blob: 12dbf281263c1b9045448a07c192c6c7418e2e6b [file] [log] [blame]
{
"deps": [
"fuchsia.wlan.common",
"fuchsia.wlan.stats"
],
"name": "fuchsia.wlan.service",
"root": "fidl/fuchsia.wlan.service",
"sources": [
"fidl/fuchsia.wlan.service/wlan_service.fidl"
],
"type": "fidl_library"
}