blob: 359905452c3e27979ee1a2325351a2444cb7160a [file] [log] [blame]
/*
* sun6i clock register definitions
*
* (C) Copyright 2007-2011
* Allwinner Technology Co., Ltd. <www.allwinnertech.com>
* Tom Cubie <tangliang@allwinnertech.com>
*
* SPDX-License-Identifier: GPL-2.0+
*/
#ifndef _SUNXI_CLOCK_SUN6I_H
#define _SUNXI_CLOCK_SUN6I_H
struct sunxi_ccm_reg {
u32 pll1_cfg; /* 0x00 pll1 control */
u32 reserved0;
u32 pll2_cfg; /* 0x08 pll2 control */
u32 reserved1;
u32 pll3_cfg; /* 0x10 pll3 control */
u32 reserved2;
u32 pll4_cfg; /* 0x18 pll4 control */
u32 reserved3;
u32 pll5_cfg; /* 0x20 pll5 control */
u32 reserved4;
u32 pll6_cfg; /* 0x28 pll6 control */
u32 reserved5;
u32 pll7_cfg; /* 0x30 pll7 control */
u32 reserved6;
u32 pll8_cfg; /* 0x38 pll8 control */
u32 reserved7;
u32 mipi_pll_cfg; /* 0x40 MIPI pll control */
u32 pll9_cfg; /* 0x44 pll9 control */
u32 pll10_cfg; /* 0x48 pll10 control */
u32 reserved8;
u32 cpu_axi_cfg; /* 0x50 CPU/AXI divide ratio */
u32 ahb1_apb1_div; /* 0x54 AHB1/APB1 divide ratio */
u32 apb2_div; /* 0x58 APB2 divide ratio */
u32 axi_gate; /* 0x5c axi module clock gating */
u32 ahb_gate0; /* 0x60 ahb module clock gating 0 */
u32 ahb_gate1; /* 0x64 ahb module clock gating 1 */
u32 apb1_gate; /* 0x68 apb1 module clock gating */
u32 apb2_gate; /* 0x6c apb2 module clock gating */
u32 reserved9[4];
u32 nand0_clk_cfg; /* 0x80 nand0 clock control */
u32 nand1_clk_cfg; /* 0x84 nand1 clock control */
u32 sd0_clk_cfg; /* 0x88 sd0 clock control */
u32 sd1_clk_cfg; /* 0x8c sd1 clock control */
u32 sd2_clk_cfg; /* 0x90 sd2 clock control */
u32 sd3_clk_cfg; /* 0x94 sd3 clock control */
u32 ts_clk_cfg; /* 0x98 transport stream clock control */
u32 ss_clk_cfg; /* 0x9c security system clock control */
u32 spi0_clk_cfg; /* 0xa0 spi0 clock control */
u32 spi1_clk_cfg; /* 0xa4 spi1 clock control */
u32 spi2_clk_cfg; /* 0xa8 spi2 clock control */
u32 spi3_clk_cfg; /* 0xac spi3 clock control */
u32 i2s0_clk_cfg; /* 0xb0 I2S0 clock control*/
u32 i2s1_clk_cfg; /* 0xb4 I2S1 clock control */
u32 reserved10[2];
u32 spdif_clk_cfg; /* 0xc0 SPDIF clock control */
u32 reserved11[2];
u32 usb_clk_cfg; /* 0xcc USB clock control */
u32 gmac_clk_cfg; /* 0xd0 GMAC clock control */
u32 reserved12[7];
u32 mdfs_clk_cfg; /* 0xf0 MDFS clock control */
u32 dram_clk_cfg; /* 0xf4 DRAM configuration clock control */
u32 reserved13[2];
u32 dram_clk_gate; /* 0x100 DRAM module gating */
u32 be0_clk_cfg; /* 0x104 BE0 module clock */
u32 be1_clk_cfg; /* 0x108 BE1 module clock */
u32 fe0_clk_cfg; /* 0x10c FE0 module clock */
u32 fe1_clk_cfg; /* 0x110 FE1 module clock */
u32 mp_clk_cfg; /* 0x114 MP module clock */
u32 lcd0_ch0_clk_cfg; /* 0x118 LCD0 CH0 module clock */
u32 lcd1_ch0_clk_cfg; /* 0x11c LCD1 CH0 module clock */
