<PRIu64>"
msgstr "đang suy xét mục nhập %s “%s”, thời hạn %<PRIu64>"
#: nscd/connections.c:571
#, c-format
msgid "invalid persistent database file \"%s\": %s"
msgstr "tập tin cơ sở dữ liệu bền bỉ không hợp lệ “%s”: %s"
#: nscd/connections.c:579
msgid "uninitialized header"
msgstr "phần đầu chưa khởi tạo"
#: nscd/connections.c:584
msgid "header size does not match"
msgstr "kích cỡ phần đầu không khớp nhau"
#: nscd/connections.c:594
msgid "file size does not match"
msgstr "kích cỡ tập tin không khớp nhau"
#: nscd/connections.c:611
msgid "verification failed"
msgstr "gặp lỗi khi thẩm tra"
#: nscd/connections.c:625
#, c-format
msgid "suggested size of table for database %s larger than the persistent database's table"
msgstr "kích cỡ bảng đã đệ nghị cho cơ sở dữ liệu %s vẫn lớn hơn bảng của cơ sở dữ liệu bền bỉ"
#: nscd/connections.c:636 nscd/connections.c:721
#, c-format
msgid "cannot create read-only descriptor for \"%s\"; no mmap"
msgstr "không thể tạo bộ mô tả chỉ-đọc cho “%s”; không có mmap"
#: nscd/connections.c:652
#, c-format
msgid "cannot access '%s'"
msgstr "không thể truy cập đến “%s”"
#: nscd/connections.c:700
#, c-format
msgid "database for %s corrupted or simultaneously used; remove %s manually if necessary and restart"
msgstr "cơ sở dữ liệu cho %s bị hỏng hoặc được dùng đồng thời; bạn hãy tự gỡ bỏ %s nếu cần, rồi khởi chạy lại"
#: nscd/connections.c:707
#, c-format
msgid "cannot create %s; no persistent database used"
msgstr "không thể tạo %s; không có cơ sở dữ liệu bền bỉ được dùng"
#: nscd/connections.c:710
#, c-format
msgid "cannot create %s; no sharing possible"
msgstr "không thể tạo %s; không thể dùng chung"
#: nscd/connections.c:781
#, c-format
msgid "cannot write to database file %s: %s"
msgstr "không thể ghi vào tập tin cơ sở dữ liệu %s: %s"
#: nscd/connections.c:820
#, c-format
msgid "cannot set socket to close on exec: %s; disabling paranoia mode"
msgstr "không thể đặt ổ cắm sẽ đóng khi thực hiện: %s; đang tắt chế độ rất cẩn thận"
#: nscd/connections.c:869
#, c-format
msgid "cannot open socket: %s"
msgstr "không thể mở ổ cắm: %s"
#: nscd/connections.c:889 nscd/connections.c:953
#, c-format
msgid "cannot change socket to nonblocking mode: %s"
msgstr "không thể chuyển đổi ổ cắm sang chế độ không chặn: %s"
#: nscd/connections.c:897 nscd/connections.c:963
#, c-format
msgid "cannot set socket to close on exec: %s"
msgstr "không thể đặt ổ cắm sẽ đóng khi thực hiện: %s"
#: nscd/connections.c:910
#, c-format
msgid "cannot enable socket to accept connections: %s"
msgstr "không thể hiệu lực ổ cắm chấp nhận kết nối: %s"
#: nscd/connections.c:1003
#, c-format
msgid "register trace file %s for database %s"
msgstr "tập tin đăng ký dấu vết %s cho cơ sở dữ liệu %s"
#: nscd/connections.c:1133
#, c-format
msgid "provide access to FD %d, for %s"
msgstr "cung cấp truy cập vào FD %d, cho %s"
#: nscd/connections.c:1145
#, c-format
msgid "cannot handle old request version %d; current version is %d"
msgstr "không thể quản lý phiên bản yêu cầu cũ %d; phiên bản hiện thời là %d"
#: nscd/connections.c:1167
#, c-format
msgid "request from %ld not handled due to missing permission"
msgstr "yêu cầu từ %ld không được xử lý do quyền truy cập bị thiếu"
#: nscd/connections.c:1172
#, c-format
msgid "request from '%s' [%ld] not handled due to missing permission"
msgstr "yêu cầu từ “%s” [%ld] không được xử lý do quyền truy cập bị thiếu"
#: nscd/connections.c:1177
msgid "request not handled due to missing permission"
msgstr "yêu cầu không được xử lý do quyền truy cập bị thiếu"
#: nscd/connections.c:1215 nscd/connections.c:1268
#, c-format
msgid "cannot write result: %s"
msgstr "không thể ghi kết quả: %s"
#: nscd/connections.c:1359
#, c-format
msgid "error getting caller's id: %s"
msgstr "gặp lỗi khi lấy mã số gọi: %s"
#: nscd/connections.c:1419
#, c-format
msgid "cannot open /proc/self/cmdline: %s; disabling paranoia mode"
msgstr "không thể mở “/proc/self/cmdline”: %s; đang tắt chế độ rất cẩn thận"