u32 reserved14[3];
u32 lcd0_ch1_clk_cfg; /* 0x12c LCD0 CH1 module clock */
u32 lcd1_ch1_clk_cfg; /* 0x130 LCD1 CH1 module clock */
u32 csi0_clk_cfg; /* 0x134 CSI0 module clock */
u32 csi1_clk_cfg; /* 0x138 CSI1 module clock */
u32 ve_clk_cfg; /* 0x13c VE module clock */
u32 adda_clk_cfg; /* 0x140 ADDA module clock */
u32 avs_clk_cfg; /* 0x144 AVS module clock */
u32 dmic_clk_cfg; /* 0x148 Digital Mic module clock*/
u32 reserved15;
u32 hdmi_clk_cfg; /* 0x150 HDMI module clock */
u32 ps_clk_cfg; /* 0x154 PS module clock */
u32 mtc_clk_cfg; /* 0x158 MTC module clock */
u32 mbus0_clk_cfg; /* 0x15c MBUS0 module clock */
u32 mbus1_clk_cfg; /* 0x160 MBUS1 module clock */
u32 reserved16;
u32 mipi_dsi_clk_cfg; /* 0x168 MIPI DSI clock control */
u32 mipi_csi_clk_cfg; /* 0x16c MIPI CSI clock control */
u32 reserved17[4];
u32 iep_drc0_clk_cfg; /* 0x180 IEP DRC0 module clock */
u32 iep_drc1_clk_cfg; /* 0x184 IEP DRC1 module clock */
u32 iep_deu0_clk_cfg; /* 0x188 IEP DEU0 module clock */
u32 iep_deu1_clk_cfg; /* 0x18c IEP DEU1 module clock */
u32 reserved18[4];
u32 gpu_core_clk_cfg; /* 0x1a0 GPU core clock config */
u32 gpu_mem_clk_cfg; /* 0x1a4 GPU memory clock config */
u32 gpu_hyd_clk_cfg; /* 0x1a0 GPU HYD clock config */
u32 reserved19[21];
u32 pll_lock; /* 0x200 PLL Lock Time */
u32 pll1_lock; /* 0x204 PLL1 Lock Time */
u32 reserved20[6];
u32 pll1_bias_cfg; /* 0x220 PLL1 Bias config */
u32 pll2_bias_cfg; /* 0x224 PLL2 Bias config */
u32 pll3_bias_cfg; /* 0x228 PLL3 Bias config */
u32 pll4_bias_cfg; /* 0x22c PLL4 Bias config */
u32 pll5_bias_cfg; /* 0x230 PLL5 Bias config */
u32 pll6_bias_cfg; /* 0x234 PLL6 Bias config */
u32 pll7_bias_cfg; /* 0x238 PLL7 Bias config */
u32 pll8_bias_cfg; /* 0x23c PLL8 Bias config */
u32 mipi_bias_cfg; /* 0x240 MIPI Bias config */
u32 pll9_bias_cfg; /* 0x244 PLL9 Bias config */
u32 pll10_bias_cfg; /* 0x248 PLL10 Bias config */
u32 reserved21[13];
u32 pll1_pattern_cfg; /* 0x280 PLL1 Pattern config */
u32 pll2_pattern_cfg; /* 0x284 PLL2 Pattern config */
u32 pll3_pattern_cfg; /* 0x288 PLL3 Pattern config */
u32 pll4_pattern_cfg; /* 0x28c PLL4 Pattern config */
u32 pll5_pattern_cfg; /* 0x290 PLL5 Pattern config */
u32 pll6_pattern_cfg; /* 0x294 PLL6 Pattern config */
u32 pll7_pattern_cfg; /* 0x298 PLL7 Pattern config */
u32 pll8_pattern_cfg; /* 0x29c PLL8 Pattern config */
u32 mipi_pattern_cfg; /* 0x2a0 MIPI Pattern config */
u32 pll9_pattern_cfg; /* 0x2a4 PLL9 Pattern config */
u32 pll10_pattern_cfg; /* 0x2a8 PLL10 Pattern config */
u32 reserved22[5];
u32 ahb_reset0_cfg; /* 0x2c0 AHB1 Reset 0 config */
u32 ahb_reset1_cfg; /* 0x2c4 AHB1 Reset 1 config */
u32 ahb_reset2_cfg; /* 0x2c8 AHB1 Reset 2 config */
u32 reserved23;
u32 apb1_reset_cfg; /* 0x2d0 APB1 Reset config */
u32 reserved24;
u32 apb2_reset_cfg; /* 0x2d8 APB2 Reset config */
};
/* apb2 bit field */
#define APB2_CLK_SRC_LOSC (0x0 << 24)
#define APB2_CLK_SRC_OSC24M (0x1 << 24)
#define APB2_CLK_SRC_PLL6 (0x2 << 24)
#define APB2_CLK_SRC_MASK (0x3 << 24)
#define APB2_CLK_RATE_N_1 (0x0 << 16)
#define APB2_CLK_RATE_N_2 (0x1 << 16)
#define APB2_CLK_RATE_N_4 (0x2 << 16)
#define APB2_CLK_RATE_N_8 (0x3 << 16)
#define APB2_CLK_RATE_N_MASK (3 << 16)
#define APB2_CLK_RATE_M(m) (((m)-1) << 0)
#define APB2_CLK_RATE_M_MASK (0x1f << 0)
/* apb2 gate field */
#define APB2_GATE_UART_SHIFT (16)
#define APB2_GATE_UART_MASK (0xff << APB2_GATE_UART_SHIFT)
#define APB2_GATE_TWI_SHIFT (0)
#define APB2_GATE_TWI_MASK (0xf << APB2_GATE_TWI_SHIFT)
/* cpu_axi_cfg bits */
#define AXI_DIV_SHIFT 0
#define ATB_DIV_SHIFT 8
#define CPU_CLK_SRC_SHIFT 16
#define AXI_DIV_1 0
#define AXI_DIV_2 1
#define AXI_DIV_3 2
#define AXI_DIV_4 3
#define ATB_DIV_1 0
#define ATB_DIV_2 1
#define ATB_DIV_4 2
#define CPU_CLK_SRC_OSC24M 1
#define CPU_CLK_SRC_PLL1 2
#define CCM_PLL1_CTRL_M(n) ((((n) - 1) & 0x3) << 0)
#define CCM_PLL1_CTRL_K(n) ((((n) - 1) & 0x3) << 4)
#define CCM_PLL1_CTRL_N(n) ((((n) - 1) & 0x1f) << 8)
#define CCM_PLL1_CTRL_MAGIC (0x1 << 16)
#define CCM_PLL1_CTRL_EN (0x1 << 31)
#define CCM_PLL3_CTRL_M(n) ((((n) - 1) & 0xf) << 0)
#define CCM_PLL3_CTRL_N(n) ((((n) - 1) & 0x7f) << 8)
#define CCM_PLL3_CTRL_INTEGER_MODE (0x1 << 24)
#define CCM_PLL3_CTRL_EN (0x1 << 31)
#define CCM_PLL5_CTRL_M(n) ((((n) - 1) & 0x3) << 0)
#define CCM_PLL5_CTRL_K(n) ((((n) - 1) & 0x3) << 4)
#define CCM_PLL5_CTRL_N(n) ((((n) - 1) & 0x1f) << 8)
#define CCM_PLL5_CTRL_UPD (0x1 << 20)
#define CCM_PLL5_CTRL_EN (0x1 << 31)
#define PLL6_CFG_DEFAULT 0x90041811 /* 600 MHz */
#define CCM_PLL6_CTRL_N_SHIFT 8
#define CCM_PLL6_CTRL_N_MASK (0x1f << CCM_PLL6_CTRL_N_SHIFT)
#define CCM_PLL6_CTRL_K_SHIFT 4
#define CCM_PLL6_CTRL_K_MASK (0x3 << CCM_PLL6_CTRL_K_SHIFT)
#define AHB1_ABP1_DIV_DEFAULT 0x00002020
#define AXI_GATE_OFFSET_DRAM 0
/* ahb_gate0 offsets */
#define AHB_GATE_OFFSET_USB_OHCI1 30
#define AHB_GATE_OFFSET_USB_OHCI0 29
#define AHB_GATE_OFFSET_USB_EHCI1 27
#define AHB_GATE_OFFSET_USB_EHCI0 26
#define AHB_GATE_OFFSET_MCTL 14
#define AHB_GATE_OFFSET_GMAC 17
#define AHB_GATE_OFFSET_MMC3 11
#define AHB_GATE_OFFSET_MMC2 10
#define AHB_GATE_OFFSET_MMC1 9
#define AHB_GATE_OFFSET_MMC0 8
#define AHB_GATE_OFFSET_MMC(n) (AHB_GATE_OFFSET_MMC0 + (n))
/* ahb_gate1 offsets */
#define AHB_GATE_OFFSET_DRC0 25
#define AHB_GATE_OFFSET_DE_BE0 12
#define AHB_GATE_OFFSET_HDMI 11
#define AHB_GATE_OFFSET_LCD1 5
#define AHB_GATE_OFFSET_LCD0 4
#define CCM_MMC_CTRL_OSCM24 (0x0 << 24)
#define CCM_MMC_CTRL_PLL6 (0x1 << 24)
#define CCM_MMC_CTRL_ENABLE (0x1 << 31)