#: nscd/connections.c:1433
#, c-format
msgid "cannot read /proc/self/cmdline: %s; disabling paranoia mode"
msgstr "không thể đọc “/proc/self/cmdline”: %s; đang tắt chế độ rất cẩn thận"
#: nscd/connections.c:1473
#, c-format
msgid "cannot change to old UID: %s; disabling paranoia mode"
msgstr "không thể chuyển đổi sang UID cũ: %s; đang tắt chế độ rất cẩn thận"
#: nscd/connections.c:1483
#, c-format
msgid "cannot change to old GID: %s; disabling paranoia mode"
msgstr "không thể chuyển đổi sang GID cũ: %s; đang tắt chế độ rất cẩn thận"
#: nscd/connections.c:1496
#, c-format
msgid "cannot change to old working directory: %s; disabling paranoia mode"
msgstr "không thể chuyển đổi sang thư mục hoạt động cũ: %s; đang tắt chế độ rất cẩn thận"
#: nscd/connections.c:1542
#, c-format
msgid "re-exec failed: %s; disabling paranoia mode"
msgstr "lỗi thực hiện lại: %s; đang tắt chế độ rất cẩn thận"
#: nscd/connections.c:1551
#, c-format
msgid "cannot change current working directory to \"/\": %s"
msgstr "không thể chuyển đổi thư mục hoạt động hiện thời sang “/”: %s"
#: nscd/connections.c:1744
#, c-format
msgid "short read while reading request: %s"
msgstr "đọc ngắn khi đọc yêu cầu: %s"
#: nscd/connections.c:1777
#, c-format
msgid "key length in request too long: %d"
msgstr "chiều dài khoá quá dài trong yêu cầu: %d"
#: nscd/connections.c:1790
#, c-format
msgid "short read while reading request key: %s"
msgstr "đọc ngắn khi đọc khoá yêu cầu: %s"
#: nscd/connections.c:1800
#, c-format
msgid "handle_request: request received (Version = %d) from PID %ld"
msgstr "handle_request: (quản lý yêu cầu) nhận được yêu cầu (Phiên bản = %d) từ PID %ld"
#: nscd/connections.c:1805
#, c-format
msgid "handle_request: request received (Version = %d)"
msgstr "handle_request: (quản lý yêu cầu) nhận được yêu cầu (Phiên bản = %d)"
#: nscd/connections.c:2069 nscd/connections.c:2271
#, c-format
msgid "disabled inotify after read error %d"
msgstr "đã tắt inotify sau khi gặp lỗi đọc %d"
#: nscd/connections.c:2394
msgid "could not initialize conditional variable"
msgstr "không thể khởi tạo biến điều kiện"
#: nscd/connections.c:2402
msgid "could not start clean-up thread; terminating"
msgstr "không thể bắt đầu nhánh làm sạch nên chấm dứt"
#: nscd/connections.c:2416
msgid "could not start any worker thread; terminating"
msgstr "không thể bắt đầu bất cứ nhánh làm việc nào nên chấm dứt"
#: nscd/connections.c:2467 nscd/connections.c:2468 nscd/connections.c:2485
#: nscd/connections.c:2494 nscd/connections.c:2512 nscd/connections.c:2523
#: nscd/connections.c:2534
#, c-format
msgid "Failed to run nscd as user '%s'"
msgstr "Gặp lỗi khi chạy nscd dưới quyền người dùng “%s”"
#: nscd/connections.c:2486
#, c-format
msgid "initial getgrouplist failed"
msgstr "getgrouplist (lấy danh sách nhóm) đầu tiên bị lỗi"
#: nscd/connections.c:2495
#, c-format
msgid "getgrouplist failed"
msgstr "getgrouplist (lấy danh sách nhóm) bị lỗi"
#: nscd/connections.c:2513
#, c-format
msgid "setgroups failed"
msgstr "setgroups (đặt các nhóm) bị lỗi"
#: nscd/grpcache.c:413 nscd/hstcache.c:441 nscd/initgrcache.c:418
#: nscd/pwdcache.c:391 nscd/servicescache.c:346
#, c-format
msgid "short write in %s: %s"
msgstr "ghi ngắn trong %s: %s"
#: nscd/grpcache.c:458 nscd/initgrcache.c:77
#, c-format
msgid "Haven't found \"%s\" in group cache!"
msgstr "Không tìm thấy “%s” trong bộ nhớ tạm nhóm !"
#: nscd/grpcache.c:460 nscd/initgrcache.c:79
#, c-format
msgid "Reloading \"%s\" in group cache!"
msgstr "Đang nạp lại “%s” trong bộ nhớ tạm nhóm!"
#: nscd/grpcache.c:539
#, c-format
msgid "Invalid numeric gid \"%s\"!"
msgstr "GID thuộc số không hợp lệ “%s”!"
#: nscd/mem.c:425
#, c-format
msgid "freed %zu bytes in %s cache"
msgstr "đã giải phóng %zu byte trong bộ nhớ tạm %s"
#: nscd/mem.c:568
#, c-format
msgid "no more memory for database '%s'"
msgstr "không có bộ nhớ còn lại cho cơ sở dữ liệu “%s”"
#: nscd/netgroupcache.c:126
#, c-format