#define CCM_USB_CTRL_PHY1_RST (0x1 << 1)
#define CCM_USB_CTRL_PHY2_RST (0x1 << 2)
/* There is no global phy clk gate on sun6i, define as 0 */
#define CCM_USB_CTRL_PHYGATE 0
#define CCM_USB_CTRL_PHY1_CLK (0x1 << 9)
#define CCM_USB_CTRL_PHY2_CLK (0x1 << 10)
#define CCM_GMAC_CTRL_TX_CLK_SRC_MII 0x0
#define CCM_GMAC_CTRL_TX_CLK_SRC_EXT_RGMII 0x1
#define CCM_GMAC_CTRL_TX_CLK_SRC_INT_RGMII 0x2
#define CCM_GMAC_CTRL_GPIT_MII (0x0 << 2)
#define CCM_GMAC_CTRL_GPIT_RGMII (0x1 << 2)
#define MDFS_CLK_DEFAULT 0x81000002 /* PLL6 / 3 */
#define CCM_DRAMCLK_CFG_DIV0(x) ((x - 1) << 8)
#define CCM_DRAMCLK_CFG_DIV0_MASK (0xf << 8)
#define CCM_DRAMCLK_CFG_UPD (0x1 << 16)
#define CCM_DRAMCLK_CFG_RST (0x1 << 31)
#define CCM_DRAM_GATE_OFFSET_DE_BE0 26
#define CCM_LCD_CH0_CTRL_PLL3 (0 << 24)
#define CCM_LCD_CH0_CTRL_PLL7 (1 << 24)
#define CCM_LCD_CH0_CTRL_PLL3_2X (2 << 24)
#define CCM_LCD_CH0_CTRL_PLL7_2X (3 << 24)
#define CCM_LCD_CH0_CTRL_MIPI_PLL (4 << 24)
#define CCM_LCD_CH0_CTRL_GATE (0x1 << 31)
#define CCM_LCD_CH1_CTRL_M(n) ((((n) - 1) & 0xf) << 0)
#define CCM_LCD_CH1_CTRL_PLL3 (0 << 24)
#define CCM_LCD_CH1_CTRL_PLL7 (1 << 24)
#define CCM_LCD_CH1_CTRL_PLL3_2X (2 << 24)
#define CCM_LCD_CH1_CTRL_PLL7_2X (3 << 24)
#define CCM_LCD_CH1_CTRL_GATE (0x1 << 31)
#define CCM_HDMI_CTRL_M(n) ((((n) - 1) & 0xf) << 0)
#define CCM_HDMI_CTRL_PLL_MASK (3 << 24)
#define CCM_HDMI_CTRL_PLL3 (0 << 24)
#define CCM_HDMI_CTRL_PLL7 (1 << 24)
#define CCM_HDMI_CTRL_PLL3_2X (2 << 24)
#define CCM_HDMI_CTRL_PLL7_2X (3 << 24)
#define CCM_HDMI_CTRL_DDC_GATE (0x1 << 30)
#define CCM_HDMI_CTRL_GATE (0x1 << 31)
#define MBUS_CLK_DEFAULT 0x81000001 /* PLL6 / 2 */
/* ahb_reset0 offsets */
#define AHB_RESET_OFFSET_GMAC 17
#define AHB_RESET_OFFSET_MCTL 14
#define AHB_RESET_OFFSET_MMC3 11
#define AHB_RESET_OFFSET_MMC2 10
#define AHB_RESET_OFFSET_MMC1 9
#define AHB_RESET_OFFSET_MMC0 8
#define AHB_RESET_OFFSET_MMC(n) (AHB_RESET_OFFSET_MMC0 + (n))
/* ahb_reset0 offsets */
#define AHB_RESET_OFFSET_DRC0 25
#define AHB_RESET_OFFSET_DE_BE0 12
#define AHB_RESET_OFFSET_HDMI 11
#define AHB_RESET_OFFSET_LCD1 5
#define AHB_RESET_OFFSET_LCD0 4
/* apb2 reset */
#define APB2_RESET_UART_SHIFT (16)
#define APB2_RESET_UART_MASK (0xff << APB2_RESET_UART_SHIFT)
#define APB2_RESET_TWI_SHIFT (0)
#define APB2_RESET_TWI_MASK (0xf << APB2_RESET_TWI_SHIFT)
/* CCM bits common to all Display Engine (and IEP) clock ctrl regs */
#define CCM_DE_CTRL_M(n) ((((n) - 1) & 0xf) << 0)
#define CCM_DE_CTRL_PLL_MASK (0xf << 24)
#define CCM_DE_CTRL_PLL3 (0 << 24)
#define CCM_DE_CTRL_PLL7 (1 << 24)
#define CCM_DE_CTRL_PLL6_2X (2 << 24)
#define CCM_DE_CTRL_PLL8 (3 << 24)
#define CCM_DE_CTRL_PLL9 (4 << 24)
#define CCM_DE_CTRL_PLL10 (5 << 24)
#define CCM_DE_CTRL_GATE (1 << 31)
#endif /* _SUNXI_CLOCK_SUN6I_H */